Otročili

Hledám varianty 'otročili' [ otročit (12) otročíme (1) otročili (3) otročí (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 9:26...buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, bydlí ve stanech...
Genesis 9:27... bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe ještě 350 let...
Genesis 15:14...let. však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdou s velikým jměním. Ty sám...
Exodus 14:12...ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být,  otročíme Egyptu! Otročit Egyptu bylo určitě lepší než...
Jozue 9:23...nás! Proklatci! Od teď nikdy nepřestanete otročit: Budou z vás dřevaři a nosiči vody pro dům mého...
1. Královská 9:21... Šalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem Šalomoun nebral do...
2. Letopisů 8:8... Šalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem nebral do otroctví, ale...
2. Letopisů 36:20...odvlekl do Babylonu, kde pak jemu a jeho synům otročili do nástupu Perské říše. Tak se naplnilo...
Izaiáš 14:3...tvého trápení a těžké poroby, ve které jsi musel otročit, si zazpíváš tento posměšek o babylonském králi:...
Jeremiáš 15:14...jste páchali po celém vašem území. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť můj hněv...
Jeremiáš 17:4...o dědictví, které jsem vám dal. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť jste...
Jeremiáš 25:11...pustina a tyto národy budou po sedmdesát let otročit babylonskému králi. se těch sedmdesát let naplní...
Jeremiáš 25:14...o všech těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům. Odplatím jim za...
Skutky 7:7...utiskováni po čtyři sta let. Národ, jemuž budou otročit, ale budu soudit,' řekl Bůh. ‚Potom odejdou a budou...
Galatským 4:8... pak také dědic. Dokud jste ještě neznali Bohaotročili jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohové. Teď...
Galatským 4:9...těm chabým a ubohým principům a chcete jim znovu otročit? Dbáte na dny, měsíce, období a...
Titus 3:3...přece bývali nerozumní, nepovolní a oklamaníOtročili jsme vášním a rozkoším, žili jsme v zášti a...

Slova obsahující otročili: neotročili (1) otročili (3) zotročili (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |