Přinášíš li

Hledám varianty 'přinášíš li' [ přinášíte (6) přinášíš (7) přinášíme (3) přináším (3) přináší (49) přinášet (54) přinášely (4) přinášelo (4) přinášeli (40) přinášela (4) přinášel (15) přinášejte (4) přinášejme (1) přinášejí (12) přinášej (2) | li ]. Nalezeno 29 veršù.
Leviticus 1:2"Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z dobytka - ze skotu nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem.
Leviticus 1:3... je to dar z dobytka - ze skotu nebo z bravuPřináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce...
Leviticus 1:9Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz - přivede samce bez vady
Leviticus 1:10... jako ohnivou oběť příjemně vonící HospodinuPřináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz -...
Leviticus 1:13Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat.
Leviticus 1:14...oběť, ohnivá oběť příjemně vonící HospodinuPřináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, ať přinese svůj dar z hrdli
Leviticus 1:17Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni kadidlo
Leviticus 2:1...oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ať ji daruje z jemné mouky. Tu poli
Leviticus 2:3Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci, udělej z jemné mouky nekvašené bochánky zadělané olejem nebo nekvašené placky pomazané olejem.
Leviticus 2:4...jako svatosvatý díl z ohnivých obětí HospodinuPřinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci, udělej z...
Leviticus 2:13Každý dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S každým svým darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines k této oběti drcené zrní z čerstvých klasů pražených na ohni.
Leviticus 2:14...tvého Boha. S každým svým darem přines sůlPřinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines...
Leviticus 2:16Kněz pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před Hospodina samce či samici bez vady.
Leviticus 3:1...památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu, přivede...
Leviticus 3:5Áronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, přivede samce nebo samici bez vady.
Leviticus 3:6... jako ohnivou oběť příjemně vonící HospodinuPřináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, ...
Leviticus 3:7...z bravu, přivede samce nebo samici bez vadyPřináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží...
Leviticus 3:11Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina,
Leviticus 3:12...na oltáři jako pokrm ohnivé oběti HospodinuPřináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží...
Leviticus 7:11"Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji někdo z vděčnosti, spolu s přinese jako oběť díkůvzdání nekvašené bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a smažené bochánky z jemné mouky zadělané olejem.
Leviticus 7:12...je zákon o pokojné oběti přinášené HospodinuPřináší-li ji někdo z vděčnosti, spolu s přinese jako...
Leviticus 7:15Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítří.
Leviticus 7:16...obětování; z něj nic nezůstane do ránaPřináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako...
Leviticus 27:8Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté.
Leviticus 27:9Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i to, jímž je zaměnil.
Jeremiáš 17:20a řekni jim: Judští králové a všechen Judo, všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských bran.
Jeremiáš 17:21Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských bran. Nevynášejte v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcům.
Malachiáš 1:6Syn v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem. "Jak pohrdáme tvým jménem?" ptáte se. Tak, že na můj oltář přinášíte poskvrněný chléb. "Jak poskvrňujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte: "Na Hospodinově stole nezáleží."
1. Korintským 14:26Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší - někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. se to všechno děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích, mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo vykládá;

Slova obsahující přinášíš li: | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |