Předem

Hledám varianty 'předem' [ předem ]. Nalezeno 17 veršù.
Job 9:29...trápení - neosvobodíš , to dobře vím. Jsem předem odsouzen - proč bych se snažil zbytečně? I kdybych...
Job 10:2...povolím, z hořkosti duše promluvím. Neodsuzuj  předem - tak Boha oslovím - z čeho obviňuješ, prozraď mi...
Izaiáš 44:8...Neděste se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste svědkové! Je snad nějaký...
Izaiáš 48:3...o Boha Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupůPředem jsem oznamoval věci minulé, vlastními ústy ohlásil...
Izaiáš 48:5...máš čelo bronzové. Proto jsem ti ty věci oznámil předem, předtím než přišly, ohlásil jsem je, abys neřekl:...
Matouš 14:8... přísahal splnit jakékoli přáníPředem navedena svou matkou mu tedy řekla: "Přines mi na...
Matouš 24:25...to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!'...
Marek 13:11...budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno...
Marek 13:23... Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem." "Ve dnech po onom souženíslunce se zatmí a měsíc...
Marek 14:8...ale vždycky mít nebudete. Ona udělala, co mohlaPředem pomazala tělo k pohřbu. Amen, říkám vám, že...
Lukáš 21:14...ke svědectví. Vezměte si k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit. sám vám dám výřečnost a...
Skutky 10:41...ukázal - ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho...
Římanům 8:29...těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna,...
Efeským 2:10...v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Pamatujte, že...
1. Tesalonickým 3:4... Ještě když jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo...
1. Petr 1:20...Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán před stvořením světa, ale teď na konci...
2. Petr 3:17...jako ostatní Písma.) Vy, milovaní, to víte předem, a tak se chraňte. Nenechte se strhnout bludem těch...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |