Přestaňme

Hledám varianty 'přestaňme' [ přestat (11) přestanu (2) přestaňte (15) přestanou (12) přestaňme (1) přestanete (6) přestaneš (3) přestane (13) přestaň (10) přestaly (3) přestalo (5) přestali (14) přestala (9) přestal (24) ]. Nalezeny 123 verše.
Genesis 8:2...i nebeské průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda začala ze země zvolna ustupovat a po sto...
Genesis 11:8...je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek,...
Genesis 21:8...syna - i přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlopřestalo se kojit. V den, kdy se Izák přestal kojit,...
Genesis 29:35...Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy přestala rodit. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí...
Genesis 30:9...dala jméno Neftalí, Můj boj. Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji...
Genesis 41:49...obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtu. Ještě než přišla...
Exodus 5:9...Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělatpřestanou poslouchat báchorky!" Biřici a dozorci tedy vyšli...
Exodus 9:29...vyjdu z města a vzepnu ruce k Hospodinu, hromy přestanou a krupobití skončí. To abys poznal, že země je...
Exodus 9:33... Hromy i krupobití rázem skončily a na zem se přestal valit déšť. A když farao uviděl, že déšť, krupobití...
Exodus 9:34... A když farao uviděl, že déšť, krupobití i hromy přestaly, pokračoval zarytě ve svém hříchu, stejně jako...
Exodus 16:14... Ráno pak okolo tábora padala rosa. A když rosa přestala padat, hle, na poušti leželo cosi jako drobné...
Exodus 23:12... Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel odpočinul a tvůj otrok i...
Exodus 36:6...tedy nechal v táboře vyhlásit: "Muži, ženypřestaňte přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo lidu...
Leviticus 26:15... pravidla a zošklivíte si zákony, takže přestanete plnit všechna přikázání, pak porušíte mou...
Numeri 14:43...mečem, protože jste se odvrátili od Hospodinapřestali jej následovat. Hospodin s vámi nebude." Přesto se...
Jozue 22:33... Synům Izraele se to líbilo. Dobrořečili Bohupřestali říkat, že proti synům Rubenovým a Gádovým vytáhnou...
Jozue 23:13...vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastí,...
Soudců 8:3...ve srovnání s vámi?" A po těch slovech se na něj přestali hněvat. Gedeon pak zamířil k Jordánu a se svými...
Soudců 9:9...Kraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a jít kymácet se...
Soudců 9:11...kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody přestat vydávat, jež vynikají v sladkosti, a jít kymácet se...
Soudců 9:13...ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí, a jít kymácet...
Soudců 20:28...boje proti našim bratrům Benjamíncům, anebo máme přestat?" "Jděte," odpověděl Hospodin. "Zítra je vydám do...
Růt 1:18...Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu, došly k...
1. Samuel 2:3...není nikdo jako ty, není skály, jako je náš BůhPřestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám proudí z úst...
1. Samuel 2:5...teď pro chléb nádeničí, kdo byli hladoví, lačnět přestali. Neplodné sedm narodí se, matka mnohých však...
1. Samuel 7:13...pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli poraženipřestali útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny...
1. Samuel 12:23...mne ani nenapadne hřešit proti Hospodinupřestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a...
1. Samuel 15:16...ostatní jsme ale vyhladili jako proklaté." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v...
1. Samuel 23:28...přijď. Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy přestal pronásledovat Davida a vytáhl proti Filištínům....
1. Samuel 27:1...utéct do filištínské země. Pak Saul nechápřestane hledat po celém Izraeli. Takhle mu uniknu z...
1. Samuel 27:4...bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatupřestal ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi...
2. Samuel 2:26...hořkost? Kdy konečně řekneš svým mužům,  přestanou honit své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že je...
2. Samuel 2:28...Poté Joáb zatroubil na roh a všichni jeho muži přestali Izraelce pronásledovat. Boj skončil. Abner pak se...
2. Samuel 2:30...celé dopoledne, přišli do Machanajim. Joáb přestal pronásledovat Abnera a shromáždil své vojsko; kromě...
1. Královská 15:21...celý kraj Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechlpřestal stavět Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal...
1. Královská 17:17... onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. "Co proti mně máš, Boží muži?" vyčetla...
2. Královská 6:23...od doby aramejské nájezdy na izraelské území přestaly. Později ale aramejský král Ben-hadad znovu...
2. Královská 13:18...jimi o zem! Izraelský král udeřil třikrátpřestal. Tehdy se na něj Boží muž rozhněval: "Měl jsi...
2. Královská 17:4...poslal vyslance k egyptskému vládci do Soapřestal asyrskému králi odvádět každoroční daň. Proto ho...
2. Královská 18:7...mu dařilo. Vzbouřil se proti asyrskému králipřestal mu sloužit. Také porazil Filištíny po Gazu a...
2. Letopisů 16:5...v kraji Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechlpřestal stavět Rámu a práce tam ukončil. Král Asa pak...
2. Letopisů 25:16...královským rádcem? Jestli je ti život milýpřestaň!" Prorok tedy přestal mluvit, jen ještě dodal: "Vím...
2. Letopisů 25:27...a izraelských králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti němu v Jeruzalémě...
Ezdráš 4:13...to město bude vystavěno a jeho hradby dokončenypřestanou odvádět dávky, daně i poplatky, čímž způsobí...
Ezdráš 4:23...do Jeruzaléma za Židy a násilím je donutili přestat. Práce na Božím chrámu v Jeruzalémě se tehdy...
Nehemiáš 8:11...je vaše síla!" Podobně lid těšili také levité: "Přestaňte. Dnes je svátek, netrapte se." A tak šli všichni...
Ester 1:17... Když se ta zpráva o královně donese všem ženámpřestanou si vážit svých manželů! Budou říkat: ‚Král Xerxes...
Job 6:29...na , prosím vás - copak bych vám do očí lhalPřestaňte! Nepáchejte křivdu! Přestaňte! Jsem přece v...
Job 9:27...orel řítící se za svou kořistí. Mohl bych říci: ‚Přestanu s nářkem, zarmoucenou tvář nahradím úsměvem!'...
Job 32:1...Jobova řeč končí. Ti tři muži  přestali Jobovi odpovídat, protože se stále považoval za...
Žalmy 35:15... Ti, jež jsem ani neznal, rvali na kusypřestat nechtěli. Hroznými nadávkami se mi vysmívali, samou...
Žalmy 36:4... Jeho ústa mluví lstivě a ničemně, konání dobra přestal rozumět. I na svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě...
Žalmy 46:11... láme luky, seká kopí, vozy pálí plamenemPřestaňte! Vězte, že jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi...
Žalmy 75:5...pevnost dám! séla Nadutce varuji: S pýchou přestaňte! Ničemům říkám: Nepozvedejte rohy své!...
Žalmy 85:5...jsi uhasil. Bože naší spásy, vrať se k námpřestaň nevražit proti nám! To budeš navěky rozhněván?...
Žalmy 119:122...se ve prospěch svého služebníka, pyšní přestanou vydírat. Oči mi slábnou, tvou spásu vyhlížím a...
Žalmy 137:6...pravice! mi i k patru jazyk přiroste, pokud přestanu myslet na tebe, pokud mi Jeruzalém nebude nade vše...
Přísloví 17:14...zlo. Začátek hádky je protržení hráze - raději přestaň, než spor propukne! Omlouvat ničemu i odsoudit...
Přísloví 19:27...otce, vyhání matku syn hanebný a nestoudnýPřestaň, synu, naslouchat poučení, a zabloudíš od slov...
Přísloví 23:4...se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství tu není,...
Přísloví 26:5...podobat. Odpověz tupci na jeho tupost, aby si přestal moudrý připadat. Uřezává si nohy, pije utrejch, kdo...
Přísloví 31:7...zakouší. Když se napijí, na bídu zapomenoupřestanou myslet na své trápení. Otevři ústa za ty, jimž...
Píseň 2:11...překrásná, a pojď! Hle, zima skončila, průtrž přestala a je pryč. Kvítí se ukazuje po zemi, čas...
Izaiáš 1:13...že o to stojí, abyste šlapali po mých nádvoříchPřestaňte přinášet marné oběti! Kouř kadidla je mi odporný....
Izaiáš 1:16...Odkliďte mi z očí zlo, jež jste páchaliPřestaňte jednat zle - jednat dobře se naučte! Prosazujte...
Izaiáš 2:22...slavným majestátem, povstane, aby zděsil zemPřestaňte tedy obdivovat člověka - vždyť sotva svůj dech...
Izaiáš 11:13...skončena. Efraim nebude závidět Judovi, Juda přestane Efraima napadat. Vrhnou se na západ, na...
Izaiáš 16:4...před zhoubcem! Násilí totiž pomine, zhouba přestane a utlačovatel zmizí ze země. Tvůj trůn tehdy bude...
Izaiáš 16:10...Zmizelo veselí a jásot v zahradách, na vinicích přestal zpěv a zábava. Víno v lisu nikdo nešlapá a...
Izaiáš 17:1...pozůstatek." Ortel nad Damaškem: Hle, Damašek přestane být městem, bude z něj pouhá hromada trosek! Jeho...
Izaiáš 17:3...odehnal. Efraim přijde o svoji pevnost, Damašek přestane být královstvím a pozůstatek Aramu dopadne jako...
Izaiáš 17:8... vzhlížet k oltářům, k vlastnoručnímu dílupřestane obdivovat posvátné kůly a kadidlové oltáříky, jež...
Izaiáš 26:21...obyvatel země. Země odkryje na prolitou krevpřestane přikrývat své zabité. V ten den ztrestá Hospodin...
Izaiáš 28:22...vyplnil svůj úkol - svůj neobvyklý úkol. A proto přestaňte se svou drzostí, vaše okovy neztěžknou ještě...
Izaiáš 32:5...Hlupák nebude nazýván šlechetným a padouchovi přestanou říkat ctihodný. Hlupák přece říká nesmysly, zlé...
Izaiáš 32:10... vy, jež si v klidu žijete. Vinobraní totiž přestane a sklizeň nepřijde. Vy bezstarostné, třeste se, vy...
Izaiáš 57:11... nedbala! To proto, že jsem tak dlouho mlčelpřestala jsi mít v úctě? sám odhalím spravedlnost...
Izaiáš 58:7...otevřít? Když vidíš nahého, nemáš jej přiodítpřestat být netečný k vlastním příbuzným? Tehdy jak svítání...
Izaiáš 58:13...svých cest, aby sis nedělal, co chceš, a s řečmi přestaneš, tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš a dovedu...
Jeremiáš 3:3...svou zkažeností jsi poskvrnila zemi! Když potom přestal padat liják a nepřišel ani jarní déšť, byla jsi...
Jeremiáš 7:4...své cesty a své jednání, a vás tu nechám žítPřestaňte spoléhat na klamné řeči - prý: ‚Hospodinův chrám,...
Jeremiáš 7:6...- pokud se mezi sebou budete řídit právem, pokud přestanete vykořisťovat přistěhovalce, sirotky a vdovy,...
Jeremiáš 17:24... ale opravdu poslechnete, praví Hospodin, a přestanete v sobotu přinášet do bran tohoto města náklady,...
Jeremiáš 31:36...vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak...
Jeremiáš 44:5... že se mají odvrátit od svých zločinůpřestat pálit kadidlo cizím bohům. Proto se na judská města...
Jeremiáš 44:18...nic zlého se nám nedělo. Ale od doby, co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby,...
Pláč 3:42... My jsme zhřešili, vzbouřili jsme se - a ty jsi přestal promíjet. Zahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi...
Pláč 3:49... oči pláčou bez ustání, ten proud nemůže přestat, dříve než Hospodin shlédne shůry, než se podívá na...
Ezechiel 3:21...spravedlivého varoval, aby nehřešil, a on hřešit přestane - pak zůstane živ, protože přijal varování, a i ty...
Ezechiel 13:9... kteří mají falešná vidění a kteří věští lžiPřestanou být rádci pro můj lid, v soupisu domu Izraele...
Ezechiel 20:39...modly! Ale pak, i když odmítáte poslouchatpřestanete znesvěcovat svaté jméno svými obětními dary a...
Ezechiel 23:27... které ses naučila v Egyptě. Tehdy po nich přestaneš pošilhávat; na Egypt ti nezůstane ani vzpomínka....
Ezechiel 24:27...ústa a budeš s ním moci hovořit. Promluvíšpřestaneš být němý. Tak se jim staneš znamením, aby poznali...
Ezechiel 33:15...uloupil, začne se řídit životodárnými pravidlypřestane páchat bezpráví - takový nezemře, takový jistě...
Ezechiel 33:22... Hospodin mi otevřel ústa. ústa se otevřelapřestal jsem být němý. Dostal jsem slovo...
Ezechiel 45:9...a násilí, řiďte se právem a spravedlnostípřestaňte odírat můj lid, praví Panovník Hospodin. Mějte...
Amos 7:5...i zem, řekl jsem: "Panovníku Hospodine, prosím přestaň! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!" A...
Jonáš 1:15...svou vůli." Pak Jonáše hodili do moře, a moře přestalo zuřit. Mužů se zmocnila veliká bázeň před...
Micheáš 2:3...tlupu chystám pohromu - teď se nevykroutítePřestanete chodit s hlavou nahoru - ty časy budou zlé. V...
Micheáš 5:12...modly a sloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali. Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a vaše města...
Zachariáš 13:4...za své prorocké vidění. Aby druhé oklamalipřestanou nosit pláště z kožešiny. "Nejsem prorok," řekne...
Marek 5:29...roucha, budu uzdravena." Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení...
Marek 9:50...bude solen ohněm. Sůl je dobrá. Kdyby ale sůl přestala být slaná, čím ji osolíte? Mějte v sobě sůl a...
Lukáš 8:24...Vstal, okřikl vítr a vzedmuté vlny, ty rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich....
Lukáš 8:44...dotkla se cípu jeho roucha, její krvácení ihned přestalo. "Kdo se dotkl?" ptal se Ježíš. Když se nikdo...
Lukáš 11:1..." Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás...
Lukáš 16:17...tlačí. Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou...
Jan 6:43...jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe'?" "Přestaňte spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš. "Nikdo ke mně...
Jan 20:27...na ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do bokuPřestaň být nevěřící a začni věřit." "Můj Pán a můj Bůh!"...
Skutky 4:17...my to nemůžeme popřít. Aby se to ale mezi lidmi přestalo šířit, pohrozme jim, o tom jménu s nikým...
Skutky 6:2...učedníků a řeklo: "Není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolů. Proto,...
Skutky 21:32...seběhl k nim. Jakmile uviděli velitele s vojákypřestali Pavla bít. Velitel přistoupil, zatkl ho a dal ho...
Římanům 14:13...z nás tedy složí Bohu účet sám za sebePřestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak...
Římanům 14:15...kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš láskouPřestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel...
1. Korintským 9:6...i Petr? Nebo snad jen a Barnabáš nemáme právo přestat pracovat? Kdo kdy bojoval na vlastní náklady? Kdo...
1. Korintským 14:20...srozumitelně než tisíce slov v jazycích. Bratřipřestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte...
2. Korintským 1:8...v Asii tak těžce a nesnesitelně, že jsme  přestali doufat, že přežijeme; v nitru jsme vlastně...
2. Korintským 5:19...smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mírPřestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil...
Efeským 4:28...místo ďáblu. Zloděj  přestane krást a začne pracovat. se slušně živí...
1. Timoteus 1:4...zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které...
Židům 10:2... (Jinak by je účastníci této bohoslužby dávno přestali přinášet, protože by byli jednou provždy očištěni...
Židům 10:29...trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Synapřestal si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil...
Jakub 4:11... pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákonpřestal jsi být plnitelem Zákona a stal ses jeho soudcem....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |