Odtamtud

Hledám varianty 'odtamtud' [ odtamtud ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 24:7...semeni,' ten před tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby ta žena...
Genesis 27:45...mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu  odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?"...
Numeri 23:13...zadního voje, neuvidíš je všechny. Zatrať mi je odtamtud!" A tak ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgy,...
Numeri 23:27...místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud." A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru,...
Deuteronomium 12:3... sochy jejich bohů zporážejte a jejich jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinu, svému Bohu, nic takového...
Deuteronomium 30:4... I kdybys byl zahnán na sám konec světa, i odtamtud Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud ...
Soudců 1:11... kde porazili Šešaje, Achimana a TalmajeOdtamtud kmen Juda vytáhl proti obyvatelům Debiru (dříve...
Soudců 18:13...dodnes říká Machane-dan, Danův tábor.) Odtamtud pak šli do Efraimských hor a dorazili k Míkovu...
Soudců 21:24...a bydleli v nich. Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke svému rodu,...
1. Samuel 4:4...našich nepřátel." A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy Hospodina zástupů...
1. Samuel 22:1...mi tu bláznil? Tenhle mi vejít do domu?" Tak odtamtud David unikl a ukryl se v jeskyni Adulam. Když se...
1. Samuel 22:3...na čtyři sta mužů a on se stal jejich velitelemOdtamtud David odešel do moábské Micpy a požádal moábského...
2. Samuel 6:2...tím zástupem se vypravil do Baaly v Judsku, aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí jméno Hospodina...
1. Královská 1:45...ho u Gíchonu pomazali za krále. Vraceli se odtamtud s veselím a celé město teď oslavuje. To byl ten...
2. Královská 6:2... je nám příliš těsné. Pojďme k Jordánu; každý odtamtud vezmeme jeden trám a postavíme si tam místo k...
2. Královská 16:11... Stihl to ještě předtím, než se král Achaz odtamtud vrátil. Když král dorazil z Damašku, prohlédl si...
1. Letopisů 13:6...do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha...
Nehemiáš 1:9...i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás shromáždím a přivedu na místo, jež jsem si...
Kazatel 1:7... Tam, odkud pramení, se řeky vrací, aby pak odtamtud znovu plynuly. Jak jen jsou úmorné všechny ty věci...
Jeremiáš 49:16...vrcholy. I kdyby ses vysoko jak orel uhnízdil, i odtamtud strhnu, praví Hospodin. Edom bude budit děs....
Abdiáš 1:4...jako orel a postavil sis hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych srazil, praví Hospodin. Přepadnou-li v...
Matouš 5:26...byl bys vsazen do vězení. Amen, říkám ti: Určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř. Slýchali...
Lukáš 16:26...přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.' On na to řekl: ‚Prosím , otče,...
Lukáš 19:12...urozený člověk odešel do daleké země, aby se odtamtud vrátil jako král. Předtím si zavolal deset svých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |