Osmého

Hledám varianty 'osmého' [ osmým (2) osmý (10) osmém (3) osmého (21) ]. Nalezeno 35 veršù.
Exodus 22:29...svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matkyosmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso...
Leviticus 9:1...vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal.  Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny...
Leviticus 12:3... stejně jako v době svého pravidelného krváceníOsmého dne bude chlapec obřezán, ale matčino očišťování od...
Leviticus 14:10...si oděv, omyje si tělo vodou a bude čistýOsmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční...
Leviticus 14:23...jedno k oběti za hřích a druhé k zápalné obětiOsmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina...
Leviticus 15:14... omyje si tělo pramenitou vodou a bude čistýOsmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde...
Leviticus 15:29... napočítá ještě sedm dní a potom bude čistáOsmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a...
Leviticus 22:27...zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu....
Leviticus 23:36...sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé obětiOsmého dne budete mít další svaté shromáždění; budete...
Leviticus 23:39...slavnost. Prvního dne bude den odpočinku, rovněž osmého dne bude den odpočinku. Prvního dne si vezmete ovoce...
Leviticus 25:22... že země vydá úrodu na tři roky! budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě...
Numeri 6:10...v den svého očišťování; oholí si ji v sedmý denOsmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání...
Numeri 7:54...oběti. To byl dar Elišamy, syna AmihudovaOsmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel,...
Numeri 29:35...zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Osmého dne mějte svátek; nedělejte žádnou běžnou práci....
1. Královská 6:38...ziv. Jedenáctého roku v měsíci bul (což je osmý měsíc) byl chrám dokončen se všemi podrobnostmi a...
1. Královská 12:32... i když to nebyli synové Leviho. V patnáctý den osmého měsíce také zavedl svátek podobný svátku judskému a...
1. Královská 12:33...posvátné výšiny, které vystavěl. V patnáctý den osmého měsíce, onoho měsíce, v němž si usmyslel zavést pro...
2. Královská 24:12...králi vzdal. Babylonský král ho tedyosmém roce své vlády zajal. Přesně jak řekl Hospodin,...
1. Letopisů 12:13...Ataj, sedmý Elielosmý Jochanan, devátý Elzabad, desátý Jirmejáh a jedenáctý...
1. Letopisů 24:10...Malkiáš, šestý: Mijamin, sedmý: Hakocosmý: Abiáš, devátý: Ješua, desátý: Šechaniáš...
1. Letopisů 25:15...Jesarela a jeho bratři a synové 12 osmý: Ješajáš a jeho bratři a synové 12 devátý: Mataniáš a...
1. Letopisů 26:5... pátý Natanael, šestý Amiel, sedmý Isacharosmý Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.) Jeho synu...
1. Letopisů 27:11...synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužůOsmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze zerašských....
2. Letopisů 7:9...to jedno veliké shromáždění. Slavnost zahájili osmého dne; sedm dní totiž zasvěcovali oltář a dalších sedm...
2. Letopisů 29:17...začali hned prvního dne prvního měsíceOsmého dne téhož měsíce postoupili do předsíně Hospodinova...
2. Letopisů 34:3...otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmém roce své vlády, ještě jako mladík, začal hledat Boha...
Nehemiáš 8:18...z Knihy Božího zákona. Sedm dní slavili svátekosmý den měli sváteční shromáždění, jak je předepsáno. ...
Ezechiel 43:27...očištěn a zasvěcen. ty dny uplynou, počínaje osmým dnem budou kněží na oltáři obětovat vaše zápalné i...
Zachariáš 1:1...jsem si vyvolil, praví Hospodin zástupů." V osmém měsíci druhého roku Dareiovy vlády dostal prorok...
Lukáš 1:59...veliké milosrdenství, radovali se spolu s Osmého dne, když přišli dítě obřezat, chtěli mu dát jméno...
Lukáš 2:21...a viděli všechno tak, jak jim bylo řečenoOsmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš,...
Skutky 7:8...o obřízce. Když pak Abraham zplodil Izákaosmého dne ho obřezal a stejně tak Izák Jákoba a Jákob...
Filipským 3:5...na tělo, bych mohl mnohem spíše: obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova,...
Zjevení 17:11...na krátký čas. Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby. Deset rohů,...
Zjevení 21:20... pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolitosmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |