Přede

Hledám varianty 'přede' [ přede (126) ]. Nalezeny 123 verše.
Genesis 7:1...domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech...
Genesis 17:1...a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou smlouvu s tebou a...
Genesis 20:16...tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede všemi, kdo jsou s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna...
Genesis 23:10...mezi ostatními Chetejci. Odpověděl Abrahamovi přede všemi Chetejci vcházejícími do brány jeho města:...
Genesis 23:18...do Abrahamova vlastnictví před očima Chetejcůpřede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham...
Genesis 32:17... každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu...
Exodus 10:3... Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud...
Exodus 23:15... neboť v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou. Zachovávej Slavnost žní, kdy...
Exodus 25:30...uděláš je z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení." "Dále vyrobíš...
Exodus 34:20...prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj, ale sedmého...
Numeri 14:28... praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli: Vaše mrtvoly padnou na této poušti....
Numeri 22:5...z Egypta a pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na moc...
Numeri 22:33...mi vůbec nelíbí. Oslice spatřila a třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula, bych zabil, ale...
Jozue 7:19...ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravda. Zhřešil jsem proti Hospodinu,...
1. Samuel 2:28...k mému oltáři, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny...
1. Samuel 3:17... "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. Bůh potrestá a ještě ti přidá,...
1. Samuel 9:19..." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na návrší; dnes budete jíst se mnou. Než se s...
1. Samuel 10:8...se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou, abych...
1. Samuel 20:2... aniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to není." David mu to ale odpřisáhl...
2. Samuel 3:13...smlouvu. Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal....
2. Samuel 5:20...tam. Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo...
2. Samuel 7:16...předchůdce. Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně...
2. Samuel 14:18..."Na něco se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi," odpověděla....
2. Samuel 18:31...pro mého pána a krále! Hospodin dnes obhájil přede všemi, kdo proti tobě povstali." "Je v pořádku můj...
2. Samuel 22:40...vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými...
2. Samuel 22:45... lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co uslyší, musí poslechnout....
2. Samuel 22:46...krčí, jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ...
1. Královská 2:4...budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět...
1. Královská 8:25...budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Bože...
1. Královská 9:4...oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec...
1. Královská 21:29...tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vidíš, jak se přede mnou Achab pokořil? Protože se přede mnou tak pokořil...
2. Královská 22:19...Hospodinem; roztrhl jsi své roucho a plakals přede mnou. Proto jsem také vyslyšel, praví Hospodin....
1. Letopisů 22:8...jsi mnoho krve a svedl mnoho bitev. Protože jsi přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům...
2. Letopisů 6:16...na svou cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Hospodine, Bože Izraele, kéž...
2. Letopisů 7:17...oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti...
2. Letopisů 34:27...srdce, ale ponížil ses před Bohem; ponížil ses přede mnou, roztrhl jsi své roucho a plakals přede mnou....
Nehemiáš 5:15...místodržitelské dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů...
Nehemiáš 6:19...Mešulama, syna Berechiášova. Vychvalovali ho přede mnou a donášeli mu na . Tobiáš pak psal dopisy, aby...
Job 3:10...čekala, paprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápení. Proč...
Job 30:28...dny soužení. Nevidím slunce, chodím ve chmuráchpřede všemi vstávám a naříkám. vytí připomíná šakaly,...
Žalmy 5:9... ve své spravedlnosti veď, svou cestu přede mnou prosím urovnej! Vždyť v jejich ústech není...
Žalmy 13:2...na navěky? Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši,...
Žalmy 18:40...vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými...
Žalmy 18:45...co uslyší, ihned poslouchají, cizáci krčí se přede mnou. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven...
Žalmy 18:46...poslouchají, cizáci krčí se přede mnou. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ...
Žalmy 27:9...Tvou tvář tedy hledám, Hospodine, neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej,...
Žalmy 31:12...jsem za příšeru, ti, kdo potkají, prchají přede mnou! Padl jsem v zapomnění tak jako mrtvý, rozbitému...
Žalmy 44:16... aby nad námi lidé třásli hlavami. Denně je přede mnou moje ostuda, moji tvář hanba pokrývá, když...
Žalmy 57:7...mým krokům připravili, mou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopali, sami však do upadli. séla srdce...
Žalmy 88:15... Proč jen , Hospodine, odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvář? Ztrápený jsem, umírám od mládí;...
Žalmy 89:37...Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak měsíc upevněn...
Žalmy 102:3... můj křik o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývej v den, kdy jsem ohrožen! Nakloň mi...
Žalmy 143:7... vyslyš dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno...
Kazatel 1:16...a převýšil všechny, kdo vládli Jeruzalému přede mnou. Protože jsem pojal tolik moudrosti a vědění,...
Kazatel 2:9...a předčil jsem všechny, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou; moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo ...
Izaiáš 5:9...jste jediní obyvatelé země?! Hospodin zástupů přede mnou prohlásil: Jistěže mnohé domy zchátrají, honosné...
Izaiáš 41:1...vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni. Zmlkněte přede mnou, ostrovy! národy zkusí nabrat sil! Jen se...
Izaiáš 43:10...mi a porozuměli, že jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen a ani po mně nebude. , sám jsem...
Izaiáš 45:23...ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolatPřede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně...
Izaiáš 48:19...jméno by nikdy nevymizelo, nebylo by vymýceno přede mnou. Vyjděte z Babylonu, unikněte Chaldejcům!...
Izaiáš 57:16...výčitky, nebudu se hněvat navěky - vždyť by se přede mnou každý duch zhroutil, každá duše, již jsem...
Izaiáš 65:6... jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale odplatím, vrchovatě naplním...
Izaiáš 66:22...to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši...
Jeremiáš 2:19... žes opustila Hospodina, svého Boha, a bázeň přede mnou jsi ztratila, praví Hospodin, Pán zástupů. Své...
Jeremiáš 2:22...vydrhla a louhu přidala sebevíc, skvrna tvé viny přede mnou zůstává, praví Panovník Hospodin. Jak můžeš...
Jeremiáš 5:22... mít v úctě? praví Hospodin. Neměli byste se přede mnou chvět? Moři jsem pískem vytyčil hranice...
Jeremiáš 7:10...cizí neznámé bohy a pak si přijít stoupnout přede v tomto domě, který se nazývá mým jménem, a...
Jeremiáš 12:11... Stane se pouhou pustinou, opuštěná bude plakat přede mnou. Zpustošena bude celá zem, a nikdo si to k srdci...
Jeremiáš 15:1... kdo vše působí! Hospodin mi řekl: "I kdyby se přede postavili Mojžíš a Samuel, nenechal bych se...
Jeremiáš 15:19..."Pokud se obrátíš, obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi...
Jeremiáš 16:17...mezi skalami. Všechny jejich cesty mám na očíchpřede mnou se neschovají, před mýma očima neskryjí svůj...
Jeremiáš 28:1... syn Azurův, v Hospodinově domě před kněžímipřede vším lidem řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 28:5...na to proroku Chananiášovi před kněžímipřede vším lidem, stojícím v Hospodinově domě, odpověděl....
Jeremiáš 28:8...i všemu lidu: Proroci, kteří bývali odedávna přede mnou i před tebou, prorokovali mnoha zemím i velikým...
Jeremiáš 30:20...málo. Budou mít dětí tak jako kdysi, jejich obec přede mnou se znovu ustaví, se všemi, kdo je utiskují, ale...
Jeremiáš 33:9...a stane se mi zdrojem radosti, chvály a slávy přede všemi národy na zemi, uslyší o všem dobrodiní,...
Jeremiáš 33:18...mezi levity nikdy nebude chybět kněz, který by přede mnou přinášel zápaly, pálil moučné oběti a...
Jeremiáš 34:15...bližnímu vyhlásil svobodu - dokonce jste o tom přede mnou uzavřeli smlouvu v domě, který se nazývá mým...
Jeremiáš 34:18...mou smlouvu a nesplnili slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, s těmi naložím jako s teletem, které...
Jeremiáš 35:19... nikdy nebude chybět potomek, který by stál přede mnou ve službě." Ve čtvrtém roce vlády judského...
Jeremiáš 38:14...tebe slyšet slovo," řekl král Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj." "Copak bys nezabil, kdybych ti to...
Jeremiáš 49:19...? Kdo si předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o...
Jeremiáš 50:44...? Kdo si předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o...
Ezechiel 2:10...mně natažená ruka a v svitek. Rozvinul ho přede mnou; zepředu i zezadu byl celý popsán slovy nářků,...
Ezechiel 8:1...když jsem seděl doma a judští stařešinové seděli přede mnou, náhle tam na dolehla ruka Panovníka...
Ezechiel 14:1...mnou někteří ze stařešinů Izraele a posadili se přede mnou. Dostal jsem slovo...
Ezechiel 16:50...a ubohým. Naopak, chovaly se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama...
Ezechiel 20:1...Izraele přišli dotazovat Hospodina a posadili se přede mnou. Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:30...nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede do trhliny za tu zem, abych ji nezničil - ale...
Ezechiel 38:20... divoká zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se všemi lidmi všude na zemi....
Ezechiel 44:15...přistupovat ke mně, aby mi sloužili. Budou stát přede mnou, aby mi přinášeli tuk a krev, praví Panovník...
Daniel 4:5...ten sen, ale nedokázali mi ho vyložit. Nakonec přede mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha...
Daniel 8:15...to vidění a snažil se je pochopit, když vtom přede mnou náhle stanula jakoby mužská postava. Nad Ulajem...
Daniel 10:16...promluvil. "Můj pane," řekl jsem postavě přede mnou, "kvůli tomu vidění jsem přemožen bolestí a...
Ozeáš 2:12...před zraky jejích milenců a nikdo ji nezachrání přede mnou. Ukončím veškeré její veselí, její svátky i její...
Jonáš 1:2... a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne." Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč...
Abakuk 1:3...vidět neštěstí? Proč bezpráví jen přihlížíšPřede mnou jen zkáza a násilí, rostou hádky a rozpory....
Malachiáš 1:6... kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří...
Malachiáš 2:9...zástupů. Proto vás také vydám pohrdánípřede všemi lidmi vás ponížím, protože nedbáte na cesty...
Malachiáš 3:1...Hle, posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po...
Malachiáš 3:5... kdo činí ústrky přistěhovalcům a nemají bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů. Hospodin se neměním...
Matouš 26:70...byl také s tím Ježíšem z Galileje." On to ale přede všemi zapřel: "Nevím, o čem mluvíš!" Zamířil k bráně,...
Marek 2:12... vezmi si lehátko a jdi domů." On hned vstalpřede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli...
Marek 14:60...ani tak se jejich svědectví neshodovala. Nato se přede všemi postavil velekněz a tázal se Ježíše: "Nic...
Lukáš 8:47...přistoupila, padla před ním a pověděla mu přede všemi, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena....
Lukáš 19:27...byl jejich králem, přiveďte sem a pobijte je přede mnou.'" Po těch slovech se vydal kupředu, vzhůru k...
Lukáš 20:45...David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" Přede všemi lidmi pak řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor...
Lukáš 24:19...prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohempřede vším lidem. Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali,...
Jan 1:15...němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než ." Z jeho plnosti jsme...
Jan 1:30... o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než . jsem ho neznal, ale...
Jan 10:8... jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly....
Skutky 10:30...o třetí odpoledne, jsem se doma modlil. Náhle se přede mnou postavil muž v zářícím rouchu a řekl: ‚Kornelie,...
Skutky 12:6...dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul...
Skutky 19:19... kteří se zabývali magií, přinášeli své knihypřede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenu,...
Skutky 22:15...jeho Spravedlivého a uslyšel hlas z jeho ústPřede všemi lidmi mu budeš svědkem toho, co jsi viděl a...
Skutky 25:9..."Chceš jít do Jeruzaléma a tam být ohledně toho přede mnou souzen?" Pavel na to řekl: "Stojím před...
Skutky 27:35...ani o vlásek!" Po těch slovech vzal chlébpřede všemi vzdal díky Bohu, lámal a začal jíst. Všechny to...
Římanům 14:11..."Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu." Každý z...
Galatským 2:14...za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi: "Ty že jsi Žid? Sám nežiješ jako Žid, ale jako...
Filipským 3:13...na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího...
Koloským 1:17... Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je přede vším a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve,...
1. Timoteus 5:20...dva nebo tři svědkové. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i ostatní měli bázeň. Zapřísahám před...
Juda 1:25...Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi věky, nyní i po všechny věky. Amen. Zjevení...

Slova obsahující přede: nepředejdeme (1) prapředek (1) přede (126) předej (1) předejdu (2) předem (17) předepsal (2) předepsaná (1) předepsané (1) předepsaného (1) předepsáno (5) předepsanou (2) předepsány (1) předepsaných (1) předepsaným (2) předešel (1) předešle (1) předešlé (3) předešlou (1) předešlých (1) především (17)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |