Pýchu

Hledám varianty 'pýchu' [ pýše (13) pýchy (3) pýchu (9) pýchou (8) pýcha (19) ]. Nalezeno 48 veršù.
2. Královská 19:28... na běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu...
2. Letopisů 32:26...a Jeruzalému Boží hněv. Potom se však z  pýchy kál, stejně jako obyvatelé Jeruzaléma, a tak je za...
Job 33:17...To aby člověka od skutku odvrátil, aby mu v jeho pýše zabránil, aby jeho duši uchránil od jámy, aby jeho...
Žalmy 10:2...se ukrýváš v dobách soužení? Ničemové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úklady, aby je lapili! Svým...
Žalmy 10:4... chamtivce chválí, Hospodina snižují, ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich myšlení....
Žalmy 59:13...jejich úst, za slova jejich rtů jejich vlastní pýcha kéž by je lapila! Za všechny jejich kletby, za...
Žalmy 73:6...sami neznají, běžnými bídami nejsou stiženiPýchu jak náhrdelník stavějí na odiv, jak šatem se halí...
Žalmy 75:5...sloupům pevnost dám! séla Nadutce varuji: S pýchou přestaňte! Ničemům říkám: Nepozvedejte rohy své!...
Žalmy 94:4... jak dlouho ničemní budou vítězit? Chrlí jen pýchu, kdykoli promluví, všichni ti zločinci se honosí....
Přísloví 8:13...dobře znám. Úcta k Hospodinu je nenávist ke zluPýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším....
Přísloví 11:2...se Hospodinu hnusí, poctivé závaží jej potěšíPýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora....
Přísloví 13:10...svítí vesele, svíce darebáků uhasnePýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu. Rychle...
Přísloví 14:3... kdo jedná křivě, ten jím pohrdá. Hlupákovi pýcha z pusy vyráží, moudré ochrání jejich rty. Bez dobytka...
Přísloví 16:18...od zla; kdo hlídá svou cestu, svou duši uchráníPýcha předchází pád a namyšlenost zkázu. Lepší je sdílet...
Přísloví 18:12... nepřekonatelnou zdí je v jeho představáchPýcha předchází pád, slávu předchází pokora. Kdo odpovídá...
Izaiáš 2:11...Ponížen bude hrdý pohled člověka, lidská pýcha bude sražena; jen Hospodin bude vyvýšen v ten den....
Izaiáš 2:17...koráby. Ponížena bude hrdost člověka, lidská pýcha bude sražena; v ten den bude vyvýšen jen Hospodin a...
Izaiáš 10:12... potrestá asyrského krále za jeho zpupnou pýchu a za to, jak s nadutě povýšeným pohledem říká: "Svou...
Izaiáš 13:11...jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných....
Izaiáš 14:11...jsi pozbyl sil - jsi na tom stejně jako my! Tvá pýcha klesla do pekla jako tvá pěkná muzika; tvou postelí...
Izaiáš 16:6...včas dosáhne." Slyšeli jsme o Moábově pýše, o jeho pýše nezměrné, o jeho pýše, zpupnosti a zlobě...
Izaiáš 25:11... jako se rozpřahuje plavec ve vodě; jeho pýcha ale klesne každým pohybem. On strhne tvé vysoké...
Izaiáš 37:29... na běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu...
Jeremiáš 13:9..."Toto praví Hospodin: Právě tak zkazím pýchu Judy a nesmírnou pýchu Jeruzaléma! Tento zlý lid,...
Jeremiáš 13:15...je nezničím." Pozorně poslouchejte, odložte pýchu, vždyť mluvil Hospodin. Vzdejte slávu Hospodinu,...
Jeremiáš 13:17... Jestliže neposlechnete, spláču nad vaší pýchou potají, oči budou plakat hořce, přetékat budou...
Jeremiáš 48:29...nad srázem hnízdící. Slyšeli jsme o Moábově pýše, o jeho pýše nezměrné, o tom, jak se chová pyšně a...
Jeremiáš 49:16...v opovržení. Klame hrůza, kterou vzbuzuješ, a pýcha tvého srdce. V rozeklaných skalách sis zřídil obydlí,...
Ezechiel 7:10...- hle, tu je! Zkáza propukla, hůl rozkvetlapýcha vypučela, krutost vyrostla ve kmen zla. Nezbude nikdo...
Ezechiel 7:24...nejhorší mezi národy, aby jejich domy zabrali. S pýchou těch mocných skoncuji a jejich svatyně budou...
Ezechiel 16:49...dcerami. Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomypýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými...
Ezechiel 16:56...tím, čím jsi byla kdysi. Copak sis v dobách své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do úst jako přísloví, než...
Ezechiel 28:2...Týru: Tak praví Panovník Hospodin - Ve svojí pýše říkáš si: ‚ jsem bůh! Zaujímám božský trůn uprostřed...
Ezechiel 31:14... aby svou špicí nesahaly k oblakům a ve své pýše se nestavěly nad ostatní stromy napájené vodami. Jeden...
Ezechiel 32:12...- nejukrutnějších ze všech pohanů, kteří rozdrtí pýchu Egypta a celá jeho horda bude zničena. Vyhubím i...
Daniel 4:34...spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří žijípýše! Král Belšasar jednou vystrojil velikou hostinu pro...
Daniel 11:12...rozprášení toho vojska bude jižní král naplněn pýchou, že pobil mnoho tisíc nepřátel, ale vítězství si...
Ozeáš 5:5...smilstva je totiž v nich, Hospodina neznajíPýcha Izraele svědčí proti nim; Izrael, Efraim, se v hříchu...
Ozeáš 7:10...Hlavu mu pokrývají šediny a on to netuší. Ačkoli pýcha Izraele svědčí proti němu, přesto se nevracejí k...
Amos 6:8...- Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi odporné. Proto...
Amos 8:7...zrní prodávali otruby?" Hospodin přísahá při Pýše Jákobově: "Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek."...
Abdiáš 1:3...mezi národy, budeš v největším opovrženíPýcha tvého srdce oklamala, tebe, jenž bydlíš v...
Sofoniáš 2:10...se zmocní jejich země." To vše kvůli jejich pýše, kvůli urážkám a povyšování se nad lid Hospodina...
Zachariáš 9:6...vylidněn, v Ašdodu budou bydlet bastardi a s pýchou Filištínů skoncuji: Vyrvu jim krvavé sousto z úst,...
Zachariáš 10:11...budou sraženy; vyschne i Nil a jeho hlubinyPýcha Asýrie bude svržena, žezlo Egypta to tam! Učiním je...
Marek 7:22... lstivost, nestydatost, závist, urážkypýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a...
1. Timoteus 3:6...o Boží církev?) Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst...
1. Timoteus 6:4...Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |