Orébu

Hledám varianty 'orébu' [ orébu ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 17:6... budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z voda, aby lid měl co pít...
Deuteronomium 1:6... Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost dlouho....
Deuteronomium 1:19...všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli...
Deuteronomium 4:10... kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci, slyší...
Deuteronomium 4:15... Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu....
Deuteronomium 5:2...je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvu. Tuto smlouvu Hospodin neuzavřel s...
Deuteronomium 9:8...proti Hospodinu. Popouzeli jste Hospodina i na Orébu, se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vyhladit....
Deuteronomium 18:16...Přesně to jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: " neslyším...
Deuteronomium 28:69...zemi, kromě smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Orébu. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Sami jste v...
1. Královská 8:9...dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po...
2. Letopisů 5:10...nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po...
Žalmy 106:19...proti tlupě, spálil ty darebáky plamenem! Na Orébu si potom tele udělalia tomu odlitku se klaněli. Slávu...
Malachiáš 3:22... na pravidla a ustanovení, jež jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael. Hle, ještě než přijde ten veliký a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |