Odtud

Hledám varianty 'odtud' [ odtud ]. Nalezeno 117 veršù.
Genesis 2:10...Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se...
Genesis 11:8... aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali...
Genesis 11:9...zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky...
Genesis 12:8...postavil oltář Hospodinu, jenž se mu ukázalOdtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil...
Genesis 15:14...budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdou s velikým jměním. Ty sám se odebereš ke...
Genesis 18:16...ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil....
Genesis 18:22...je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před...
Genesis 20:1...otcem Amonců do dnešního dne. Abraham se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se usadil...
Genesis 26:17...od nás! Jsi mnohem mocnější než my." Izák proto odtud odešel, utábořil se v gerarském údolí a tam bydlel....
Genesis 26:22...ji nazval Sitna, Nepřátelství. Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se nehádali, a...
Genesis 26:23... abychom se rozplodili na zemi." Když pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci...
Genesis 28:6...požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že když mu žehnal, přikázal mu:...
Genesis 46:4...veliký národ. půjdu do Egypta s tebou a  odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou...
Genesis 49:24...sílu paže rukou jeho z rukou Mocného JákobovaOdtud je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž...
Exodus 4:7...si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a když ji odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla!...
Exodus 13:3...z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto se nejí nic kvašeného...
Exodus 14:11..."Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal?...
Exodus 34:34...s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal, dokud odtud nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu...
Numeri 21:12...na poušti, která na východě sousedí s MoábemOdtud táhli dál a utábořili se v údolí Zered. Odtud táhli...
Numeri 21:13...táhli dál a utábořili se v údolí ZeredOdtud táhli dál a utábořili se na druhé straně řeky Arnon,...
Numeri 21:16...táhne ke vsi Ar a k moábské hranici se přimyká." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin...
Numeri 34:4...k Cinu, dosáhne na jih od Kádeš-barnéOdtud povede k Chacar-adaru a bude pokračovat k Acmonu, kde...
Numeri 34:8...od Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hórodtud dál k Lebo-chamátu, dosáhne Cedadu. Odtud povede k...
Numeri 34:9...odtud dál k Lebo-chamátu, dosáhne CedaduOdtud povede k Zifronu, dosáhne k Chacar-enanu. To bude...
Numeri 34:11...hranici vytyčíte od Chacar-enanu k ŠefamuOdtud sestoupí k Rible východně od Ajinu; odtud bude...
Numeri 34:12...dál podél svahů východně od Galilejského jezeraOdtud hranice sestoupí k Jordánu a dosáhne k Mrtvému...
Deuteronomium 5:15...v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh,  odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti...
Deuteronomium 6:23...dvůr veliká a hrozná znamení a divy. Nás však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemi, kterou s...
Deuteronomium 10:7...pak konal kněžskou službu jeho syn EleazarOdtud táhli do Gudgodu a z Gudgodu do Jotbaty, krajiny...
Deuteronomium 19:12...pro něj stařešinové jeho města pošlou, vezmou ho odtud a vydají jej do rukou krevního mstitele, aby zemřel....
Deuteronomium 24:18... Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem a že  odtud Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. To proto ti přikazuji,...
Deuteronomium 30:12...říkal: "Kdo z nás vystoupí na nebe, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?"...
Deuteronomium 30:13...říkal: "Kdo z nás se vydá za moře, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?"...
Jozue 3:16...shora zastavily. Nahromadily se velmi daleko odtud, u města Adam ležícího u Caretánu, zatímco vody...
Jozue 4:3... po jednom z každého kmene, a přikažte jim: ‚Odtud, zprostřed Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněží,...
Jozue 6:22...řekl: "Jděte do domu nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k patří, jak jste odpřisáhli."...
Jozue 15:15... Achimana a Talmaje, potomky Anakovy, a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému...
Jozue 18:13...na západ do hor a sahá k bet-avenské pouštiOdtud hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což je...
Jozue 19:13... dále pak k Daberatu a vzhůru k JafijiOdtud pokračuje východně od Gat-cheferu a Et-kacinu,...
Jozue 19:34...se hranice obrací k Aznot-taboru a pokračuje odtud na Chukok; na jihu se dotýká Zabulonu, na západě...
Soudců 8:8...zmrskat pouštním trním a bodláčím!" Vydal se odtud vzhůru do Penuelu a požádal tam o totéž. Penuelští mu...
Soudců 9:7...Jotam, vystoupil na vrchol hory Gerizimodtud na hlasitě volal: "Slyšte , šechemští měšťané! A...
Soudců 11:29...Gileádem a Manasesem, prošel gileádskou Micpouodtud vytáhl proti Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib:...
1. Samuel 10:3...o vás. Říká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš dál, přijdeš k táborskému dubu, kde ...
1. Samuel 15:12...odešel na Karmel. Víš, že si tam staví pomníkOdtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak Samuel dorazil za...
1. Samuel 17:49...z řady proti němu. Sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vystřelil z praku a zasáhl Filištína do čela....
1. Samuel 24:1...místu říká Sela-machlekot, Skála rozdělení.  Odtud pak odešel a usadil se v pevnosti En-gedi. Když se...
1. Samuel 26:14...dost daleko. "Co je s tebou, Abnere?" zavolal odtud na vojsko a na Abnera, syna Nerova. "Kdo to volá?"...
2. Samuel 14:2...na Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a přivedl odtud jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš...
2. Samuel 16:5...potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei,...
2. Samuel 21:13...dne, kdy Saula porazili v pohoří Gilboa.) David odtud nechal vyzvednout ostatky Saula i jeho syna Jonatana...
1. Královská 2:36...si dům v Jeruzalémě a bydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházet. Buď si jist, že v den, kdy bys přece...
1. Královská 10:11...loďstvo, které jelo do Ofiru pro zlato, dovezlo odtud veliké množství santálového dřeva a drahokamů. Král z...
1. Královská 12:25...Šechem v Efraimských horách, kde se usídlilOdtud se vypravil dál a vystavěl Penuel. Potom si pomyslel:...
2. Královská 2:23... dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli...
2. Královská 2:25...rozsápaly. Elíša se pak odebral na horu Karmelodtud se vrátil do Samaří. Osmnáctého roku judského krále...
2. Královská 5:2...jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u...
2. Královská 7:8...stanu a dali se do jídla a pití. Nabrali si odtud stříbro, zlato a oděvy a odběhli si to schovat. Pak...
2. Královská 8:3...zemi. Když těch sedm let uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke králi, aby se domohla svého domu a...
2. Královská 10:15...u bet-ekedské nádrže. Nikoho neušetřil. Cestou odtud narazil na Jonadaba, syna Rechabova, který ho...
2. Královská 17:27...rozkaz: "Doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vyhnali. Smí se tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval...
2. Královská 23:12...obou nádvořích Hospodinova chrámu. Jejich prach odtud urychleně vyhodil do potoka Kidron. Král také...
2. Letopisů 8:18...služebníky vydali do Ofiru. Přivezli odtud 450 talentů zlata, které dopravili králi Šalomounovi....
2. Letopisů 26:20...a hle - na čele měl malomocenství! Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám spěchal ven kvůli tomu, jak ho...
Job 39:29...bydlí, na nocuje, skalní útes mu hradem jeOdtud se rozhlíží za pokrmem, očima hledí do dálek. Jeho...
Izaiáš 52:11... již náš Bůh připravil. Pryč, pryč, vyjděte odtud, nesahejte po ničem nečistém! Vyjděte zprostřed...
Jeremiáš 2:37...ses zklamala v Asýrii, zklameš se Egyptem. I odtud odejdeš s hlavou v dlaních. Hospodin zavrhl ty tvé...
Jeremiáš 13:6...pak Hospodin řekl: "Vstaň, jdi k Pratu a vezmi odtud onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat." Šel...
Jeremiáš 22:24...Joakimův, pečetním prstenem na pravici, i odtud bych strhl! Vydám do rukou těch, kdo pasou po...
Jeremiáš 29:22... který je před vašima očima nechá popravitOdtud vznikne kletba, která se bude používat mezi všemi...
Jeremiáš 30:19...trosky, a palác bude tam, kde být. Rozezní se odtud chvalozpěvy, zas bude slyšet hlas veselí. Rozmnožím...
Jeremiáš 31:39...Chananel k Nárožní bráně. Měřicí šňůra se odtud natáhne k vrchu Garev a pak se stočí do Goje. Celé...
Jeremiáš 36:10...hned vedle vchodu do Nové chrámové brányOdtud pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slova z oné...
Jeremiáš 43:12... jako když si pastýř odvšivuje plášť, a vítězně odtud odejde. Posvátné obelisky v egyptském Domě slunce...
Jeremiáš 49:38...vyhladil. Ustanovím svůj trůn nad Elamem, abych odtud hubil krále i velmože, praví Hospodin. V posledních...
Jeremiáš 50:9...národů ze země severní. Sešikují se proti němuodtud jej dobudou; jejich šípy jak zdatní bojovníci se s...
Jeremiáš 51:45...k němu nepohrnou, padnou babylonské zdi! Vyjděte odtud, lide můj! Prchejte všichni o život, vzplane...
Ezechiel 11:18...vám izraelskou zemi. tam přijdou, odstraní odtud všechny ohavnosti a nechutnosti. Dám jim jedno srdce...
Ezechiel 14:22...v něm ale zůstane hrstka přeživších, kteří odtud vyvedou své syny a dcery. Hle - k vám přicházejí!...
Amos 6:2...chodí za vámi. Na Kalne se jděte podívatodtud na Veliký Chamát a pak dolů na filištínský Gat. Jste...
Amos 9:2...I kdyby se zakopali do pekla, ruka by je odtud vytáhla. Kdyby snad vystoupili do nebe, i odtud...
Amos 9:3...je. Kdyby se ukryli na vršku Karmelu, najdu jeodtud přivedu. Kdyby se mi schovali na mořském dně, přikážu...
Matouš 9:9...slávu Bohu, který dal lidem takovou moc. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v...
Matouš 9:27...o tom se roznesla po celé zemi. Cestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad...
Matouš 11:1...tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učil a kázal v jejich městech. Jan se ve vězení...
Matouš 12:9...člověka je totiž pánem i nad sobotou." Odešel odtud a přišel do jejich synagogy. Byl tu jeden člověk s...
Matouš 12:15...by ho zničili. Ježíš se to ale dozvěděl a odešel odtud. Šly za ním veliké zástupy a on je všechny uzdravil....
Matouš 13:53...věci." Když Ježíš dokončil tato podobenství, šel odtud. Přišel do svého domovského města a učil je v jejich...
Matouš 14:13...to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo. Jakmile se to doslechly...
Matouš 15:21...neumytýma rukama, to člověka nešpiní." Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu. Jedna...
Matouš 15:29... chvíle byla její dcera zdravá. Ježíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeru, vystoupil na horu a...
Matouš 19:15...království!" Vkládal tedy na ruce a pak odtud odešel. Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou:...
Marek 6:1... Řekl jim také, dají najíst. Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města; jeho...
Marek 6:11...vás ale někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z nohou prach na svědectví proti nim." A...
Marek 7:19...Nejde to přece do jeho srdce, ale do břichaodtud do stoky!" Tak očistil všechny pokrmy. Potom řekl:...
Marek 7:24...z nitra a špiní člověka." Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli nechtěl...
Marek 9:30...nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu." Pak odtud odešli. Procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o...
Marek 10:1...a žijte spolu v pokoji." Potom vstal, odešel odtud a přes krajinu za Jordánem přišel do judské země. Tam...
Marek 13:15... Kdo bude na střeše, neschází do domu, aby si odtud něco vzal. Kdo bude na poli, se nevrací ani pro...
Lukáš 4:42...totiž, že je Mesiáš. Když se rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když...
Lukáš 9:4... Do kteréhokoli domu vejdete, zůstaňte tamodtud zas jděte dál. Kdekoli by vás nepřijali, vyjděte z...
Lukáš 12:59...a biřic vsadí do vězení. Říkám ti: Nikdy odtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř." V tu dobu...
Jan 4:43...to je opravdu Spasitel světa." Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje. Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že...
Jan 11:54...proto nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim, a tam...
Skutky 7:4...se v Cháranu. Když pak jeho otec zemřel, Bůh ho odtud přestěhoval do země, v níž teď bydlíte. Nedal mu v ...
Skutky 13:17...tento lid, když pobýval v Egyptě, a vyvedl jej odtud svou vztaženou paží. Po čtyřicet let snášel jejich...
Skutky 14:26... co kázali slovo v Perge, odešli do Attalieodtud vypluli do Antiochie, odkud byli předtím svěřeni Boží...
Skutky 16:12...a příštího dne jsme dorazili do NeapoleOdtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem ...
Skutky 17:15... kdo Pavla doprovázeli, ho dovedli do AthénOdtud se vrátili se vzkazem pro Silase a Timotea, aby co...
Skutky 18:7...čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům." Odešel odtud a vstoupil do domu jistého bohabojného muže jménem...
Skutky 20:15... vzali jsme ho na palubu a připluli do MitylényOdtud jsme pokračovali dál a druhého dne jsme se přiblížili...
Skutky 21:1...ostrov Kós. Druhý den jsme dorazili na Rhodosodtud do Patary. Tam jsme našli loď, která plula do Fénicie...
Skutky 26:31...a Bereniké a ostatní přísedící. Cestou odtud si povídali: "Ten člověk nedělá nic, zač by si...
Skutky 27:4...k přátelům, aby se o něj postarali. Když jsme odtud vyrazili, museli jsme kvůli protivětru obeplout Kypr....
Skutky 27:12...nebyl vhodný k přezimování, většina rozhodla, že odtud vyplují a pokusí se dorazit do Fénixu, kde by mohli...
Skutky 28:11...nám, co jsme potřebovali. Po třech měsících jsme odtud vypluli na alexandrijské lodi se znakem Blíženců,...
Židům 11:19...s tím, že Bůh je schopen i křísit z mrtvých; a odtud ho také (obrazně řečeno) přijal. Vírou Izák požehnal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |