Píšu

Hledám varianty 'píšu' [ psát (6) psáno (96) psalo (3) psali (1) psala (2) psal (14) píšu (17) pište (1) píšeš (2) píšeme (1) píše (37) piš (3) ]. Nalezen 181 verš.
Exodus 32:32..... A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu...
Jozue 1:8...i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se...
Jozue 8:31...přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Jak je psáno v knize Mojžíšova zákona: "Oltář z netknutých kamenů,...
Jozue 8:34...Zákona, požehnání i zlořečení, přesně jak je to psáno v knize Zákona. Ze všeho, co Mojžíš přikázal, Jozue...
Jozue 10:13... než národ nepřátele potrestal. Právě tak se to píše v Knize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebe...
Jozue 23:6...silní, abyste pečlivě dodržovali vše, co je psáno v knize Mojžíšova zákona. Neuchylujte se od něj...
2. Samuel 11:15...Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi. V dopise psal: "Postavte Uriáše do nejprudšího boje. Pak od něj...
1. Královská 11:41...a jakou měl moudrost - o tom se, jak známopíše v Knize skutků Šalomounových. Šalomoun kraloval v...
1. Královská 14:19...skutky - jak válčil a kraloval - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Jeroboám kraloval dvacet...
1. Královská 14:29...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Mezi Rechoboámem a...
1. Královská 15:7...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Mezi Abiášem a Jeroboámem...
1. Královská 15:23...a jaká města vystavěl - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. K stáru byl ale nemocný na...
1. Královská 15:31...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Mezi Asou a izraelským...
1. Královská 16:5...vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Když Baaša ulehl ke svým...
1. Královská 16:14...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Sedmadvacátého roku...
1. Královská 16:20...spiknutí, které zosnoval - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Izraelský lid se tenkrát...
1. Královská 16:27...a jak byl udatný - o tom všem se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Omri pak ulehl ke svým...
1. Královská 21:9...ve městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech psala: "Vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu....
1. Královská 22:39...všechna města vystavěl - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Tak Achab ulehl ke svým...
1. Královská 22:46...byl udatný a jak bojoval - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Vymýtil ze země zbytky...
2. Královská 1:18...skutcích, které vykonal, se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Hospodin se pak chystal...
2. Královská 8:23...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Jehoram pak ulehl ke svým...
2. Královská 10:34... a jak byl udatný - o tom všem se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Jehu pak ulehl ke svým...
2. Královská 12:20...skutky - o všem, co vykonal - se, jak známopíše v Kronice judských králů. Proti Joašovi se spikli jeho...
2. Královská 13:8...vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Potom Joachaz ulehl ke...
2. Královská 13:12...judským králem Amaciášem - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke...
2. Královská 14:6...nepopravil, neboť v knize Mojžíšova zákona je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem...
2. Královská 14:15...judským králem Amaciášem - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke...
2. Královská 14:28...Damašek i judský Chamát - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Potom Jeroboám ulehl ke...
2. Královská 15:6...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Když Azariáš ulehl ke svým...
2. Královská 15:21...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice izraelských králů. Když Menachem ulehl ke...
2. Královská 15:26...skutky - co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Dvaapadesátého roku...
2. Královská 15:31...Pekachovy skutky - co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů. Druhého roku izraelského...
2. Královská 15:36...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. (V době začal Hospodin...
2. Královská 16:19...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Achaz ulehl ke svým otcům a...
2. Královská 20:20...do města přivedl vodu - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Ezechiáš pak ulehl ke svým...
2. Královská 21:17...a jaký hřích spáchal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým...
2. Královská 21:25...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Pochovali ho do jeho hrobu v...
2. Královská 22:13...této knihy a neřídili se vším, co je v o nás psáno." Kněz Chilkiáš, Achikam, Achbor, Šafan i Asajáš tedy...
2. Královská 23:21...Hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal...
2. Královská 23:28...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský...
2. Královská 24:5...- co všechno vykonal - o tom se, jak známopíše v Kronice judských králů. Joakim pak ulehl ke svým...
1. Letopisů 16:40...zápalné oběti ráno i večer přesně tak, jak je psáno v Zákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. S nimi...
2. Letopisů 23:18...dům a přinášeli Hospodinu zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 24:27...proti němu i o přestavbě Božího chrámu se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak začal...
2. Letopisů 25:4... neboť v Knize Mojžíšově, totiž v Zákoně, je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem...
2. Letopisů 32:17...Ezechiášovi ještě další řeči. Senacherib psal dopisy, jimiž haněl Hospodina, Boha Izraele. Říkal o...
2. Letopisů 34:21...Hospodinovo slovo a neřídili se vším, co je psáno v této knize." Chilkiáš pak s královými muži šel do...
2. Letopisů 35:26...Jošiášovy skutky, jeho oddanost tomu, co je psáno v Hospodinově Zákoně, a veškeré jeho počínání je od...
Ezdráš 3:2... aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mojžíše. Obnovili oltář na...
Ezdráš 3:4...oběti. Slavili také Svátek stánků, jak je psáno. Den co den přinášeli předepsané zápalné oběti a...
Ezdráš 6:18...jejich tříd a levity podle jejich oddílů, jak je psáno v Knize Mojžíšově. Čtrnáctého dne prvního měsíce...
Nehemiáš 6:19...ho přede mnou a donášeli mu na . Tobiáš pak psal dopisy, aby zastrašil. Když byly hradby dostavěny...
Nehemiáš 10:35...oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak je psáno v Zákoně. Zavazujeme se každoročně přinášet do...
Nehemiáš 10:37...z půdy a z veškerého ovoce všech stromů. Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i...
Ester 3:12...písaři. Přesně podle Hamanových pokynů se napsalo královým satrapům, místodržícím každé jednotlivé...
Ester 8:8... Smíte však Židům napsat, co uznáte za vhodnépište královým jménem a zapečeťte to královým prstenem."...
Ester 8:9...písaři. Přesně podle Mordechajových pokynů se napsalo jak Židům, tak satrapům, místodržícím a...
Ester 9:29...jejich potomky nevymizí. Tuto druhou listinu psala spolu s Židem Mordechajem také královna Ester, dcera...
Kazatel 12:12...Pastýře. Cokoli je navíc, toho se varuj, synuPíše se tolik knih, že to nebere konce, a přílišné bádání...
Izaiáš 65:6...dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale odplatím, vrchovatě...
Jeremiáš 29:25... i ostatním kněžím poslal dopis, ve kterém píšeš: ‚Hospodin , Cefaniáši, ustanovil knězem namísto...
Daniel 5:5...před svícnem objevily prsty lidské ruky a začaly psát na omítku královského paláce. Když král spatřil tu...
Matouš 2:5...judském Betlémě," odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka: ‚Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi...
Matouš 4:4... se promění v chleby." On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem...
Matouš 4:6...Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou na rukou,...
Matouš 4:7...nohou na kámen.'" Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Poté ho ďábel...
Matouš 4:10..."Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu...
Matouš 11:10... a více než na proroka. Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž...
Matouš 21:13...i sedačky prodavačů holubic se slovy: "Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby,' ale vy jste z...
Matouš 26:24...jim. "Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro...
Matouš 26:31..."V tuto noc ode všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.' ale...
Marek 1:2...evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu. Jak je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého...
Marek 7:6...o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však...
Marek 9:12...přijde Eliáš a všechno napraví'. Co je ale psáno o Synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán....
Marek 9:13...a oni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno." Když potom přišel k učedníkům, uviděl kolem nich...
Marek 11:17...chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: "Není snad psáno, žeMůj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny...
Marek 14:21...do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro...
Marek 14:27...Ježíš řekl: "Všichni ode odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.' Ale ...
Lukáš 2:23... aby ho postavili před Hospodinem, jak je psáno v Hospodinově zákoně: "Každý chlapec otvírající lůno...
Lukáš 4:4... se promění v chleba." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'" Potom ho ďábel...
Lukáš 4:8... bude to všechno tvoje." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu...
Lukáš 4:10..."Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby chránili, a...
Lukáš 7:27... a více než na proroka. Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, který...
Lukáš 10:26...dědicem věčného života?" Ježíš mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj...
Lukáš 18:31... Tam se naplní všechno, co je o Synu člověka psáno skrze proroky. Bude vydán pohanům, bude zesměšněn,...
Lukáš 19:46...a začal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali. "Je psáno," říkal jim, "‚Můj dům je domem modlitby,' ale vy...
Lukáš 20:17...se na a řekl: "Co tedy znamená to, co je psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným'?...
Lukáš 21:22...totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím, protože...
Lukáš 22:37...mezi zločince.' Naplňuje se totiž, co je o mně psáno." Řekli mu: "Pane, podívej se, máme dva meče!" "To...
Lukáš 24:44...byl s vámi: Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim...
Lukáš 24:46...mysl, aby porozuměli Písmům. Řekl jim: "Tak je psáno - Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých....
Jan 1:45...Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a proroci - Ježíše, syna Josefova z...
Jan 2:17...(Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: "Horlivost pro tvůj dům pohltí.") Židé mu na to...
Jan 5:46...věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým...
Jan 6:31...děláš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.'" Ježíš jim odpověděl:...
Jan 6:45...ho pak vzkřísím v poslední den. V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyší...
Jan 8:6... aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonilpsal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát,...
Jan 8:8...po první hodí kamenem." A opět se sklonilpsal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém...
Jan 8:17...mnou Otec, který poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím sám o sobě...
Jan 10:34...sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové'? Jestliže ty, kteří dostali...
Jan 12:14...Ježíš nalezl oslátko a vsedl na , jak je psáno: "Neboj se, Dcero sionská! Hle, tvůj král přichází...
Jan 12:16...oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm bylo psáno a že se to na něm vyplnilo. Zástup, který byl s ním,...
Jan 15:25...Otce. Ale to vše se děje, aby se naplnilo, co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli bez příčiny.' ...
Skutky 1:20... totiž Krvavé pole.) "V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek zůstane pustý a v něm nikdo...
Skutky 7:42...a nechal je sloužit nebeskému zástupu, jak je psáno v knize proroků: ‚Obětovali jste snad mně své oběti a...
Skutky 13:29...popravu. Když naplnili všechno, co o něm bylo psáno, sňali jej z kříže a položili do hrobu. Bůh jej ale...
Skutky 13:40... Dejte si však pozor, aby se vám nestalo, co je psáno v Prorocích: ‚Pohleďte, pohrdavci, podivte se a...
Skutky 15:15... S tím se plně shodují slova proroků, neboť je psáno: ‚Znovu se vrátím a obnovím zbořený stan Davidův....
Skutky 23:5... že je to velekněz," odpověděl Pavel. "Je přece psáno: ‚Vůdci svého lidu nespílej.'" Pavel věděl, že ve...
Skutky 24:14... kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou...
Římanům 1:17...zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry." Z nebe se zjevuje...
Římanům 2:24...zneuctíváš Boha porušováním Zákona? Jak je psáno, "Pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám". Obřízka ...
Římanům 3:4...každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno: "Ve svých výrocích budeš ospravedlněn, ve svém soudu...
Římanům 3:10...i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Jak je psáno: "Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; nikdo...
Římanům 4:17...Abrahamovy víry. Ten je otcem nás všech (jak je psáno: "Učinil jsem otcem mnohých národů") před Bohem,...
Římanům 8:36... hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: "Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce...
Římanům 9:13...řečeno: "Starší bude sloužit mladšímu." Jak je psáno: "Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však zavrhl."...
Římanům 9:33...základě skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno: "Hle, pokládám na Sionu kámen úrazu a skálu...
Římanům 10:5...každý, kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude...
Římanům 10:15...jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých...
Římanům 11:8...toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzeni. Jak je psáno: "Bůh otupil jejich ducha: jejich oči dodnes nevidí,...
Římanům 11:26... Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno: "Vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal...
Římanům 12:19...sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: " je pomsta, zjednám odplatu, praví Hospodin."...
Římanům 14:11...přece staneme na soudu před Božím trůnem. Jak je psáno: "Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede...
Římanům 15:3...ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno: "Urážky těch, kdo uráží tebe, na dopadly."...
Římanům 15:9...slavili Boha za jeho milosrdenství. Jak je psáno: "Budu vyznávat mezi národy, tvé jméno písní...
Římanům 15:21... abych nestavěl na cizím základě. Jak je psáno: "Ti, kterým nebyl ohlášen, jej spatří, ti, kdo nikdy...
Římanům 16:22...vás v Pánu , Tercius, který jsem tento dopis psal. [24] Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve...
1. Korintským 1:19... kdo docházíme spásy, je to Boží moc. Je přece psáno: "Zahubím moudrost moudrých, zavrhnu rozum rozumných...
1. Korintským 1:31... posvěcením a vykoupením. A proto, jak je psáno: "Kdo se chlubí, se chlubí v Hospodinu." Ani ...
1. Korintským 2:9...znali, neukřižovali by Pána slávy. Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku...
1. Korintským 3:19...tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je přece psáno: "On chytá chytráky v jejich vychytralosti." A jinde:...
1. Korintským 4:6...mohli poučit, co znamená "nejít nad to, co je psáno". se tedy nikdo kvůli jednomu z nás nepovyšuje nad...
1. Korintským 5:11...to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale...
1. Korintským 7:1...vzdávejte čest Bohu. Pokud jde o to, jak jste psali: "Pro muže je lepší obejít se bez ženy" - budiž, ale...
1. Korintským 9:9...to neříká i Zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek." Copak se Bůh...
1. Korintským 10:7...Také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: "Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby...
1. Korintským 14:21... myšlením však buďte dospělí. V Zákoně je psáno: "Cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu promluvím,...
1. Korintským 14:37...nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Kdo to neuznává, nebude uznán...
1. Korintským 15:45...Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní. Jak je psáno: "První člověk, Adam, se stal živou duší," ale ten...
1. Korintským 15:54...oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: "Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!" "Kde je teď,...
2. Korintským 2:4...přesvědčen, že radost je radostí vás všechPsal jsem vám s velikou úzkostí, se sevřeným srdcem a s...
2. Korintským 2:9...vás, ukažte mu, že ho stále milujetePsal jsem vám totiž proto, abych vás vyzkoušel a poznal,...
2. Korintským 4:13... Protože však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil," i my věříme, a tak...
2. Korintským 7:12... že jste v věci nevinní. Když jsem vám psal, nebylo to vlastně kvůli viníkovi nebo kvůli...
2. Korintským 8:15...váš nedostatek. Tak nastane rovnost, jak je psáno: "Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo,...
2. Korintským 9:1...chlouby vámi. Je vlastně zbytečné, abych vám psal o této službě svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž...
2. Korintským 9:9...štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost...
2. Korintským 13:10...proto se modlíme za vaši nápravu. Toto vám píšu, zatímco jsem pryč, abych budu u vás, nemusel...
Galatským 3:6...díky víře v to, co jste slyšeli? Abraham, jak je psáno, "uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost". Z...
Galatským 3:10...skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: "Proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co...
Galatským 3:13...Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: "Proklet buď každý, kdo visí na dřevě"), aby tak...
Galatským 4:22...Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a...
Galatským 4:27...je ale svobodný a ten je naší matkou. Je přece psáno: "Raduj se, neplodná, ty, jež nerodíš, jásej a křič,...
Galatským 6:11...víry. PODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI PÍSMENY PÍŠU SVOU VLASTNÍ RUKOU. Ti, kdo vás nutí k obřízce, se...
Filipským 3:1... Dále pak, bratři moji, radujte se v PánuPsát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás...
1. Tesalonickým 4:9...Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni...
1. Tesalonickým 5:1...slovy. O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako...
2. Tesalonickým 3:17...RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi....
1. Timoteus 3:14...hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše. Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu. Kdybych se ale zdržel...
Filemon 1:19...škodu nebo něco dluží, přičti to mně. TOTO PÍŠU PAVEL SVOU VLASTNÍ RUKOU: TO ZAPLATÍM! Snad ti...
Filemon 1:21...mám v Pánu užitek i ; potěš srdce v PánuPíšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více,...
1. Petr 1:16...buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: "Buďte svatí, neboť jsem svatý." Bůh nikomu...
2. Petr 3:1..."Umytá svině se znovu válí v bahně." Milovanípíšu vám druhý dopis. V obou jsem se vás snažil upomínat...
2. Petr 3:15... (Tak vám to také s moudrostí, kterou dostalpíše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve...
1. Jan 1:4...s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství,...
1. Jan 2:1...z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil,...
1. Jan 2:8... které jste slýchali od počátku. To, co vám píšu, je však zároveň nové přikázání, neboť se naplňuje v...
1. Jan 2:12...a neví, kam jde, neboť mu oči zaslepila tmaPíšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny...
1. Jan 2:13... že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchyPíšu vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku...
1. Jan 5:13... kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli,...
2. Jan 1:1...se model, drazí! starší píšu vyvolené paní i jejím dětem, které miluji v pravdě (a...
2. Jan 1:5...od Otce. Prosím tedy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od...
3. Jan 1:1... děti tvé vyvolené sestry. starší píšu milovanému Gaiovi, kterého miluji v pravdě. Milovaný,...
3. Jan 1:9...pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímatPsal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád...
3. Jan 1:13...a víš, že naše svědectví je pravdivé. Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát...
Zjevení 3:7...praví církvím." "Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který klíč Davidův,...
Zjevení 10:4...hromů. Když zaznělo těch sedem hromů, chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlas z nebe: "Zapečeť, co řeklo těch...
Zjevení 14:13...Ježíšovy víry. Potom jsem uslyšel hlas z nebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu.'...
Zjevení 19:9...jsou spravedlivé činy svatých.) Tehdy mi řekl: "Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební...

Slova obsahující píšu: napíšu (5) nepíšu (5) píšu (17)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |