Onu

Hledám varianty 'onu' [ ony (18) onu (9) onou (5) onomu (7) onom (4) onoho (50) ono (16) oním (6) oni (240) onen (80) oněmi (2) oněm (5) oněch (22) oné (24) ona (66) ]. Nalezeny 543 verše.
Genesis 2:22...jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil...
Genesis 2:23...ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat...
Genesis 3:6...znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom...
Genesis 3:20...pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a...
Genesis 6:4... jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní...
Genesis 7:13...a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka,...
Genesis 7:14...a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archyOni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi...
Genesis 9:18... kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové;...
Genesis 10:12...Kelach a Resen, jež leží mezi Ninive a Kelachemoním velikým městem. Egypt zplodil Ludské, Anamské,...
Genesis 14:1...je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský král Arioch,...
Genesis 16:4...svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagarona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní...
Genesis 16:7...od Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl....
Genesis 19:3...jim tedy hostinu a napekl nekvašené chlebyoni jedli. Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města,...
Genesis 19:9...těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám...
Genesis 19:25...Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebeOna města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se...
Genesis 19:29...kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota...
Genesis 20:5...lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s...
Genesis 24:14...‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy,'...
Genesis 24:29...měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl venonomu muži u pramene. Uviděl totiž ten nosní kroužek i...
Genesis 24:30..."Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedyonomu muži a hle, ten dosud stál s velbloudy poblíž pramene...
Genesis 24:44...‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro...
Genesis 24:46...zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pilona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?'...
Genesis 24:47...velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora.'...
Genesis 24:57...mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali...
Genesis 24:61...pak vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly onoho muže. Služebník vzal Rebeku a odjel. Izák právě...
Genesis 27:17...mu ruce i hladkou část krku kůzlečími kožkamiOnu pochoutku i chléb, který připravila, pak dala do rukou...
Genesis 29:16...sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší...
Genesis 31:41...i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě...
Genesis 31:54...přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali....
Genesis 33:7...se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni se...
Genesis 34:22...pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a...
Genesis 34:31...mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s...
Genesis 35:8...Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval Alon-bachut,...
Genesis 38:3...jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu,...
Genesis 38:17...Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy."...
Genesis 38:18...hůl, co máš v ruce." Dal to, vyspal se s ona otěhotněla. Potom vstala a odešla, odložila závoj a...
Genesis 38:26...šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl...
Genesis 38:30...Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratronou červenou nití na ruce, dostal jméno Zerach, Červánek. ...
Genesis 42:8...nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl,...
Genesis 42:35...Když viděli ty váčky s penězi, dostali strachoni i jejich otec. Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili...
Exodus 6:27...Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést...
Exodus 8:3... Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal...
Exodus 16:20..." si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek,...
Exodus 18:22...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a desetiOni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě,...
Exodus 19:14...tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil jeoni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den;...
Exodus 22:9...osla, býka, beránka nebo jakékoli zvířeono beze svědků pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno,...
Exodus 22:13... Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvířeono zchromne nebo pojde, když u toho nebude jeho majitel,...
Exodus 24:2...klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíšoni se nepřibližují. Také lid nevystupuje spolu s ním...
Exodus 26:13...houně bude splývat přes zadní stranu PříbytkuOnen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé...
Exodus 28:25...náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevníšoněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům...
Exodus 29:31...do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyniOnoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém...
Exodus 32:19... které měl v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je...
Exodus 32:24...jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle...
Exodus 38:27... od dvacetiletých výše, tedy od 603 550 mužůOněch 100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek pro...
Exodus 39:18...náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevnilioněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům...
Leviticus 8:26...zadělaný olejem a jednu placku a položil je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a...
Leviticus 16:18...Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krveonoho býka a kozla, potře rohy oltáře ze všech stran a...
Leviticus 20:17...svého otce nebo své matky, a obcoval s ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima...
Leviticus 20:18...obcoval by s , takový obnažil její krváceníona to dovolila. Oba jsou vyvrženi ze svého lidu....
Leviticus 23:15...vašich příbytcích. Ode dne následujícího po oné sobotě, totiž ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedání...
Leviticus 23:32...vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce do následujícího večera se budete postit a...
Leviticus 24:11...Izraele a popral se v táboře s jedním IzraelcemOnen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a...
Leviticus 24:23...Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z tábora a ukamenovali ho. Synové Izraele...
Leviticus 25:30...Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho...
Numeri 1:50... veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náležíOni budou Příbytek s veškerým jeho vybavením nosit, budou...
Numeri 4:20...každému z nich určí jeho službu a jeho břemenoOni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny...
Numeri 6:19...a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezmeonoho berana vařené plece, z koše vezme jeden nekvašený...
Numeri 8:7...tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešeníoni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou...
Numeri 9:6... Vyskytli se však muži, kteří nemohlionen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při...
Numeri 14:12...a z tebe udělám větší a mocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž...
Numeri 15:25... a bude jim odpuštěno. Bylo to nedopatřeníoni za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť...
Numeri 16:12...zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze...
Numeri 17:2...k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť jsou...
Numeri 18:3...svatyně ani k oltáři - jinak by zemřeli jak oni, tak vy. Připojí se k tobě, aby se starali o Stan...
Numeri 18:23...a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání kona jen levité, svá provinění nesou oni sami. Toto je...
Numeri 19:18...pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli....
Numeri 23:10...smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem...
Numeri 25:8... do vnitřní části stanu a oba je probodlonoho Izraelce i tu ženu k jejímu podbřišku. Tehdy se...
Numeri 25:14...Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s Midiánkou, se...
Numeri 25:15...svého otcovského rodu z pokolení ŠimeonovaOna midiánská žena se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten...
Numeri 25:18...Midiánce a bijte je, neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a...
Numeri 26:10...a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřelaoněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným...
Numeri 31:16...jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k...
Deuteronomium 1:39...dobré a zlé - ti do vejdou. Jim ji dámoni ji obsadí. Vy se však obraťte a táhněte pouští zpět k...
Deuteronomium 2:11... vysoký jako Anakovci. Stejně jako Anakovci seoni počítali za Refajce, ale Moábští je nazývali Emejci. Na...
Deuteronomium 5:4... s námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem...
Deuteronomium 5:22...Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a...
Deuteronomium 7:26...přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se štítit a pokládat ji za hnusnou ohavnost,...
Deuteronomium 9:10...k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní...
Deuteronomium 9:14...učiním národ mocnější a početnější, než jsou oni." Otočil jsem se tedy a se dvěma deskami smlouvy v obou...
Deuteronomium 9:29... kterou jim slíbil, a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou...
Deuteronomium 10:2... na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách, jež jsi roztříštil, a ty je uložíš...
Deuteronomium 10:4...které vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin dal,...
Deuteronomium 10:10...to Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet...
Deuteronomium 16:1... svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránkaOné noci v měsíci avivu vás přece Hospodin, váš Bůh, vyvedl...
Deuteronomium 17:9...levitských kněží nebo soudce, který tamoněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se...
Deuteronomium 18:9...Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. se u tebe nenajde, kdo by svého syna či...
Deuteronomium 18:22... co se nestane, pak to slovo nemluvil HospodinOnen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se ho. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 21:13...poté se s spojíš a staneš se jejím mužemona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš ji na...
Deuteronomium 22:18...před stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za to, že pomlouval...
Deuteronomium 24:2...list, ho do ruky a pošle ji pryč z domuOna se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten...
Deuteronomium 25:6... Prvorozený, jehož mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra, aby jeho jméno nevymizelo z Izraele...
Deuteronomium 26:3...pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tamoněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu,...
Deuteronomium 29:17...Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se mezi vámi nevyskytne kořen plodící...
Deuteronomium 31:3...Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony národy, abyste obsadili jejich zem. Jak Hospodin řekl,...
Deuteronomium 32:20... jak dopadnou! Zvrácené pokolení - to jsou oni, synové, kteří věrnost neznají. Nebohem svým vzbudili...
Deuteronomium 33:3... jak miluješ lidi! Všechny své svaté v ruce mášOni se k tvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tvá -...
Deuteronomium 33:8... připadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou zkouškou v Masse, přel ses s ním u vod sváru v Meribě....
Jozue 1:15...vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokudoni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom...
Jozue 4:20...se v Gilgalu u východního okraje JerichaOněch dvanáct kamenů, které vzali z Jordánu, vztyčil Jozue...
Jozue 5:10...tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne onoho měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka....
Jozue 6:15...způsobem obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrát. Když obcházeli posedmé...
Jozue 8:27...pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zbožíonoho města, jak Hospodin určil Jozuovi. Tak Jozue vypálil...
Jozue 10:16...s celým Izraelem vrátil do gilgalského táboraOněch pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u Makedy....
Jozue 13:9...na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu k Dibonu....
Jozue 13:16...na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovina u Medeby, Chešbon i...
Jozue 14:9...ale jsem se cele vydal Hospodinu, svému BohuOnoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy,...
Jozue 14:12...teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam...
Jozue 22:6...duší." Nato jim Jozue požehnal, propustil jeoni se vydali domů. Polovině kmene Manases dal Mojžíš...
Jozue 23:12... a budete se s nimi příznit, mísit se s nimioni s vámi, potom vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před...
Jozue 23:13... že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na...
Soudců 1:25...milosrdně." Ukázal jim tedy, kudy do města, a oni to město vybili ostřím meče. Toho muže ale i s celou...
Soudců 2:17...otců, kteří poslouchali Hospodinova přikázáníOni však nechtěli. Když jim Hospodin vzbuzoval soudce,...
Soudců 2:23...jejich otcové, anebo ne." Hospodin tam tedy ony národy nechal: nespěchal s jejich vyhnáním, když je...
Soudců 4:18...dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanuona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal...
Soudců 5:1...víc a víc, ho nakonec úplně zničili.  Onoho dne zpívala Debora a Barák, syn Abinoamův, tuto...
Soudců 6:35...němu přidali. Vyslal také posly k Ašerovi, Zabulonovi a Neftalímovi, aby jim i oni vytáhli vstříc. Gedeon...
Soudců 8:26...si vyžádal, vážily 1 700 šekelů, nepočítaje ony půlměsíce a přívěsky a purpurová roucha midiánských...
Soudců 11:36...a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi...
Soudců 13:11...Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došelonomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvil s...
Soudců 14:17..." řekl na to, "a tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala....
Soudců 15:11...mají v moci? Cos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi. "Udělal jsem jim totéž, co oni mně," odpověděl jim....
Soudců 16:8...sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, a ona ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.)...
Soudců 20:4...se ptali: "Řekněte, jak se ta hrozná věc stala." Onen levita, manžel zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel...
Soudců 20:35... Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazilOnoho dne synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů,...
Soudců 21:13...v Šílu v kanaánské zemi. Obec pak poslalaoněm Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz s vyhlášením míru....
Růt 1:3...bydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřelona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy;...
Růt 1:9...a manžela." Políbila je na rozloučenou, ale ony se hlasitě rozplakaly. "Raději půjdeme s tebou k tvému...
Růt 1:20...městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženyOna však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale...
Růt 4:1...bráně. Posadil se tam a hle - právě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď...
1. Samuel 2:25...ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova...
1. Samuel 3:1...Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění...
1. Samuel 4:9... Filištíni, nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Vzmužte se a bojujte!" A Filištíni...
1. Samuel 4:14...ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil. (Elímu bylo...
1. Samuel 4:20... kdy umírala, řekly: "Neboj se, máš syna!" Ona však neodpovídala, jako by nevnímala. Chlapce...
1. Samuel 6:6...bůh vypořádal, nakonec je stejně propustilioni šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené...
1. Samuel 6:15...Truhlu Hospodinovu a s i mošnu, ve které byly ony zlaté předměty, a položili je u toho velikého kamene....
1. Samuel 6:18...podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti vladařům od opevněného města po venkovskou...
1. Samuel 12:9...vyvedli z Egypta a usadili je na tomto místěOni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal je tedy...
1. Samuel 14:20...muži se shromáždili, vyrazili do bitvy a hleoni se tam v hrozném zmatku navzájem pobíjeli meči! Ti...
1. Samuel 14:22...doslechli, že Filištíni utíkají, připojili seoni k pronásledování a bitvě. Tak Hospodin toho dne...
1. Samuel 17:11...Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. David byl...
1. Samuel 17:12... byli zděšeni a hrozně se báli. David byl synem onoho Efratejce z judského Betléma jménem Jišaj, který měl...
1. Samuel 17:50...a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl Filištína a zabil...
1. Samuel 19:20... sestoupil i na Saulovy posly Boží Duch a také oni začali prorokovat. Když se to Saul dozvěděl, vyslal...
1. Samuel 22:17..."Na ! Pobijte Hospodinovy kněze, protožeoni drží s Davidem! Věděli, že je na útěku, ale neohlásili...
1. Samuel 28:8...do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a...
2. Samuel 3:37... tak jako se jim líbilo všechno, co král dělalOnoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití...
2. Samuel 5:3...Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v...
2. Samuel 10:14...Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali seoni na útěk před Abišajem a stáhli se do města. Joáb tehdy...
2. Samuel 11:25...se tím netrap. Meč si jednou vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na město ještě silněji a zboř je.' Tak ho...
2. Samuel 12:4...klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednouonomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzít a...
2. Samuel 18:7...tam izraelské vojsko porazili. V hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém...
2. Samuel 19:20...a kéž zapomene, čím se tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pán a král opouštěl Jeruzalém; kéž to...
2. Samuel 21:12...měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi ukradli z prostranství v...
2. Samuel 21:13...nechal vyzvednout ostatky Saula i jeho syna Jonatana a dal také posbírat ostatky oněch popravených....
2. Samuel 23:18...na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice. Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl...
1. Královská 2:19...Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a vykročil vstříc, poklonil se a...
1. Královská 3:18... porodila jsem. Tři dny po mně pak porodilaona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo...
1. Královská 8:64...Hospodinem byl příliš malý, než aby mohl pojmout onu zápalnou a moučnou oběť i tuk oněch pokojných obětí....
1. Královská 10:13...mnohem více darů, než králi Šalomounovi přinesla ona. Královna se pak se svým služebnictvem vydala zpět na...
1. Královská 11:2...synům Izraele řekl: "Nespojujte se s nimioni se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k...
1. Královská 12:33... které vystavěl. V patnáctý den osmého měsíceonoho měsíce, v němž si usmyslel zavést pro Izraelce svátek...
1. Královská 15:5...život se neodchýlil od žádného přikázání - kromě onoho případu s Uriášem Chetejským. Mezi Abiášem a...
1. Královská 17:15...zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řeklOna i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu...
1. Královská 18:29...oštěpy, z nich crčela krev. Minulo poledneoni stále pokračovali ve svém křepčení do doby večerní...
1. Královská 20:40...stříbra.' Tvůj služebník se pak zabýval tímoním, a ten muž se ztratil." Izraelský král mu odpověděl:...
1. Královská 22:13...předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin,"...
1. Královská 22:20...a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho...
2. Královská 3:24...a bili je, se Moábci před nimi dali na útěkOni je ale dostihli a pobili je. Jejich města rozbořili,...
2. Královská 4:5... Potom za sebou a za svými syny zavřela dveřeoni podávali džbány a ona nalévala. Když byly džbány...
2. Královská 4:13...o tobě zmínit u krále nebo u velitele vojska?" Ona mu však odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi svými." "Co...
2. Královská 5:24...to tam v jednom domě. S muži se rozloučiloni odešli. Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde...
2. Královská 6:29...‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže ona svého syna schovala!" Když král uslyšel slova ženy,...
2. Královská 7:17...k smrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co Boží muž předpověděl:...
2. Královská 8:6...vzkřísil!" Král se hned začal vyptávatona mu vše vyprávěla. Potom přidělil jednoho ze svých...
2. Královská 9:12...takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži," oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim vyprávěl:...
2. Královská 9:13...Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na...
2. Královská 10:4...na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný strach. Řekli si: "Když před ním...
2. Královská 10:6...přijďte zítra touto dobou za mnou do Jizreelu." Oněch sedmdesát královských synů vyrůstalo u předních mužů...
2. Královská 14:7..." To on porazil 10 000 Edomců v Solném údolí. V oné bitvě dobyl Selu, přejmenoval ji na Jokteel a tak se...
2. Královská 16:14...a Hospodinovým chrámem, a postavil ho stranou onoho oltáře směrem na sever. Potom král Achaz přikázal...
2. Královská 17:14...jsem vám předal skrze své služebníky proroky." Oni však neposlechli a zatvrdili se. Byli tvrdošíjní stejně...
2. Královská 17:19...Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl. Ponížil je,...
2. Královská 17:40... On vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!" Oni však neposlechli a řídili se podle svých starých zvyků....
2. Královská 21:9...prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům." Oni však neposlechli. Menaše je svedl, aby prováděli ještě...
2. Královská 23:9...se šlo bránou do města, stála vlevo). Kněží oněch výšin nesloužili u Hospodinova oltáře v Jeruzalémě,...
1. Letopisů 2:21...dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se s ona mu porodila Seguba. Segub zplodil Jaíra, toho, který...
1. Letopisů 8:12...Elpaalovi: Eber, Mišeam a Šemed (který vystavěl Ono a Lod s okolními vesnicemi). Beria a Šema byli vůdcové...
1. Letopisů 11:3...Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v...
1. Letopisů 11:14...ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěkOni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a...
1. Letopisů 12:4... Jehu Anetotský, Jišmajáš Gibeonský, hrdinaoné Třicítky a její velitel, Jirmeáš, Jachaziel, Jochanan,...
1. Letopisů 12:16...menší z nich stovce a větší tisícovce. To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude...
1. Letopisů 19:15...Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali seoni na útěk před Joábovým bratrem Abišajem a stáhli se do...
1. Letopisů 24:31...synové podle svých otcovských rodů. Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi,...
1. Letopisů 26:8...a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky Obed-edomaoni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát...
1. Letopisů 27:24...kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. Za královské...
1. Letopisů 28:19...mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď...
1. Letopisů 29:22...a pili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem....
2. Letopisů 9:12... a dal mnohem více darů, než králi přinesla ona. Královna se pak se svým služebnictvem vydala zpět na...
2. Letopisů 18:12...předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin,"...
2. Letopisů 18:19...a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho...
2. Letopisů 24:19... aby je navrátili k němu. Varovali je, ale oni neposlouchali. Tenkrát sestoupil Boží Duch na...
2. Letopisů 24:21... Opustili jste Hospodina, a on opustí vás!" Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na...
2. Letopisů 28:23... Když jim budu obětovat, pomohou i mně." Jenomže oni ho jen sráželi, tak jako celý Izrael. Achaz také vzal...
2. Letopisů 32:3... se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se spousta lidí, takže zasypali...
2. Letopisů 33:10... Hospodin k Menašemu a jeho lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. Proto na Hospodin přivedl armádu...
2. Letopisů 35:16...levité připravovali beránka i pro . Tak byla onoho dne na příkaz krále Jošiáše vykonána veškerá služba...
2. Letopisů 36:16... ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytkuOni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali....
Ezdráš 2:33...Charimu 320 obyvatelé Lodu, ChadiduOnu 725 obyvatelé Jericha...
Nehemiáš 6:2..."Pojď, setkáme se v některé vesnici na pláni Ono." Zamýšleli mi totiž provést něco zlého. Vyslal jsem k...
Nehemiáš 7:37...Jericha 345 obyvatelé Lodu, ChadiduOnu 721 obyvatelé Senay 3 930...
Nehemiáš 9:16...obsadit zemi, o níž jsi přísahal, že jim ji dášOni však se svými otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli...
Nehemiáš 9:29... Varoval jsi je, se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli poslouchat tvé příkazy....
Nehemiáš 10:38...budeme přinášet desátek ze svých pozemkůoni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme....
Nehemiáš 11:35...Chadidu, Ceboimu, Nebalatu, v LoduOnu a v údolí řemeslníků. K Benjamínovi byly přičleněny...
Nehemiáš 13:1...a levité zasvěcovali odvody synům Áronovým.  Onoho dne se veřejně předčítalo z Knihy Mojžíšovy. Našlo se...
Ester 2:17...ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadil královskou korunu a učinil ji královnou...
Ester 9:24...začali slavit a o kterém jim napsal MordechajOnen arcižidobijce Haman, syn Hamedaty Agagovce, si...
Job 3:4...kdy řekli: Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po něm nesháněl, kéž vůbec...
Job 8:10... nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stínOni však poučí , oni ti povědí, z hloubi svého srdce ti...
Job 21:16...K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstí v moci nemají. Myšlenky ničemů ...
Job 30:11...nestydí. Když Bůh můj provaz potupně povolil, i oni odhodili všechny zábrany. Lůza povstává po pravici,...
Žalmy 19:6...zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesíchono jak ženich vychází z komnaty, jak hrdina dychtící na...
Žalmy 20:9... nám je nadějí náš Bůh - jméno HospodinOni klesají a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě....
Žalmy 31:18...k tobě zní volání! jsou však zahanbeni oni darebáci, do hrobu klesnou v mlčení! oněmí ty...
Žalmy 35:13... jsem opuštěný jako sirotek! přece, když oni churavěli, pytlovinou jsem se odíval, vlastní duši jsem...
Žalmy 49:7...zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátelOni se spoléhají na vlastní jmění, chlubí se velikostí...
Žalmy 68:34...země, našemu Pánu žalmy zpívejte, séla onomu Jezdci na dávných nebesích - slyšte, burácí hlasem...
Žalmy 78:17...nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnilOni však proti němu stále hřešili, na poušti Nejvyššího...
Žalmy 78:32...nimi ty nejvypasenější, výkvět Izraele porazilOni však hřešili stůj co stůj a nevěřili jeho zázrakům....
Žalmy 78:56...jejich dědictví, izraelské kmeny doma usídlilOni však Boha dráždili a pokoušeli, na svědectví Nejvyššího...
Žalmy 82:5...vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemůOni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách stále tápají...
Žalmy 102:27...jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesaOna pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí....
Žalmy 104:28... abys je krmil v čase potřeby. Dáváš jimoni sbírají, když otevřeš ruku, sytí se hojností. Děsí se...
Žalmy 106:14...čekat, jak se rozhodne. Propadli lačnostioné poušti, Boha pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy, ...
Žalmy 106:43...do jejich područí. Znovu a znovu zachraňoval jeoni ho ale vědomě dráždili - ve své špatnosti klesali stále...
Žalmy 107:29...tísni, a on je vyvedl z jejich úzkostí. Proměnil onu bouři v šepot, mořské vlny se zklidnily. Radovali se,...
Žalmy 109:28... Hospodine, jsi to vykonal. Žehnej mi, zatímco oni zlořečí, se zastydí ti, kdo napadli, se...
Žalmy 124:5...by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily vodyonom vzedmutí. Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich...
Žalmy 137:7... jen se rozpomeň na Edomce v Jeruzaléměonen den, kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte, zničte to...
Přísloví 3:22...z očí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši život, právě ony tvé hrdlo okrášlí....
Přísloví 4:8...všechno své jmění získej rozumnost. Važ si ona vyvýší , poctí , když ji k sobě přivineš. Svým...
Přísloví 24:32...To, co jsem viděl, jsem si vzal k srdci, z onoho pohledu jsem se poučil: Chvilku si pospíš, chvilku...
Přísloví 30:1... Slova Agura, syna Jákeho z Massy. Výrok onoho muže k Itielovi, k Itielovi a Uchalovi: Nesporně jsem...
Kazatel 4:15...jsem, že všichni, kdo žili pod sluncem, drželioním mladíkem, který nastoupil po králi. Stanul v čele...
Kazatel 7:29...pouze k jedinému: Bůh stvořil člověka správněoni však následovali spoustu výmyslů. Kdo se může...
Kazatel 11:6...neskládej - vždyť nevíš, zda se zdaří to, či ono, či zda je stejně dobré obojí. Jak sladké je světlo;...
Izaiáš 1:2... co praví Hospodin: Syny jsem hýčkal, vychovaloni ale zradili. I býk zná svého hospodáře, osel zná...
Izaiáš 6:13...pahýl, když je poražen, tak je svaté símě oním pahýlem." Za vlády judského krále Achaze, syna...
Izaiáš 8:12...zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte a nelekejte se. Jen Hospodin...
Izaiáš 18:7...přes léto a všechna divoká zvěř přes zimu. V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid široko daleko...
Izaiáš 20:2...vrchního velitele a ten jej napadl a dobyl, v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova....
Izaiáš 22:25... po džbány. V ten den, praví Hospodin zástupůonen hřeb zapuštěný v pevné zdi povolí, vylomí se a spadne...
Izaiáš 26:11...je Hospodin. Svou rukou, Hospodine, hrozíš jimoni to ale nevidí. vidí, jak horlíš pro svůj lid! se...
Izaiáš 28:12...odpočinout znavené, toto je chvíle pro oddech!"Oni to ale slyšet nechtěli, a tak jim Hospodinovo slovo...
Izaiáš 30:25...hory a vysokého návrší potečou potoky vodyonen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo měsíce...
Izaiáš 30:26...sedmkrát jasnější - jako světlo sedmi dní - v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví...
Izaiáš 31:8...člověka, jiný než lidský meč je spolyká. Před oním mečem budou utíkat a jejich mladíky čeká robota....
Izaiáš 36:21...tedy Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Oni však mlčeli. Neodpověděli mu ani slovo. Královský...
Izaiáš 49:15...snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, nikdy nezapomenu na tebe! Hle,...
Izaiáš 57:6...Mezi balvany v roklích najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým osudem. Vždyť právě jim vyléváš úlitby, jim...
Izaiáš 57:17...jejich lakoty, bil jsem je ve svém hněvu skrytoni však stále po svém odcházeli pryč. Viděl jsem jejich...
Izaiáš 60:21...budou všichni spravedliví a obdrží zemi navěkyOni jsou výhonek, jenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v...
Izaiáš 63:10... zvedal a nosil je po všechny dávné dnyOni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a proto se...
Izaiáš 65:23...hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodinoni i jejich potomci! Ještě než zavolají, jim odpovím;...
Izaiáš 66:3...krev prasat, kdo pálí kadidlo, modlu uctíváOni si sami zvolili své cesty, ve svých ohavnostech si z...
Jeremiáš 3:8...Juda, se toho ale nelekla a odešla smilnitona. Svým lehkovážným smilstvem poskvrnila zem, když...
Jeremiáš 6:15...není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Neoni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou...
Jeremiáš 7:24...jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry...
Jeremiáš 7:26...a znovu posílal všechny své služebníky prorokyOni ale neposlouchali, vůbec nevnímali. Zatvrdili své...
Jeremiáš 8:12...není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Neoni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou...
Jeremiáš 9:15...dám jed. Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani jejich otcové, a pošlu za nimi meč, abych je...
Jeremiáš 10:16... budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své...
Jeremiáš 10:25... které se k tvému jménu nehlásí. Vždyť právě oni Jákoba spolykali, pohltili, zhltali, jeho domovinu...
Jeremiáš 11:8...a znovu jsem je nabádal: ‚Poslouchejte .' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali a každý se raději...
Jeremiáš 12:6...Tví vlastní bratři, tvoji příbuzní, právě oni zradili; křičeli na tebe z plných plic. Nevěř jim...
Jeremiáš 13:6...Hospodin řekl: "Vstaň, jdi k Pratu a vezmi odtud onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat." Šel jsem...
Jeremiáš 13:11...byli mým lidem, mým věhlasem, chválou a ozdobouoni však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví...
Jeremiáš 15:19...mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim. Postavil jsem ...
Jeremiáš 17:18... a mně se hanba vyhýbá. jsou to oni, kdo se děsí, a neděsím se . Jen na přiveď ten zlý...
Jeremiáš 17:23...sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcůmOni však neposlouchali, vůbec nevnímali; tvrdošíjně...
Jeremiáš 18:12...zlé cesty; napravte své cesty a své jednání.' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých...
Jeremiáš 18:18...přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na to řekli: "Pojďme, musíme na Jeremiáše něco...
Jeremiáš 19:10...jejich životě, se budou požírat navzájem.' Potom onen džbán rozbij před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim...
Jeremiáš 25:14... co Jeremiáš prorokoval o všech těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům....
Jeremiáš 25:33...vichr veliký!'" Mrtvoly těch, které Hospodinonen den pobije, budou rozsety od jednoho konce světa po...
Jeremiáš 31:1... praví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraeleoni budou mým lidem. Tak praví Hospodin: "Lid, který unikne...
Jeremiáš 31:16... neboť tvá námaha dojde odměny, praví Hospodinoni se ti z nepřátelské země vrátí! Je tu naděje pro tvé...
Jeremiáš 31:33...a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohemoni budou mým lidem. se nebudou navzájem poučovat a...
Jeremiáš 32:32...i Judy uráželi vším tím zlem, které páchalioni i jejich králové, velmoži, kněží i proroci - všechen...
Jeremiáš 36:8...řekl, a v Hospodinově chrámu předčítaloné knihy slova Hospodinova. V devátém měsíci pátého roku...
Jeremiáš 36:10...pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slovaoné knihy. Jakmile Michajáš, syn Gemariáše, syna Šafanova,...
Jeremiáš 36:13...všechno, co slyšel, když Baruch předčítal liduoné knihy. Všichni velmoži tedy poslali Jehudiho, syna...
Jeremiáš 36:32...zapsal, jak mu Jeremiáš diktoval, všechna slova oné knihy, kterou judský král Joakim spálil v ohni. A bylo...
Jeremiáš 44:3...kadidlo a sloužit cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši otcové. Znovu a znovu jsem k vám...
Jeremiáš 44:5...‚Nepáchejte tu ohavnost; nenávidím to!' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali, že se mají...
Jeremiáš 46:21...ve službách Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěk, obrátí se a prchnou společně....
Jeremiáš 48:41...budou dobyty. Srdce moábských hrdinů budeonen den jako srdce ženy v porodních bolestech. Moáb bude...
Jeremiáš 49:22...křídla rozestře! Srdce edomských hrdinů budeonen den jako srdce ženy v porodních bolestech. O Damašku:...
Jeremiáš 50:7...jejich nepřátelé si říkali:‚Jsme nevinní! To oni zhřešili proti Hospodinu, své pravé pastvině, proti...
Jeremiáš 51:19... budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své...
Pláč 1:8...ctitel teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář. Na jejích sukních...
Ezechiel 2:3...se bouří proti mně. Stejně jako jejich otcovéoni do dneška stále jen zrazovali. Synové, k nimž ...
Ezechiel 3:8... že budeš právě tak neústupný a tvrdý jako oni. Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen....
Ezechiel 3:13...zvedala ze svého místa. Ozýval se šelest křídel oněch bytostí, jak se otírala jedno o druhé, a rachot kol,...
Ezechiel 7:7... obyvateli země! Ten čas tu je, blíží se onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe...
Ezechiel 7:12...z jejich nádhery. Ten čas tu je, nastal onen den! Kdo kupuje, nejásej, kdo prodává, nermuť se - na...
Ezechiel 9:3...a přenesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s písařským náčiním po boku....
Ezechiel 9:6...- všechny pobijte! K žádnému z těch, kdo nesou ono znamení, se ale nepřibližujte. Začněte od svatyně."...
Ezechiel 10:2...trůn. "Vejdi do soukolí pod cheruby," řekl onomu muži oděnému plátnem. "Naber zprostřed cherubů plné...
Ezechiel 10:6...to, jako když mluví Všemohoucí Bůh. Když bylo onomu muži oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze...
Ezechiel 10:22...rukám. Také jejich tváře vypadaly stejně jako ony tváře, které jsem spatřil u průplavu Kebar. Všichni se...
Ezechiel 13:6...jejich věštění je lež. Hospodin je neposlal, ale oni říkají: ‚Tak praví Hospodin,' a čekají, že se to slovo...
Ezechiel 16:34... že o tvé služby nikdo nestojí, a tak neplatí oni tobě, ale ty jim. Proto slyš slovo Hospodinovo, ty...
Ezechiel 16:47...nic, zkazila ses v každém ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, ani tvá...
Ezechiel 16:52...poskytla omluvu! Hřešila jsi mnohem ohavněji než ony, takže teď vypadají vedle tebe nevinně. Styď se a hanbi...
Ezechiel 20:8...egyptskými modlami! jsem Hospodin, váš BůhOni se ale proti mně vzbouřili a nechtěli poslouchat....
Ezechiel 20:15...národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je neuvedu do...
Ezechiel 20:23...národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je rozptýlím...
Ezechiel 20:28...země, o níž jsem přísahal, že jim ji dám. Jenže oni, jakmile tam uviděli kdejaké vyšší návrší a kdejaký...
Ezechiel 21:34...Měli o tobě falešná vidění a věštili ti lžiOnen meč dopadne sprostým lotrům na šíje - nadešel...
Ezechiel 23:12...a smilstvu byla ještě horší než její sestra. I ona se roztoužila po asyrských hejtmanech a velitelích, po...
Ezechiel 23:31...tvé sestry, protože ses chovala stejně jako ona. Tak praví Panovník Hospodin: Kalich své sestry budeš...
Ezechiel 29:21... mu dávám Egypt, praví Panovník Hospodin. V onen den obdařím dům Izraele silou a tobě umožním mluvit...
Ezechiel 30:3...- Kvílejte: ‚Ach ten den!' Neboť je blízko onen den, Hospodinův den blíží se. Den zahalený oblaky -...
Ezechiel 30:9...zapálím oheň a jeho spojenci budou zničeni. V onen den ode vyrazí poslové na lodích, aby vyplašili...
Ezechiel 31:17...ze skvělých stromů napájených v Libanonu. I ony totiž jako on sestoupily do podsvětí k mečem pobitým,...
Ezechiel 32:29...svou udatnost byli uloženi k mečem pobitým. I oni leží s neobřezanci, s těmi, kdo klesli do jámy. Budou...
Ezechiel 32:30...hrůzu, již budili svou udatností, sestoupilioni s hanbou k pobitým. Teď leží neobřezaní mezi mečem...
Ezechiel 33:17...je ve svém jednání vrtkavý.' Jsou to však oni, kdo je vrtkavý ve svém jednání! Když se spravedlivý...
Ezechiel 34:12...je ze všech míst, kam byly rozptýlenyonen temný a chmurný den. Vyvedu je z národů, shromáždím je...
Ezechiel 34:30... že Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a že oni, dům Izraele, jsou můj lid, praví Panovník Hospodin. Vy...
Ezechiel 37:25...které bydleli jejich otcové. Budou v bydlet oni, jejich děti i děti jejich dětí navěky a vůdcem jim...
Ezechiel 37:27...příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bůhoni budou můj lid. Tehdy národy poznají, že jsem...
Ezechiel 40:5...obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o dlaň...
Ezechiel 40:36...ji a měla stejné rozměry jako ty předchozí. I ona měla výklenky, pilíře, síň a po stranách okénka. Byla...
Ezechiel 40:45...k jižní bráně a byla obrácená k severuOnen muž mi řekl: "Tato místnost obrácená k jihu je pro...
Ezechiel 41:13...100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně oné mohutné stavby a jejích stěn bylo také 100 loktů dlouhé...
Ezechiel 41:15...chrámu na východě byla 100 loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně vyhrazeného...
Ezechiel 41:22... "To je stůl stojící před Hospodinem," řekl mi onen muž. Chrámová loď i svatyně měly dvojité dveře...
Ezechiel 42:1...na severu za vyhrazeným prostranstvím naproti oné mohutné stavbě. Podél severního průčelí, kde měla...
Ezechiel 42:3...100 loktů dlouhá a široká byla 50 loktů. Naproti oněm 20 loktům vnitřního nádvoří a také naproti dláždění...
Ezechiel 42:10...na jih od vyhrazeného prostranství stála naproti oné mohutné stavbě další budova s místnostmi. Také ona měla...
Ezechiel 42:11...mohutné stavbě další budova s místnostmi. Také ona měla vepředu chodbu. Všechno v vypadalo stejně jako...
Ezechiel 45:20...vnitřního nádvoří. Totéž uděláš i sedmého dne onoho měsíce za každého, kdo zhřešil nechtěně nebo z...
Ezechiel 47:3... A hle - z její pravé strany se řinula vodaOnen muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ....
Daniel 2:5...řekl: "Tímto prohlašuji: Pokud mi nesdělíte onen sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy...
Daniel 2:40...a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak budeono království vše rozbíjet a ničit. A že jsi viděl nohy a...
Daniel 4:23...vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílíOnen rozkaz, že stromu být ponechán pařez i s kořeny,...
Daniel 5:24...krok, jemu jsi slávu nevzdal! To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis. Ten nápis zní takto:...
Daniel 6:13...ho o pomoc. Šli tedy za králem a připomněli mu onen královský edikt: "Nepodepsal jsi snad výnos, že každý,...
Daniel 7:1...spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho snu: Daniel jsem v noci měl toto vidění: Hle,...
Daniel 7:11...se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a...
Daniel 8:1... Daniel měl další vidění, jež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění jsem se viděl v královském...
Daniel 9:21...když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem předtím spatřil ve vidění, a dotkl...
Daniel 11:36...a běleni do konce, který přijde v určený časOnen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a...
Ozeáš 6:7... nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápalyOni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli...
Ozeáš 7:13..., že zradili! jsem je toužil vykoupitoni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na...
Ozeáš 7:15... jsem je učil a jejich pažím dával síluoni se ale spikli proti mně. Obracejí se, ale ne k...
Ozeáš 11:3...Efraima učil chodit a nosil jsem je v náručíoni však uznat nechtěli, že jsem to , kdo je uzdravil....
Joel 3:2...Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Duchaoněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a...
Micheáš 4:6...jméno Hospodina, našeho Boha na věky věků! V onen den, praví Hospodin, posbírám kulhavé a zahnané...
Micheáš 4:12... je Sion znesvěcen! Kochejme se tím pohledem!" Oni však netuší, jak smýšlí Hospodin; nechápou jeho plán,...
Sofoniáš 3:7...pak nebyl zničen, nedopadl by na žádný trestOni však o to horlivěji páchají hanebnost při všem, co...
Zachariáš 1:10...poslal Hospodin, aby procházeli zemí," řekl onen muž stojící v myrtoví. Ti pak Hospodinovu andělu...
Zachariáš 1:15...národy. Když jsem se jen trochu rozzlobiloni to neštěstí ještě zhoršili. A proto tak praví Hospodin:...
Zachariáš 2:15... abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin. V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinu a budou mým...
Zachariáš 7:11...a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.' Oni to ale odmítli vnímat; vzpurně se otočili zády a...
Zachariáš 7:13...jsem volal, neposlouchali; a tak když volali oni, dělal jsem, že neslyším, praví Hospodin zástupů....
Zachariáš 9:16...rohů oltáře. Hospodin, jejich Bůh, zachráníonen den svůj lid jak stádo ovcí. Jak drahokamy v čelence...
Zachariáš 12:3...totiž bude obléhán a stejně tak i Juda. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny...
Zachariáš 12:4...se totiž shromáždí všechny světové národy. V onen den, praví Hospodin, raním každého koně tak, že se...
Zachariáš 12:6...mají sílu v Hospodinu zástupů, svém Bohu!" V onen den učiním vůdce Judy pánví s uhlíky mezi dřívím a...
Zachariáš 12:8...obyvatel Jeruzaléma nepřevýšila slávu Judy. V onen den Hospodin zaštítí obyvatele Jeruzaléma, takže...
Zachariáš 12:9...Bůh, jako anděl Hospodinův jdoucí před nimi. V onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly...
Zachariáš 12:11...ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký pláč, jako byl...
Zachariáš 13:1...rody každý zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma...
Zachariáš 13:2...Jeruzaléma pramen k omytí hříchu a nečistot. V onen den, praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména...
Zachariáš 13:4...s matkou, ho probodnou, protože prorokoval. V onen den se proroci budou stydět každý za své prorocké...
Zachariáš 13:9...a je vyslyším. Řeknu: "To je můj lid!" a oni odpoví: "Náš Bůh je Hospodin!" Hle, přichází...
Zachariáš 14:4...těmi národy - tak, jak on bojuje v den bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící...
Zachariáš 14:6...Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním. V onen den nebude horko ani chladná tma. Bude to nebývalý den...
Zachariáš 14:8...dnem a nocí, takže bude světlo i v čas večera. V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému...
Zachariáš 14:9...jako v zimě. A Hospodin bude králem vší země. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Celý...
Zachariáš 14:13...shnijí v lebce a jazyk jim shnije v ústech! V onen den mezi Hospodin pošle hrozný zmatek; jeden...
Zachariáš 14:20... které by neputovaly slavit Svátek stánků. V onen den bude na koňských zvoncích nápis: SVATÝ HOSPODINU....
Zachariáš 14:21...budou přicházet, brát si je a vařit v nich. V onen den nebude v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit!...
Matouš 4:20..."Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl...
Matouš 4:22...svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal jeoni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Ježíš pak...
Matouš 6:8...vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec , co potřebujete, ještě předtím, než ho...
Matouš 7:12...se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci."...
Matouš 7:22... kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mionen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu...
Matouš 8:15... Dotkl se její ruky, horečka ji opustilaona vstala a začala ho obsluhovat. Večer k němu přivedli...
Matouš 9:31..."Dejte pozor, se to nikdo nedozví." Ale oni šli a roznesli zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešli,...
Matouš 11:18...jste!' Jan totiž přišel, nejedl a nepiloni říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije - a...
Matouš 11:19...‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel...
Matouš 12:27...obstojí jeho království? A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto...
Matouš 15:25...poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele." Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz...
Matouš 15:27...vzít chléb dětem a hodit ho psům," odvětilOna však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu...
Matouš 17:12... " vám však říkám, že Eliáš přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich...
Matouš 17:20... řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné." Ještě když se...
Matouš 20:10...ti první, mysleli si, že dostanou víc, aleoni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali,...
Matouš 20:31...se nad námi!" Zástup je napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad...
Matouš 20:34...Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očíoni ihned prohlédli a následovali ho. Když se přiblížili k...
Matouš 21:40...vinice ven a zabili. Co tedy pán vinice uděláoněmi vinaři, přijde?" Odpověděli mu: "Ty zlosyny zle...
Matouš 22:3... aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě jiné služebníky a...
Matouš 22:5... všechno je připraveno; pojďte na svatbu!' Ale oni na to nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za...
Matouš 23:3...řeknou, ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají. Svazují těžká, neúnosná břemena a...
Matouš 24:29...mrtvola, tam se slétnou supi.'" "Hned po soužení oněch dnůslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy...
Matouš 26:13... bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš...
Matouš 26:55...ale naplnila Písma, že to musí takhle být?" V oné chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jsem snad zločinec, že...
Matouš 27:23...zvolali všichni. "Co udělal zlého?" ptal se dálOni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát...
Marek 1:20... jak na lodi spravují sítě. Ihned je zavolaloni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli...
Marek 1:31...ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji opustilaona je začala obsluhovat. Večer po západu slunce k němu...
Marek 3:4..." Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni...
Marek 4:35...učedníkům všechno v soukromí vysvětloval. Večer onoho dne jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu."...
Marek 5:40...ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku...
Marek 6:51...se." Nastoupil k nim do lodi a vítr se utišilOni z toho byli úplně omráčení úžasem. Nepochopili totiž...
Marek 7:28...Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí...
Marek 9:13...a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš přišeloni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno." Když...
Marek 9:32...a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých." Oni ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat. Když přišel...
Marek 9:34...se jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z...
Marek 10:32...cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napředoni ho ohromeně a se strachem následovali. Tehdy vzal těch...
Marek 13:14...vytrvá do konce, bude zachráněn." " uvidíte onuotřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte,...
Marek 13:24... Všechno jsem vám řekl předem." "Ve dnech po onom souženíslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy...
Marek 14:8...budete chtít; ale vždycky mít nebudeteOna udělala, co mohla. Předem pomazala tělo k pohřbu....
Marek 14:9... bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš...
Marek 15:14...všichni. "Co udělal zlého?" ptal se PilátOni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl...
Marek 16:20...vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici.  Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval...
Lukáš 1:36...Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha...
Lukáš 2:43...slavnosti jako obvykle. Když svátky skončilyoni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů...
Lukáš 2:50..."Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?" Oni však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do...
Lukáš 4:36... že v moci a síle přikazuje nečistým duchůmoni vycházejí?" A zpráva o něm se šířila po celém okolí...
Lukáš 4:39...se nad ni, pohrozil horečce a ta ji opustilaOna pak hned vstala a začala je obsluhovat. Všichni, kdo...
Lukáš 6:31... Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Když milujete ty, kdo milují vás, jaká...
Lukáš 7:44..." řekl Ježíš. Otočil se k ženě a zeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel do tvého domu,...
Lukáš 7:45...a utírala je svými vlasy. Nepolíbil jsi , ale ona mi od chvíle, kdy jsem vešel, nepřestala líbat nohy....
Lukáš 7:46...líbat nohy. Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám: Je odpuštěno...
Lukáš 8:38...strachem. Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátilOnen muž, ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl...
Lukáš 9:45...Syn člověka bude vydán do lidských rukou." Oni však ten výrok nepochopili. Jeho smysl jim zůstal skryt...
Lukáš 10:12...ale, že přišlo Boží království!' Říkám vám, žeonen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu. Běda tobě,...
Lukáš 11:19...vymítám démony Belzebubem. A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto...
Lukáš 11:48...dosvědčujete a schvalujete skutky svých otcůOni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také...
Lukáš 13:13...nemoc je pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala Boha. Představeného...
Lukáš 16:22...andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřelonen boháč a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči...
Lukáš 16:28...domu. Mám pět bratrů - je varuje, abyoni nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají Mojžíše a Proroky...
Lukáš 18:34...ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Oni však nic z toho nepochopili. Smysl toho výroku jim...
Lukáš 19:11...podobenství, protože se blížil k Jeruzalémuoni si mysleli, že se nyní zjevit Boží království....
Lukáš 20:37... A to, že mrtví vstávají, ukázal Mojžíšonoho keře, když Hospodina nazývá Bohem Abrahama, Bohem...
Lukáš 23:5...a zástupům: "Podle je ten člověk nevinný." Oni však naléhali: "Bouří lid! Učí po celém Judsku! Začal v...
Lukáš 23:21...znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustitOni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Promluvil k nim...
Lukáš 23:23...zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!" Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl...
Lukáš 24:5...dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého...
Lukáš 24:11... které byly s nimi. Řekly to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili jim. Petr...
Lukáš 24:29...vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dálOni ho však přemlouvali: "Zůstaň s námi, se připozdívá;...
Lukáš 24:33...vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli oněch jedenáct shromážděných s ostatními, jak říkají: "Pán...
Lukáš 24:37... stanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řeklOni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim...
Jan 6:24...tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupilioni do loděk a přijeli do Kafarnaum, kde hledali Ježíše....
Jan 10:6...hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš k nim tedy...
Jan 11:13...na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim...
Jan 12:12...kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Nazítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel,...
Jan 17:8... Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jimoni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a...
Jan 17:11... sláva je v nich. nejsem na světě, ale oni jsou na světě a jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je...
Jan 17:12... Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo Písmo. Teď ale jdu k...
Jan 17:19...na svět je. Posvěcuji sám sebe za , abyoni byli posvěceni pravdou. Neprosím ale jen za . Prosím...
Jan 17:21... jako ty, Otče, ve mně a v tobě; jsouoni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi poslal. Dal jsem...
Jan 18:15...za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za JežíšemOnen učedník se znal s veleknězem, a tak mohl jít za...
Jan 18:16...dvora. Petr ale zůstal venku u dveříOnen druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšel,...
Jan 20:19... že viděla Pána a co řekl. Večer téhož dneonoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z...
Jan 21:15...ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ více než oni?" "Ano,...
Skutky 7:25... že jim Bůh skrze něho přináší spásu, ale oni nerozuměli. Navštívil je i druhého dne a snažil se...
Skutky 7:35... když se mu prostřednictvím anděla ukázalonom keři. Tento Mojžíš je vyvedl na svobodu a konal divy a...
Skutky 8:17...jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na ruceoni přijímali Ducha svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch...
Skutky 10:39...všeho, co dělal v judské zemi a v JeruzaléměOni ho přibili na kříž a popravili, ale Bůh jej třetího dne...
Skutky 13:4...na tedy vložili ruce a propustili jeOni pak, vysláni Duchem svatým, přišli do Seleukie, odkud...
Skutky 13:8...zavolat, protože toužil slyšet Boží slovoOnen Elymas (neboli čaroděj, jak se jeho jméno překládá)...
Skutky 15:11...otcové ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." Celé shromáždění zmlklo a...
Skutky 19:26...pramení náš blahobyt. Jak ale vidíte a slyšíteonen Pavel přesvědčil a odvrátil veliké množství lidí nejen...
Skutky 19:32...do divadla. Tam jedni křičeli to, druzí ono, ve shromáždění vládl zmatek a mnozí ani nevěděli, proč...
Skutky 21:6...se. Po rozloučení jsme nastoupili na loďoni se vrátili domů. Z Týru jsme zamířili do Ptolemaidy,...
Skutky 21:8... Navštívili jsme evangelistu Filipa (jednohooněch sedmi) a zůstali u něj v domě. Filip měl čtyři mladé...
Skutky 21:26...a smilstvu." Druhého dne se tedy Pavel spoluoněmi muži podrobil očistnému obřadu. Potom šel do chrámu...
Skutky 21:34...co udělal. V davu však jedni křičeli to a druzí ono. Nemohl kvůli hluku zjistit nic jistého, a tak poručil,...
Skutky 21:39...hrdlořezů?" "Jsem Žid z Tarsu v Kilikii, občan onoho významného města," odvětil Pavel. "Proto žádám,...
Skutky 22:19...o mně tu nepřijmou.' Namítl jsem: ‚Paneoni vědí, že jsem v synagogách zatýkal a bičoval ty, kdo...
Skutky 24:14...Bohu našich otců jako stoupenec Cesty, kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v...
Skutky 24:15...Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovajíoni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých....
Skutky 26:7...slouží Bohu dnem i nocí v naději, že dosáhnou onoho zaslíbení. Kvůli této naději Židé žalují, králi...
Skutky 28:28...Proto vězte, že Boží spása byla poslána pohanůmOni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním...
Římanům 2:16...obhajují. Takto bude podle mého evangeliaonen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše....
Římanům 8:23...dosud společně sténá a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve...
Římanům 11:23...zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je...
Římanům 11:24...naroubován do ušlechtilé olivy, čím spíše budou oni jakožto původní větve naroubováni do své vlastní olivy?...
Římanům 11:31...na vás. Právě tak jej teď neposlechli oni, aby pro milosrdenství prokázané vám přišlo...
1. Korintským 3:13...sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň...
1. Korintským 9:25...získali. Každý závodník přísnou sebekázeňoni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten,...
1. Korintským 10:6... Proto nepropadejme zlé lačnosti tak jako kdysi oni. Také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je...
1. Korintským 15:10...ke mně nevyšla naprázdno. Pracoval jsem více než oni všichni, avšak ne , ale Boží milost, která je se mnou...
1. Korintským 15:11... která je se mnou. Toto kážeme - jak , tak oni - a tomuto jste uvěřili. Když se tedy káže o Kristu, že...
1. Korintským 15:56...tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?" Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. Ale...
2. Korintským 6:16...přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohemoni budou můj lid." Proto: "Vyjděte z jejich středu a...
Galatským 2:9...společníkům s tím, že my půjdeme k pohanůmoni k obřezaným. Chtěli jen, abychom pamatovali na chudé, o...
Galatským 6:13...pro Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby...
Efeským 2:2...věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí...
Efeským 6:9...také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu....
1. Tesalonickým 2:14... neboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás...
2. Timoteus 1:12...je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, do onoho dne. To, co jsi ode slyšel, měj za příklad...
2. Timoteus 1:18... dokud nenašel. Kéž Pán , aby u nějonen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efesu,...
2. Timoteus 2:10...ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, abyoni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je...
2. Timoteus 4:8...na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mionen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně,...
Židům 1:11... zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesaOna pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí....
Židům 3:13...se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono "Dnes", aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a...
Židům 7:5... kteří zastávají kněžský úřad, mají podle Zákona oprávnění přijímat desátky od lidu, to jest od svých...
Židům 7:20...k Bohu. A navíc, nestalo se to bez přísahyOni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on však skrze...
Židům 8:9...jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. Vždyť oni tuto mou smlouvu nedodrželi, a jsem se od nich...
Židům 8:10...uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak...
Židům 11:16...kterou opustili, měli přece dost času k návratuOni však toužili po lepší vlasti - po nebeské. Sám Bůh...
Židům 12:10...se tím spíše poddat Otci duchů a získat životOni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale...
Jakub 2:5...světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej...
Jakub 2:7...utiskuje a vláčí po soudech? Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni? Pokud...
Jakub 2:25...ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? Takže: jako je...
Jakub 4:15...říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno...
1. Petr 3:5...před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým...
2. Petr 1:18... kterého jsem si oblíbil." My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc...
1. Jan 2:7...ale to staré, které jste měli od počátku - je to ono staré přikázání, to slovo, které jste slýchali od...
1. Jan 2:19...k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námioni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich...
1. Jan 4:5...vás, je totiž větší než ten, který je ve světěOni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá....
3. Jan 1:6...tom, jak se chováš k bratrům a zvláště k hostůmOni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš...
Zjevení 2:21... čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ...
Zjevení 6:11... jejich bratrů, kteří mají být zabiti tak jako oni. Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo...
Zjevení 11:7...budou chtít. ale dokončí své svědectvíona šelma vystupující z propasti proti nim povede válku,...
Zjevení 21:3..."Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimioni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem...

Slova obsahující onu: abdonu (1) acmonu (1) adonu (1) ainonu (1) ajalonu (3) amonu (2) arnonu (6) aškelonu (4) babylonu (88) cafonu (1) cefonu (2) dagonu (1) dibonu (3) dimonu (2) donucen (1) donutí (1) donutili (2) donutím (1) eglonu (6) ekronu (14) faraonu (1) gibeonu (26) gibetonu (2) gíchonu (2) hamonu (1) harmonu (1) hebronu (40) hermonu (4) chamonu (1) chanatonu (1) chešbonu (22) choronu (5) ješimonu (2) kamonu (1) kíšonu (2) kitronu (1) libanonu (37) madonu (1) mamonu (1) maonu (1) meonu (1) meronu (1) migronu (1) onu (9) oponu (19) pergamonu (2) piratonu (1) punonu (2) rimonu (3) ronu (1) sidonu (20) sionu (65) šáronu (5) šikeronu (1) šimonu (2) utonulo (3) zabulonu (2) zákonu (18) zifronu (1) ztonuli (1) zvonu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |