Pána

Hledám varianty 'pána' [ pány (9) pánům (8) pánů (8) pánu (156) pánovi (11) pánové (5) páni (4) pánem (47) páně (8) pane (288) pána (238) pán (264) ]. Nalezeno 967 veršù.
Genesis 15:2...nesmírná odměna." Abram odpověděl: "HospodinePane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj...
Genesis 15:8...dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "HospodinePane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu...
Genesis 18:3...vchodu naproti. Poklonil se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého...
Genesis 18:12...sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára...
Genesis 18:27..."Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do těch...
Genesis 18:30...to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co když...
Genesis 18:31...prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 18:32...kvůli těm dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham....
Genesis 19:2...Poklonil se tváří k zemi a řekl: "Snažně prosímpáni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si...
Genesis 19:18...nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím nePane můj! Jsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal...
Genesis 20:4...Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám...
Genesis 23:6...Abrahamovi odpověděli: "Poslyš náspane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvou v...
Genesis 23:11...vcházejícími do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni,...
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a...
Genesis 24:9..." Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého...
Genesis 24:10...a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu vypravil...
Genesis 24:12...pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání a prokaž...
Genesis 24:14...služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství." Vtom, ještě než to dořekl,...
Genesis 24:18...trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napijpane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a dala mu...
Genesis 24:27...se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a...
Genesis 24:35...Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal mu brav a skot...
Genesis 24:36...otrokyně i velbloudy a osly. Sára, manželka mého pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal...
Genesis 24:37...mému pánu syna, jemuž dal všechno, co . Můj pán pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi...
Genesis 24:39...vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?'...
Genesis 24:42...k prameni a řekl jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle, stojím u...
Genesis 24:44... je to ta, kterou Hospodin určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z...
Genesis 24:48...Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna...
Genesis 24:49...jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne,...
Genesis 24:51...si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník uslyšel...
Genesis 24:54...Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s námi dívka...
Genesis 24:56... cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to...
Genesis 24:65...muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl služebník. Vzala si tedy závoj a...
Genesis 27:29... lidé slouží ti, se ti klaní národyPánem svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. ...
Genesis 27:37...Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky....
Genesis 31:35... Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak...
Genesis 32:5...bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval...
Genesis 32:6...a vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k...
Genesis 32:19...služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému,...
Genesis 33:8..."Chtěl jsem si příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti...
Genesis 33:13... půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce...
Genesis 33:14...den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu...
Genesis 33:15...lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož...
Genesis 39:2...všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že...
Genesis 39:3...a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby...
Genesis 39:7...muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!"...
Genesis 39:8...se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co...
Genesis 39:16...ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k...
Genesis 39:19... nechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke...
Genesis 39:20...tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají drženi...
Genesis 40:1...a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. Farao se rozhněval na oba své dvořany -...
Genesis 40:7...dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu:...
Genesis 42:10...slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikolipane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme...
Genesis 42:30... vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten mužpán země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy,...
Genesis 42:33...s naším otcem doma v kanaánské zemi.' Ten mužpán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé!...
Genesis 43:20...Josefova domu a promluvili k němu: "Odpusťpane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když...
Genesis 44:5...dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co jste to provedli za...
Genesis 44:7...opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali!...
Genesis 44:8...navrchu svých vaků. Proč bychom v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých služebníků...
Genesis 44:9...služebníků se to najde, zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen...
Genesis 44:16... dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme řícipane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh...
Genesis 44:18...Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusťpane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k...
Genesis 44:19...- jsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli...
Genesis 44:20...‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil...
Genesis 44:22... ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí...
Genesis 44:24... našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit...
Genesis 44:32...služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobuPane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil...
Genesis 44:33... za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosímpane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho...
Genesis 45:8... ale Bůh! To on učinil faraonovým otcempánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí....
Genesis 45:9...mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně! Budeš bydlet...
Genesis 47:18...němu v dalším roce a řekli: "Nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka patří...
Genesis 47:25...děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám životpane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být faraonovými...
Exodus 4:10...krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "PromiňPane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teď,...
Exodus 4:13...učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "PromiňPane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj...
Exodus 5:22...nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi ...
Exodus 15:17... učiníš, ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane, upevní! Hospodin bude kralovat na věky věků...
Exodus 21:4...ženu, odejde s ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena...
Exodus 21:5...sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak...
Exodus 21:6...své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k veřeji,...
Exodus 21:8...jako odcházejí otroci. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá ji vykoupit. Nesmí ji však...
Exodus 21:32...potrká otroka nebo děvečku, majitel jejich pánu 30 šekelů stříbra a býk bude ukamenován." "Když někdo...
Exodus 23:17...mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým Pánem. Neobětuj krev oběti s čímkoli kvašeným. Z tuku ...
Exodus 32:22...takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej sepane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli...
Exodus 34:9...rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán...
Exodus 34:23... kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím...
Numeri 11:28...Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíšipane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli...
Numeri 12:11... že je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak...
Numeri 14:17...zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá sílaPane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně...
Numeri 32:25...odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán přikazuje. Naše děti, naše ženy, náš dobytek a všechna...
Numeri 32:27... aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi,...
Numeri 36:2...rodovými náčelníky. Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na...
Deuteronomium 3:24...jsem Hospodina úpěnlivě prosil: "HospodinePane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou...
Deuteronomium 9:26... A takto jsem se modlil k Hospodinu: "HospodinePane můj, nedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictví,...
Deuteronomium 10:17... tvrdošíjní. Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohůPán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný...
Deuteronomium 23:16...Otroka, jenž k tobě utekl, nevydávej jeho pánu. bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli...
Deuteronomium 32:36...se slituje, uvidí, že je opustily síly, s pánem i kmánem že konec je. Zeptá se: "Kde jsou ti jejich...
Jozue 3:11... Emorejce a Jebusejce. Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi. Proto si z...
Jozue 3:13...jednom. Jakmile kněží nesoucí Truhlu HospodinaPána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se...
Jozue 5:14...tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro svého služebníka?" zeptal se. Vůdce Hospodinova...
Jozue 7:7...Izraele a sypali si na hlavu prach. "AchPane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl...
Jozue 7:8...stačit, abychom se usadili za Jordánem! OdpusťPane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými...
Soudců 3:25... Vzali tedy klíč, otevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud minul...
Soudců 4:18...Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího...
Soudců 6:13... udatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiňpane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno...
Soudců 6:15...sám přece posílám!" On však namítl: "PromiňPane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi...
Soudců 6:22... že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "AchPane můj, Hospodine! Vždyť jsem tváří v tvář uviděl...
Soudců 13:8...'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu: "OdpusťPane můj. nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal,...
Soudců 16:28... Tehdy Samson volal k Hospodinu: "HospodinePane můj, rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej...
Soudců 19:11...Jebus, bylo dost pozdě. Mládenec proto svému pánu řekl: "Pojď, prosím, odbočme do toho jebusejského...
Soudců 19:12...toho jebusejského města a přenocujme tam." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme do cizího města, které nepatří...
Soudců 19:26...zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil...
Soudců 19:27...ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a...
Růt 2:13...ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavýpane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil jsi ke své...
1. Samuel 1:15...se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená. Nepila jsem víno ani pivo; jen jsem...
1. Samuel 1:26...porazili a chlapce přivedli k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane,...
1. Samuel 16:16...mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho, kdo...
1. Samuel 20:38...chlapec pak ten šíp našel a vrátil se ke svému pánovi. Ten chlapec nic netušil. Jen Jonatan a David věděli...
1. Samuel 22:12..."Poslouchej, synu Achitubův." "Ano, můj pane?" odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se...
1. Samuel 24:7...svým mužům řekl: "Chraň Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu pomazanému, provedl něco takového....
1. Samuel 24:9...z jeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a...
1. Samuel 24:11... ale mně bylo líto. Řekl jsem si, že na svého pána nevztáhnu ruku - vždyť je to Hospodinův pomazaný....
1. Samuel 25:10...Všude je teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodu a maso, které jsem...
1. Samuel 25:14...Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu pánovi posly s pozdravem, ale on jim vynadal? Ti muži na...
1. Samuel 25:17...si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to takový...
1. Samuel 25:24... Padla mu k nohám a zvolala: "Je to jen vinapane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici promluvit;...
1. Samuel 25:25...vyslechni laskavě slova. Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy Nábala. Jak se jmenuje,...
1. Samuel 25:26...mládence, které jsi, můj pane, poslal. Teď alepane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti...
1. Samuel 25:27...tento dárek, který tvá služebnice přinesla svému pánu, se rozdá mládencům, kteří jdou ve šlépějích mého...
1. Samuel 25:28...prosím provinění své služebnice. Hospodin mému pánu jistě zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede...
1. Samuel 25:29...a usilovat ti o život, tvůj život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém...
1. Samuel 25:30...praku odmrští. A potom, Hospodin prokáže mému pánu všechno to dobrodiní, které ti zaslíbil, a přikáže ti...
1. Samuel 25:31... a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil...
1. Samuel 25:41...bude služkou, jež umývá nohy služebníků svého pána." Poté Abigail rychle nasedla na osla a provázena...
1. Samuel 26:15...na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého králepána? Někdo tvému králi a pánu přišel ublížit! Moc ses...
1. Samuel 26:16...si zemřít, protože jste neochránili svého pána, Hospodinova pomazaného. Jen se podívej, kde je...
1. Samuel 26:17... synu můj?" zavolal na něj. "Ano, můj králipane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán...
1. Samuel 26:18...pane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán pronásleduje svého služebníka? Co jsem provedl? Jaký...
1. Samuel 26:19...jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králipane, slova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil...
1. Samuel 29:4...v bitvě postavil proti nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužů? Vždyť je to...
1. Samuel 29:8...jít bojovat proti nepřátelům svého králepána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi...
1. Samuel 29:10...Proto zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého pána, kteří přišli s tebou - a hned za rozbřesku odejděte."...
1. Samuel 30:13...jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán tu před třemi dny nechal, protože jsem byl nemocný....
1. Samuel 30:15...Bohu, že nezabiješ a nevydáš do rukou mého pána, a k nim dovedu." Dovedl ho tedy k nim a hle -...
2. Samuel 1:7...rozhlédl, a když uviděl, zavolal na . ‚Anopane?' odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?'...
2. Samuel 1:10...a z paže náramek a přinesl jsem ti to sem, můj pane." David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako...
2. Samuel 2:5..."Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu Saulovi prokázali tuto laskavost a pohřbili ho. Kéž i...
2. Samuel 2:7...jste vykonali. Buďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal...
2. Samuel 3:21..."Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého králepána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak budeš...
2. Samuel 4:8...o život," oznámili králi. "Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál pomstu nad Saulem a jeho potomstvem."...
2. Samuel 5:20...nepřátel." To místo pak nazval Baal-peracimPán průlomů. Filištíni tam nechali své modly a David je se...
2. Samuel 7:18...před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , HospodinePane můj, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se...
2. Samuel 7:19...sem? A i to se ti ještě zdálo málo, HospodinePane můj, takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil...
2. Samuel 7:20...říci? Ty přece znáš svého služebníka, HospodinePane můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému...
2. Samuel 7:22...tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký, HospodinePane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak...
2. Samuel 7:28...modlit se k tobě tuto modlitbu. Ano, HospodinePane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil...
2. Samuel 7:29...aby před tebou trval navěky, jak jsi, HospodinePane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého...
2. Samuel 9:9...a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty budeš se svými syny a služebníky obdělávat jeho...
2. Samuel 9:10...jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet, vnuk tvého pána, bude...
2. Samuel 9:11...služebníků.) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pán a král přikáže," odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak...
2. Samuel 10:3...do země Amonců, amonští vojevůdci řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové...
2. Samuel 11:9...ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána u vchodu do královského paláce. Davidovi bylo oznámeno...
2. Samuel 11:11...a Izrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky, pane - a bych...
2. Samuel 11:13...Odešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána. David tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho...
2. Samuel 12:8...ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do klína. Dal jsem ti...
2. Samuel 13:32...Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: " se můj pán a král nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí...
2. Samuel 13:33... kdy byla zneuctěna jeho sestra Támar. se můj pán a král vůbec neobává, že by snad zemřeli všichni...
2. Samuel 14:9... Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vinapane králi, padne na a na můj dům. Král a jeho trůn...
2. Samuel 14:18...ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosímpane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem prsty Joáb?"...
2. Samuel 14:19...všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živpane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk...
2. Samuel 14:20...Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o všem, co se děje na...
2. Samuel 14:22...poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj pane a králi, neboť král vyhověl prosbě svého služebníka."...
2. Samuel 15:15...královi služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a král rozhodne." A tak král odešel, následován celým...
2. Samuel 15:21...namítl: "Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán a král - kdekoli bude můj královský pán, mrtev nebo...
2. Samuel 16:3...budete na poušti unavení." "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl...
2. Samuel 16:4...tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!"...
2. Samuel 16:9...králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však...
2. Samuel 18:28...porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu a králi!" "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal...
2. Samuel 18:31... Vtom dorazil Habešan: "Dobrá zpráva pro mého pána a krále! Hospodin dnes obhájil přede všemi, kdo...
2. Samuel 18:32...ho král. Habešan odpověděl: " nepřátelé mého pána a krále i všichni, kdo ti chtějí škodit, dopadnou jako...
2. Samuel 19:20...padl před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj služebník...
2. Samuel 19:21...služebník . Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánu a králi naproti jako první z celého domu Josefova."...
2. Samuel 19:27...jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu:...
2. Samuel 19:28...on , tvého služebníka, u tebe pomluvil. Můj pán a král je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš...
2. Samuel 19:36...Proč by tvůj služebník ještě měl být mému pánu a králi břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále jen...
2. Samuel 19:38...svém městě, kde je hrob mého otce a matky. Mého pána a krále ale může doprovodit zde tvůj služebník Kimham....
2. Samuel 20:6...uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky svého pána a pronásleduj ho, než si najde nějaká opevněná města a...
2. Samuel 22:26... za moji čistotu před jeho očima. TyPane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně,...
2. Samuel 24:3... tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco takového?"...
2. Samuel 24:21...z domu a poklonil se králi k zemi. "Proč můj pán a král přichází za svým služebníkem?" zeptal se Aravna....
2. Samuel 24:22..." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský pán vezme a obětuje, co se mu zlíbí. Zde je skot k oběti a...
1. Královská 1:11...to slyšela? Chagitin syn Adoniáš kraluje, a náš pán David o tom ani neví! Pojď tedy, poradím ti, jak...
1. Královská 1:13... Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude...
1. Královská 1:17...poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal...
1. Královská 1:18...A hle, teď kraluje Adoniáš, a ty, můj královský pane, o tom ani nevíš. Obětoval ovce, vykrmená telata a...
1. Královská 1:20... Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi, abys jim oznámil, kdo usedne na královský...
1. Královská 1:21...trůn po mém pánovi. Jinak, můj královský pán ulehne ke svým otcům, i můj syn Šalomoun dopadneme...
1. Královská 1:24...krále, poklonil se mu tváří k zemi a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat...
1. Královská 1:27... Je to snad nařízení od mého královského pána? Můj pán a král nesdělil svému služebníkovi, kdo...
1. Královská 1:31...se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král, žije navěky!" Král David potom řekl:...
1. Královská 1:33... řekl jim: "Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na moji mulu a dovezte ho...
1. Královská 1:36... syn Jojadův. "Tak promluvil Hospodin, Bůh mého pána a krále. Jako býval Hospodin s mým královským pánem,...
1. Královská 1:37...a krále. Jako býval Hospodin s mým královským pánem, tak je i s Šalomounem. jeho trůn zvelebí ještě...
1. Královská 1:43...zprávy." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním...
1. Královská 1:47...na královský trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh...
1. Královská 2:38...na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj služebník udělá, jak jsi...
1. Královská 3:17...dvě nevěstky a postavily se před ním. "Prosímpane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena...
1. Královská 3:26...patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosímpane můj! Dejte to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce...
1. Královská 8:53...volat, vyslýchej. Vždyť ty jsi je, HospodinePane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní...
1. Královská 11:23...v Rezonovi, synu Eliadovu, který uprchl od svého pána Hadad-ezera, krále Cóby. Když David pobil jejich...
1. Královská 12:27...v Jeruzalémě, obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi Rechoboámovi, vrátí se k němu a ...
1. Královská 14:10...zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli pána i kmána do posledního pacholka. Jako se od hnoje...
1. Královská 16:24...město a nazval je Šomron (čili Samaří) podle pána hory Šemera. Omri dělal, co je v Hospodinových...
1. Královská 18:7...poznal, padl před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit...
1. Královská 18:8...zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal...
1. Královská 18:10... tvůj Bůh, není národ ani království, kde můj pán nedal hledat. A když řekli: ‚Není tu,' muselo se v tom...
1. Královská 18:11... nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův...
1. Královská 18:13...od mládí hluboce ctí Hospodina. Neví snad můj pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy...
1. Královská 18:14...chléb a vodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť zabije!" Eliáš mu...
1. Královská 20:4..." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli...
1. Královská 20:9...Ben-hadadovým poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a králi: Splním všechno, co jsi svému služebníku...
1. Královská 21:21...že Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraelepána i kmána do posledního pacholka! Naložím s tvým...
1. Královská 22:6...o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Pán je vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu...
1. Královská 22:17... jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl miPány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem...
2. Královská 2:3...učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš...
2. Královská 2:5...řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl:...
2. Královská 2:16...mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil na některou...
2. Královská 2:19...Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosímpane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda...
2. Královská 4:16...rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!"...
2. Královská 4:28...mi to ale zatajil a nic mi o tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe syna?...
2. Královská 5:1...Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána, neboť skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězství....
2. Královská 5:3... Jednou řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří. Ten by ho...
2. Královská 5:4...malomocenství zbavil." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země říkala....
2. Královská 5:17... si něco vezme, odmítl. "Když jinak nedášpane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj...
2. Královská 5:18...kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán vchází do Rimonova chrámu, aby se tam klaněl, opírá se...
2. Královská 5:20...mládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co ten Aramejec Náman přinesl. Jakože...
2. Královská 5:22...se. "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva...
2. Královská 5:25...oni odešli. Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?" zeptal se Elíša. "Tvůj...
2. Královská 6:5...sekera z topůrka a spadla do vody. "Achpane!" vykřikl, "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se...
2. Královská 6:12...Jeden z jeho služebníků se ozval: "Nikdopane můj, králi. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí...
2. Královská 6:15...celého města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se,"...
2. Královská 6:22... se najedí a napijí a pak se vrátí ke svému pánu." Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se...
2. Královská 6:23...a napili, propustil je. Vrátili se ke svému pánu a od doby aramejské nájezdy na izraelské území...
2. Královská 6:26...hradby, nějaká žena na něj vykřikla: "Pomozpane můj, králi!" "Když ti nepomáhá Hospodin, jak ti mám...
2. Královská 6:32...pevně je držte. Slyším, jak mu jde v patách jeho pán." Sotva to dořekl, přišel posel se vzkazem: "Za to...
2. Královská 8:5... a domáhala se u krále svého domu a pozemků. "Pane můj, králi!" zvolal Gehazi. "To je ta žena a to je ten...
2. Královská 8:12... Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčešpane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl,...
2. Královská 8:14...mu Elíša. Chazael se pak od něj vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti říkal Elíša?" "Říkal mi, že...
2. Královská 9:7...Hospodinovým lidem Izraelem. Vyhladíš dům svého pána Achaba, a tak pomstím krev svých služebníků proroků i...
2. Královská 9:8... Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraelepána i kmána do posledního pacholka! Naložím s domem...
2. Královská 9:11...a utekl. Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v pořádku? Co ti ten blázen chtěl?" vyzvídal...
2. Královská 9:31...do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimri, vrahu svého pána?" zavolala. On se podíval směrem k oknu a vykřikl:...
2. Královská 10:2...Achabových synů. Napsal jim: "Máte syny svého pána, máte vozy a koně, opevněné město a zbraně. Nuže,...
2. Královská 10:3...dostanete tento list, vyberte ze synů svého pána toho nejlepšího a nejschopnějšího, dosaďte ho na trůn...
2. Královská 10:6... poslouchat, vezměte hlavy všech synů svého pána a přijďte zítra touto dobou za mnou do Jizreelu."...
2. Královská 10:9... Ano, jsem zosnoval spiknutí proti svému pánu a zabil jsem ho. Kdo ale povraždil všechny tyhle?!...
2. Královská 14:26...viděl trpké trápení Izraele, že je konecpánem i kmánem a že Izrael nemá, kdo by mu pomohl. A...
2. Královská 18:23...se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si...
2. Královská 18:24...chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A navíc,...
2. Královská 18:27..." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal...
2. Královská 19:4... co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je...
2. Královská 19:6...Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel,...
2. Královská 19:23...pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi...
1. Letopisů 12:20...propustit. Řekli si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.") Když potom táhl do...
1. Letopisů 14:11...nepřátel." Proto nazvali to místo Baal-peracimPán průlomů. Filištíni tam zanechali své bůžky a David je...
1. Letopisů 21:3..."Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to...
1. Letopisů 21:23...ho," odpověděl mu Aravna. "Jen můj královský pán udělá, co se mu zlíbí. Pohleď, přidám býčky k zápalným...
2. Letopisů 2:13... Ten se připojí ke tvým umělcům a k umělcům mého pána, tvého otce Davida. Nuže, nechť můj pán pošle svým...
2. Letopisů 2:14...mého pána, tvého otce Davida. Nuže, nechť můj pán pošle svým služebníkům pšenici a ječmen, olej a víno,...
2. Letopisů 13:6...syna Šalomouna, a vzbouřil se proti svému pánovi. K němu se shromáždila ničemná a zlotřilá cháska a...
2. Letopisů 18:16... jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl miPány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem...
Ezdráš 10:3...dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíšpane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho Boha....
Nehemiáš 1:11...vykoupil svou velikou mocí a silnou paží! AchPane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka i...
Nehemiáš 3:5...mezi nimi ale nesklonili šíji k práci pro svého Pána. Ješanskou bránu opravovali Jojada, syn Paseachův, a...
Nehemiáš 4:8...z lidu řekl: "Nebojte se jich! Pamatujte na Pána velikého a hrozného. Bojujte za své bratry, syny a...
Nehemiáš 8:10...kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!"...
Nehemiáš 10:30...a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho zákony a pravidla: "Nebudeme vdávat své dcery...
Ester 1:22...národu jejich jazykem: "Každý muž je doma pánem a se mluví jeho jazykem!" Když bylo po všem a...
Job 3:19... Malí i velcí jsou tam vedle sebe, otrok je bez pána, na svobodě. K čemu je dáno světlo ubohým a život...
Žalmy 8:2... na gitejský nástroj. Žalm Davidův. HospodinePane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi...
Žalmy 8:10...ryby, vše, co putuje napříč oceány. HospodinePane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Pro předního...
Žalmy 12:5...jazyku je naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanu,...
Žalmy 16:2..., na tebe spoléhám. Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám! Říkám o zbožných lidech na...
Žalmy 18:26... za čistotu mých rukou před jeho očima. TyPane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně,...
Žalmy 22:31...nemohou! Jejich potomci mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět navěky. Přijdou a jeho spravedlnost...
Žalmy 30:9...jsem vyděšen! K tobě, Hospodine, volám, tebePane můj, prosím o milost. Čemu prospěje prolití krve? K...
Žalmy 35:17... samou zlostí na zuby skřípěli! Jak dlouhoPane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich...
Žalmy 35:22...to, Hospodine? Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se miPane můj! Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň,...
Žalmy 35:23...Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaňPane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednej,...
Žalmy 38:10...zdrcen, úzkostí sténám, křičím ze srdce! TyPane, víš o každé touze, můj nářek před tebou není...
Žalmy 38:16...odmluvy. V tebe, Hospodine, skládám nadějiPane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásají,...
Žalmy 38:23... nevzdaluj se mi, Bože můj! Pospěš mi na pomocPane - záchrano! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm...
Žalmy 39:8... nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještěPane můj, spoléhal? Všechna naděje v tobě spočívá!...
Žalmy 40:18... sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel! pomoc, záchrana jsi přece ty, Bože...
Žalmy 44:24...chvíli, mají nás za ovce k zabití! Probuď sePane, proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč...
Žalmy 45:12...kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán. I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před...
Žalmy 51:17...spásy, jazyk můj zpívá o tvé spravedlnostiPane můj, otevři rty, ústa zvěstují tvé chvály! V...
Žalmy 52:11...totiž spoléhám stále, napořád. Chválit buduPane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději,...
Žalmy 54:6...sebe. séla Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán drží naživu! Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, s...
Žalmy 54:7...je Bůh, můj Pán drží naživu! Mým nepřátelůmPane, odplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom...
Žalmy 55:10...bezpečí před touto smrští a vichřicí. Pohlť jePane, jazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a rozbroje!...
Žalmy 57:10...a citero, vzbudím ranní zář! Chválit Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů:...
Žalmy 59:12...by zapomněl, mocně však jimi otřes a poniž jePane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za...
Žalmy 62:13... že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láskaPane, ty přece každému jeho skutky odplatíš! Žalm Davidův,...
Žalmy 66:18... Hanebnost kdybych si v srdci choval, můj Pán by jistě neslyšel. Bůh však vyslyšel a popřál...
Žalmy 68:12... svou hojností jsi, Bože, chudé podělil! Když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval:...
Žalmy 68:18...vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a tisícePán ze Sinaje vchází do své svatyně! Vystoupils do výšin,...
Žalmy 68:20...by měl Hospodin Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš...
Žalmy 68:23...lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve hříchuPán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z mořské...
Žalmy 68:33...se vzdát! Zpívejte Bohu, království země, našemu Pánu žalmy zpívejte, séla onomu Jezdci na dávných nebesích...
Žalmy 69:7...mně, Hospodine, stydět nemusí ti, kteří v tebePane zástupů, doufají. kvůli mně nejsou zahanbeni ti,...
Žalmy 71:5...Vždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na tebePane můj, spoléhám od mládí! Od svého narození se o tebe...
Žalmy 71:16...Hospodinova hrdinství, tvou spravedlnostPane, připomínat chci! Učils , Bože, od mládí, dosud...
Žalmy 73:20... hrůzy dočista zničí je! Jako sen po probuzeníPane,zaženeš jejich přelud, procitneš! Když moje srdce...
Žalmy 73:28...však nejlépe v Boží blízkosti; v Hospodinu, svém Pánu, mám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto...
Žalmy 77:3...jsem, hlas můj k Bohu zněl, aby vyslyšelPána jsem hledal v den svého soužení, bez přestání jsem...
Žalmy 78:65...padali mečem, jejich vdovy plakat nemohly. Tehdy Pán procitl tak jako ze snu, jako bojovník, jenž byl vínem...
Žalmy 79:12...sousedům sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž tiPane, spílali! My pak, tvůj lid, ovce, jež paseš, navždy ...
Žalmy 83:13...jak Zebach a Calmuna, kteří si mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!" Bože můj, dej, jsou jako...
Žalmy 86:4...Svého služebníka naplň radostí, vždyť k toběPane, svou duši povznáším. Ty přece, Pane, jsi dobrý a...
Žalmy 86:5...k tobě, Pane, svou duši povznáším. Ty přecePane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo ...
Žalmy 86:8...svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh neníPane, jako ty, tvým skutkům není podobných! Všechny národy,...
Žalmy 86:9...učinil, přijdou se tobě poklonit, tvé jménoPane, oslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný...
Žalmy 86:12...se soustředí, abych tvé jméno ctil! Chválím Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky!...
Žalmy 86:15...životě - ti, kdo nestavějí před sebe! Ty alePane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý,...
Žalmy 89:50...z moci podsvětí? séla Kam se tvá první láskaPane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal!...
Žalmy 89:51...Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal! PamatujPane, jak je tvůj služebník pohrdán! Urážky všech těch...
Žalmy 90:1...Božího muže Mojžíše. Po všechny věky jsiPane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily,...
Žalmy 90:17... se kochají v tvé nádheře! Vlídnost našeho Pána Boha s námi zůstává, dílo našich rukou mezi námi...
Žalmy 92:5... za doprovodu citery. Svými skutky jsi Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle rukou tvých. Jak...
Žalmy 97:5...se! Hory jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem země veškeré. Nebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti,...
Žalmy 109:21... ty, kteří o mně mluví tolik zle. HospodinePane, ty ale zastaň se pro jméno své! Jsi tak dobrý ve...
Žalmy 110:1...zachránil! Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Žalmy 110:5..."Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici; přijde jeho hněv, králové budou...
Žalmy 114:7...dováděly, pahorky? Třes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova! On obrací skálu v jezero,...
Žalmy 123:2... jenž trůníš v nebesích! Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak...
Žalmy 130:2...píseň. Z hlubin, Hospodine, volám Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své!...
Žalmy 130:3..., k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-liPane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však...
Žalmy 130:6...celou duší, v jeho slově skládám naději. duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání!...
Žalmy 136:3...Boha bohů - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá navěky! On jediný veliké divy...
Žalmy 140:8...ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby! HospodinePane, mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj....
Žalmy 141:8...kosti do chřtánu podsvětí! k tobě, HospodinePane, upírám oči, na tebe spoléhám, nenech zahynout!...
Žalmy 147:5...počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze...
Přísloví 17:2...než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha bude pánem nezdárného syna, s jeho bratry se o dědictví podělí....
Přísloví 19:10...nesluší žádný přepych, tím méně otroku vláda nad pány. Prozíravost brání člověku se hněvat, promíjet vinu je...
Přísloví 25:13...je věrný posel těm, kdo jej vyslali; duši svých pánů jistě občerství! Oblaka, vítr - a žádný déšť!...
Přísloví 27:18...pěstuje fíkovník, bude jíst fíky, kdo pečujepána, vyslouží si díky. Hladina zrcadlí lidskou tvář,...
Přísloví 30:10... a Boží jméno netupil. Neosočuj otroka před jeho pánem, aby ti nezlořečil a abys nepykal! Je pokolení, jež...
Izaiáš 1:3...zná svého hospodáře, osel zná jesle, kde ho krmí pán - Izrael ale nechce znát, můj lid si nevšímá! Ach,...
Izaiáš 3:15... že šlapete chudým po tváři? Tak praví HospodinPán zástupů. Hospodin praví: Sionské dcery jsou namyšlené,...
Izaiáš 3:17...cinkají jim na nohách. Sionské dcery proto Pán raní prašivinou na temeni - Hospodin jejich spánky...
Izaiáš 3:18...- Hospodin jejich spánky obnaží! V ten den Pán ty cetky odstraní: řetízky na kotnících, čelenky,...
Izaiáš 4:4...každý, kdo je zapsán k životu v JeruzaléměPán tehdy duchem soudu a duchem ohně smyje špínu sionských...
Izaiáš 6:1... V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu a lem jeho...
Izaiáš 6:11...uzdraveni." Zeptal jsem se: "Na jak dlouhoPane?" a on odpověděl: "Dokud se města nestanou troskami, v...
Izaiáš 7:14...unavovat lidi, že unavujete i mého Boha? Sám Pán vám proto znamení: Hle, panna počne a porodí syna a...
Izaiáš 7:20...průrvy, na všechny houštiny i mokřiny. V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského krále...
Izaiáš 8:7...a raduje se z Recina a syna Remaliášova, hlePán na proto přivede prudké a mohutné vody Eufratu,...
Izaiáš 9:7...navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobíPán poslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na Izrael. Dozví...
Izaiáš 9:16... a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto Pán neušetří jejich mladíky, neslituje se nad jejich...
Izaiáš 10:12...provedu s Jeruzalémem a jeho sochami!" Proto,  Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a...
Izaiáš 10:23...je rozhodnuta, spravedlnost přijde jako záplavaPán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést na celou zemi...
Izaiáš 10:24...přivést na celou zemi záhubu. Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na Sionu,...
Izaiáš 11:11... neboť jeho odpočinutí bude slavné. V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, aby vykoupil pozůstatek svého...
Izaiáš 21:6...velitelé! Chystejte štíty do války! Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ohlásí, co uvidí! Spatří-li...
Izaiáš 21:8... velmi pozorně!" A strážný zvolal: "Na strážipane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hle,...
Izaiáš 21:16...lukem, před ukrutným bojem! Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna...
Izaiáš 22:5... Utěšit se nesnažte - můj lid stihla záhuba!" Pán, Hospodin zástupů, způsobil v Údolí vidění den hrůzy,...
Izaiáš 22:12...nevšímali jste si Toho, kdo je odedávna budovalPán, Hospodin zástupů, vás volal toho dne: "Plačte a...
Izaiáš 22:14...vám nebude odpuštěn do smrti." Tak praví Pán, Hospodin zástupů. Toto praví Pán, Hospodin zástupů:...
Izaiáš 22:15..." Tak praví Pán, Hospodin zástupů. Toto praví Pán, Hospodin zástupů: Jdi říci tomu slouhovi, správci...
Izaiáš 22:18... Tam umřeš i s chloubou svých vozů - domu svého pána jsi dělal ostudu! Z tvého postavení vyženu, budeš...
Izaiáš 24:2... Stejně dopadne kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečka i její paní, ti, kdo kupují i kdo prodávají,...
Izaiáš 28:22...drzostí, vaše okovy neztěžknou ještě vícPán, Hospodin zástupů, mi totiž oznámil, že rozhodl o...
Izaiáš 29:13..."Prosím čti," odpoví: "Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne...
Izaiáš 30:20... Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však...
Izaiáš 36:8...se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si...
Izaiáš 36:9...chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A navíc,...
Izaiáš 36:12..." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal...
Izaiáš 37:4... slyšel, co řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je...
Izaiáš 37:6...Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel,...
Izaiáš 37:24...pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých sluhů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi...
Izaiáš 38:14...mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mněPane, jsem sevřen úzkostí! Co ale mohu říct? Co o mně řekl,...
Izaiáš 38:16...a s duší plnou hořkosti. Člověk však přestoPane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi ...
Izaiáš 51:22... ty opilá, ne však od vína: Toto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu, Hospodin: Hle, beru ti z...
Jeremiáš 1:6...učinil jsem prorokem." "Ach ne, HospodinePane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě...
Jeremiáš 2:19...a bázeň přede mnou jsi ztratila, praví HospodinPán zástupů. Své jho jsi dávno rozlámala, své postroje...
Jeremiáš 4:10...a proroci hrůzou oněmí." "Ach ne, HospodinePane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém...
Jeremiáš 14:13...a morem s nimi skoncuji." "Ach ne, HospodinePane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece říkají:...
Jeremiáš 22:18...bratře, ach sestro!' Nebudou ho oplakávat: ‚Ach pane, ach veličenstvo!' Pohřbí ho tak jako osla - vyvlečou...
Jeremiáš 27:4...králi Cidkiášovi. Dej jim vzkaz pro jejich pány a řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele....
Jeremiáš 32:17... modlil jsem se k Hospodinu: "Ach, HospodinePane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil...
Jeremiáš 32:25...to, co jsi řekl - vždyť to sám vidíš! HospodinePane, můj, město padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom...
Jeremiáš 34:5...zažehnou oheň i tobě a budou oplakávat: ‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok...
Jeremiáš 37:20...této zemi'? Teď však prosím vyslechni, můj pane a králi. Pokorně žádám o slitování: Neposílej ...
Jeremiáš 38:9...tedy vyšel z paláce a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti muži se k proroku Jeremiášovi zachovali...
Jeremiáš 46:10...vyzbrojenými luky. Bude to den HospodinaPána zástupů, den, kdy na svých nepřátelích vykoná odplatu....
Jeremiáš 49:5...Hle, přivedu na tebe hrůzu, praví HospodinPán zástupů, hrůzu z celého tvého okolí. Budete rozehnáni...
Jeremiáš 50:25...zbrojnici a zbraně svého hněvu vynesl. HospodinPán zástupů, totiž práci v zemi Chaldejců. Přitáhněte na...
Jeremiáš 50:31... jsem proti tobě, nadutče! praví HospodinPán zástupů. totiž nadešel tvůj den, čas, kdy se s tebou...
Pláč 2:19...hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí, jež umírají hladem na každém...
Ezechiel 4:14...mezi pohany, kam je zaženu!" "Ach ne, HospodinePane můj," vykřikl jsem. "V životě jsem se neposkvrnil!...
Ezechiel 9:8... Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, HospodinePane můj! To chceš vyhubit celý pozůstatek Izraele, že...
Ezechiel 11:13...na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne, HospodinePane můj! To chceš skoncovat s pozůstatkem Izraele?" Dostal...
Ezechiel 21:5..." Tehdy jsem zvolal: "Ach ne, HospodinePane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'"...
Daniel 1:10... ale ten mu přesto odpověděl: "Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že...
Daniel 2:47...řekl Danielovi: "Váš Bůh je opravdu Bůh bohůPán králů a zjevovatel tajemství - vždyť tys mi to...
Daniel 4:16..." Baltazar odpověděl: "Kéž by ten sen, můj pane, byl o tvých nepřátelích a jeho výklad o tvých...
Daniel 4:21...zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi...
Daniel 5:23...jsi to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a...
Daniel 9:3...sedmdesát let. Tehdy jsem se obrátilPánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách, s...
Daniel 9:4... svému Bohu, a toto jsem vyznával: "Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a...
Daniel 9:7... k našim otcům a všem obyvatelům země. ToběPane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba -...
Daniel 9:9...našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě! Náš Pán Bůh však soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti...
Daniel 9:15...skutcích, my jsme ho ale neposlouchali. AnoPane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta...
Daniel 9:16...my jsme však zhřešili a jednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj...
Daniel 9:17...a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samémuPane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyní....
Daniel 9:19...spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Ach Pane, slyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchej a...
Daniel 10:16... Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj pane," řekl jsem postavě přede mnou, "kvůli tomu vidění...
Daniel 10:17...bolestí a nemohu se vzchopit. Copak s teboupane, může mluvit někdo, jako jsem , tvůj služebník?...
Daniel 10:19...mně mluvil, byl jsem posílen a řekl jsem: "Mluvpane, neboť jsi posílil." Tehdy promluvil: "Víš, proč...
Daniel 12:8...jsem se zeptal: "Jak to všechno dopadne, můj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova...
Ozeáš 12:15...a skrze proroka o něj pečoval. Efraim však svého Pána hořce popudil, a tak na něj uvalí jeho zločiny, jeho...
Amos 7:2...veškerou zeleň na zemi, řekl jsem: "HospodinePane můj, prosím odpusť! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak...
Amos 7:7..." řekl Panovník Hospodin. Potom mi ukázal totoPán stál na hradbě s olovnicí, s olovnicí v ruce. "Co vidíš...
Amos 7:8...Hospodin. "Olovnici," odpověděl jsem. Tehdy mi Pán řekl: "Hle, spouštím olovnici doprostřed svého lidu,...
Amos 9:1...- takoví padnou, aby nevstali. Spatřil jsem Pána, jak stojí nad oltářem a říká: "Udeř ty sloupy do...
Micheáš 4:13...mnohé národy, zasvětíš Hospodinu jejich ziskPánu vší země jejich bohatství. Teď se šikuj, Dcero šiků,...
Abakuk 3:19...v Bohu, svém Zachránci. Mou silou je můj Pán, Hospodin, on dává mým nohám hbitost laní, vodí na...
Sofoniáš 1:9... kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten den, praví Hospodin, zazní od...
Zachariáš 1:9...ním koně rudí, zlataví a bílí. "Co to znamenápane?" zeptal jsem se. "Ukážu ti, co to znamená," odpověděl...
Zachariáš 4:4...zeptal anděla mluvícího se mnou: "Co to znamenápane?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi anděl mluvící se...
Zachariáš 4:5...to znamená?" řekl mi anděl mluvící se mnou. "Nepane," odpověděl jsem. Řekl mi: "Toto je slovo Hospodinovo...
Zachariáš 4:13...olej?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi. "Nepane," odpověděl jsem. Tehdy mi řekl: "To jsou ti dva...
Zachariáš 4:14..."To jsou ti dva pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší země." Znovu jsem zvedl oči a hle - jakýsi letící...
Zachariáš 6:4...grošáci - samí statní hřebci. "Co to znamenápane?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To...
Zachariáš 6:5...vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi anděl. "Ten s vraníky vyráží...
Malachiáš 1:6...Syn v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán,...
Malachiáš 1:12... Vy ho však znesvěcujete, když říkáte: "Stůl Páně je možné poskvrnit; na pokrmu na něm obětovaném...
Malachiáš 1:14...je pokrytec, který ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť jsem...
Matouš 6:24...bude sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat,...
Matouš 7:21...je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říkáPane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo...
Matouš 7:22...Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali?...
Matouš 8:2...přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš očistit." On vztáhl ruku...
Matouš 8:6... přistoupil k němu římský setník a prosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí...
Matouš 8:8...přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen...
Matouš 8:21...by hlavu složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš...
Matouš 8:25... On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!" "Proč se bojíte,...
Matouš 9:28... že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "AnoPane," odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a řekl: " se...
Matouš 9:38..."Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal...
Matouš 10:24... Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho...
Matouš 10:25... když bude jako jeho mistr a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho...
Matouš 11:25...tobě." V době Ježíš řekl: "Chválím , OtčePane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a...
Matouš 12:8...neodsuzovali byste nevinné. Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou." Odešel odtud a přišel do jejich...
Matouš 13:27...toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy...
Matouš 14:28...!" promluvil na hned Ježíš. "Nebojte se." "Pane, jestli jsi to ty," odpověděl mu Petr, "přikaž, k...
Matouš 14:30...silný je vítr, dostal strach a začal se topit. "Pane, zachraň !" vykřikl. Ježíš ihned vztáhl ruku a...
Matouš 15:22...žena z toho kraje šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! dcera je hrozně...
Matouš 15:25...Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz mi." "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho...
Matouš 15:27...a hodit ho psům," odvětil. Ona však řekla: "AnoPane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak...
Matouš 16:22...vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh chraňPane, to se ti nesmí stát!" On se ale odvrátil a řekl...
Matouš 17:4...s ním rozmlouvají. Petr na to Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři...
Matouš 17:15...jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl: "Pane, smiluj se nad mým synem. padoucnici a hrozně tím...
Matouš 18:21...nich." Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a mu mám...
Matouš 18:25...hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl,...
Matouš 18:27...‚Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím!' Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho...
Matouš 18:31...viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy...
Matouš 18:32...pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý služebníku!' řekl mu....
Matouš 18:34... jako jsem se slitoval nad tebou?!' Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý...
Matouš 20:8...jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.' Večer řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim...
Matouš 20:30... Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Zástup je...
Matouš 20:31...napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil,...
Matouš 20:33...je a zeptal se: "Co pro vás mám udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn...
Matouš 21:3...mně. Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje' a hned je pošle." To se stalo, aby se...
Matouš 21:30...za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Anopane, půjdu,' ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovu...
Matouš 21:40...se ho, vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy pán vinice udělá s oněmi vinaři, přijde?" Odpověděli mu:...
Matouš 22:43...řekl: "Jak ho tedy David může v Duchu nazývat Pánem? Říká přece: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po ...
Matouš 22:44...nazývat Pánem? Říká přece: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Matouš 22:45...k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" A nikdo mu nedokázal...
Matouš 24:42...bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu...
Matouš 24:45... Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v...
Matouš 24:46...pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám,...
Matouš 24:48...majetkem. Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,' a začal by bít své spoluslužebníky a...
Matouš 24:50...své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou...
Matouš 25:11... Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám,...
Matouš 25:18...šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a...
Matouš 25:19...a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když...
Matouš 25:20...pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: ‚Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej, získal jsem pět...
Matouš 25:21...hřiven a podívej, získal jsem pět dalších.' Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi...
Matouš 25:22...ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další...
Matouš 25:23...hřivny a podívej, získal jsem další dvě.' Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi...
Matouš 25:24...ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi...
Matouš 25:26...se bál. Podívej, zde máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že...
Matouš 25:37...jste za mnou.' Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového a dali ti najíst anebo...
Matouš 25:44... a nenavštívili jste .' Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového nebo žíznivého nebo jako...
Matouš 26:22...se jeden po druhém ptali: "Snad to nejsem Pane?" "Zradí ten, kdo se mnou smočil ruku v míse,"...
Matouš 27:63... se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že když ten bludař...
Marek 1:3..."Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!" Tak přišel Jan, křtil na...
Marek 2:28...člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem i nad sobotou." Když znovu přišel do synagogy, byl...
Marek 5:19...a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval." Odešel tedy a začal v...
Marek 7:28...a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "AnoPane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky...
Marek 11:3...se vás někdo ptal: ‚Co to děláte?' řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle." Odešli tedy, a...
Marek 12:9...zabili a vyvlekli ho z vinice ven. Co tedy udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici jiným....
Marek 12:36...David řekl v Duchu svatém: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Marek 12:37...nepřátele k nohám položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být Mesiáš jeho syn?" A veliký zástup...
Marek 13:35... aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu - zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za...
Marek 16:19...ruce na nemocné a ti se uzdraví." Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po...
Marek 16:20...se po Boží pravici. Oni vyšli a kázali všudePán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je...
Lukáš 1:17...k moudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu připravený lid." "Podle čeho to poznám?" zeptal se...
Lukáš 1:38...nic nemožné." Marie řekla: "Hle, jsem služebnice Páně. se mi stane podle tvého slova!" Tehdy od anděl...
Lukáš 1:43...lůna! Jaká čest, že ke mně přišla matka mého Pána! Hle, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v...
Lukáš 1:76...nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu poznat spasení v...
Lukáš 2:11...městě Davidově narodil Spasitel - váš MesiášPán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do...
Lukáš 5:8... padl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný člověk!" Spolu s ostatními...
Lukáš 5:12... Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš očistit." Ježíš vztáhl...
Lukáš 6:5...dal i svým mužům?" Potom dodal: "Syn člověka je pánem i nad sobotou." V jinou sobotu pak vešel do synagogy...
Lukáš 6:46... Co na srdci, to na jazyku! Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,' když neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se...
Lukáš 7:6... poslal k němu ten setník přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; nezasloužím si, abys vešel pod mou...
Lukáš 7:13... Doprovázela ji spousta lidí z města. Jakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k pohnut soucitem. "Neplač,"...
Lukáš 9:54... Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se...
Lukáš 9:59..." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl: "Pane, dovol, nejdřív odejdu a pochovám svého otce."...
Lukáš 9:61...rozhlašovat Boží království!" Další mu řekl: "Pane, půjdu za tebou, ale dovol, se napřed rozloučím se...
Lukáš 10:1...zpátky, nehodí se pro Boží království." Potom Pán určil dalších dvaasedmdesát a vyslal je před sebou po...
Lukáš 10:2..."Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň. Jděte. Hle,...
Lukáš 10:17...těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl...
Lukáš 10:21...v Duchu svatém a řekl: "Chválím , OtčePane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a...
Lukáš 10:40...spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že sestra nechala všechnu práci na...
Lukáš 10:41...práci na mně? Řekni přece, mi pomůže!" Pán odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se...
Lukáš 11:1... a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky."...
Lukáš 11:39... když uviděl, že se před obědem nejdříve neumylPán mu na to řekl: "Vy farizeové leštíte pohár a mísu...
Lukáš 12:36... Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a...
Lukáš 12:37...jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že...
Lukáš 12:41...Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte." "Pane," zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství jen nám,...
Lukáš 12:42...to podobenství jen nám, nebo i všem ostatním?" Pán odpověděl: "Kdo je ten věrný a moudrý správce, kterého...
Lukáš 12:43...vyměřený pokrm? Blaze služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Vpravdě vám říkám,...
Lukáš 12:45... Kdyby si ale ten služebník v srdci řekl: ‚Můj pán dlouho nejde' a začal by bít sluhy a služky a jíst, pít...
Lukáš 12:46...sluhy a služky a jíst, pít a opíjet se, pak jeho pán přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná,...
Lukáš 12:47...mezi nevěrné. Služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude...
Lukáš 13:8...Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rokpane. Okopám ho a pohnojím, snad začne nést ovoce. Pokud ne...
Lukáš 13:15... ale ne v sobotu!" "Pokrytče!" odpověděl mu Pán. "Neodvazuje snad každý z vás v sobotu svého vola nebo...
Lukáš 13:23...města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: "Pane, bude spasen jen málokdo?" Tehdy jim řekl: "Snažte se...
Lukáš 13:25...dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím,...
Lukáš 14:21...přijít.' Sluha se tedy vrátil a vyřídil to svému pánovi. Hospodář se rozhněval. ‚Vyjdi rychle do ulic a...
Lukáš 14:22... zmrzačené a slepé.' Sluha se vrátil se slovy: ‚Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán...
Lukáš 14:23... stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán tehdy sluhovi poručil: ‚Vyjdi na cesty a mezi ploty a...
Lukáš 16:3...' Správce si řekl: ‚Co budu dělat, můj pán propustí? Kopat nemohu, žebrat se stydím... vím, co...
Lukáš 16:5...po druhém si pak zavolal všechny dlužníky svého pána. Prvního se zeptal: ‚Kolik dlužíš mému pánu?' ‚Sto...
Lukáš 16:8...mu: ‚Zde je tvůj úpis - napiš osmdesát.' A jeho pán ocenil, že si ten nepoctivý správce počínal chytře!...
Lukáš 16:13...to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo...
Lukáš 17:5...‚Je mi to líto,' musíš mu odpustit." Apoštolové Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli víru jako...
Lukáš 17:6...měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl Pán, "řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do...
Lukáš 17:37...mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána." "KdePane?" zeptali se ho. "Kde je mrtvola, tam se slétnou supi...
Lukáš 18:6...právo, aby mi nakonec nezničila pověst!'" Tehdy Pán řekl: "Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce?!...
Lukáš 18:41... Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Pane, vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá...
Lukáš 19:8...hříšníkovi?!" Zacheus potom vstal a řekl Pánu: "Podívej se! Polovinu svého majetku teď dávám chudým,...
Lukáš 19:16... kolik kdo vydělal. Přišel první a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.' Král odpověděl:...
Lukáš 19:18... vládni deseti městům.' Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty...
Lukáš 19:20...vládcem pěti měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde máš svou hřivnu. Měl jsem ji uloženou v šátku,...
Lukáš 19:25...hřivnu a dejte ji tomu, který deset hřiven.' ‚Pane,' namítli, ‚vždyť deset hřiven.' Říkám vám:...
Lukáš 19:31...vás někdo ptal, proč ho odvazujete, odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'" Poslové odešli a nalezli vše tak, jak...
Lukáš 19:34...se jich ptali: "Proč to oslátko odvazujete?" "Pán ho potřebuje," odpověděli. Odvedli oslátko k Ježíši,...
Lukáš 20:13... ale i toho zranili a vyhnali. Nakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna...
Lukáš 20:15...z vinice ven a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici jiným."...
Lukáš 20:42...David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Lukáš 20:44...k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" Přede všemi lidmi pak...
Lukáš 22:33... se jednou obrátíš, posiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr, "s tebou jsem připraven jít i do vězení...
Lukáš 22:38...se totiž, co je o mně psáno." Řekli mu: "Pane, podívej se, máme dva meče!" "To stačí," odpověděl....
Lukáš 22:49...Jeho druhové pochopili, k čemu se schyluje. "Pane," vykřikli, "máme se bít mečem?" Jeden z nich zasáhl...
Lukáš 22:61...A vtom, ještě než to dořekl, zakokrhal kohoutPán se obrátil a podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak...
Lukáš 24:3...od hrobu, a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše. Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před...
Lukáš 24:34...jedenáct shromážděných s ostatními, jak říkají: "Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se Šimonovi!" Vyprávěli...
Jan 4:11...' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna...
Jan 4:15...pramenem vody tryskající k věčnému životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, " nežízním a...
Jan 4:19...máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové...
Jan 4:49...divy a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš. "Pane, pojď, než dítě umře!" naléhal královský úředník....
Jan 5:7...nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho. "Pane, nemám nikoho, kdo by snesl do rybníka, když se...
Jan 6:23...loďky blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani...
Jan 6:34... který sestupuje z nebe a dává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim...
Jan 6:68...i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš...
Jan 8:11...žalobci, ženo? Nikdo neodsoudil?" "NikdoPane," odpověděla. "Ani neodsuzuji," řekl Ježíš....
Jan 9:36... našel ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?" "Pane," odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" "...
Jan 9:38...Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví." "VěřímPane!" zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl:...
Jan 11:2... onemocněl. To byla ta Marie, která pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar...
Jan 11:3...Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný." Když to Ježíš...
Jan 11:12..."Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit." "Spánek mu prospěje, Pane," řekli mu na to učedníci. Ježíš...
Jan 11:21... vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta...
Jan 11:27...a věří ve , nezemře navěky. Věříš tomu?" "AnoPane," odpověděla. " jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží...
Jan 11:32... a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš uviděl,...
Jan 11:34..."Kam jste ho položili?" "Pojď se podívatPane," řekli mu. Ježíš se rozplakal...
Jan 11:39...kamenem. "Odvalte ten kámen," řekl Ježíš. "Pane, zapáchá," namítla Marta, sestra mrtvého. "Vždyť je...
Jan 12:21... který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci...
Jan 13:6... Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám...
Jan 13:9...mít se mnou nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a...
Jan 13:13... co jsem vám udělal? Nazýváte MistremPánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však , váš...
Jan 13:14...pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však , váš Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden...
Jan 13:16... amen, říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte;...
Jan 13:25... o kom to mluvil. Objal ho tedy a zeptal se: "Pane, kdo to je?" "Ten, komu podám namočené sousto,"...
Jan 13:36...lásku jedni k druhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš,"...
Jan 13:37...mu Ježíš, "ale přijdeš za mnou později." "Pane, proč za tebou nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za...
Jan 14:5... kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme...
Jan 14:8... Od nynějška ho znáte a viděli jste ho!" "Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce."...
Jan 14:22...mu poznat." Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu...
Jan 15:15...služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal...
Jan 15:20...na slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali , budou pronásledovat i vás;...
Jan 20:2... kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho dali!" Petr se zvedl a spolu...
Jan 20:13... "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se . "Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali," odpověděla. Po těch slovech se...
Jan 20:15...V domnění, že je to zahradník, odpověděla: "Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, ...
Jan 20:18...pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co řekl. Večer téhož dne, onoho prvního dne v...
Jan 20:20...své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako poslal Otec, i...
Jan 20:25...nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou," odpověděl...
Jan 20:28...boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit." "Můj Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš. "Uvěřil jsi, protože jsi ...
Jan 21:7...Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si...
Jan 21:12...zeptat: "Kdo jsi?" protože věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho a...
Jan 21:15..."Šimone Janův, miluješ více než oni?" "AnoPane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na...
Jan 21:16...podruhé: "Šimone Janův, miluješ ?" "AnoPane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu...
Jan 21:17...potřetí zeptal: "Máš rád?" Odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno. Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na...
Jan 21:20... který ho tehdy při večeři objal a zeptal se: "Pane, kdo zradí?") Když ho Petr uviděl, zeptal se...
Jan 21:21...zradí?") Když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci nechat,...
Skutky 1:6...svatým." Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš teď království Izraele?" Odpověděl jim:...
Skutky 1:21...z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu do dne, kdy...
Skutky 1:24...také Justus, a Matěje. Potom se modlili: "TyPane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi...
Skutky 2:34...do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Skutky 2:36... si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!" Ta...
Skutky 2:47... Chválili Boha a všem lidem byli příjemníPán k nim pak denně přidával další zachráněné. Petr a Jan...
Skutky 4:24...bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v...
Skutky 4:33... Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká...
Skutky 5:14...velmi vážil. Množství mužů i žen se přidávaloPánu a věřících stále přibývalo. Dokonce vynášeli nemocné...
Skutky 7:59...mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Klesl na...
Skutky 7:60...a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim tento hříchPane!" Po těch slovech zesnul. Saul jeho smrt schvaloval....
Skutky 8:16...ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na ruce a oni přijímali...
Skutky 8:24..." Šimon odpověděl: "Vy se za modletePánu, se mi nestane nic z toho, co jste říkali!" Poté,...
Skutky 9:5... proč pronásleduješ?" Zeptal se: "Kdo jsiPane?" Ten odpověděl: " jsem Ježíš, kterého ty...
Skutky 9:10... V Damašku žil jeden učedník jménem AnaniášPán ho ve vidění oslovil: "Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsem,...
Skutky 9:11..."Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsem, Pane." Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově...
Skutky 9:13...na něj ruku, aby prohlédl." Ananiáš namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal...
Skutky 9:15... aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!" Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to vyvolená nádoba -...
Skutky 9:17... vložil na něj ruce a řekl: "Bratře SaulePán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, ...
Skutky 9:27...a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním a také jak v Damašku směle mluvil v...
Skutky 9:35...Lyddy a Šáronu, kteří ho viděli, se obrátiliPánu. V Joppě pak žila jedna učednice jménem Tabita (což je...
Skutky 9:42... Rozneslo se to po celé Joppě a mnozí uvěřiliPána. Petr pak v Joppě bydlel delší čas u jistého Šimona...
Skutky 10:4...úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: "Co jePane?" Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží...
Skutky 10:14... Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To nePane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo...
Skutky 10:36...jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo...
Skutky 11:8... Petře, zabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To nePane! Nikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo...
Skutky 11:17...jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřiliPána Ježíše Krista, kdo jsem byl , abych bránil Bohu?" Po...
Skutky 11:20...po příchodu do Antiochie oslovili evangeliemPánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka byla s nimi a...
Skutky 11:21...a veliké množství jich uvěřilo a obrátilo sePánu. Zpráva o tom se donesla k církvi v Jeruzalémě, a tak...
Skutky 11:23... aby s oddaným srdcem zůstávali věrní Pánu. (Byl to dobrý muž, plný Ducha svatého a víry.) A tak...
Skutky 11:24...muž, plný Ducha svatého a víry.) A tak sePánu přidalo ještě mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do...
Skutky 12:11...sobě, řekl si: "Teď vidím, že to bylo doopravdyPán poslal svého anděla a vytrhl z Herodovy ruky a ze...
Skutky 12:17... Pohybem ruky je utišil a vyprávěl jim, jak ho Pán vyvedl z vězení. Potom řekl: "Povězte to Jakubovi a...
Skutky 13:2...Herodem, a Saul. Jednou, když uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a...
Skutky 14:3...Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluviliPánu, který potvrzoval poselství o své milosti a působil...
Skutky 14:23...s modlitbou a postem vybrali starší a svěřili je Pánu, v něhož uvěřili. Prošli Pisidii a přišli do Pamfylie...
Skutky 15:11...přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." Celé shromáždění zmlklo a poslouchali...
Skutky 15:26...Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy. Posíláme k vám Judu...
Skutky 16:14...Lydie, obchodnice s purpurem z města ThyatirPán otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se...
Skutky 16:15... Potom nás prosila: "Pokud máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě." A tak nás přemluvila. Jednou...
Skutky 16:16... která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za...
Skutky 16:19... vyjdi z !" V tu chvíli byl pryč. Když její páni uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryč,...
Skutky 16:30...Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: "Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v...
Skutky 16:31...mám dělat, abych byl spasen?" Odpověděli: "VěřPána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!" Potom přinesli...
Skutky 17:24... Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani...
Skutky 18:8...synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi...
Skutky 18:9...Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a nemlč! ...
Skutky 19:5..." Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na Pavel položil ruce, sestoupil...
Skutky 19:13...židovští zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: "Zaklínáme vás...
Skutky 19:17...v Efesu, na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo...
Skutky 19:25...výrobce z příbuzných oborů a promluvil k nim: "Pánové, víte, že z tohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak...
Skutky 20:19...dne, kdy jsem přišel do Asie: Jak jsem sloužil Pánu se vší pokorou, v slzách a uprostřed mnoha zkoušek,...
Skutky 20:21...svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do Jeruzaléma....
Skutky 20:24...svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti....
Skutky 20:35...pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než...
Skutky 21:13...svázán, ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše!" Protože se ale nedal přesvědčit, nechali jsme...
Skutky 21:14... nechali jsme toho se slovy: "Děj se vůle Páně!" Po několika dnech jsme byli připraveni, a tak jsme...
Skutky 22:8... pronásleduješ?' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsiPane?' a on odpověděl: ‚ jsem Ježíš Nazaretský, kterého...
Skutky 22:10...ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal jsem se: ‚Pane, co mám dělat?' a Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do...
Skutky 22:18...jsem v chrámu upadl do vytržení a viděl jsem Pána. Řekl mi: ‚Pospěš si! Rychle opusť Jeruzalém, neboť...
Skutky 22:19...tvé svědectví o mně tu nepřijmou.' Namítl jsem: ‚Pane, oni vědí, že jsem v synagogách zatýkal a bičoval ty,...
Skutky 22:21...a hlídal pláště těch, kdo ho zabíjeli.' Na to mi Pán řekl: ‚Jen jdi. Pošlu k dalekým národům.'" po to...
Skutky 23:11...ho a odvedou do pevnosti. Tu noc před ním stanul Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsi o mně svědčil v...
Skutky 26:15...kopeš proti bodcům!' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsiPane?' a on řekl: ‚ jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ....
Skutky 27:10...by byla nebezpečná. Pavel je proto varoval: "Pánové, podle mého by plavba skončila neštěstím a velikou...
Skutky 27:21...jíst, Pavel se postavil doprostřed a řekl: "Pánové, měli jste poslechnout. Kdybychom nevypluli z...
Skutky 27:25... kdo se plaví s tebou.' Proto se vzchoptepánové! Věřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo...
Skutky 28:31...přicházeli. Kázal o Božím království a učilPánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek. Pavel...
Římanům 1:4...ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých - o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám...
Římanům 1:7...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Především za vás všechny děkuji svému...
Římanům 4:24...věříme v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro...
Římanům 5:1...z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali...
Římanům 5:11...nejen to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích přišel...
Římanům 5:21...vládne k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Co na to řekneme? Budeme pokračovat v...
Římanům 6:14...za nástroje spravedlnosti! Hřích nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Nuže,...
Římanům 6:23...darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo znají...
Římanům 7:25...Bohu - on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale...
Římanům 8:39...oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i svědomí v Duchu...
Římanům 10:9...které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,...
Římanům 10:12...a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť "Každý, kdo...
Římanům 11:3...o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael: "Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal...
Římanům 12:11...uctivost. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v...
Římanům 13:14... Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve...
Římanům 14:4... že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže. A on obstojí - Pán jej dokáže...
Římanům 14:6...o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo , Pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí...
Římanům 14:8...sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. tedy žijeme či...
Římanům 14:9...proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra?...
Římanům 14:14... jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo...
Římanům 15:6...a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte se tedy navzájem, jako...
Římanům 15:30...přijdu s Kristovým plným požehnáním. Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi...
Římanům 16:2...služebnici církve v Kenchrejích. Přivítejte jiPánu, jak se na svaté sluší, a buďte nápomocni, v...
Římanům 16:8...než . Pozdravujte Ampliata, kterého milujiPánu. Pozdravujte našeho spolupracovníka v Kristu, Urbana,...
Římanům 16:11...Herodiona. Pozdravujte všechny, kdo patří Pánu v Narkisově domě. Pozdravujte Tryfénu a Tryfósu, které...
Římanům 16:12...Pozdravujte Tryfénu a Tryfósu, které pracují pro Pána. Pozdravujte milovanou Persidu, která se pro Pána...
Římanům 16:13...napracovala. Pozdravujte Rufa, vyvolenéhoPánu, a jeho i moji matku. Pozdravujte Asynkrita, Flegonta,...
Římanům 16:18...se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými...
Římanům 16:20...rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi. Pozdravuje vás můj spolupracovník...
Římanům 16:22...Lukios, Jáson a Sozipater. Pozdravuji vásPánu , Tercius, který jsem tento dopis psal. [24]...
1. Korintským 1:2...jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce...
1. Korintským 1:3...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž...
1. Korintským 1:7...v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Ten vás bude posilovat do konce, aby...
1. Korintským 1:8...bude posilovat do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný. On sám...
1. Korintským 1:9...se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím,...
1. Korintským 1:10...Kristem, naším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu...
1. Korintským 2:8...nepoznal; kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána slávy. Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo, co ucho...
1. Korintským 3:5... skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dal Pán. jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh...
1. Korintským 4:4...ještě nejsem ospravedlněn; mým soudcem je přece Pán. Nevynášejte tedy předčasné soudy. přijde Pán,...
1. Korintským 4:5...Pán. Nevynášejte tedy předčasné soudy. přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcí a...
1. Korintským 4:17...Timotea, svého milovaného a věrného synaPánu, který vám připomene způsoby v Kristu Ježíši, jak...
1. Korintským 4:19... jako bych k vám neměl přijít. Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců,...
1. Korintským 5:4...byl přítomen: se shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, budu v duchu s vámi a bude s vámi moc našeho...
1. Korintským 6:11... jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. "Všechno smím" -...
1. Korintským 6:13...obojí." Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán tělu. Tentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí...
1. Korintským 6:14... ale Pánu a Pán tělu. Tentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla...
1. Korintským 6:17..."Ti dva budou jedno tělo." Kdo se však spojujePánem, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Žádný...
1. Korintským 7:12... neopouští manželku. Ostatním říkám , nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící manželku a ta je ochotná...
1. Korintským 7:17...zachráníš manželku? tedy každý žije, jak mu Pán určil a jak ho Bůh povolal. Toto pravidlo předkládám...
1. Korintským 7:22...můžeš stát svobodným, určitě toho využij. Koho Pán povolal jako otroka, ten je v Pánu osvobozen. Podobně...
1. Korintským 7:25...byl povolán. Pokud jde o neprovdané, nemám od Pána žádný příkaz, ale dám vám radu jako někdo, komu Pán...
1. Korintským 7:32...starostmi. Svobodný se stará o věci svého Pána, aby se líbil Pánu, ale ženatý se stará o věci světa,...
1. Korintským 7:34...žena a svobodná dívka se stará o věci svého Pána, aby byla svatá tělem i duchem, ale vdaná se stará o...
1. Korintským 7:35...vést počestný život v bezvýhradné oddanosti Pánu. Pokud někdo za to, že vůči své snoubence jedná...
1. Korintským 7:39...svobodná; může si vzít, koho chce, ale pouzePánu. Osobně si ale myslím, že bude šťastnější, když...
1. Korintským 8:5...sice různí takzvaní bohové (a takových "bohů" a "pánů" je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec,...
1. Korintským 8:6...Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán - Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj...
1. Korintským 9:1...Nejsem snad apoštol? Neviděl jsem snad našeho Pána Ježíše? Nejste snad vy dílo v Pánu? I kdybych pro...
1. Korintským 9:2...jsem pro vás: pečetí mého apoštolství jste vyPánu. Zde je obhajoba před těmi, kdo ...
1. Korintským 9:5...sebou věřící manželku jako ostatní apoštolovéPánovi bratři i Petr? Nebo snad jen a Barnabáš nemáme...
1. Korintským 9:14...oltáře, mají podíl z oltářních obětí? Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia. ...
1. Korintským 10:21...měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stolu Páně i na...
1. Korintským 10:22...stolu Páně i na stolu démonů! Nebo snad chceme Pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad silnější než on?...
1. Korintským 11:11...hlavu na znamení autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako...
1. Korintským 11:20...na vašich shromážděních, není žádná večeře Páně. Každý k jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo...
1. Korintským 11:23...Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal...
1. Korintským 11:32...sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se...
1. Korintským 12:3... tak jako nikdo nemůže prohlásit "Ježíš je Pán," jedině v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž...
1. Korintským 12:5... ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí...
1. Korintským 15:31... kterou mám ve vás v Kristu Ježíši, našem Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. K čemu mi to z...
1. Korintským 15:57... Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní bratři, buďte...
1. Korintským 15:58... buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte sePánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. ...
1. Korintským 16:7...se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu. do Letnic ale...
1. Korintským 16:19...važte. Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi vásPánu pozdravuje Akvila s Priscillou i církev u nich v domě....
1. Korintským 16:22...POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Kdo nemá rád Pána, je proklet. Maranatha! Milost Pána Ježíše s vámi....
1. Korintským 16:23...nemá rád Pána, je proklet. Maranatha! Milost Pána Ježíše s vámi. láska je s vámi všemi v Kristu...
2. Korintským 1:2...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána...
2. Korintským 1:3...Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého...
2. Korintským 1:14...(tak jako nám zatím rozumíte zčásti), že v den Pána Ježíše budeme vaší chloubou právě tak jako vy naší. V...
2. Korintským 2:12...Kristovým evangeliem do Troady, měl jsem tam od Pána otevřené dveře, ale v duchu jsem neměl klid, protože...
2. Korintským 3:16...leží rouška, ale jakmile se člověk obrátíPánu, rouška mizí. Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je...
2. Korintským 3:17...jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizíPán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. My...
2. Korintským 4:5...přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.)...
2. Korintským 4:14...tak mluvíme. Víme totiž, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a spolu s vámi nás...
2. Korintským 5:6... že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme domaPána. Žijeme totiž vírou, a ne viděním...
2. Korintským 5:8...rádi své tělo opustíme, abychom byli domaPána. tedy zůstáváme doma anebo odcházíme, jde nám o...
2. Korintským 6:18...Otec a vy synové a dcery, praví Všemohoucí Pán." Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme...
2. Korintským 8:5... než jsme doufali - dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také nám. Proto jsme požádali Tita, aby...
2. Korintským 8:9...o horlivosti druhých. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám zchudl, sám bohatý, abyste...
2. Korintským 8:19...s touto sbírkou, kterou pořádáme k oslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat. Chráníme se tak,...
2. Korintským 8:21... Snažíme se totiž být bezúhonní nejen před Pánem, ale i před lidmi. Posíláme proto s nimi dalšího...
2. Korintským 10:8...i my. Mohl bych se tou pravomocí, kterou mi Pán dal k vašemu budování, a ne k boření, chlubit ještě...
2. Korintským 10:18...ten, kdo se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán! Kéž byste ode snesli trochu pošetilosti - mějte se...
2. Korintským 11:31... pochlubím se svými slabostmi. Bůh a Otec Pána Ježíše je požehnaný navěky - on , že nelžu! Když...
2. Korintským 12:1...prospěšné. Přejdu tedy k viděním a zjevením od Pána: Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety...
2. Korintským 12:8...příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode odešlo, ale řekl mi: "Moje milost ti...
2. Korintským 13:10...vás, nemusel přísně užít pravomoci, kterou mi Pán dal k budování, a ne k boření. Závěrem, bratři, buďte...
2. Korintským 13:14...vás všichni svatí. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého...
Galatským 1:3...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby...
Galatským 4:1...nedospělý, ničím se neliší od otroka. Je sice pánem všeho, ale do času určeného otcem zůstává pod...
Galatským 5:10...kvasu prokvasí celé těsto! Jsem si o vásPánu jist, že se nenecháte přesvědčit; ten, kdo se vás ale...
Galatským 6:14...nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a ...
Galatským 6:18...jsou znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. Amen. Pavel, z...
Efeským 1:2...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána...
Efeským 1:3...Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým...
Efeským 1:15...také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší vířePána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za...
Efeským 1:17...zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ducha moudrosti a...
Efeským 2:21...se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrámPánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím...
Efeským 3:11...odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu - v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k...
Efeským 4:1...všech dobách na věky věků! Amen. Jako vězeňPánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu...
Efeským 4:5... jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který...
Efeským 4:17...plní úkol, který náleží. Naléhavě vás protoPánu vyzývám, abyste nežili jako pohané podle svých...
Efeským 5:8...společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jstePánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla...
Efeským 5:10... spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je...
Efeským 5:19...písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu...
Efeským 5:20...za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni...
Efeským 5:22...druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve...
Efeským 6:1...manžela v úctě. Děti, poslouchejte své rodičePánu - tak je to správné. "Cti svého otce i matku," to je...
Efeským 6:5...učení. Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista....
Efeským 6:7...vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za...
Efeským 6:8...kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, byl otrok nebo svobodný. Vy, páni, se k nim...
Efeským 6:9...od Pána, byl otrok nebo svobodný. Vypáni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte...
Efeským 6:10...a ten nestraní nikomu. Závěrem, posilněte sePánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj,...
Efeským 6:21...poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebníkPánu. Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a...
Efeským 6:23...sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo...
Efeským 6:24...milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen. Pavel a Timoteus, služebníci...
Filipským 1:2...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli si na vás vzpomenu, musím...
Filipským 1:14...pro Krista. okovy dodaly mnoha sourozencůmPánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze...
Filipským 2:11...ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní,...
Filipským 2:19...tak se radujte i vy - radujte se se mnou. MámPánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea,...
Filipským 2:24...se dozvím, co se mnou bude. Spoléhám ovšemPánu na to, že k vám brzy přijdu i sám. Mezitím však...
Filipským 2:29...ho zase uvidíte, a mně se uleví. Přivítejte hoPánu s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte....
Filipským 3:1...za všechny. Dále pak, bratři moji, radujte sePánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a...
Filipským 3:8...nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj...
Filipským 3:20...občanství v nebi, odkud očekáváme SpasitelePána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby...
Filipským 4:1...Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjtePánu, milovaní. Prosím Evodii a prosím Syntychu, aby měly...
Filipským 4:2...a prosím Syntychu, aby měly stejné smýšleníPánu. Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal....
Filipským 4:4... jejichž jména jsou v knize života. Radujte sePánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ...
Filipským 4:5...Radujte se! Všichni lidé znají vaši vlídnostPán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se...
Filipským 4:10...dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Udělalo miPánu velikou radost, že váš zájem o konečně znovu...
Filipským 4:23...svatí, zvláště ti z císařova dvora. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Pavel, z Boží vůle...
Koloským 1:3...se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší víře v...
Koloským 1:10...jeho vůle a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků...
Koloským 2:6...v Krista. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte...
Koloským 3:13...výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte...
Koloským 3:17...slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Ženy, poddávejte...
Koloským 3:18...Otci. Ženy, poddávejte se svým mužům, jak sePánu sluší. Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí...
Koloským 3:20... Děti, poslouchejte vždy své rodiče - tak se to Pánu líbí. Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k...
Koloským 3:22... Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem,...
Koloským 3:23...k Pánu. Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od...
Koloským 3:24...lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. Odplata...
Koloským 4:1...jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.  Páni, chovejte se k služebníkům spravedlivě a slušně....
Koloským 4:7...Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebníkPánu. Posílám ho k vám proto, abyste se dozvěděli, jak se...
Koloským 4:17..."Hleď, abys naplnil službu, kterou jsiPánu přijal." , PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ...
1. Tesalonickým 1:1...a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám. Neustále za vás...
1. Tesalonickým 1:3...víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. Víme, milovaní bratři, že vás Bůh...
1. Tesalonickým 2:15...vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se...
1. Tesalonickým 2:19...a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše...
1. Tesalonickým 3:8...Teď znovu žijeme, když pevně stojítePánu! Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost,...
1. Tesalonickým 3:11...bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. Kéž Pán bohatě...
1. Tesalonickým 3:12... i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem...
1. Tesalonickým 3:13...před ním byli bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Dále vás, bratři,...
1. Tesalonickým 4:1...svatými. Dále vás, bratři, prosíme a vyzývámePánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás...
1. Tesalonickým 4:2... Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je toto: vaše posvěcení....
1. Tesalonickým 4:6...bratra. Jak jsme vám dříve zdůrazňovaliPán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž...
1. Tesalonickým 4:15...i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty,...
1. Tesalonickým 4:16...povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v...
1. Tesalonickým 4:17...budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se...
1. Tesalonickým 5:9...pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom - ...
1. Tesalonickým 5:12... mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají a napomínají vás. Za to, co dělají,...
1. Tesalonickým 5:23...i tělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný; on to...
1. Tesalonickým 5:27...sourozence svatým polibkem. Zapřísahám vásPánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům. ...
1. Tesalonickým 5:28...nechali přečíst všem sourozencům. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi. Pavel, Silvanus a Timoteus...
2. Tesalonickým 1:1...církvi Tesalonických v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce...
2. Tesalonickým 1:2...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Bratři, musíme za vás stále děkovat...
2. Tesalonickým 1:7...vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutíPán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém...
2. Tesalonickým 1:8...neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení...
2. Tesalonickým 1:9... Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl...
2. Tesalonickým 1:10...od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi...
2. Tesalonickým 1:12...záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti našeho...
2. Tesalonickým 2:1...Ježíše Krista. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři,...
2. Tesalonickým 2:8...ta překážka. se pak objeví ten bezbožníkPán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého...
2. Tesalonickým 2:13...zálibu v hanebnosti. Za vás, bratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku...
2. Tesalonickým 2:14...naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A proto, bratři, stůjte pevně a držte...
2. Tesalonickým 2:16...jsme vám předali, ústně nebo dopisem. Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a...
2. Tesalonickým 3:3...podivných a zlých lidí; neboť ne všichni věříPán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého. Jsme...
2. Tesalonickým 3:4...- on vás posílí a ochrání od zlého. Jsme o vásPánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a budete tak...
2. Tesalonickým 3:5...našimi pokyny a budete tak činit i nadále. Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!...
2. Tesalonickým 3:6...Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru,...
2. Tesalonickým 3:12...se pletou. Takovým přikazujeme a vyzýváme jePánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou...
2. Tesalonickým 3:16... ale napomínejte ho jako sourozence. Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi....
2. Tesalonickým 3:18...KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Pavel, apoštol Krista...
1. Timoteus 1:2...a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Jak jsem prosil cestou do Makedonie, zůstaň v...
1. Timoteus 1:12...Tomu, který zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit....
1. Timoteus 1:14... neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou,...
1. Timoteus 6:1...Všichni, kdo nosí otrocké jho, prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou...
1. Timoteus 6:2...jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak,...
1. Timoteus 6:3...odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou...
1. Timoteus 6:14...poskvrny. Zůstaň bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý čas, jenž určí...
1. Timoteus 6:15...požehnaný a jediný Vládce, Král kralujícíchPán panujících, který jediný nesmrtelnost a přebývá v...
2. Timoteus 1:2...a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým...
2. Timoteus 1:8...a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za , jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej...
2. Timoteus 1:16...Fygela a Hermogena se ode odvrátili. Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domu. Často ...
2. Timoteus 1:18...Říma, usilovně hledal, dokud nenašel. Kéž Pán , aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc...
2. Timoteus 2:7... než okusí úrodu. Přemýšlej o mých slovechPán ti , abys to všechno pochopil. Pamatuj, že Ježíš...
2. Timoteus 2:21...nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo. Utíkej tedy od...
2. Timoteus 2:22... lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Hloupé a nesmyslné spory však...
2. Timoteus 3:11...a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestálPán ale ze všech vysvobodil. Právě tak budou...
2. Timoteus 4:8...koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně, ale všem těm,...
2. Timoteus 4:14...pergameny. Kovář Alexandr mi velmi ublížilPán mu odplatí podle jeho skutků. Dávej si na něj pozor,...
2. Timoteus 4:17... Všichni opustili - kéž jim to není počítánoPán ale stál při mně a posílil , aby kázání bylo...
2. Timoteus 4:18...národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy. A Pán vysvobodí od všeho zlého a zachová pro své...
2. Timoteus 4:22... Pudens, Linus, Klaudia a všichni sourozenci.  Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi. Pavel, Boží...
Titus 2:9...nic zlého. Služebníky , se podřizují svým pánům, jsou vždy příjemní, neodmlouvají a neokrádají,...
Filemon 1:3...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli zmiňuji ve svých modlitbách,...
Filemon 1:5...svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé vířePána Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby se...
Filemon 1:16... a čím spíše tobě, v lidském smyslu neboPánu. Máš-li za společníka, přijmi ho jako mne...
Filemon 1:20...dlužíš i sám sebe. Nuže, bratře, z tebe mámPánu užitek i ; potěš srdce v Pánu. Píšu ti v jistotě...
Filemon 1:25...Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Mnohokrát a mnoha...
Židům 1:10...nad společníky tvé." A dále: "Na počátku jsiPane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona...
Židům 2:3...takovéto spasení? Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří jej slýchali, což Bůh...
Židům 7:14...nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo, náš Pán pochází z Judy, a ohledně toho pokolení se Mojžíš o...
Židům 12:14...všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost...
Židům 13:20...pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí, kéž vás opatří...
Jakub 1:1...s vámi všemi. Jakub, služebník BohaPána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře....
Jakub 1:7...a hnané sem a tam. nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane - člověk s dvojakou myslí je totiž ve...
Jakub 1:12... se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je však někdo...
Jakub 2:1... Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho...
Jakub 3:9...zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží...
Jakub 4:15...se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy se ale chlubíte...
Jakub 5:11...vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil, vždyť "Hospodin je nesmírně milosrdný a...
Jakub 5:15...v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocnéhoPán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu...
1. Petr 1:3...a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství...
1. Petr 2:3...spáse - pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému...
1. Petr 2:13... protože viděli vaše dobré skutky. Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, císaři...
1. Petr 2:18... s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům - nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým. Když někdo...
1. Petr 3:6...poslouchala Abrahama a mluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte...
1. Petr 3:15... nenechte se tím vylekat." Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo...
2. Petr 1:2...hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám...
2. Petr 1:8...věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a...
2. Petr 1:11...otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i nadále...
2. Petr 1:14...mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém...
2. Petr 1:16...připomínat. Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se...
2. Petr 2:1...zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapíratPána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou...
2. Petr 2:9...trápily zločiny, které viděl a slyšel páchatPán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale...
2. Petr 2:11... o tolik větší v síle a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek. Tihle se však chovají...
2. Petr 2:20... to ho zotročí! Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale...
2. Petr 3:2... a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a Spasitel. Především vězte, že v posledních dnech...
2. Petr 3:8...lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den...
2. Petr 3:9...den jako tisíc let a tisíc let jako jeden denPán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale...
2. Petr 3:14... vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné. Trpělivost...
2. Petr 3:15... neposkvrněné a bezúhonné. Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse. (Tak vám to také s...
2. Petr 3:18... Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i...
Juda 1:4... a tak zapírají toho jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista. I když to všechno sami víte, chci...
Juda 1:5...všechno sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří...
Juda 1:14...Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: "HlePán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil...
Juda 1:17... pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se...
Juda 1:21...lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo...
Juda 1:25...Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede...
Zjevení 1:8... Ano, amen. " jsem Alfa i Omega," praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten...
Zjevení 1:10...o Ježíši ocitl na ostrově zvaném Patmos. V den Páně jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou...
Zjevení 4:8... dnem i nocí, říkaly: "Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl, který je a který přichází."...
Zjevení 4:11...hází své koruny před trůn se slovy: "Hoden jsiPane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi...
Zjevení 6:10...se drželi. Hlasitě volali: "Jak dlouho ještěPane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele...
Zjevení 7:14...bílých rouch a odkud přišli?" Odpověděl jsem: "Pane můj, ty víš." Tehdy mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli...
Zjevení 11:4...ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z...
Zjevení 11:8...Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidí z různých kmenů, jazyků a národů se bude...
Zjevení 11:15..."Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!"...
Zjevení 11:17...a klanělo se Bohu se slovy: "Děkujeme toběPane Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil...
Zjevení 14:13...‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírajíPánu.' Ano, praví Duch, si odpočinou od své námahy;...
Zjevení 15:3...Beránkovu: "Veliké a předivné jsou tvé skutkyPane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty,...
Zjevení 15:4...jsou tvé cesty, Králi národů! Kdo by nectilPane, kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty jediný jsi...
Zjevení 16:7...jsem uslyšel, jak se od oltáře ozvalo: "AnoPane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé...
Zjevení 17:14...Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánů a Král králů - a s ním i jeho povolaní, vyvolení a...
Zjevení 18:8...smrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný. Králové země, kteří s ...
Zjevení 18:23...v tobě nikdo neuslyší, neboť tví obchodníci byli pány země a tvá kouzla sváděla všechny národy. To město je...
Zjevení 19:6...vod a jako zvuk silných hromů: "HalelujaPán Bůh Všemohoucí se ujal kralování! Radujme se, jásejme a...
Zjevení 19:16...rouchu a na boku napsané jméno: KRÁL KRÁLŮPÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve...
Zjevení 21:22...ale neviděl žádný chrám. Jeho chrámem je totiž Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje slunce...
Zjevení 22:5...lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků. Tehdy mi anděl...
Zjevení 22:6...anděl řekl: "Tato slova jsou věrná a pravdivá." Pán Bůh, který dává Ducha prorokům, poslal svého anděla,...
Zjevení 22:20...těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijďPane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi....
Zjevení 22:21..."Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi. ...

Slova obsahující pána: pána (238) štěpána (5) vyčerpána (2) vykopána (1) zacpána (1) zadupána (1) zašlapána (1) zdupána (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |