Opravdu

Hledám varianty 'opravdu' [ opravdu ]. Nalezeny 72 verše.
Genesis 3:1...Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?"...
Genesis 18:13..."Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro...
Genesis 20:12... kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je dcerou mého otce, ale ne matky, a...
Genesis 27:21..."Pojď blíž, na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke...
Genesis 27:24...Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu...
Genesis 28:16..." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V posvátné hrůze...
Genesis 29:14...vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal ...
Genesis 43:20...domu a promluvili k němu: "Odpusť, paneopravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme...
Genesis 46:30..."Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině...
Exodus 10:10...slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s...
Exodus 15:26...a řád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on...
Exodus 16:15... říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co to je. Mojžíš jim řekl: "To je ten...
Exodus 19:5... abych vás přivedl k sobě. Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu,...
Exodus 23:22...vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem...
Deuteronomium 11:13...k , od počátku roku do jeho konce. Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž...
Jozue 2:24... vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo. "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do našich rukou," řekli...
Soudců 6:36...vytáhli vstříc. Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle,...
Soudců 9:43...a ukryl do zálohy v polích. Když viděl, že lidé opravdu vycházejí z města, vyrazil proti nim a pobil je....
Soudců 11:9...s Amonci, a Hospodin mi je vydá, budu pak opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!" řekli mu...
1. Samuel 9:6...muž. Je to vážený člověk; všechno, co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu,...
1. Samuel 21:6...nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli - jako obvykle, když jsem na válečné...
1. Samuel 29:6... Ode dne, kdy jsi ke mně přišel, dodnes ti opravdu nemám co vytknout. Vládcům se ale nelíbíš. Vrať se...
2. Samuel 13:36...se, jak říkal tvůj služebník." Sotva to dořeklopravdu dorazili královští synové s hlasitým pláčem. Tehdy...
1. Královská 8:27...služebníku Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes ...
1. Královská 17:24... že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo!" Po dlouhé době,...
2. Královská 4:17... nepodváděj svou služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak...
2. Královská 4:44...tak praví Hospodin: Najedí se a ještě zbude." A opravdu - když jim to nabídl, najedli se a ještě zbylo,...
2. Královská 9:15...Chazaelem utržil.) Jehu prohlásil: "Jestli  opravdu chcete za krále, nedovolte nikomu uniknout z města...
2. Královská 24:3...své služebníky proroky. Tyto věci se pak Judovi opravdu staly, jak Hospodin předpověděl. Vyhnal je ze své...
2. Letopisů 6:18...jsi dal svému služebníku Davidovi. Bude snad Bůh opravdu přebývat s člověkem na zemi? Nebesa, ba ani nebesa...
2. Letopisů 14:13...na a všechna ta města vyplenili; bylo v nich opravdu nesmírné množství kořisti. Napadli tábory pastevců...
2. Letopisů 20:4...pomoc od Hospodina. Přišli hledat Hospodina opravdu ze všech judských měst. Jošafat se spolu se...
Ester 6:13...i jeho žena Zereš: "Jestli je ten Mordechaj opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho...
Job 12:2...na to řekl: "Opravdu, vy jste ti praví a moudrost vymře s vámi! I ...
Job 16:7... mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi , Božeopravdu vysílil. Zničils i nejbližší! Vrásky na mém...
Job 19:4...po desáté - nestydíte se urážet? Pokud jsem opravdu v něčem pochybil, do chyby vám není nic. Pokud...
Job 36:4...poznání, svého Stvořitele tu obhájím. slova opravdu nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých znalostí....
Žalmy 58:2...na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv DavidůvOpravdu, mocní, právem rozhodujete, soudíte lidi podle...
Jeremiáš 14:19...zemi vedou své řemeslo a nic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odpor k Sionu? Proč jsi...
Jeremiáš 17:24...odmítali slyšet a nedali se poučit. Pokud ale opravdu poslechnete, praví Hospodin, a přestanete v sobotu...
Jeremiáš 22:4...na tomto místě nevinnou krev! Pokud se opravdu zařídíte podle těchto slov, budou branami tohoto...
Jeremiáš 26:15...i na toto město a jeho obyvatele nevinnou krevOpravdu k vám totiž poslal Hospodin, abych vám vyřídil...
Jeremiáš 28:9...mír, ale bude uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, jen když se jeho slova naplní."...
Jeremiáš 39:18... Nepadneš do rukou těch, kterých se děsíš. Anoopravdu zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješ, neboť...
Daniel 2:47...kadidlo. Potom král řekl Danielovi: "Váš Bůh je opravdu Bůh bohů, Pán králů a zjevovatel tajemství - vždyť...
Jonáš 4:6...ulevilo a nebylo mu zle. Jonáš měl z rostliny opravdu velikou radost. Druhého dne za svítání ale Hospodin...
Zachariáš 6:15...zástupů. To se stane, ale jen pokud budete opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha." Čtvrtého dne...
Matouš 13:23...zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu: někdo stonásobnou, jiný...
Matouš 14:33...na lodi, se mu začali klanět a říkali: "Ty jsi opravdu Boží Syn!" Když se přeplavili, přistáli u...
Matouš 27:54... co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali: "Opravdu to byl Boží Syn!" Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen,...
Marek 7:9...lidské tradice dodržujete." Potom pokračoval: "Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali...
Marek 12:32...Na to mu ten znalec Písma řekl: "Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě...
Marek 15:39... uviděl, jak dodýchal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!" Byly tam také ženy, které přihlížely...
Lukáš 24:34...shromážděných s ostatními, jak říkají: "Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se Šimonovi!" Vyprávěli jim...
Jan 4:42...slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu Spasitel světa." Po dvou dnech pak odtud odešel do...
Jan 6:14...lidé viděli, jaký zázrak udělal, říkali: "Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!" Ježíš poznal...
Jan 6:55...a ho vzkřísím v poslední den. tělo je opravdu pokrm a krev je opravdu nápoj. Kdo tělo a...
Jan 7:40...to uslyšeli, mnozí v zástupu říkali: "Je to opravdu ten Prorok." Někteří říkali: "Je to Mesiáš!" A...
Jan 8:31... Ježíš řekl: "Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás...
Jan 8:36...zůstává syn. Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete...
Skutky 4:27...proti Hospodinu a proti jeho Pomazanému.' A opravdu, Herodes a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s...
Skutky 10:34...ti Bůh svěřil." Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě...
Skutky 17:11...a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak. Mnozí z nich pak uvěřili, stejně jako nemálo...
Římanům 9:6...slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že...
1. Korintským 14:25... padne na kolena, pokloní se Bohu a vyzná: "Opravdu, Bůh je mezi vámi!" Co s tím, bratři? Když se...
1. Korintským 15:34...se: "Špatné vztahy kazí mravy." Opravdu se vzpamatujte a zanechte hříchu. Někteří totiž...
Galatským 2:10...jen, abychom pamatovali na chudé, o což jsem se opravdu pilně snažil. Když ale Petr přišel do Antiochie,...
Galatským 3:21...by dokázal přinést život, potom by spravedlnost opravdu vyplývala ze Zákona. Písmo ale zahrnulo všechny...
1. Tesalonickým 2:18...jsme se snažili setkat se s vámi tváří v tvářOpravdu jsme k vám chtěli přijít - Pavel více než jednou...
1. Timoteus 6:6...se domnívají, že zbožnost je zdrojem ziskuOpravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být...
Jakub 2:8...tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni? Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj...
1. Jan 2:5...ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |