Pánovým

Hledám varianty 'pánovým' [ pánův (11) pánovým (5) pánovu (8) pánovou (2) pánovo (14) pánovi (11) pánově (6) pánova (6) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 24:14...služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství." Vtom, ještě než to dořekl,...
Genesis 44:9...služebníků se to najde, zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen...
Genesis 44:18... dovol prosím svému služebníku promluvit slovopánovým uším. Nehněvej se prosím na svého služebníka - jsi...
1. Samuel 20:38...chlapec pak ten šíp našel a vrátil se ke svému pánovi. Ten chlapec nic netušil. Jen Jonatan a David věděli...
1. Samuel 25:14...Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu pánovi posly s pozdravem, ale on jim vynadal? Ti muži na...
1. Královská 1:20...jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po mém pánovi. Jinak, můj královský pán ulehne ke svým otcům,...
1. Královská 18:8...zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal...
1. Královská 18:11... nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův...
1. Královská 18:14...chléb a vodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť zabije!" Eliáš mu...
2. Letopisů 13:6...syna Šalomouna, a vzbouřil se proti svému pánovi. K němu se shromáždila ničemná a zlotřilá cháska a...
Izaiáš 6:8...a tvůj hřích očištěn." Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli...
Izaiáš 28:2... chloubě těch, kteří jsou vínem zmoženi! HlePánův silák udatný jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní...
Matouš 3:3...říkal: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!" Ten Jan nosil oděv z...
Lukáš 3:4...Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky! Každé údolí bude...
Lukáš 10:39...jménem Marta. Její sestra Marie se posadilaPánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla...
Lukáš 14:21...přijít.' Sluha se tedy vrátil a vyřídil to svému pánovi. Hospodář se rozhněval. ‚Vyjdi rychle do ulic a...
Jan 1:23..."Jsemhlas volajícího na poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti vyslanci patřili k farizeům...
Skutky 8:25...říkali!" Poté, co vydali svědectví a promluvili Pánovo slovo, vraceli se apoštolové do Jeruzaléma a kázali...
Skutky 9:1... Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj...
Skutky 10:48...svatého jako my?" A tak je nechal pokřtítPánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě...
Skutky 11:16...na počátku na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni...
Skutky 13:12...prokonzul uviděl, co se stalo, uvěřil, ohromen Pánovým učením. Pavel a jeho společníci pak odpluli z Páfu...
Skutky 13:48...pohané uslyšeli, začali se radovat a oslavovat Pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému...
Skutky 13:49... kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřiliPánovo slovo se pak šířilo po celém kraji. Židovští vůdci...
Skutky 15:35...také a spolu s mnoha dalšími vyučovali a kázali Pánovo slovo. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi:...
Skutky 15:36...naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo, zjistíme, jak se mají." Barnabáš chtěl,...
Skutky 16:32... a budeš spasen ty i tvůj dům!" Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční...
Skutky 18:25...Písma, původem z Alexandrie. Byl obeznámenPánovou cestou, a tak vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši...
Skutky 19:10...obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze Pavlovy ruce neobyčejné...
Skutky 19:20...padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se. Po těchto událostech se Pavel...
1. Korintským 5:5...k záhubě těla, aby jeho duch byl spasenPánův den. Vaše chlubení není namístě. Copak nevíte, že...
1. Korintským 7:10...ty, kdo žijí v manželství, mám nikoli své, ale Pánovo přikázání: Manželka od muže neodchází. Pokud...
1. Korintským 9:5...sebou věřící manželku jako ostatní apoštolovéPánovi bratři i Petr? Nebo snad jen a Barnabáš nemáme...
1. Korintským 11:26...tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a...
1. Korintským 11:27...nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti...
1. Korintským 11:29...totiž a pije, aniž by si uvědomoval, že jdePánovo tělo, takový a pije své vlastní odsouzení. To...
1. Korintským 14:37...duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Kdo to neuznává, nebude uznán...
1. Korintským 15:58... buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte sePánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. ...
1. Korintským 16:10...se, se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako ; jím tedy nikdo nepohrdá....
2. Korintským 3:17...k Pánu, rouška mizí. Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří...
2. Korintským 3:18...všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho...
2. Korintským 11:17...pochlubil. Pokud jde o chlubení, nemluvím teďPánova pověření, ale jako blázen. Když se mnozí chlubí tak...
Galatským 1:19...jiným apoštolem jsem se nesetkal, kromě JakubaPánova bratra. Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou...
Efeským 5:17...doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k...
Efeským 6:4...své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení. Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s...
1. Tesalonickým 1:6...u vás žili pro vás. A vy jste následovali nášPánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo s...
1. Tesalonickým 1:8...věřící v Makedonii a Řecku. Nejenže se od vás Pánovo slovo rozeznělo po celé Makedonii a Řecku, ale všude...
1. Tesalonickým 4:15... Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se...
1. Tesalonickým 5:2...potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. lidé budou říkat:...
2. Tesalonickým 2:2... kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem...
2. Tesalonickým 3:1...vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. se Pánovo slovo rychle šíří, je přijímáno s úctou tak jako...
2. Timoteus 2:19..., kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, opustí nepravost." Ve velikém domě nejsou...
2. Timoteus 2:24...však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a...
Titus 1:9...ukázněný. Musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením...
Jakub 4:10...a vaše radost v sklíčenost. Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší. Bratři, nepomlouvejte jedni...
Jakub 5:7...on se nebránil. Bratři, buďte trpěliví do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu...
Jakub 5:8...i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevníPánův příchod je blízko. Nestěžujte si, bratři, jeden na...
Jakub 5:14...a ti se za něj modlí a mažou ho olejemPánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho...
2. Petr 2:10...podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí...
2. Petr 3:10...někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokáníPánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s...
Juda 1:8...tak tito blouznivci przní své tělo, nedbají na Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostem. Přitom ani...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |