Osobně

Hledám varianty 'osobně' [ osobně ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 44:32... našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můjosobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl...
Exodus 31:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pohleď, povolal jsem osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda....
Exodus 33:12...jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám  osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně...
Exodus 33:17... neboť jsem v tobě našel zalíbení a znám  osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou...
Exodus 35:30...synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda....
Deuteronomium 4:37...tvé otce, vyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak osobně vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou...
Deuteronomium 7:10...přikázání. Těm, kdo jej nenávidí, však odplácí osobně, aby je vyhubil. Nebude váhat - tomu, kdo jej...
Deuteronomium 15:2...Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od svého bližního, totiž od svého...
Deuteronomium 15:3...vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen u tebe nikdo není chudý! Hospodin,...
2. Samuel 17:11... po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a ty osobně je povedeš do boje. Přitáhneme na něj, se...
Nehemiáš 5:16... jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělalOsobně jsem pomáhal s opravou hradeb. Neskupovali jsme...
Ester 3:9...král ráčil, může se napsat, jsou vyhlazeniOsobně vyplatím správcům deset tisíc talentů stříbra, aby...
Ester 4:5...královského eunucha Hatacha, který byl osobně přidělen. Přikázala mu, od Mordechaje zjistí, co...
Ezechiel 14:7... dotazoval skrze něj, Hospodin mu odpovím osobně. Proti takovému člověku se postavím tváří, udělám z...
Marek 6:17...nechal stít. Vstal z mrtvých!" Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknout, spoutat a uvěznit...
1. Korintským 7:40...může si vzít, koho chce, ale pouze v PánuOsobně si ale myslím, že bude šťastnější, když zůstane, jak...
Galatským 1:22... V judských církvích, které jsou v Kristu,  osobně vůbec neznali. Slyšeli jen, že "náš dřívější...
Galatským 2:6... mně na tom nezáleží, Bůh nestraní nikomu), mně osobně nic nepřidali. Naopak uznali, že mi bylo svěřeno...
Koloským 2:1...ty, kteří jsou v Laodikeji, a za všechny, kdo  osobně neznají. Toužím, aby byli povzbuzeni v srdci a...
3. Jan 1:15... přátelé. Pozdravuj každého z přátel osobně. Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |