Opili

Hledám varianty 'opili' [ opily (2) opili (2) opil (2) opijte (3) opijme (2) opijí (1) opiji (3) opiješ (2) opijeme (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 9:21...byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vínaopil se a ležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec Kanaána,...
Genesis 19:32...bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďmeopijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly...
Genesis 19:33...zachovaly símě našeho otce." A tak noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem,...
Genesis 19:34..."Hle, včera v noci jsem spala se svým otcemOpijme ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a spi s ním,...
Genesis 19:35...zachovaly símě svého otce." I noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však...
Deuteronomium 32:42... těm, kdo nenávidí, odplatím. Své šípy opiji jejich krví, můj meč se jejich masem nasytí, krví...
Přísloví 7:18...provoněla, aloe je tam, skořice nechybí. Pojďopijeme se milováním, do rána kochejme se laskáním! Mužský...
Píseň 5:1... Jen jezte, přátelé, a pijte, milováním se opijte! Spím, ale srdce bdí. Slyšte - klepe můj milý!...
Izaiáš 49:26...masem nakrmím, svou vlastní krví se jako vínem opijí. A tehdy všichni lidé poznají, že Hospodin jsem...
Jeremiáš 25:27...‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Pijteopijte se, pozvracejte se a padněte, že nevstanete,...
Jeremiáš 48:26...odťat, jeho paže byla zlomena, praví HospodinOpijte ho za to, že se vzpínal proti Hospodinu. se Moáb...
Jeremiáš 51:39... se hlady rozdivočí, připravím jim hostinuopiji je, že se budou hlučně veselit. Pak ale tvrdě usnou...
Jeremiáš 51:57...je Bůh odplaty - vrchovatě jim odplatí! "Opiji jejich velmože i mudrce, jejich hejtmany, správce i...
Pláč 4:21...bydlíš v zemi Úc. I ty se však dočkáš kalichaopiješ se a svlékneš donaha! Tvůj trest vyprší, Dcero...
Ezechiel 23:33... Je plný výsměchu a opovržení, plný k okrajiOpiješ se k zoufalství kalichem hrůzy a zděšení,...
Skutky 2:13...druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: "Opili se novým vínem!" Tehdy vstal Petr s ostatními...
1. Korintským 11:21...vlastní večeři, a pak někdo hladoví a jiný se opil. Copak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte Boží...
Zjevení 17:2...kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva." A odnesl v Duchu na poušť....

Slova obsahující opili: dopili (1) chopili (15) kropili (5) nepochopili (10) nevzchopili (1) obklopili (7) opili (2) osopili (1) pochopili (9) popili (1) tropili (1) utopili (1) vzchopili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |