Pácháš

Hledám varianty 'pácháš' [ páchejme (1) pácháte (3) páchat (12) pácháš (6) páchali (33) páchala (2) páchal (40) páchají (20) páchá (14) ]. Nalezeno 129 veršù.
Leviticus 18:27...host, který žije u vás. Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v zemi před vámi, a tak se země...
Leviticus 20:23...pravidly národa, který před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, se mi zhnusili. Vám jsem však...
Deuteronomium 18:12...ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli...
Deuteronomium 31:29... Budete-li v očích Hospodina, svého Bohapáchat špatnost a popouzet ho svými výtvory, potká vás...
Soudců 3:12...Hospodinových očích zle. A protože v jeho očích páchali zlo, nechal Hospodin moábského krále Eglona, aby...
1. Samuel 24:14... na tebe nesáhnu. Staré přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.' na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl...
1. Královská 14:22... Jeho matka, Amonka, se jmenovala Naama. Juda páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchy a...
1. Královská 15:3... Pokračoval ve všech hříších, které před ním páchal jeho otec. Jeho srdce nepatřilo tak cele Hospodinu,...
1. Královská 15:26... syn Jeroboámův. Kraloval Izraeli dva rokypáchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty...
1. Královská 15:34...Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet čtyři letpáchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty...
1. Královská 16:13...proroka Jehua, a to kvůli všem hříchům, které páchal Baaša i jeho syn Ela a ke kterým svedli celý Izrael,...
1. Královská 16:30... Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva letpáchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním...
1. Královská 21:20... "Ano," odpověděl, "protože ses zaprodal, abys páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle,...
1. Královská 21:25...nikdo jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchal, co je v Hospodinových očích zlé, jak ho k tomu...
1. Královská 21:26...zlé, jak ho k tomu ponoukala jeho žena JezábelPáchal hrozné ohavnosti. Následoval hnusné modly přesně tak...
1. Královská 22:53... Kraloval nad Izraelem v Samaří dva rokyPáchal, co je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty...
2. Královská 3:2... syn Achabův, a kraloval v Samaří dvanáct letPáchal, co je v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne tolik...
2. Královská 8:18...Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerouPáchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli svému...
2. Královská 8:27...Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabovapáchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům...
2. Královská 13:2... syn Jehuův. Kraloval v Samaří sedmnáct letpáchal, co je v Hospodinových očích zlé. Následoval hříchy...
2. Královská 13:11...Jehoaš, syn Joachazův. Kraloval šestnáct letpáchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od...
2. Královská 14:24...Jehoašův. Kraloval v Samaří čtyřicet jedna letpáchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od...
2. Královská 15:9... syn Jeroboámův. Kraloval v Samaří šest měsícůpáchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho...
2. Královská 15:18... syn Gadiho. Kraloval v Samaří deset letpáchal, co je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu dobu...
2. Královská 15:24... syn Menachemův. Kraloval v Samaří dva rokypáchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od...
2. Královská 15:28... syn Remaliášův. Kraloval v Samaří dvacet letpáchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od...
2. Královská 17:2...Hošea, syn Ely. Kraloval v Samaří devět letpáchal, co je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako...
2. Královská 17:17...zabývali se čarováním a věštěním. Zaprodali sepáchali, co je v Hospodinových očích zlé, a popouzeli ho....
2. Královská 17:22...Izraele pak pokračovali ve všech hříších, které páchal Jeroboám, a neodvrátili se od nich. Nakonec tedy...
2. Královská 21:2...pět let. Jeho matka se jmenovala ChefcibaPáchal, co je v Hospodinových očích zlé, podle ohavných...
2. Královská 21:11...své služebníky proroky: "Judský král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před ním páchali...
2. Královská 21:15...se lupem a kořistí všech svých nepřátel, protože páchali, co je v mých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy...
2. Královská 21:16...nebylo dost na tom, že svedl Judu k hříchu, aby páchali, co je v Hospodinových očích zlé. Ostatní...
2. Královská 21:20...jmenovala Mešulemet, dcera Charuce z Jotby. I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec...
2. Královská 23:32...se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z LibnyPáchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to...
2. Královská 23:37...matka se jmenovala Zebuda, dcera Pedaje z RumyPáchal, co bylo v očích Hospodina, jeho Boha, zlé, přesně...
2. Královská 24:9...jmenovala Nechušta, dcera Elnátana z JeruzalémaPáchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako jeho...
2. Královská 24:19...se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z LibnyPáchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to...
2. Letopisů 21:6...Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerouPáchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli smlouvě,...
2. Letopisů 22:4...Achabova, neboť ho matka naváděla k hanebnostemPáchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům...
2. Letopisů 29:6...Naši otcové zradili Hospodina, našeho Boha, a páchali, co je v jeho očích zlé. Opustili ho, odvrátili...
2. Letopisů 33:2...letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět letPáchal, co je v Hospodinových očích zlé, a řídil se...
2. Letopisů 33:22...letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec...
2. Letopisů 36:5...letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct letPáchal, co je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl...
2. Letopisů 36:8... Ostatní Joakimovy skutky i to, jaké ohavnosti páchal a čím se provinil, to vše je sepsáno v Knize...
2. Letopisů 36:9...a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce a deset dníPáchal, co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal...
2. Letopisů 36:12...letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct letPáchal, co je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé a nepokořil...
Job 36:23...mu může vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš bezpráví'? Pamatuj, že jeho dílo musíš velebit; lidé...
Žalmy 14:1...myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal by! Hospodin z nebe hledí na...
Žalmy 52:4...Záhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest. Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu...
Žalmy 53:2...myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal by! Bůh z nebe hledí na...
Žalmy 71:4...můj, z ruky ničemy, ze spárů násilníka, jenž páchá bezpráví! Vždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na...
Žalmy 101:7... V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči! Každého...
Žalmy 140:2...Hospodine, od lidí zlých, braň před těmi, kdo páchají násilí! Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi,...
Žalmy 140:5... od rukou ničemy, braň před těmi, kdo páchají násilí, před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit!...
Přísloví 3:31...ti neprovedl žádné zlo. Nezáviď člověku, jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z jeho cest. Hospodinu se...
Přísloví 6:18... jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo, křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače...
Přísloví 16:12...i váhy, všechna závaží ve váčku pečlivě odměřilPáchat zlo je pro krále ohavností - vždyť je to...
Přísloví 29:27...však Hospodin. Spravedlivým se hnusí, kdo křivdy páchají, darebákům se hnusí poctiví. Slova Agura, syna...
Kazatel 8:11...trestány rychle, proto lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba nastokrát, žije však...
Kazatel 8:12... proto lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba nastokrát, žije však stále dál a dál. Ano,...
Kazatel 8:14...ta marnost, že spravedlivým se vede, jako by páchali zločiny, zatímco zlosynům se vede, jako by jednali...
Izaiáš 1:16...se a očisťte! Odkliďte mi z očí zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře se naučte!...
Izaiáš 26:10... spravedlnosti se neučí; v zemi práva pak páchá bezpráví, nevidí, jak vznešený je Hospodin. Svou...
Izaiáš 65:12... mluvil jsem, a vy jste neposlouchali, ale páchali jste, co je zlé v mých očích, zvolili jste si, co...
Izaiáš 66:4... mluvil jsem, ale neposlouchali, ale páchali, co je zlé v mých očích; zvolili si, co se mi...
Jeremiáš 2:23...se podívej, cos prováděla v Údolí, nad tím, cos páchala, se zamysli! Jsi velbloudice pádící svými cestami,...
Jeremiáš 3:5...navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a přitom hlepácháš zlo, jak jen dovedeš!" Za dnů krále Jošiáše mi...
Jeremiáš 7:10... a prohlásit: ‚Jsme spaseni'? To abyste mohli páchat všechny ty ohavnosti? To se podle vás tento dům,...
Jeremiáš 7:13...svého lidu Izraele udělal! Zatímco jste páchali všechny ty zločiny, praví Hospodin, jsem k vám...
Jeremiáš 7:17...na , nevyslyším. Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na jeruzalémských ulicích?...
Jeremiáš 7:30...vzbudilo jeho hněv." "Lid Judy před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin. V domě, který se nazývá mým...
Jeremiáš 11:17...tebou zlý ortel, protože dům Izraele i dům Judy páchal zlé věci: uráželi , když pálili kadidlo Baalovi."...
Jeremiáš 15:4...tomu, co judský král Menašem, syn Ezechiášůvpáchal v Jeruzalémě, je učiním odstrašujícím příkladem pro...
Jeremiáš 15:13...padnout za kořist kvůli všem hříchům, jež jste páchali po celém vašem území. Nechám vás otročit vašim...
Jeremiáš 18:10... že je vybuduji a zasadím; pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou poslouchat,...
Jeremiáš 25:14...jim za jejich skutky, za to, co vlastnoručně páchali.'" Hospodin, Bůh Izraele, ke mně promluvil: "Vezmi...
Jeremiáš 29:23... které babylonský král upálil v plamenech!" Páchali totiž v Izraeli hanebnosti. Cizoložili s ženami...
Jeremiáš 32:30...cizí bohy. Synové Izraele i Judy od mládí jen páchají, co je zlé v mých očích. Ano, synové Izraele ...
Jeremiáš 32:32...Izraele i Judy uráželi vším tím zlem, které páchali - oni i jejich králové, velmoži, kněží i proroci -...
Jeremiáš 33:5...hněvu nechám pobít. Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto městem. Hle - potom...
Jeremiáš 44:3...zbývají jen opuštěné trosky kvůli zlu, které páchali. Uráželi , když chodili pálit kadidlo a sloužit...
Jeremiáš 44:22...vašim zločinům a kvůli ohavnostem, jež jste páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky budící děs a...
Jeremiáš 51:24...a všem obyvatelům Chaldeje za všechno zlo, které páchali na Sionu, praví Hospodin. Hle, jsem proti tobě,...
Jeremiáš 52:2...se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z LibnyPáchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to...
Ezechiel 3:20...spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude páchat bezpráví, položím mu do cesty překážku a zemře....
Ezechiel 8:6...socha. "Synu člověčí," řekl mi, "vidíš, co páchají? Ty hrozné ohavnosti, které zde dům Izraele provádí...
Ezechiel 8:9...mi, "a podívej se, jaké strašné ohavnosti tu páchají." Vešel jsem tedy a rozhlédl se: Kolem dokola byly...
Ezechiel 8:12...dýmu. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Toto páchají stařešinové domu Izraele v přítmí, každý ve...
Ezechiel 8:13...' Uvidíš ale ještě horší ohavnosti, které páchají." Přivedl ke vchodu severní brány Hospodinova...
Ezechiel 8:17... "To snad domu Judy nestačí ohavnosti, které tu páchají, že musejí naplnit násilím celou zem a stále víc ...
Ezechiel 9:4...naříkají nad všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají." Potom jsem ho slyšel říci těm ostatním: "Projděte...
Ezechiel 16:48... ani tvá sestra Sodoma se svými dcerami nepáchala, co pácháš ty se svými dcerami. Hle, toto byla vina...
Ezechiel 16:63...neotevřeš ústa, očistím od všeho, co jsi páchala, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 18:12...nevrací, co vzal do zástavy, upírá oči na modlypáchá ohavnosti, půjčuje jako lichváři a vymáhá si úroky....
Ezechiel 18:14...syna, který vidí všechny hříchy, které jeho otec páchá, prohlédne a začne jednat jinak: Nehoduje v náhorních...
Ezechiel 18:24...odvrátí od své spravedlnosti a bude jako ničema páchat bezpráví a provádět všemožné ohavnosti - snad...
Ezechiel 18:26...se spravedlivý odvrátí od své spravedlnostipáchá bezpráví, musí zemřít. Zemře kvůli bezpráví, jehož se...
Ezechiel 18:31...vina nezničí! Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte...
Ezechiel 20:4...člověčí, jen je obviň. Pověz jim, jaké ohavnosti páchali jejich otcové. Řekni jim: Tak praví Panovník...
Ezechiel 20:43...poskvrňovali, a kvůli všemu tomu zlu, které jste páchali, se budete sami sobě ošklivit. Tehdy poznáte, že ...
Ezechiel 22:11...krvácení jsou v tobě znásilňovány. Kdekdo v tobě páchá ohavnost s manželkou svého bližního, tchán przní...
Ezechiel 22:29... Ubližují chudým a ubohým a na přistěhovalcích páchají křivdu a bezpráví. Hledal jsem mezi nimi někoho,...
Ezechiel 33:13...žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnostpáchat bezpráví, žádné jeho spravedlivé skutky nebudou...
Ezechiel 33:15...začne se řídit životodárnými pravidly a přestane páchat bezpráví - takový nezemře, takový jistě bude žít....
Ezechiel 33:18...se spravedlivý odvrátí od své spravedlnostipáchá bezpráví, musí kvůli tomu zemřít. Když se ničema...
Ezechiel 33:26...chcete vládnout zemi? Spoléháte se na svůj mečpácháte ohavnost, kdekdo przní manželku svého bližního, a...
Ezechiel 33:29...nejpustější pustinu kvůli všem ohavnostem, které páchali, a tehdy poznají, že jsem Hospodin. Synu...
Ezechiel 43:8...a jimi zbývala jen zeď. Těmito ohavnostmi, které páchali, poskvrnili svaté jméno, a tak jsem je ve svém...
Ezechiel 43:11...dokonalost jeho rozměrů a zastydí se za vše, co páchali. Ukaž jim uspořádání chrámu a jeho zařízení, jeho...
Ezechiel 44:13...věcí. Ponesou svou hanbu za hanebnosti, které páchali. Nechám je, aby drželi stráž u chrámu, aby se...
Ozeáš 9:15...k nim tehdy pojal nenávist. Kvůli zlu, které páchali, je ze svého domu vypudím. Nechci je milovat nikdy...
Joel 4:19... z Edomu bude pustá poušť kvůli násilí, jež páchali na synech Judy, když vraždili nevinné v jejich zemi...
Micheáš 2:1... kdo osnují zlo i v posteli! od svítání je páchají - vždyť si to mohou dovolit. Zatouží po poli a ...
Abakuk 1:9...orel, jako když kořist napadá. Každý přichází páchat násilí, kupředu míří každý z nich, zajatců jak písku...
Sofoniáš 3:7...by na žádný trest. Oni však o to horlivěji páchají hanebnost při všem, co dělají. Proto čekejte,...
Matouš 7:23...‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode vy, kdo pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato slova a plní je,...
Matouš 13:41...království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a...
Lukáš 13:27...Nevím, odkud jste. Odejděte ode , všichni, kdo pácháte zlo!' Bude tam pláč a skřípění zubů, uvidíte...
Římanům 1:27...se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe...
Římanům 2:22..." a sám cizoložíš? Štítíš se model, a přitom pácháš svatokrádež? Chlubíš se Zákonem, a přitom zneuctíváš...
Římanům 3:8...k jeho slávě?" To by se mohlo rovnou říci: "Páchejme zlo, přijde dobro." Někteří pomlouvači o nás...
Římanům 13:4...je přece Božím služebníkem pro tvé dobroPácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je...
2. Korintským 12:21...z nečistoty, smilstva a nestydatosti, kterou páchali. Toto bude třetí návštěva u vás. "Každé slovo...
Efeským 4:19...Božího života. Otupěli a oddali se nestydatostipáchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu...
2. Petr 2:8...den co den trápily zločiny, které viděl a slyšel páchat. Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale...
1. Jan 3:4... usiluje být čistý, jako je čistý on. Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločin! Víte, že...
1. Jan 3:8... je spravedlivý, jako je spravedlivý on. Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší....
Juda 1:15...všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům, která ti bezbožní...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |