Písmům

Hledám varianty 'písmům' [ písmům (1) písmu (7) písmo (31) písmem (8) písmech (3) písma (77) písem (3) ]. Nalezeno 128 veršù.
Exodus 32:16...zepředu i zezadu. Ty desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté na deskách. Když Jozue uslyšel...
2. Letopisů 36:22... aby po celé své říši dal rozhlásit slovempísmem: "Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes...
Ezdráš 1:1... aby po celé své říši dal rozhlásit slovempísmem: Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes,...
Ezdráš 4:7...králi Artaxerxovi. Byl napsán aramejským písmem a je uveden aramejsky. Kancléř Rechum a písař Šimšaj...
Ester 1:22...Do každé jedné provincie vzkázal jejich vlastním písmem, každému národu jejich jazykem: "Každý muž je...
Ester 3:12...národa. Do každé provincie se psalo jejich písmem, jednomu každému národu jejich jazykem. Psalo se...
Ester 8:9... po Habeš. Do každé provincie se psalo jejich písmem, jednomu každému národu jejich jazykem a Židům také...
Izaiáš 8:1..."Vezmi si velikou tabuli a napiš na ni běžným písmem: Maher-šalal Chaš-baz (to je: Rychlá kořist, chvatný...
Matouš 5:20...nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království....
Matouš 7:29...jako ten, kdo zmocnění, a ne jako znalci Písma. Když pak sestupoval z hory, šly za ním veliké...
Matouš 8:19...druhý břeh. Tehdy k němu přistoupil jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu následovat, kamkoli půjdeš...
Matouš 9:3...synu. Tvé hříchy jsou odpuštěny." Někteří znalci Písma si řekli: "Ten člověk se rouhá!" Ježíš ale znal...
Matouš 12:38...budeš odsouzen." Tehdy mu někteří ze znalců Písma a farizeů odpověděli: "Mistře, chceme od tebe vidět...
Matouš 13:52..." odpověděli mu. Na to jim řekl: "Každý učitel Písma, který se stal učedníkem nebeského království, je...
Matouš 15:1... byl uzdraven. Tehdy k Ježíši přišli znalci Písma a farizeové z Jeruzaléma. "Proč tvoji učedníci...
Matouš 16:21...vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho...
Matouš 17:10..." Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" "Jistě,...
Matouš 20:18...bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma a ti ho odsoudí k smrti. Vydají ho pohanům, aby se mu...
Matouš 21:15...a on je uzdravil. Když ale vrchní kněží a znalci Písma viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí:...
Matouš 21:42...sklizně." Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetliPísmech? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným....
Matouš 22:29...Ježíš jim řekl: "Mýlíte se, protože neznáte Písma ani Boží moc. Po vzkříšení se lidé nežení ani...
Matouš 23:2... Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili znalci Písma a farizeové. Proto plňte a zachovávejte všechno, co...
Matouš 23:13... bude povýšen." [14] "Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království...
Matouš 23:15...těm, kdo chtějí vejít, bráníte! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste...
Matouš 23:23...i na Toho, kdo na něm sedí! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a...
Matouš 23:25...cedíte, ale velblouda polykáte! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí,...
Matouš 23:27... pak bude čistý i navenek! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům!...
Matouš 23:29...plní pokrytectví a nemravnosti! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, stavíte hroby prorokům,...
Matouš 23:34... proto k vám posílám proroky, mudrce a učitele Písma. Vy některé zabijete a ukřižujete, jiné budete...
Matouš 26:54...dvanáct legií andělů? Jak by se pak ale naplnila Písma, že to musí takhle být?" V oné chvíli řekl Ježíš...
Matouš 26:56...Ale to všechno se děje, aby se naplnila prorocká Písma." Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli. Ti,...
Matouš 26:57...k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili znalci Písma a starší. Petr ho ale zpovzdálí následoval na...
Matouš 27:41...Podobně se mu vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma a staršími: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit...
Marek 1:22...učil jako ten, kdo zmocnění, a ne jako znalci Písma. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým...
Marek 2:6...jsou odpuštěny." Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: "Jak to mluví? To...
Marek 2:16... Mnozí takoví ho totiž následovali. Když znalci Písma a farizeové uviděli, že s výběrčími daní a...
Marek 3:22... protože lidé říkali, že se pominul. Znalci Písma, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, že Belzebuba a...
Marek 7:1...dotkl, byl uzdraven. Farizeové a někteří znalci Písma, kteří dorazili z Jeruzaléma, se sešli u Ježíše a...
Marek 7:5... měděných nádob a lehátek. Farizeové a znalci Písma se ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají...
Marek 8:31...být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. Protože...
Marek 9:11...mrtvých'. Potom se ho zeptali: "Proč ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" On jim...
Marek 9:14... uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce Písma, jak se s nimi dohadují. Jakmile ho všichni v zástupu...
Marek 10:33...bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma. Odsoudí ho k smrti, vydají pohanům, budou se mu...
Marek 11:18...lupičů'!" Když to uslyšeli vrchní kněží a znalci Písma, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho...
Marek 11:27...chrámu, přistoupili k němu vrchní kněží, znalci Písma a starší lidu se slovy: "Jakým právem to všechno...
Marek 12:10...zahubí a vinici jiným. Nečetli jste snad Písmo? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným....
Marek 12:24...jim odpověděl: "Nemýlíte se proto, že neznáte Písma ani Boží moc? lidé vstanou z mrtvých, nebudou se...
Marek 12:28... ale živých! Velice se mýlíte." Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim...
Marek 12:32...důležitější než tato dvě." Na to mu ten znalec Písma řekl: "Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je...
Marek 12:35...vyučoval v chrámu, zeptal se: "Jak mohou znalci Písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám David řekl...
Marek 12:38...svém vyučování říkal: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, nechají...
Marek 14:1...nekvašených chlebů. Vrchní kněží se znalci Písma hledali způsob, jak by se ho lstí zmocnili a zabili...
Marek 14:43...meči a holemi, poslaný od vrchních kněží, znalců Písma a starších. Jeho zrádce s nimi měl smluvené znamení:...
Marek 14:49...a učil, nezatkli jste . se však naplní Písma!" Tehdy ho všichni opustili a utekli...
Marek 14:53...se sešli všichni vrchní kněží i starší a znalci Písma. Petr ho ale zpovzdálí následoval dovnitř na...
Marek 15:1...se vrchní kněží poradili se staršími a znalci Písma i s celou Veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a...
Marek 15:31...Podobně se vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma. Společně říkali: "Jiné zachránil, ale sám se...
Lukáš 4:21...na něj. Začal jim vysvětlovat: "Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je slyšeli." Všichni mu...
Lukáš 5:21..."Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny." Znalci Písma a farizeové se ale začali dohadovat: "Co je zač, že...
Lukáš 5:30...daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: "Jak to, že...
Lukáš 6:7...tu jeden člověk s ochrnutou pravou rukou. Znalci Písma a farizeové dávali pozor, zda Ježíš bude v sobotu...
Lukáš 9:22...být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých." Všem pak...
Lukáš 11:53...zabránili." Když pak odešel, začali ho znalci Písma a farizeové zle napadat. Stále znovu se vraceli k...
Lukáš 15:2...ho chodívali poslouchat. Farizeové a znalci Písma si ale stěžovali: "On přijímá hříšníky a s nimi!"...
Lukáš 19:47...den pak učil v chrámu. Vrchní kněží, znalci Písma a přední muži z lidu zatím hledali způsob, jak ho...
Lukáš 20:1...evangelium, přišli vrchní kněží, znalci Písma a starší se slovy: "Řekni nám, jakým právem to děláš?...
Lukáš 20:19... Na koho ten kámen padne, toho rozdrtí." Znalci Písma a vrchní kněží se ho v tu chvíli chtěli chopit, ale...
Lukáš 20:39... to jsi řekl dobře," poznamenali někteří znalci Písma. Tamti se ho totiž neodvažovali na nic ptát...
Lukáš 20:46...řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, milují...
Lukáš 22:2... zvaný také Velikonoce. Vrchní kněží a znalci Písma hledali způsob, jak ho zabít, ale báli se lidu. Tehdy...
Lukáš 22:37... Říkám vám, že se na mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.' Naplňuje se totiž, co...
Lukáš 22:66... sešli se starší lidu, vrchní kněží i znalci Písma a odvedli ho do své Velerady. Vyzvali ho: "Jestli jsi...
Lukáš 23:10... Stáli tam však vrchní kněží a znalci Písma a usilovně ho obviňovali. A tak jím Herodes se svými...
Lukáš 24:27...jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech Písmech. Když došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že...
Lukáš 24:32...srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" Ihned vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli...
Lukáš 24:45...Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmům. Řekl jim: "Tak je psáno - Mesiáš musel trpět a...
Jan 2:22...učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.) Když byl o Velikonocích v...
Jan 5:39...neboť nevěříte tomu, kterého on poslal. Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta...
Jan 7:15...a začal učit. Židé jen žasli: "Jak to, že zná Písma, když se neučil?" Ježíš jim odpověděl: " učení není...
Jan 7:38... z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo." (A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v...
Jan 7:42...A další: "Přijde snad Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z Betléma,...
Jan 8:3...všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při...
Jan 10:35...ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy - a Písmo nemůže být zrušeno - proč , kterého Otec posvětil a...
Jan 13:18... vím, které jsem vyvolil; se ale naplní Písmo: ‚Ten, který se mnou chléb, pozvedl patu proti mně...
Jan 17:12... kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo Písmo. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby ...
Jan 19:24..." Když to ti vojáci udělali, naplnilo se Písmo, jež říká: "Rozdělili si šaty, o roucho házeli...
Jan 19:28...je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo Písmo: "Žízním!" Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy...
Jan 19:36...vy uvěřili. Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost." A jiné místo v Písmu...
Jan 19:37..."Nezlámou mu jedinou kost." A jiné místoPísmu říká: "Uvidí, koho probodli." Josef z Arimatie (který...
Jan 20:9...první, uviděl a uvěřil. (Ještě totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí vstát z mrtvých.) A tak se ti...
Skutky 1:16...dvacet) a řekl: "Bratři, muselo se naplnit, coPísmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi,...
Skutky 4:5...sešli židovští hodnostáři, starší a znalci Písma, velekněz Annáš a také Kaifáš, Jan, Alexandr a...
Skutky 6:12...proti Bohu!" Tím pobouřili lid i starší a znalce Písma, takže Štěpána nakonec zatkli a odvedli před Veleradu...
Skutky 8:32... aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, kteréPísmu četl, bylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako...
Skutky 8:35...Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli, cesta vedla...
Skutky 17:2...zvyku šel a po tři soboty k nim promlouvalPísem. Vysvětloval a dokazoval jim, že Mesiáš musel trpět a...
Skutky 17:11...Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak. Mnozí z nich pak...
Skutky 18:24...jeden Žid jménem Apollo, výmluvný muž a znalec Písma, původem z Alexandrie. Byl obeznámen s Pánovou cestou...
Skutky 18:28...totiž překonával Židy, když veřejně dokazovalPísma, že Ježíš je Mesiáš. Zatímco byl Apollo v Korintu,...
Skutky 23:9... Z farizejské strany povstali někteří znalci Písma a bojovali za něj: "Nenašli jsme na něm nic zlého. Co...
Římanům 1:2...skrze své proroky již dávno zaslíbil ve svatých Písmech. Toto evangelium je o jeho Synu - který tělem...
Římanům 4:3...se čím chlubit, ale ne před Bohem! Co však říká Písmo? "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za...
Římanům 9:17...ale na Bohu, který se smilovává. Faraonovi přece Písmo říká: "Proto jsem pozdvihl, abych na tobě ukázal...
Římanům 10:11... vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame." Mezi...
Římanům 11:2...lid, který odedávna znal. Znáte přece vyprávění Písma o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael: "Pane,...
Římanům 15:4...díky vytrvalosti a povzbuzení, které jePísmu, měli naději. Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje...
Římanům 15:10...mezi národy, tvé jméno písní oslavím." A jinde Písmo říká: "Jásejte, národy, tak jako jeho lid!" A ještě...
Římanům 16:26... a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká Písma oznámeno všem národům k poslušnosti víry - jedinému...
1. Korintským 6:16...spojuje s nevěstkou, je s jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo." Kdo se však spojuje...
1. Korintským 15:3...sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem...
1. Korintským 15:4... byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem. Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti...
Galatským 3:8...vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víryPísmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry...
Galatským 3:16...pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeniPísmo tu neříká v množném čísle: "a semenům," ale v...
Galatským 3:22...by spravedlnost opravdu vyplývala ze ZákonaPísmo ale zahrnulo všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím...
Galatským 4:30...pronásleduje narozeného podle Ducha. Co ale říká Písmo? "Vyžeň otrokyni i jejího syna. Syn otrokyně nebude...
Efeským 4:8...byla dána milost podle míry Kristova obdarováníPísmo přece říká: "Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých,...
1. Timoteus 5:18... kdo mají namáhavou službu kázání a vyučováníPísmo přece říká: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek," a...
2. Timoteus 3:15... od koho ses učil. Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v...
2. Timoteus 3:16...ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje...
Židům 2:6...svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělůmPísmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk, že na něj...
Židům 4:4...Jeho dílo je ovšem hotové od stvoření světaPísmo přece na jednom místě mluví o sedmém dni takto:...
Židům 7:17...podle moci nesmrtelného života. Jak dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Tím...
Jakub 2:8...Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte....
Jakub 2:23...jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za...
Jakub 4:5... stává se Božím nepřítelem. Anebo si myslíte, že Písmo mluví naprázdno? Copak Duch, který v nás přebývá,...
1. Petr 2:6...přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. V Písmu přece stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen...
2. Petr 1:20...jitřenka. Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž...
2. Petr 3:16...k vlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní Písma.) Vy, milovaní, to víte předem, a tak se chraňte....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |