Odpověděli

Hledám varianty 'odpověděli' [ odpovíte (3) odpovíš (10) odpovíme (1) odpovím (12) odpoví (45) odpovězte (8) odpověz (17) odpovědí (5) odpovědět (17) odpověděly (5) odpovědělo (2) odpověděli (118) odpověděla (53) odpověděl (660) ]. Nalezeny 943 verše.
Genesis 3:2...v zahradě?" "Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed...
Genesis 3:10...jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem...
Genesis 3:12...toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta...
Genesis 3:13...Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos...
Genesis 4:9...bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?" "Cos to...
Genesis 4:13...štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes vyháníš ze vší...
Genesis 14:22..."Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem,...
Genesis 15:2... jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím...
Genesis 15:9...můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu,...
Genesis 16:6... s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci....
Genesis 16:8... Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl ...
Genesis 17:18...syn? Copak Sára v devadesáti letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!"...
Genesis 18:5...ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi řekl," odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl:...
Genesis 18:9...manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě...
Genesis 18:27... ušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému...
Genesis 18:28..."Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich...
Genesis 18:29...čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím,"...
Genesis 18:30..."Neudělám to, najdu-li jich tam třicet," odpověděl. "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke...
Genesis 18:31...jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím...
Genesis 18:32...jen deset?" "Nezničím je kvůli těm deseti," odpověděl Hospodin. Tak dokončil rozmluvu s Abrahamem a...
Genesis 19:2...vstanete, vydáte se znovu na cestu." "To ne," odpověděli. "Přenocujeme na tomto prostranství." Když však...
Genesis 20:6...poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem...
Genesis 20:11..."Co to napadlo, udělat takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí...
Genesis 21:30...na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ," odpověděl mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno...
Genesis 22:1...vyzkoušet. Zavolal: "Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného,...
Genesis 22:7...Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale...
Genesis 22:8...si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na...
Genesis 22:11...anděl: "Abrahame! Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu...
Genesis 23:5...tam pochoval svou mrtvou." Chetejci Abrahamovi odpověděli: "Poslyš nás, pane: Jsi mezi námi Božím...
Genesis 23:10...Chetejský ovšem seděl mezi ostatními ChetejciOdpověděl Abrahamovi přede všemi Chetejci vcházejícími do...
Genesis 23:14... tam pochovám svou mrtvou." Efron Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů...
Genesis 24:6...níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který vzal z...
Genesis 24:14...‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy,' pak...
Genesis 24:18...napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a dala mu napít....
Genesis 24:24..."Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora," odpověděla mu. Potom dodala: "Slámy a obroku máme dost, i...
Genesis 24:40...řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s...
Genesis 24:44...prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé...
Genesis 24:50...rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co...
Genesis 24:55... k mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba...
Genesis 24:65...který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl služebník. Vzala si tedy závoj a zahalila se....
Genesis 25:32...své prvorozenství." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi...
Genesis 26:7... Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženuodpověděl: "Je to sestra." Bál se totiž říci: "Je to ...
Genesis 26:9..."Myslel jsem si, že bych kvůli mohl zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám to udělal?...
Genesis 26:28...Vždyť nenávidíte a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a...
Genesis 27:1...syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím,...
Genesis 27:13..."Tvé prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a jdi mi přinést ta...
Genesis 27:19...jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci. "Udělal jsem, co jsi mi...
Genesis 27:20...to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh."...
Genesis 27:24...se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z...
Genesis 27:32... mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák se zhrozil a v...
Genesis 27:35..."Požehnej mně! Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání."...
Genesis 27:37...ti nezbylo žádné požehnání pro ?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho...
Genesis 27:39...A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko od úrodné země, od...
Genesis 29:4...jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se...
Genesis 29:5... syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano,"...
Genesis 29:6... Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel právě přichází s...
Genesis 29:8... Napojte ovce a jděte ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve se...
Genesis 29:19...sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u...
Genesis 29:26...zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme...
Genesis 30:15...jablíček, co našel tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš...
Genesis 30:27...přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem,...
Genesis 30:29...ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému...
Genesis 30:31...Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda,...
Genesis 31:11...snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď:...
Genesis 31:14...země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký...
Genesis 31:31... Proč jsi ale ukradl bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si...
Genesis 31:43...noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou dcery, tyto děti jsou ...
Genesis 32:19...patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému...
Genesis 32:27...svítat!" "Nepustím , dokud mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob,"...
Genesis 32:28...Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob,...
Genesis 32:30...ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?" A požehnal mu tam....
Genesis 33:5...ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého...
Genesis 33:8...čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl: "Chtěl jsem si příznivě naklonit, můj pane."...
Genesis 33:10... bratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode tento dar...
Genesis 33:13...se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s...
Genesis 33:15...tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou...
Genesis 34:13... jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi lstivě, neboť poskvrnil...
Genesis 37:13...bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se...
Genesis 37:16...zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil:...
Genesis 38:17...to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než...
Genesis 38:18...zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v ruce."...
Genesis 38:23... že tam žádná prostitutka nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To...
Genesis 40:8...jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil...
Genesis 40:18...ptáci mi je z košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři...
Genesis 41:16...uslyšíš sen, vyložíš ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!"...
Genesis 42:7...přišli?" zeptal se jich. "Z kanaánské země," odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." Josef své bratry...
Genesis 42:10...špehové! Přišli jste prozkoumat slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikoli, pane, tvoji služebníci přišli...
Genesis 42:13..."Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás...
Genesis 42:37...To je pro příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva syny!...
Genesis 43:3...nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči...
Genesis 43:7...jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši...
Genesis 43:28...otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře,...
Genesis 44:7...je tedy a opakoval jim ta slovaOdpověděli: "O čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by...
Genesis 44:22...ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého...
Genesis 44:26...řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s námi...
Genesis 46:2...vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj...
Genesis 46:34...farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnáníodpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli...
Genesis 47:3...se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my, tak naši otcové." Načež faraonovi...
Genesis 47:9...je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život. Zdaleka...
Genesis 47:16...před tebou umírat, když došly peníze?" Josef odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb,...
Genesis 47:30...pochovej v jejich hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak mu to...
Genesis 48:9...synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh."...
Genesis 50:6...svého otce pohřbím, vrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž ...
Exodus 1:19...chlapce naživu!" Porodní báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy - kypí...
Exodus 2:8... aby ti to děťátko odkojila?" "Ano, přiveď!" odpověděla faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku...
Exodus 2:19... "Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři," odpověděly. "Také nám ochotně načerpal vodu a napojil...
Exodus 3:4...prostředku keře: "Mojžíši! Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si...
Exodus 3:12...syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem poslal...
Exodus 3:13...jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh...
Exodus 4:2...se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a...
Exodus 4:11...plete jazyk v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo...
Exodus 4:18...podívat se, zda ještě žijí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu...
Exodus 5:2...lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl...
Exodus 8:6...domů odejme. Zůstanou jen v Nilu." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není...
Exodus 8:22...zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se...
Exodus 8:25...ale příliš daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe...
Exodus 9:29...vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruce k Hospodinu...
Exodus 10:10... neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych...
Exodus 10:25...a skot. Smíte vzít s sebou i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám poskytnout zvířata k obětem a...
Exodus 10:29... V den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš pravdu - se neuvidíme." Potom Hospodin...
Exodus 12:27...zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě...
Exodus 13:14... v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví,...
Exodus 14:13...určitě lepší než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás...
Exodus 18:15...stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají...
Exodus 19:8...mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš...
Exodus 19:23..." "Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval...
Exodus 20:20...s námi nemluví Bůh, nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel...
Exodus 24:3...Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat vše, co Hospodin...
Exodus 32:18...Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot vítězství, to není poražených...
Exodus 32:22... že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké tento...
Exodus 32:24...je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi...
Exodus 32:33...z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil...
Exodus 33:14... Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout...
Exodus 33:17...lidu na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě...
Exodus 33:19...řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a...
Exodus 34:10...i hřích a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým...
Leviticus 10:19...místě, jak jsem přikázal!" Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou...
Numeri 5:22... aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby...
Numeri 9:8...dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže...
Numeri 10:30...zaslíbil Izraeli dobré věci." On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke svým...
Numeri 11:23...dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se slovo...
Numeri 11:29..."Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův...
Numeri 12:14...prosím, Bože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec plivl do tváře, nenesla by tu...
Numeri 14:13...národ, než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid...
Numeri 14:20...jim odpouštěl od Egypta doposud!" Hospodin odpověděl: "Odpouštím, jak jsi řekl. Avšak, jakože jsem živ...
Numeri 20:19...proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo náš...
Numeri 22:10...a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro poslal...
Numeri 22:18...mi ten lid.'" Balaám však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a...
Numeri 22:29...udělala, že potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč, bych...
Numeri 22:30... Mám snad ve zvyku chovat se k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin Balaámovi odkryl oči. Když...
Numeri 22:34...ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil...
Numeri 22:38...bych neuměl náležitě poctít?" Balaám Balákovi odpověděl: "Hle, přišel jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci...
Numeri 23:12... a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!" On však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do...
Numeri 23:26... aspoň mu nežehnej!" Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne...
Numeri 24:12... o tu poctu připravil." Balaám Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal tvým poslům, které jsi za...
Numeri 27:15...sváru, v Kádeši na poušti Cin. Mojžíš Hospodinu odpověděl: "Ó Hospodine, Bože duchů veškerého tvorstva!...
Numeri 32:6...přes Jordán." Mojžíš Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy...
Numeri 32:20...dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se před...
Numeri 32:25...slíbili." Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán...
Deuteronomium 1:14...a zkušené muže, abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem...
Deuteronomium 1:29... k nebi, a navíc jsme tam viděli Anakovce!'" Odpověděl jsem vám: "Nebojte se, nemějte strach! Hospodin,...
Deuteronomium 1:41...pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi odpověděli: "Zhřešili jsme proti Hospodinu! Chceme...
Deuteronomium 6:21...a zákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale...
Deuteronomium 27:15... i kdyby ji schoval do skrýše!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či...
Deuteronomium 27:16... kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo posune mezník svého...
Deuteronomium 27:17...kdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo svede slepého z cesty!" A...
Deuteronomium 27:18... kdo svede slepého z cesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo překroutí právo...
Deuteronomium 27:19...přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s manželkou svého...
Deuteronomium 27:20...- takový zneuctil svého otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s jakýmkoli...
Deuteronomium 27:21... kdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou -...
Deuteronomium 27:22...dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!" A...
Deuteronomium 27:23... kdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo tajně zabije svého...
Deuteronomium 27:24... kdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo se uplatit, aby prolil...
Deuteronomium 27:25... aby prolil nevinnou krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval...
Deuteronomium 27:26...nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina,...
Jozue 1:16...dal Hospodinův služebník Mojžíš." Na to Jozuovi odpověděli: "Vše, cos nám přikázal, vykonáme, a kamkoli nás...
Jozue 2:4...Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud....
Jozue 2:14...nás před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit....
Jozue 2:21...zproštěni." " se stane, jak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila a když odešli,...
Jozue 5:14...k nám, nebo k našim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. " jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem...
Jozue 7:10...Co pro své veliké jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na tváři? Izrael...
Jozue 7:20... Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele," odpověděl mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi kořistí jsem...
Jozue 9:7...s námi smlouvu." Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi...
Jozue 9:24...a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co...
Jozue 15:19...zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž...
Jozue 17:16...těsno v Efraimských horách." "Hory nám nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A navíc, všichni Kananejci z...
Jozue 22:21...a Gádovi s polovinou kmene Manasesova na to odpověděli náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh...
Jozue 22:28...našim potomkům něco takového v budoucnu řekliodpovíme: ‚Pohleďte na to zpodobení Hospodinova oltáře, jež...
Jozue 22:31... pak Rubenovým, Gádovým a Manasesovým synům odpověděl: "Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi....
Jozue 24:16...a můj dům však budeme sloužit Hospodinu." Lid mu odpověděl: "Opustit Hospodina a sloužit cizím bohům? Nikdy!...
Jozue 24:21...dobro." "Nikoli. Budeme sloužit Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové,"...
Jozue 24:22... abyste sloužili jemu." "Ano, jsme svědkové," odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi...
Jozue 24:24...Hospodinu, našemu Bohu, a budeme ho poslouchat," odpověděl na to lid Jozuovi. Jozue toho dne v Šechemu...
Soudců 1:2...do boje proti Kananejcům jako první?" Hospodin odpověděl: " vytáhne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do...
Soudců 1:15...zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž...
Soudců 4:8...k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou." Barák  odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou,...
Soudců 4:20...někdo přišel a vyptával se : ‚Není tu někdo?' odpověz mu: ‚Není.'" Když pak vyčerpáním tvrdě usnul,...
Soudců 6:13...mu: "Hospodin s tebou, udatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi,...
Soudců 6:17...Hospodin. "V tom případě mi prokaž laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš...
Soudců 6:18...k tobě nevrátím s darem, který ti přinesu." On odpověděl: "Počkám, dokud se nevrátíš." Gedeon šel domů a...
Soudců 6:31...oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala?...
Soudců 7:14...vzhůru nohama a zbořil." Na to mu ten druhý odpověděl: "To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna...
Soudců 8:2...A dali se s ním do ostré hádky. On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi?...
Soudců 8:6...muži jsou vyčerpaní." Sukotští vůdcové mu ale odpověděli "To máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme...
Soudců 8:8...Penuelu a požádal tam o totéž. Penuelští mu ale odpověděli stejně jako předtím Sukotští. Gedeon proto...
Soudců 8:18...jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní," odpověděli. "Každý z nich vypadal jako královský syn." "To...
Soudců 8:23...jsi nás zachránil z rukou Midiánců!" Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout ani můj syn. Bude vám...
Soudců 8:25...náušnice, neboť to byli Izmaelité.) "Rádi dáme!" odpověděli mu. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil...
Soudců 9:36... z hřebenů hor sestupuje vojsko!" Zebul mu ale odpověděl: "To ti jen horské stíny připadají jako postavy."...
Soudců 10:11...Boha a sloužili baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když vás sužovali Egypťané, Emorejci, Amonci,...
Soudců 11:7...Amoncům." Jiftach ale gileádským stařešinům odpověděl: "Copak jste z nenávisti nevyhnali z domu mého...
Soudců 11:9...nás všech, kdo bydlíme v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s vámi vrátím, abych bojoval s Amonci,...
Soudců 11:13...jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem...
Soudců 12:2... "Zapálíme ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při....
Soudců 12:5..." Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?" Když odpověděl: "Nejsem," vyzvali ho: "Tak řekni: Šibolet." Když...
Soudců 13:11...jsi ten muž, který mluvil s mou ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se...
Soudců 13:13...ním máme nakládat?" Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem ...
Soudců 13:16...a připravili kůzle." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo....
Soudců 13:23...viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena, "nepřijal by od nás zápalnou a...
Soudců 14:3...k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci," odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho otec a...
Soudců 14:13...třicatery sváteční šaty. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční...
Soudců 14:14...sladkost láká." Tři dny nedokázali na tu hádanku odpovědět. Čtvrtého dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni...
Soudců 14:18...než med, kdo silnější než lev?" Na to jim odpověděl: "Mou jalovičkou kdybyste neorali, hádanku mou...
Soudců 15:3...přece hezčí. Vezmi si ji místo !" Na to Samson odpověděl: "Tentokrát to nebude vina, když Filištínům...
Soudců 15:10...se judští muži. "Přišli jsme spoutat Samsona," odpověděli. "Uděláme mu totéž, co udělal nám!" Tři tisíce...
Soudců 15:11...Samsonovi. "Udělal jsem jim totéž, co oni mně," odpověděl jim. "Přišli jsme spoutat," řekli mu. "Vydáme...
Soudců 15:12..." "Přísahejte, že mi sami neublížíte," odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme jen...
Soudců 18:9...se jich bratři. "Zvedejte se, pojďme na ! " odpověděli. "Viděli jsme tu zem - je výborná! To tu chcete...
Soudců 18:24...Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi kněze i bohy, které jsem si...
Soudců 19:12...města a přenocujme tam." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme do cizího města, které nepatří...
Soudců 19:18...hluboko do Efraimských hor, odkud pocházím," odpověděl mu. "Šel jsem do judského Betléma a teď se vracím...
Soudců 20:4...stala." Onen levita, manžel zavražděné ženyodpověděl: "Přišel jsem se svou družkou přenocovat do...
Soudců 20:23...proti našim bratrům Benjamíncům?" a Hospodin odpověděl: "Jděte proti nim.") A tak druhého dne Izraelci...
Soudců 20:28...Benjamíncům, anebo máme přestat?" "Jděte," odpověděl Hospodin. "Zítra je vydám do vašich rukou."...
Růt 1:16...lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť , abych opustila a odvrátila se od...
Růt 1:20... "To je přece Noemi!" říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara,...
Růt 2:2...za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi, dcero," odpověděla Noemi. Šla tedy, a když přišla na pole,...
Růt 2:4...s vámi!" pozdravil žence. "Hospodin ti žehnej!" odpověděli mu. "Čí je ta dívka?" zeptal se Boáz svého...
Růt 2:11... že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz  odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže...
Růt 2:19...ujal!" "Pracovala jsem dnes u muže jménem Boáz." odpověděla Rút své tchyni. Na to Noemi řekla: "Hospodin mu...
Růt 2:22...nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s jeho děvečkami, dcero...
Růt 3:5... co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a udělala všechno, co ...
Růt 3:9..."Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla. "Přikryj svou služebnici křídlem svého pláště,...
Růt 4:11..." Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž Hospodin , aby žena...
1. Samuel 1:15...dlouho tu budeš opilá? Prober se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená....
1. Samuel 3:4... Vtom na Samuele zavolal Hospodin. "Tady jsem," odpověděl Samuel a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu...
1. Samuel 3:6...volal jsi ," řekl mu. "Nevolal jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi zase spát." Samuel totiž ještě...
1. Samuel 3:10...tak jako předtím: "Samueli! Samueli!" "Mluv," odpověděl Samuel, "tvůj služebník poslouchá." Tehdy...
1. Samuel 3:16...zavolal: "Samueli, synu můj!" "Tady jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím,...
1. Samuel 4:17...se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví...
1. Samuel 6:3..."Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli: " budete odesílat truhlu izraelského boha,...
1. Samuel 7:9... Pak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl. Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni...
1. Samuel 8:22...lidu a oznámil je Hospodinu. "Poslechni je," odpověděl mu Hospodin; "ustanov jim krále." Samuel pak...
1. Samuel 9:6...místo o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to...
1. Samuel 9:8...muže žádnou odměnu. Co u sebe máme?" "Podívej," odpověděl mládenec Saulovi, "mám u sebe čtvrt šekelu...
1. Samuel 9:12...vodu. "Je tu vidoucí?" zeptali se jich. "Ano," odpověděly jim, "kousek před tebou. Pospěš si! Přišel dnes...
1. Samuel 9:19... kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na návrší; dnes...
1. Samuel 10:14... že nejsou k nalezení, šli jsme za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se...
1. Samuel 10:22...dále: "Přišel ten muž sem?" Hospodin odpověděl: "Schovává se tamhle mezi výstrojí." Rozběhli se...
1. Samuel 11:2...a budeme ti sloužit." Nachaš Amonský jim ale odpověděl: "Uzavřu ji s vámi tak, že každému z vás vyloupnu...
1. Samuel 12:3...jsem vás od svého mládí dodnes. Tady jsemOdpovězte mi před Hospodinem a před jeho pomazaným: Vzal...
1. Samuel 12:4...ano, nahradím vám to." "Nekřivdil jsi nám," odpověděli. "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od nikoho nic...
1. Samuel 12:5...jste na mně nic nenalezli." "Ano, je svědkem," odpověděli. "Ano, Hospodin, který ustanovil Mojžíše a Árona...
1. Samuel 12:20...věc, že jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo,...
1. Samuel 13:11... Samuel mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid rozbíhá a ty v...
1. Samuel 14:7...mnoho nebo málo." "Udělej, cokoli máš na srdci," odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chceš - jsem přece s...
1. Samuel 14:36...jednoho z nich nenecháme!" "Udělej, jak myslíš," odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul...
1. Samuel 14:40...synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože...
1. Samuel 14:43...medu na konci hole, kterou jsem měl v ruce," odpověděl Jonatan. "A za to teď mám zemřít." Saul...
1. Samuel 15:15... které slyším?" "Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a skot, aby je...
1. Samuel 15:20...očích zle?" "Vždyť jsem Hospodina poslechl!" odpověděl Saul. "Vydal jsem se na cestu, na kterou ...
1. Samuel 15:26...se poklonil Hospodinu." "Nevrátím se s tebou," odpověděl mu Samuel. "Protože jsi odmítl Hospodinovo slovo,...
1. Samuel 16:2... " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin mu odpověděl: "Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přišel jsem...
1. Samuel 16:5...s otázkou: "Přinášíš pokoj?" "Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a...
1. Samuel 16:11...všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj. "Pase někde ovce." "Pošli pro něj a přiveď...
1. Samuel 17:34...chlapec a on je bojovník odmalička." David mu odpověděl: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce....
1. Samuel 17:45...tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale...
1. Samuel 17:55... Abnere?" "Jakože jsi živ, králi, nevím," odpověděl Abner. "Vyptej se na toho mladíka, čí je syn,"...
1. Samuel 17:58...Saul. "Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského," odpověděl David. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem....
1. Samuel 18:18...rukou, ale rukou Filištínů.) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám původ - co je můj...
1. Samuel 18:23...dvořané Davida přesvědčovali. David jim ale odpověděl: "Myslíte, že je to maličkost, stát se královým...
1. Samuel 18:25...dvořané Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věno,...
1. Samuel 19:17...Nechalas uniknout mého nepřítele!" Míkal mu odpověděla: "On mi vyhrožoval: Nech jít, nebo ...
1. Samuel 20:2...ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec přece nedělá nic...
1. Samuel 20:4...jsi ty, od smrti dělí jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít." David...
1. Samuel 20:10...dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David Jonatana. "Pojď," vyzval...
1. Samuel 20:28... prosil o svolení, aby směl do Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše...
1. Samuel 21:3...s tebou nikdo není?" David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo...
1. Samuel 21:5...anebo co se najde." "Obyčejný chléb nemám," odpověděl kněz Davidovi. "Je tu jen svatý chléb - pokud ale...
1. Samuel 21:6...ale mládenci neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli - jako obvykle...
1. Samuel 21:10...zbraň, protože králův rozkaz spěchal." Kněz odpověděl: "Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi zabil...
1. Samuel 22:12..."Poslouchej, synu Achitubův." "Ano, můj pane?" odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně...
1. Samuel 22:14..., jak se dnes ukazuje!" Achimelech na to králi odpověděl: "Který ze všech tvých služebníků je věrný jako...
1. Samuel 23:2...Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi," odpověděl mu Hospodin. "Filištíny porazíš a Keilu osvobodíš...
1. Samuel 23:4...David se tedy ptal Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl: "Vstaň a táhni na Keilu. Filištíny ti vydám do...
1. Samuel 23:11...to prosím svému služebníkovi." "Ano, přitáhne," odpověděl Hospodin. David se tedy zeptal: "A vydali by...
1. Samuel 23:12... a muže Saulovi do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl Hospodin. A tak David se svými asi šesti sty muži...
1. Samuel 26:6...půjde k Saulovi do tábora?" " s tebou půjdu," odpověděl Abišaj. David s Abišajem tedy vešli v noci do...
1. Samuel 26:9...jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl: "Neubližuj mu. Kdo může beztrestně vztáhnout...
1. Samuel 26:14...a na Abnera, syna Nerova. "Kdo to volá?" odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému není v Izraeli...
1. Samuel 26:17...můj?" zavolal na něj. "Ano, můj králi a pane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán pronásleduje...
1. Samuel 26:25... vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi odpověděl: "Požehnaný jsi, můj synu Davide. Dokážeš veliké...
1. Samuel 28:2...do války potáhneš i ty se svými muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj služebník dovede."...
1. Samuel 28:7...se s ." "Jedna věštkyně je tamhle v En-doru," odpověděli mu jeho služebníci. Saul se pak v noci,...
1. Samuel 28:11..."Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když ta žena spatřila Samuela, najednou hlasitě...
1. Samuel 28:14...se."Zvedá se nějaký stařec zahalený pláštěm," odpověděla. Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří...
1. Samuel 28:15...Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!" odpověděl Saul. "Filištíni proti mně bojují a Bůh se ode ...
1. Samuel 29:8...vládce nedráždil." "Co jsem provedl?" odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému služebníku...
1. Samuel 30:13...jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán tu před třemi dny nechal,...
1. Samuel 30:15... k hordě dovést?" zeptal se ho DavidOdpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že nezabiješ a nevydáš...
2. Samuel 1:4...zemřelo. Také Saul a jeho syn Jonatan zemřeli," odpověděl muž. "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn...
2. Samuel 1:6...se David mladíka, který mu to oznamoval. Mladík odpověděl: "Náhodou jsem byl v pohoří Gilboa, když vtom...
2. Samuel 1:7... a když uviděl, zavolal na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl...
2. Samuel 1:8...odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem a...
2. Samuel 1:13..."Jsem syn jednoho amalekovského přistěhovalce," odpověděl. "A to ses nebál vztáhnout ruku a zabít...
2. Samuel 2:1..."Mám jít do některého judského města?" "Jdi," odpověděl Hospodin. "A kam mám jít?" zeptal se David. "Do...
2. Samuel 2:14...před námi, co dovedou." "Budiž, předstoupí," odpověděl Joáb. Nastoupili tedy, z každé strany ve stejném...
2. Samuel 2:20..."To jsi ty, Asaeli?" zavolal. "To jsem," odpověděl Asael. "Uhni napravo nebo nalevo," přemlouval ho...
2. Samuel 2:27...mužům, přestanou honit své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil, ...
2. Samuel 3:8...rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho bratrům...
2. Samuel 3:13...obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu...
2. Samuel 5:19...zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin. "Filištíny ti jistě vydám do rukou."...
2. Samuel 6:21...nějaký ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl David. "Před Hospodinem, který vyvolil...
2. Samuel 7:3...plachtami." "Jdi a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s tebou." noci ale...
2. Samuel 9:2..."Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se...
2. Samuel 9:3...ještě jeden Jonatanův syn, chromý na nohy," odpověděl králi Cíba. "A kde je?" ptal se král. "V domě...
2. Samuel 9:4... "V domě Machira, syna Amielova, v Lo-debaru," odpověděl Cíba. Král David ho tedy z Lo-debaru, z domu...
2. Samuel 9:6..." oslovil ho David. "Jsem tvůj služebník!" odpověděl. "Neboj se," řekl mu David. "Kvůli tvému otci...
2. Samuel 9:11...služebník udělá, cokoli můj pán a král přikáže," odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak jídal u Davidova stolu...
2. Samuel 11:11...ses přece z výpravy. Proč nejdeš domů?" Uriáš mu odpověděl: "Boží truhla a Izrael s Judou zůstávají pod...
2. Samuel 11:25...služebník Uriáš je mrtev." David na to poslu odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrap. Meč si jednou...
2. Samuel 12:13...proti Hospodinu!" řekl mu na to David. "Ano," odpověděl mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj hřích sňal....
2. Samuel 12:19...zeptal se svých služebníků. "Ano, umřelo," odpověděli. Nato David vstal ze země, a když se umyl,...
2. Samuel 12:22...jsi a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem se a plakal, protože jsem si...
2. Samuel 13:25...ke svému služebníku?" "Raději ne, můj synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni. Byli...
2. Samuel 14:5..."Co je ti?" zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny....
2. Samuel 14:10...a jeho trůn jsou bez viny." Na to král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu vyhrožoval,...
2. Samuel 14:18...přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem prsty Joáb?" zeptal se ....
2. Samuel 14:32... že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za králem, aby ses ho...
2. Samuel 15:9...do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a tak se Abšalom vypravil do...
2. Samuel 15:15...a město vybije mečem." "Jsme ti k službám," odpověděli královi služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a...
2. Samuel 16:2...ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba, "chleba s ovocem je k jídlu pro mládence a...
2. Samuel 16:3...pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí...
2. Samuel 16:4...mu na to král. "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král...
2. Samuel 16:10...a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi...
2. Samuel 16:18...mu Abšalom. "Proč jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodin a celý tento...
2. Samuel 16:21..."Poraďte, co máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého otce, které tu nechal,...
2. Samuel 17:7...Pokud ne, promluv ty." Chušaj Abšalomovi odpověděl: "Achitofelova rada tentokrát není dobrá. Znáš...
2. Samuel 17:20..."Kde je Achimaac a Jonatan?" " za potokem," odpověděla jim. Hledali je tedy, ale nenašli, a tak se...
2. Samuel 18:12...šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra...
2. Samuel 18:22...běžel právě ty, synu? Vždyť nemáš dobré zprávy," odpověděl Joáb. "Přesto chci běžet," opakoval. "Tak tedy...
2. Samuel 18:23... "Přesto chci běžet," opakoval. "Tak tedy běž," odpověděl Joáb. Achimaac běžel přes jordánskou rovinu a...
2. Samuel 18:26...zavolala na strážného. "I ten dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten první," ohlásila...
2. Samuel 18:29...můj chlapec Abšalom?" zeptal se král. Achimaac odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník Joáb posílal,...
2. Samuel 18:32...můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho král. Habešan odpověděl: " nepřátelé mého pána a krále i všichni, kdo...
2. Samuel 19:23..."Co je vám do toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by...
2. Samuel 19:27..."Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl...
2. Samuel 19:44...nás zahrnul nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme na krále desetkrát větší nárok - David...
2. Samuel 20:17...se ta žena, když k přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti poví tvá služebnice," požádala...
2. Samuel 20:21... Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu...
2. Samuel 21:4...dobrořečili Hospodinovu dědictví?" Gibeonci mu odpověděli: "Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu...
2. Samuel 21:5..." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil králOdpověděli mu: "Za toho muže, který nás chtěl zničit a...
2. Samuel 24:13...tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!"...
2. Samuel 24:14...Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději padneme do rukou...
2. Samuel 24:21...se Aravna. "Chci od tebe koupit ten mlat," odpověděl David. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se...
2. Samuel 24:24... tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenu....
1. Královská 1:17...se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal při...
1. Královská 1:28...usedne na trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke králi a postavila se...
1. Královská 1:36...určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil...
1. Královská 1:43...muž, jistě neseš dobré zprávy." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král David, ustanovil za...
1. Královská 2:16...k tobě jedinou prosbu, neodmítni ." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe přece...
1. Královská 2:18...- mi za ženu Šunemitku Abišag." "Dobrá," odpověděla Batšeba, "promluvím o tobě s králem." Potom šla...
1. Královská 2:20... neodmítneš." "Žádej, matko, tebe neodmítnu," odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš...
1. Královská 2:22..."Proč žádáš pro Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej...
1. Královská 2:30...řekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne. Raději umřu tady." Benajáš tedy vyřídil...
1. Královská 2:38... Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj služebník...
1. Královská 3:6...a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň,...
1. Královská 11:22...do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl, "ale přesto propusť." Dalšího protivníka Bůh...
1. Královská 12:5...sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král...
1. Královská 12:6... dokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník...
1. Královská 12:9... "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od...
1. Královská 12:10...tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil...
1. Královská 12:13...totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali starci....
1. Královská 12:14...tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali starciOdpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil...
1. Královská 12:16... Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšelodpověděli králi těmito slovy: "Co máme společného s...
1. Královská 13:8...posilni se a obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nešel bych...
1. Královská 13:14... který přišel z Judska?" zeptal se ho. "Ano," odpověděl. "Pojď ke mně domů a najez se," řekl mu...
1. Královská 13:16...ke mně domů a najez se," řekl mu. Boží muž ale odpověděl: "Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou jít....
1. Královská 17:12..."Přines mi prosím také kousek chleba." Na to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani...
1. Královská 17:24...syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo...
1. Královská 18:8..."Jsi to ty, můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'"...
1. Královská 18:15...- Eliáš je tu.' Vždyť zabije!" Eliáš mu odpověděl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož...
1. Královská 18:18...něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům tvého otce, protože...
1. Královská 18:24...a budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh." Na to všechen lid odpověděl:...
1. Královská 18:37...a že jsem toto vše udělal na tvůj příkazOdpověz mi, Hospodine, odpověz mi. tento lid pozná, že...
1. Královská 18:43... "Nic tam není," řekl. "Udělej to sedmkrát," odpověděl Eliáš. Teprve posedmé mládenec zvolal: "Vidím,...
1. Královská 19:10...dostal slovo Hospodinovo: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů,...
1. Královská 19:14...němu ten hlas promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů,...
1. Královská 20:4...a nejlepší děti patří mně." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i...
1. Královská 20:9... "Nepodvoluj se!" A tak Ben-hadadovým poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a králi: Splním všechno, co...
1. Královská 20:14...Skrze mladíky sloužící u krajských hejtmanů," odpověděl prorok. "Kdo zahájí útok?" zeptal se ještě. "Ty,"...
1. Královská 20:34...v Samaří." "Za těchto podmínek propustím," odpověděl Achab. A tak s ním uzavřel smlouvu a propustil ho...
1. Královská 20:40...a oním, a ten muž se ztratil." Izraelský král mu odpověděl: "Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom...
1. Královská 21:3...ti její cenu ve stříbře." Nábot ale Achabovi odpověděl: "Hospodin chraň! Nemůžu ti dát své otcovské...
1. Královská 21:20... můj nepříteli?" oslovil Achab Eliáše. "Ano," odpověděl, "protože ses zaprodal, abys páchal, co je v...
1. Královská 22:4...do války o Rámot-gileád?" "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako...
1. Královská 22:8... syn Jimlův." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho...
1. Královská 22:14...mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co mi řekne...
1. Královská 22:15...jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpověděl. "Čeká úspěch. Hospodin je králi vydá do rukou...
1. Královská 22:22...‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho...
1. Královská 22:25...v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš. Nato izraelský král rozkázal:...
2. Královská 1:6...jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás...
2. Královská 1:8...naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš...
2. Královská 1:10...praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak z nebe sestoupí oheň a...
2. Královská 1:12...král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i...
2. Královská 2:2... "Hospodin posílá do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím...
2. Královská 2:3...vezme tvého pána?" řekli mu. " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin ...
2. Královská 2:4...tu. Hospodin posílá do Jericha." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím...
2. Královská 2:5...ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin ...
2. Královská 2:6...tu. Hospodin posílá k Jordánu." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím...
2. Královská 2:9..."Prosím, mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu Eliáš....
2. Královská 2:20...sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do sůl."...
2. Královská 3:7...se mnou do války s Moábem?" "Udělám to, co ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví!...
2. Královská 3:8...zeptal se pak ještě. "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl Joram. Král Izraele tedy vytáhl spolu s králem...
2. Královská 3:12...na ruce Eliášovy." "Ten slovo Hospodinovo," odpověděl Jošafat. Vydali se tedy spolu s izraelským a...
2. Královská 3:13...za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne," odpověděl mu izraelský král. "Byl to Hospodin, kdo nás tři...
2. Královská 4:2...služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje," odpověděla. "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech sousedů...
2. Královská 4:13...u krále nebo u velitele vojska?" Ona mu však odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi svými." "Co bych jen...
2. Královská 4:14...Elíša. "Vlastně nemá syna a její muž je starý," odpověděl Gehazi. "Zavolej ji," řekl mu. A tak ji zavolal,...
2. Královská 4:26...se daří manželovi? Jak se daří dítěti?" "Dobře," odpověděla. Když ale došla nahoru k Božímu muži, vrhla...
2. Královská 5:5...z izraelské země říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list izraelskému...
2. Královská 5:16...přijmi od svého služebníka tyto dary." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím...
2. Královská 5:19...tvému služebníku odpustí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Elíša. Ještě ani nebyl daleko, když si Gehazi,...
2. Královská 5:22...všechno v pořádku?" ptal se. "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán jen posílá se vzkazem: Teď...
2. Královská 5:23...stříbra a dvoje slavnostní šaty." "Ale jistě!" odpověděl Náman a přemlouval ho: "Vezmi si prosím dva...
2. Královská 6:2...jeden trám a postavíme si tam místo k bydlení." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít se svými...
2. Královská 6:3...služebníky?" řekl jeden z nich. "Dobrá, půjdu," odpověděl Elíša a šel s nimi. Přišli k Jordánu a začali...
2. Královská 6:16...mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša...
2. Královská 6:22...pobít, otče? Mám je pobít?" ptal se Elíši. "Ne!" odpověděl. "Nezajal jsi je vlastním mečem a lukem, a teď...
2. Královská 6:27...? Je libo obilí z mlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala...
2. Královská 7:2..."Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli...
2. Královská 7:13...dovnitř!'" Na to mu jeden z jeho dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali několik mužů na průzkum;...
2. Královská 7:19...copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to." A...
2. Královská 8:10...Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct, že se uzdraví," odpověděl Elíša. "Hospodin mi ale ukázal, že přesto zemře."...
2. Královská 8:12... pane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého zla se dopustíš na synech Izraele....
2. Královská 8:13..."Hospodin mi ukázal jako krále nad Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od něj vrátil za svým...
2. Královská 8:14...říkal Elíša?" "Říkal mi, že se určitě uzdravíš," odpověděl Chazael. Druhého dne pak vzal pokrývku, namočil...
2. Královská 9:11...z nich. "Sami víte, jak takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži," oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A...
2. Královská 9:36... nohy a ruce. Když se vrátili a oznámili mu toodpověděl: "Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho...
2. Královská 10:8...u brány na dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak vyšel ven, postavil se před lid a...
2. Královská 18:27... Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým...
2. Královská 19:6...Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj...
2. Královská 20:9...třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?" Izaiáš odpověděl: "Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti...
2. Královská 20:14...přišli?" "Přišli z veliké dálky, z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál...
2. Královská 20:19..." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece...
2. Královská 22:15...Novém městě. Když s o tom promluviliodpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži...
2. Královská 22:18...proti tomuto místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se...
2. Královská 23:17..."Čí je ten náhrobek, který tu vidím?" Místní mu odpověděli: "To je hrob Božího muže, který přišel z Judska...
1. Letopisů 14:10...zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin. "Vydám ti je do rukou." Vytáhli tedy...
1. Letopisů 16:36...Bůh izraelský, od věků na věky! A všechen lid odpověděl: "Amen. Chvála Hospodinu!" David pak nechal Asafa...
1. Letopisů 17:2...pod plachtami." "Udělej vše, co máš na srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou." noci ale Nátan...
1. Letopisů 21:12...po celé izraelské zemi.' Teď uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!"...
1. Letopisů 21:13...Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. " raději padneme do rukou...
1. Letopisů 21:23... Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen můj královský pán udělá, co se...
1. Letopisů 21:26...i pokojné oběti. Vzýval Hospodina a on mu odpověděl - na zápalný oltář padl oheň z nebe. Hospodin pak...
2. Letopisů 1:8..."Žádej o cokoli a dám ti to." Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň...
2. Letopisů 2:10...vína a 20 000 batů oleje." Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi vzkázal: "Hospodin...
2. Letopisů 10:5...ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král...
2. Letopisů 10:6... dokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k lidu zachováš dobrotivě,"...
2. Letopisů 10:9... "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od...
2. Letopisů 10:10...tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil...
2. Letopisů 10:13...totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž nedbal na radu starců, ale...
2. Letopisů 10:14... Rechoboám totiž nedbal na radu starců, ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil...
2. Letopisů 10:16... Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšelodpověděli králi takto:"Co máme společného s Davidem? S...
2. Letopisů 18:3...judského krále Jošafata. "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako...
2. Letopisů 18:7... syn Jimlův." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho...
2. Letopisů 18:13...mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh."...
2. Letopisů 18:14...jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás úspěch. Padnou vám do rukou." Král ho...
2. Letopisů 18:21...‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho...
2. Letopisů 18:24...v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš." Nato izraelský král rozkázal:...
2. Letopisů 25:9...Božímu muži."Hospodin ti může dát mnohem víc," odpověděl mu. Amaciáš tedy žoldnéře z Efraima oddělil a...
2. Letopisů 25:16...národ vysvobodit z tvých rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že bychom jmenovali královským rádcem?...
2. Letopisů 31:10...levitů. Nejvyšší kněz Azariáš z domu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy lidé začali do Hospodinova...
2. Letopisů 34:23... strážce rouch. Když s o tom promluviliodpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži...
2. Letopisů 34:26...bude na toto místo vylit můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se...
Ezdráš 4:3...izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu....
Ezdráš 5:11...připsat jména mužů, kteří jim stojí v čeleOdpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i...
Ezdráš 10:12...národů i od těch cizinek." Celé shromáždění odpovědělo hlasitým voláním: "Ano! Musíme udělat, co říkáš....
Nehemiáš 1:3...Židů, kteří unikli vystěhování, a na JeruzalémOdpověděli mi: "Pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v...
Nehemiáš 2:3... Asi něco tíží." Ve velikém úleku jsem králi odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou...
Nehemiáš 2:5...se král. Modlil jsem se tedy k Bohu nebesodpověděl jsem králi takto: "Kdyby král ráčil a prokázal...
Nehemiáš 2:20...se protivit králi?" "Bůh nebes nám pomůže," odpověděl jsem jim na to. "My jsme jeho služebníci a začali...
Nehemiáš 5:12... za který jim půjčujete!" "Všechno vrátíme," odpověděli na to. " od nich nebudeme nic požadovat....
Nehemiáš 5:13...vytřesen a prázdný." Celé shromáždění na to odpovědělo: "Amen," a chválili Hospodina. Lid se pak...
Nehemiáš 6:3...provést něco zlého. Vyslal jsem k nim poslyodpovědí: "Pracuji na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč...
Ester 4:10... Ester pak poslala Hatacha zpět za Mordechajemodpovědí: "Kdokoli, muž či žena, se bez pozvání přiblíží...
Ester 4:15...chvíli, jako je tato." Ester na to Mordechajovi odpověděla: "Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. se...
Ester 5:4...na hostinu, kterou jsem pro něj připravila?" odpověděla Ester. "Hned jděte pro Hamana," král na to, "...
Ester 5:8...hostinu, kterou jim zítra vystrojím. Tehdy králi odpovím na jeho otázku." Toho dne Haman odcházel veselý a v...
Ester 6:3...Mordechaj vyznamenán a povýšen?" "Vůbec nijak," odpověděli panoši obsluhující krále. "Je někdo v předsálí?"...
Ester 6:5...něj připravil.) "Ano, v předsálí čeká Haman," odpověděli panošové králi. " vejde," řekl král. Když...
Ester 6:7...mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat, přinesou...
Ester 6:10...vyznamenat!'" "Rychle vezmi to roucho i koně!" odpověděl král Hamanovi. "To, co jsi řekl, uděláš pro Žida...
Ester 7:3...se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je...
Ester 8:7...Král Xerxes královně Ester a Židu Mordechajovi odpověděl: "Hamana jsem nechal pověsit na kůl a jeho...
Ester 9:13...cokoli dalšího a stane se." "Kdyby král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je Židům dovoleno, aby v Súsách...
Job 1:7...satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?"...
Job 2:2...satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?"...
Job 2:10...a zemři!" "Mluvíš jako nějaká hloupá ženská," odpověděl . "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a...
Job 5:1...a moudří nebudou!' Jen křič - kdo ti však odpoví? Ke komu z andělů se chceš obrátit? Hlupáka zahubí...
Job 12:4...i svému příteli: ‚On volá k Bohu, mu prý odpoví!' Jsem k smíchu: ‚Hle, spravedlivý a poctivý!'...
Job 13:22...vyzvi, se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a...
Job 20:2...Naámský mu na to řekl: "Na tohle musím odpovědět, to přece nejde vydržet! Když slyším tolik důtek...
Job 23:5...ním svoje stížnosti. Dozvěděl bych se, co mi odpoví, co mi chce říci, bych pochopil. Bude se ve své...
Job 31:14...bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu odpověděl, se bude ptát? Nestvořil je v břiše Ten,...
Job 31:35...slyšení! Zde je můj podpis. mi Všemohoucí odpoví! můj žalobce předloží svůj spis! Rád ho budu...
Job 32:3...se i na jeho tři přátele, že mu neuměli odpovědět tak, aby Joba usvědčili. Dokud mluvili s Jobem,...
Job 32:5...on. Když ale viděl, že ti tři muži nemají co odpovědět, vzplanul hněvem. Elihu, syn Barachela Buzského...
Job 32:20... Musím promluvit, abych si ulevil, otevřu ústaodpovím! Nikomu jistě nebudu stranit, nikomu nechci...
Job 33:5... přece učinil, dech Všemohoucího oživilOdpověz mi, pokud to dokážeš, předlož mi svou při, postav...
Job 33:32...mi, mlč a promluvím. Máš-li co říciodpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne, potom...
Job 40:2...se s ním chce přít? Kdo obviňuje Boha, na to odpoví!" Job na to Hospodinu...
Job 40:5... Mluvil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani dodávat." Tehdy Hospodin promluvil k Jobovi z...
Žalmy 4:2...zpěváka, na strunné nástroje. Žalm DavidůvOdpověz na volání, Bože, spravedlnosti! Uprostřed...
Žalmy 13:4...můj protivník bude nade mnou vítězit? Pohleďodpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni oči, jako...
Žalmy 17:6... nohy neklesly. K tobě volám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi, slova slyš! Svou lásku,...
Žalmy 34:5...jméno spolu vyvyšme! Hledal jsem Hospodinaodpověděl mi, ze všech mých obav vytáhl. Ti, kdo jej...
Žalmy 38:16... skládám naději - Pane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásají, říkám si, jen se nepyšní...
Žalmy 55:3...mojí prosbou se neskrývej, popřej mi sluchuodpověz! Zmítám se v nářku a sténání, před křikem nepřítele...
Žalmy 86:1... Modlitba Davidova. Slyš , Hospodine, a odpověz, vždyť jsem tak nuzný a ubohý! Naživu prosím...
Žalmy 86:7...si. Vzývám v den svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům není...
Žalmy 91:15... jméno a ho vyvýším. Bude volat a mu odpovím, v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a...
Žalmy 106:48...Bůh izraelský, od věků navěky! všechen lid odpoví: Amen! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak...
Žalmy 119:42...a tvoje spása, jak jsi zaslíbil! mám co odpovědět těm, kdo urážejí, vždyť ve tvém slově skládám...
Žalmy 120:1...píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví. Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a...
Žalmy 143:1... moji modlitbu, prosbě prosím popřej sluchOdpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti! Jsem tvůj...
Přísloví 26:5...na jeho tupost, aby ses mu sám nezačal podobatOdpověz tupci na jeho tupost, aby si přestal moudrý...
Přísloví 27:11...Potěš srdce, synu, a buď moudrý, mám co odpovědět na cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se...
Izaiáš 6:8...pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli !" odpověděl jsem. Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu:...
Izaiáš 6:11..." Zeptal jsem se: "Na jak dlouho, Pane?" a on odpověděl: "Dokud se města nestanou troskami, v nichž se...
Izaiáš 7:12...nebo v nebeských výšinách." "Nepožádám," odpověděl však Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina." "Slyš,...
Izaiáš 14:32...jako dým, nikdo nezaostává za jeho řadami. Co odpovědět poslům pohanů? To, že Hospodin Sion založil - tam...
Izaiáš 21:12...noc? Strážný, jak dlouho bude noc?" A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát,...
Izaiáš 29:11...někomu, kdo umí číst, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Nemohu, je zapečetěná." A když ji dáte někomu, kdo...
Izaiáš 29:12...někomu, kdo číst neumí, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně...
Izaiáš 30:19... zahrne svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby,...
Izaiáš 36:12... Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým...
Izaiáš 37:6...Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj...
Izaiáš 39:3...přišli?" "Přišli z veliké dálky, z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál...
Izaiáš 39:8..."Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů bude...
Izaiáš 41:28...bohů neumí poradit; kdybych se zeptal, kdo mi odpoví? Hle, jak jsou všichni pouhé nic a jejich skutky...
Izaiáš 49:4..."Jsi můj služebník, Izraeli, v tobě se oslavím." Odpověděl jsem: "Nadarmo jsem se dřel, vyčerpal jsem se...
Izaiáš 65:24...oni i jejich potomci! Ještě než zavolají, jim odpovím; ještě než domluví, je vyslyším. Vlk a beránek...
Jeremiáš 1:7...Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale jdi, kamkoli pošlu, a říkej,...
Jeremiáš 1:11..."Co vidíš, Jeremiáši?" "Vidím prut mandloně," odpověděl jsem. "Vidíš dobře," řekl mi Hospodin, "neboť ...
Jeremiáš 1:13...Hospodinovo: "Co vidíš?" "Vidím vroucí kotel," odpověděl jsem, "jak se naklání od severu." "Od severu se...
Jeremiáš 5:19...‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?' odpovíš jim: ‚Protože jste opustili a sloužili jste ve...
Jeremiáš 11:5...- zemi, v níž dnes žijete." "Amen, Hospodine," odpověděl jsem. Hospodin mi řekl: "Volej v judských městech...
Jeremiáš 15:2.... jdou! se zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na smrt, zemře...
Jeremiáš 16:11...Hospodinu, svému Bohu, spáchali nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši otcové opustili, praví Hospodin....
Jeremiáš 21:3...a Nabukadnezar od nás odtáhne." Jeremiáš jim odpověděl: "Vyřiďte Cidkiášovi - Tak praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 23:33...z kněží zeptá: ‚Jaký je ortel od Hospodina?' - odpovíš: ‚Jaký ortel? Odvrhnu vás! praví Hospodin.' Kdokoli...
Jeremiáš 23:35... Jeden druhého se máte ptát: ‚Co Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' ale nemáte ani zmiňovat...
Jeremiáš 23:37...Boha! Máte se ptát proroka: ‚Co ti Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' Protože se však oháníte...
Jeremiáš 24:3... Jeremiáši?" zeptal se Hospodin. "Fíky," odpověděl jsem. "Ty dobré jsou velmi dobré, ale ty špatné...
Jeremiáš 28:5...a přede vším lidem, stojícím v Hospodinově doměodpověděl. "Amen," řekl prorok Jeremiáš. "Kéž to Hospodin...
Jeremiáš 33:3... který jméno Hospodin: Volej ke mně a ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš. Toto...
Jeremiáš 35:6...jsem je: "Napijte se vína." "My víno nepijeme," odpověděli. "Náš otec Jonadab, syn Rechabův, nám totiž...
Jeremiáš 36:18..."Ano, on sám mi všechna ta slova diktoval," odpověděl jim Baruch, "a jsem je zapisoval inkoustem do...
Jeremiáš 37:7...králi, který vás za mnou poslal s dotazyodpovězte takto - Hle, faraonovo vojsko, které vám vytáhlo...
Jeremiáš 37:17..."Máš nějaké slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl Jeremiáš. "Padneš do rukou babylonského krále!"...
Jeremiáš 38:5... ale jeho zkázu!" "Hle, je ve vašich rukou," odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti vám nic nezmůže."...
Jeremiáš 38:15..." "Copak bys nezabil, kdybych ti to řekl?" odpověděl Jeremiáš Cidkiášovi. "I kdybych ti poradil,...
Jeremiáš 38:19...neunikneš ani ty." Král Cidkiáš Jeremiášovi odpověděl: "Bojím se Židů, kteří přeběhli k Babyloňanům....
Jeremiáš 38:26...co král tobě. Nic nám netaj, nebo zabijeme!' Odpověz jim: ‚Prosil jsem krále o slitování, aby ...
Jeremiáš 40:16...syn Achikamův, ale Jochananovi, synu Kareachovuodpověděl: "Nedělej to! Co říkáš o Išmaelovi, je lež." V...
Jeremiáš 42:4... oznámí, kam máme jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok Jeremiáš. "Budu se modlit k Hospodinu,...
Jeremiáš 43:2... a všichni ti ostatní nadutci na to Jeremiášovi odpověděli: "Lžeš! Hospodin, náš Bůh, neposlal říci:...
Jeremiáš 44:15...Dolním i Horním Egyptě - ti všichni Jeremiášovi odpověděli: "Nebudeme poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým...
Ezechiel 4:15...jsem nevzal do úst žádnou ohavnost!" "Budiž," odpověděl mi. "Dovoluji ti místo lidských lejn použít...
Ezechiel 14:4...by se vypravil za prorokem, Hospodin mu odpovím, jak za své hnusné modlářství zaslouží. Tak...
Ezechiel 14:7... aby se dotazoval skrze něj, Hospodin mu odpovím osobně. Proti takovému člověku se postavím tváří,...
Ezechiel 21:12... se zeptají: ‚Nad čím tak vzdycháš?' odpovíš: ‚Nad zprávou, která přichází.' Tehdy se v každém...
Ezechiel 24:20...děláš? Nepovíš nám, co to pro nás znamenat?" Odpověděl jsem jim: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Řekni...
Ezechiel 36:37... to učiním. Tak praví Panovník Hospodin: Znovu odpovím na modlitby domu Izraele a toto pro učiním:...
Ezechiel 37:3... "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku Hospodine," odpověděl jsem, "to víš ty." Tehdy mi řekl: "Prorokuj o...
Daniel 1:10...daroval přízeň a náklonnost, ale ten mu přesto odpověděl: "Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte...
Daniel 2:4... Musím se dozvědět, co znamená." Mágové králi odpověděli: (aramejsky) " žiješ, králi, navěky! Rač nám...
Daniel 2:7...se mi zdálo a co to znamená." Znovu tedy králi odpověděli: "Nechť nám král prosím vypráví ten sen a my jej...
Daniel 2:10...že mi ho dovedete i vyložit!" Mágové na to králi odpověděli: "Žádný člověk na zemi nedokáže královské...
Daniel 2:27...jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel králi odpověděl: "Tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže...
Daniel 3:24...do plamenů tři svázané muže?" "Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže vidím čtyři muže," on na to, "a...
Daniel 4:16... Baltazare, toho snu ani jeho výkladu." Baltazar odpověděl: "Kéž by ten sen, můj pane, byl o tvých...
Daniel 5:17...nejmocnějším v království." Daniel na to králi odpověděl: "Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného....
Daniel 6:22... zachránit před lvy?" " žiješ, králi, navěky!" odpověděl mu Daniel. "Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm...
Daniel 7:23...ujali království. Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl: "Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi,...
Daniel 8:14...vojska?" "Bude to 2 300 večerů a jiter," odpověděl mu. "Pak bude svatyně znovu obnovena." Daniel...
Daniel 10:12... byly tvé prosby vyslyšeny a přicházímodpovědí na . Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl...
Daniel 12:9...dopadne, můj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro...
Ozeáš 2:17...neštěstí se stane Bránou k naději, a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako v den, kdy vyšla z Egypta. Toho...
Ozeáš 2:23... abys poznala, kdo je Hospodin. V ten den odpovím, praví Hospodin, odpovím nebi a to odpoví zemi....
Ozeáš 2:24...Hospodin, odpovím nebi a to odpoví zemi. Země odpoví obilí, vínu i oleji a to vše odpoví Jizreeli. Do...
Ozeáš 2:25... Lo-amiho oslovím: "Jsi můj lid," a on mi odpoví: "Můj Bůh jsi ty!" Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu...
Joel 2:19...a nad svým lidem se slituje. Hospodin svému lidu odpoví: "Hle, posílám vám obilí, víno a olej do sytosti!...
Amos 7:8... Amosi?" zeptal se Hospodin. "Olovnici," odpověděl jsem. Tehdy mi Pán řekl: "Hle, spouštím olovnici...
Amos 7:14... je to chrám království!" Amos na to Amaciášovi odpověděl: "Nebýval jsem prorok ani prorocký učedník -...
Amos 8:2... Amosi?" zeptal se . "Koš zralého ovoce," odpověděl jsem. Tehdy mi Hospodin řekl: "Můj lid Izrael je...
Jonáš 1:9...cestuješ? Z jaké jsi země? Z jakého národa?" Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a uctívám Hospodina, Boha nebes...
Jonáš 1:12... aby se moře utišilo?" "Hoďte do moře," odpověděl jim, "tím ho utišíte. Vím, že vás ta veliká bouře...
Jonáš 2:3..."Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, mi odpoví. Křičel jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel ...
Jonáš 4:4...To radši zemřu, než abych žil!" Hospodin mu odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem?" Jonáš pak odešel...
Jonáš 4:9..."Radši zemřu, než abych žil!" Hospodin Jonášovi odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem kvůli rostlině?"...
Micheáš 6:3...můj, co jsem ti udělal? Čím jsem vyčerpalOdpověz mi! Vyvedl jsem z Egypta, vykoupil z domu...
Micheáš 6:5... lide můj, co chystal moábský král Balák a co mu odpověděl Balaám, syn Beorův. Vzpomeň si, co se stalo od...
Abakuk 2:1... abych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na výčitky. A Hospodin mi odpověděl: "Zapiš to...
Abakuk 2:2...a jak odpoví na výčitky. A Hospodin mi odpověděl: "Zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je...
Ageus 2:12...nebo jakéhokoli jídla, posvětí se to?" "Ne," odpověděli kněží. "A kdyby se čehokoli takového dotkl někdo...
Ageus 2:13...Ageus, "poskvrní se to?" "Ano, poskvrní," odpověděli kněží. Na to Ageus řekl: "Stejné je to v mých...
Zachariáš 1:9...zeptal jsem se. "Ukážu ti, co to znamená," odpověděl mi anděl, který se mnou mluvil. "To jsou ti,...
Zachariáš 1:13...let!" A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy. Anděl mluvící se...
Zachariáš 2:2... které rozprášily Judu, Izrael a Jeruzalém," odpověděl mi. Pak mi Hospodin ukázal čtyři kováře...
Zachariáš 2:4...čtyři kováře. "Co jdou dělat?" ptal jsem seOdpověděl mi: "Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani...
Zachariáš 2:6... "Kam jdeš?" zeptal jsem se. "Změřit Jeruzalém," odpověděl mi. "Zjistit, jak je široký a dlouhý." Anděl...
Zachariáš 4:2...spí. "Co vidíš?" zeptal se . "Vidím svícen," odpověděl jsem, "celý ze zlata. Na vrcholu mísu se sedmi...
Zachariáš 4:5...řekl mi anděl mluvící se mnou. "Ne, pane," odpověděl jsem. Řekl mi: "Toto je slovo Hospodinovo k...
Zachariáš 4:13..."Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi. "Ne, pane," odpověděl jsem. Tehdy mi řekl: "To jsou ti dva pomazaní...
Zachariáš 5:6..." "Co to je?" zeptal jsem se. "Koš na měření," odpověděl. "Takhle to vypadá s celou zemí." Vtom se zvedlo...
Zachariáš 5:11...anděla mluvícího se mnou. "Do babylonské země," odpověděl. "Vystavějí mu tam dům, a bude hotov, položí...
Zachariáš 6:5...duchové, kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi anděl. "Ten s vraníky vyráží do země na...
Zachariáš 13:6...někdo zeptá: "A co ty jizvy, co máš na hrudi?" odpoví: "To zbili doma ti, kdo milují!" Vzhůru, meči,...
Zachariáš 13:9...a je vyslyším. Řeknu: "To je můj lid!" a oni odpoví: "Náš Bůh je Hospodin!" Hle, přichází Hospodinův...
Matouš 2:5... kde se narodit Mesiáš. "V judském Betlémě," odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka: ‚Ty však,...
Matouš 3:15...od tebe, a ty přicházíš za mnou?" "Nebraň tomu," odpověděl mu Ježíš. "Takto máme naplnit veškerou...
Matouš 4:4...tomuto kamení, se promění v chleby." On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale...
Matouš 8:8...mu řekl: " přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou...
Matouš 8:20... budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn...
Matouš 8:22...nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé...
Matouš 9:12...s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšelodpověděl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní....
Matouš 9:15...tvoji učedníci se nepostí?" ptali se. Ježíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je...
Matouš 9:28...to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "Ano, Pane," odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a řekl: " se vám...
Matouš 11:4... přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a...
Matouš 12:38..." Tehdy mu někteří ze znalců Písma a farizeů odpověděli: "Mistře, chceme od tebe vidět nějaké znamení."...
Matouš 12:48...stojí venku. Chtějí s tebou mluvit." On mu však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou bratři?" Ukázal...
Matouš 13:11...je dáno znát tajemství nebeského království," odpověděl jim, "ale jim to dáno není. Tomu, kdo , totiž...
Matouš 13:28...dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?' Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali:...
Matouš 13:37..."Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli." Odpověděl jim: "Rozsévač dobrého semene je Syn člověka,...
Matouš 13:51...zubů. Pochopili jste to všechno?" "Ano," odpověděli mu. Na to jim řekl: "Každý učitel Písma, který...
Matouš 14:16...koupit něco k jídlu." "Nemusejí odcházet," odpověděl jim Ježíš. "Vy jim dejte najíst." "Nic tu nemáme...
Matouš 14:28...Ježíš. "Nebojte se." "Pane, jestli jsi to ty," odpověděl mu Petr, "přikaž, k tobě přijdu po vodě."...
Matouš 15:3...kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání?" odpověděl jim Ježíš. "Bůh řekl: ‚Cti otce i matku' a...
Matouš 15:13... když slyšeli ta slova?" "Každá sazenice," odpověděl, "kterou nesázel můj nebeský Otec, bude...
Matouš 15:24...ho: "Pošli ji pryč, když za námi pořád křičí." Odpověděl tedy: "Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím...
Matouš 15:28...stolu svých pánů." "Jak velikou máš víru, ženo!" odpověděl na to Ježíš. " se ti stane, jak toužíš." A...
Matouš 15:34...zeptal se Ježíš. "Sedm - a pár malých rybek," odpověděli. Ježíš tedy nechal zástupy posadit na zem...
Matouš 16:2...Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebeOdpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se červená...
Matouš 16:14...učedníků: "Za koho mají lidé Syna člověka?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní...
Matouš 16:16...zeptal se. "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr. "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův...
Matouš 17:11..."Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že Eliáš přišel,...
Matouš 17:20...nemohli vyhnat?" [21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako...
Matouš 17:25... "Váš učitel neplatí daně?" ptali se. "Ale ano," odpověděl Petr. Když pak přišel domů, Ježíš ho předešel...
Matouš 17:26...vlastních synů, anebo od cizích?" "Od cizích," odpověděl Petr. "Synové jsou tedy svobodní!" řekl mu Ježíš....
Matouš 18:22...a mu mám odpustit? Sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti, že sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát...
Matouš 19:4...důvodu zapudit manželku?" "Copak jste nečetli," odpověděl jim, "že Stvořitel je od počátkuučinil jako...
Matouš 19:8... že zapuzená manželka dostat rozlukový list?" Odpověděl jim: "To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš...
Matouš 19:11...to učedníci. "Ne všichni přijímají toto slovo," odpověděl jim, "ale jen ti, kterým je to dáno. Jsou...
Matouš 19:18... dodržuj přikázání." "A která?" zeptal se. Ježíš odpověděl: "‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce...
Matouš 19:21..." řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek...
Matouš 19:28...opustili a šli za tebou. Co bude s námi?" Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, kteří jste následovali, že...
Matouš 20:7...a celý den zahálíte?' ‚Nikdo nás nenajal,' odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.'...
Matouš 20:13...horku dřeli celý den!' On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, ti nekřivdím. Nedomluvil ses se...
Matouš 20:22...chceš?" zeptal se Odpověděla: "Řekni, tito dva moji synové mohou sedět ve...
Matouš 20:33...je a zeptal se: "Co pro vás mám udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn soucitem se...
Matouš 21:3...a přiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco namítalodpovězte: ‚Pán je potřebuje' a hned je pošle." To se stalo...
Matouš 21:21...to, že ten fíkovník tak rychle uschl?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, když budete mít víru a...
Matouš 21:24...na něco zeptám," řekl jim na to Ježíš. "Když mi odpovíte, i vám odpovím, jakým právem to dělám. Odkud se...
Matouš 21:27... vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny...
Matouš 21:29...a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.' Odpověděl: ‚Nechce se mi,' ale pak si to rozmyslel a šel....
Matouš 21:30...a šel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane, půjdu,' ale nešel. Který z těch dvou...
Matouš 21:31...otcovu vůli?" "Ten první," řekli. Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, že výběrčí daní a nevěstky...
Matouš 21:41...pán vinice udělá s oněmi vinaři, přijde?" Odpověděli mu: "Ty zlosyny zle zahubí a vinici pronajme...
Matouš 22:21...ten obraz a nápis?" zeptal se jich. "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co...
Matouš 22:42...si myslíte o Mesiáši? Čí je to syn?" "Davidův," odpověděli. Na to jim řekl: "Jak ho tedy David může v Duchu...
Matouš 22:46... jak to může být jeho syn?" A nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo. Od toho dne se ho nikdo neodvážil...
Matouš 24:4...znamení tvého příchodu a konce světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí...
Matouš 25:9...oleje, naše lampy hasnou.' Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si...
Matouš 25:12...družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.' Proto...
Matouš 25:26...bál. Podívej, zde máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím...
Matouš 25:37...a přišli jste za mnou.' Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového a dali ti...
Matouš 25:40...anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro...
Matouš 25:44...a ve vězení, a nenavštívili jste .' Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového nebo žíznivého...
Matouš 26:18..."Kde ti máme připravit velikonoční večeři?" Odpověděl jim: "Jděte k jistému člověku ve městě a řekněte:...
Matouš 26:23..."Zradí ten, kdo se mnou smočil ruku v míse," odpověděl jim. "Syn člověka sice odchází, jak je o něm...
Matouš 26:25..."Jsem to snad , Rabbi?" "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal,...
Matouš 26:34..." prohlásil Petr, " neodpadnu nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než...
Matouš 26:64... Boží Syn!" naléhal velekněz. "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. "Říkám vám ale, že napříště uvidíte...
Matouš 27:4...jsem nevinnou krev!" "Co je nám do toho?" odpověděli. "To je tvoje věc!" On pak ty peníze zahodil v...
Matouš 27:11..."Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš. Na žaloby vrchních kněží a starších pak...
Matouš 27:65...ještě horší blud, než ten první!" "Máte stráž," odpověděl jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte." A tak...
Marek 1:38...ho našli, řekli mu: "Všichni hledají!" On jim odpověděl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i...
Marek 2:19...postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je...
Marek 2:25...se! Jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Copak jste nikdy nečetli, co udělal David,...
Marek 3:33...tví bratři jsou venku a hledají ." On jim však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou bratři?" Rozhlédl...
Marek 4:11... "Vám je svěřeno tajemství Božího království," odpověděl jim, "ale těm, kdo jsou vně, se to všechno děje v...
Marek 5:9...ptal se ho Ježíš. " jméno je Legie," odpověděl. "Je nás totiž hodně." A velice ho prosil, je...
Marek 5:34...na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš  odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji a...
Marek 6:4...s námi?" A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u...
Marek 6:37...a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "To máme jít nakoupit...
Marek 7:6...starších a jedí chléb nečistýma rukama?" On jim odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak...
Marek 7:18...se ho vyptávali na to podobenství. On jim odpověděl: "To jste tak nechápaví? Nerozumíte, že cokoli...
Marek 7:28...vzít chleba dětem a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po...
Marek 8:5..."Kolik máte chlebů?" zeptal se jich. "Sedm," odpověděli. Nechal tedy zástup posadit na zem, vzal těch...
Marek 8:19...nalámaných kousků jste nasbírali?" "Dvanáct," odpověděli. "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik...
Marek 8:20...košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Sedm," odpověděli. Na to jim řekl: "Ještě...
Marek 8:28...se svých učedníků ptal: "Za koho mají lidé?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a...
Marek 8:29...za koho máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš!" odpověděl mu Petr. On je ale přísně napomenul, aby to o něm...
Marek 9:12...říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" On jim odpověděl: "Jistě, ‚nejdříve přijde Eliáš a všechno...
Marek 9:17...dohadujete?" zeptal se jich Ježíš. "Mistře," odpověděl mu jeden ze zástupu, "přivedl jsem k tobě svého...
Marek 9:21...otce: "Jak dlouho se mu to děje?" "Od dětství," odpověděl. "Často s ním házel i do ohně a do vody, aby ho...
Marek 9:29...ptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než...
Marek 9:39... protože nechodí s námi." "Nebraňte mu!" odpověděl Ježíš. "Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménu a...
Marek 10:4...nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji," odpověděli. "To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho...
Marek 10:11...se ho na to učedníci znovu vyptávaliOdpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou manželku a vezme si...
Marek 10:20... nepodváděj, cti svého otce i matku.'" "Mistře," odpověděl, "to všechno jsem dodržoval odmalička." Ježíš se...
Marek 10:29...všechno opustili a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil...
Marek 10:51..."Co mám pro tebe udělat?" "Rabboni, vidím!" odpověděl slepec. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra ...
Marek 11:6...Jak to, že odvazujete oslátko?" Když jim ale odpověděli, jak jim Ježíš řekl, nechali je. Potom to...
Marek 11:29..."Také se vás na něco zeptám," řekl jim Ježíš. "Odpovězte mi a vám pak řeknu, jakým právem to dělám. Byl...
Marek 11:30...to dělám. Byl Janův křest z nebe, nebo z lidíOdpovězte mi." Začali se mezi sebou dohadovat: "Když...
Marek 12:16...se jich: "Čí je ten obraz a nápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co...
Marek 12:24...manželku? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Nemýlíte se proto, že neznáte Písma ani Boží...
Marek 12:28...slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho: "Které přikázání...
Marek 12:29...přikázání je ze všech nejdůležitější?" Ježíš mu odpověděl: "Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli - Hospodin je...
Marek 12:34...a oběti." Když Ježíš uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." A...
Marek 14:30...odpadli," prohlásil Petr, " nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, dříve než...
Marek 15:2..."Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha...
Lukáš 1:19...I moje manželka je v pokročilém věku." Anděl mu odpověděl: " jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří!...
Lukáš 1:35...na tebe Duch svatý a zastíní moc Nejvyššího," odpověděl anděl. "To svaté dítě, které se narodí, proto...
Lukáš 2:49... zoufale hledali!" "Proč jste hledali?" odpověděl. "Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?"...
Lukáš 3:11...košile, se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou," odpověděl jim, "a kdo jídlo, udělá totéž." Dokonce i...
Lukáš 3:13...dělat?" "Nevybírejte víc, než máte nařízeno," odpověděl jim. "A co máme dělat my?" ptali se vojáci....
Lukáš 3:14...vojáci. "Nikoho nezastrašujte ani nevydírejte," odpověděl jim. "Spokojte se se svým žoldem." Lid byl plný...
Lukáš 4:4...tomuto kameni, se promění v chleba." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'"...
Lukáš 4:8...se mi pokloníš, bude to všechno tvoje." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš...
Lukáš 4:12...rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'"...
Lukáš 4:23...také: "Copak to není Josefův syn?" Na to jim odpověděl: "Asi mi povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám!...
Lukáš 5:22...než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si myslí, a odpověděl jim: "Jak to přemýšlíte? Co je snadnější? Říci:...
Lukáš 5:31...a pijete s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní....
Lukáš 5:34...jako učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy přátele k půstu...
Lukáš 6:3...to, že děláte, co se v sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když měl...
Lukáš 7:22...a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak) jim odpověděl: "Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a...
Lukáš 7:40...Ježíš, "chci ti něco říci." "Jen mluv, mistře," odpověděl farizeus. "Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden...
Lukáš 7:43..."Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil," odpověděl Šimon. "Správně," řekl Ježíš. Otočil se k ženě...
Lukáš 8:21...stojí venku a chtějí vidět." On jim však odpověděl: " matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží...
Lukáš 8:30..."Jak se jmenuješ?" zeptal se ho Ježíš. "Legie," odpověděl. Vstoupilo totiž do něj množství démonů. Ti ho...
Lukáš 8:48...se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. "Dcero," odpověděl Ježíš, "tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji."...
Lukáš 9:13...nocleh a stravu, protože tady jsme v pustině." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "Nemáme víc než pět...
Lukáš 9:19... mají zástupy?" "Někteří za Jana Křtitele," odpověděli, "jiní za Eliáše a další říkají, že vstal jeden...
Lukáš 9:20... máte vy?" zeptal se. "Za Božího Mesiáše!" odpověděl mu Petr. Tehdy je přísně napomenul, aby to nikomu...
Lukáš 9:50...jsme mu, protože nechodí s námi." "Nebraňte mu," odpověděl Ježíš. "Kdo není proti nám, je s námi." Když se...
Lukáš 9:58..."Budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn...
Lukáš 9:60...nejdřív odejdu a pochovám svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Nech mrtvé, pochovávají své mrtvé; ty pojď...
Lukáš 9:62... se napřed rozloučím se všemi doma." Ježíš mu odpověděl: "Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí...
Lukáš 10:18..."Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako...
Lukáš 10:27...řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem...
Lukáš 10:28...svého bližního jako sám sebe.'" "Správně jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej to a budeš žít." On se...
Lukáš 10:30...Ježíše zeptal: "A kdo je můj bližní?" Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do...
Lukáš 10:37..."Ten, který mu prokázal milosrdenství," odpověděl znalec Zákona. "Jdi a jednej tak i ty," řekl mu...
Lukáš 10:41...na mně? Řekni přece, mi pomůže!" Pán  odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi...
Lukáš 11:7... a nemám, co bych mu nabídl,' a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře jsou zamčené a děti jsou se...
Lukáš 11:46... urážíš i nás." "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale...
Lukáš 12:14... se se mnou rozdělí o dědictví!" "Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo ustanovil vaším soudcem nebo...
Lukáš 12:42...podobenství jen nám, nebo i všem ostatním?" Pán odpověděl: "Kdo je ten věrný a moudrý správce, kterého pán...
Lukáš 13:2...krev Pilát smísil s jejich oběťmi. Ježíš jim odpověděl: "Myslíte si, že se jim to stalo, protože byli...
Lukáš 13:8... Poraz ho. Proč tu zabírat místo?' Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rok, pane. Okopám ho a...
Lukáš 13:15...se uzdravovat, ale ne v sobotu!" "Pokrytče!" odpověděl mu Pán. "Neodvazuje snad každý z vás v sobotu...
Lukáš 13:25...tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.' Budete říkat:...
Lukáš 13:27...s tebou. Učil jsi na našich ulicích!' On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste....
Lukáš 13:32..." říkali mu. "Jdi pryč, Herodes chce zabít!" Odpověděl jim: "Jděte a vyřiďte lišce: Dnes i zítra budu...
Lukáš 14:16... kdo bude hodovat v Božím království." Ježíš odpověděl: "Jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval...
Lukáš 15:29... Když za ním vyšel jeho otec a prosil hoodpověděl mu: ‚Podívej se, kolik let ti sloužím! Nikdy jsem...
Lukáš 16:6...‚Kolik dlužíš mému pánu?' ‚Sto sudů oleje,' odpověděl dlužník. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - rychle si...
Lukáš 16:7...zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?' ‚Sto měr pšenice,' odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - napiš osmdesát.' A...
Lukáš 16:25... vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!' ‚Synu,' odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil...
Lukáš 17:6...víry." "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl Pán, "řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a...
Lukáš 17:20...farizeové zeptali, kdy přijde Boží královstvíodpověděl jim: "Boží království nepřichází zjevně. Nebude...
Lukáš 17:37...se ho. "Kde je mrtvola, tam se slétnou supi," odpověděl. Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba...
Lukáš 18:21... nekraď, nelži, cti svého otce i matku.'" On odpověděl: "To všechno jsem dodržoval odmalička." "Chybí ti...
Lukáš 18:27... "Co je u lidí nemožné, je možné u Boha," odpověděl jim. "Pohleď," ozval se tehdy Petr, "my jsme...
Lukáš 18:29...a šli jsme za tebou." "Amen, říkám vám," odpověděl jim Ježíš, "že není nikdo, kdo by opustil dům...
Lukáš 19:17...‚Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.' Král odpověděl: ‚Výborně, můj dobrý služebníku! Protože jsi byl...
Lukáš 19:19...a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst.' Potom přišel...
Lukáš 19:31... Kdyby se vás někdo ptal, proč ho odvazujeteodpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'" Poslové odešli a nalezli...
Lukáš 19:34...to oslátko odvazujete?" "Pán ho potřebuje," odpověděli. Odvedli oslátko k Ježíši, přikryli je svými...
Lukáš 19:40... Řekli mu: "Mistře, napomeň své učedníky!" Odpověděl jim: "Říkám vám, že kdyby zmlkli, křičelo by...
Lukáš 20:3... jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" Odpověděl jim: " se vás také na něco zeptám. Povězte mi,...
Lukáš 20:8... vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. Tehdy se obrátil k lidem a vyprávěl...
Lukáš 20:24...mi denár. Čí nese obraz a nápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co...
Lukáš 20:26...veřejně chytit za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli. Tehdy k němu přišli někteří ze saduceů...
Lukáš 20:34...vzkříšení? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo...
Lukáš 21:8..."Dávejte pozor, abyste se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem...
Lukáš 22:10...ho máme připravit?" zeptali seOdpověděl: "Jen co vejdete do města, potká vás člověk...
Lukáš 22:34...jít i do vězení, i na smrt!" On mu však odpověděl: "Říkám ti, Petře, než ráno zakokrhá kohout,...
Lukáš 22:35...a obuvi, scházelo vám něco?" "Ne, vůbec nic," odpověděli. Řekl jim: "Teď ale, kdo měšec, si ho...
Lukáš 22:38..."Pane, podívej se, máme dva meče!" "To stačí," odpověděl. Vyšel ven a podle svého zvyku se odebral na...
Lukáš 22:51...sluhu a usekl mu pravé ucho. "Nechte toho!" odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Tehdy...
Lukáš 22:67...to!" "Kdybych vám to řekl, stejně neuvěříte," odpověděl Ježíš. "A kdybych se vás zeptal, stejně mi...
Lukáš 22:70...Syn?" řekli všichni. "Sami říkáte, že jsem," odpověděl Ježíš. Na to zvolali: "K čemu ještě potřebujeme...
Lukáš 23:3..."Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Nato Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům:...
Lukáš 23:43...na , přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji."...
Lukáš 24:18...tak smutní?" Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který...
Jan 1:21...ho. "Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? můžeme dát...
Jan 1:23...těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš?" Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas volajícího...
Jan 1:26...ani Eliáš ani ten Prorok?" " křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi povstal někdo, koho...
Jan 1:39...Učiteli), "kde bydlíš?" "Pojďte se podívat," odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne...
Jan 1:50..."Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem pod...
Jan 2:4...řekla: "Nemají víno." "Ženo, co ode chceš?" odpověděl Ježíš. " chvíle ještě nepřišla." Jeho matka...
Jan 2:19... když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten chrám se...
Jan 3:3... které děláš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí...
Jan 3:5...do matčina lůna a podruhé se narodit?" Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a...
Jan 3:10...se Nikodém. "Ty jsi učitel Izraele, a nevíš to?" odpověděl mu Ježíš. "Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom...
Jan 3:27... teď křtí a všichni přicházejí k němu!" Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno...
Jan 4:10...se totiž se Samaritány nestýkají.) Ježíš  odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který...
Jan 4:13..."Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se však napije vody, kterou mu dám ...
Jan 4:17...muže a přijď sem," řekl Ježíš. "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl...
Jan 4:19...jsi řekla pravdu." "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře,...
Jan 4:25... ho musí uctívat v duchu a v pravdě." Žena odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je nazýván...
Jan 4:52...Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo lépeOdpověděli: "Horečka ho opustila včera hodinu po poledni."...
Jan 5:7...kdo by snesl do rybníka, když se zvíří voda," odpověděl mu nemocný. "Když tam zamířím, někdo ...
Jan 5:11..."Je sobota, nesmíš nosit lehátko!" On jim však odpověděl: "Ten, kdo uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si...
Jan 5:17... protože to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl: "Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i ." A...
Jan 5:19...Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe...
Jan 6:7... neboť sám věděl, co udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů,...
Jan 6:26...se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Nehledáte proto, že...
Jan 6:29...konali Boží skutky?" zeptali se ho. Ježíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho,...
Jan 6:32...psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.'" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Ten chléb z nebe vám...
Jan 6:35...nám ten chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim odpověděl: " jsem chléb života. Kdo přichází ke mně,...
Jan 6:43...jsem z nebe'?" "Přestaňte spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš. "Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho...
Jan 6:68...svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života a my...
Jan 7:6...jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim odpověděl: "Pro vás je vždycky vhodný čas, ale můj čas...
Jan 7:16...to, že zná Písma, když se neučil?" Ježíš jim odpověděl: " učení není , ale Toho, který poslal....
Jan 7:20...neplní. Proč chcete zabít?" "Jsi posedlý!" odpověděl mu zástup. "Kdo chce zabít?" Ježíš jim...
Jan 7:21...mu zástup. "Kdo chce zabít?" Ježíš jim odpověděl: "Udělal jsem jeden skutek a všichni se divíte....
Jan 7:46...ptali: "Jak to, že jste ho nepřivedli?" Strážní odpověděli: "Takhle nikdy nikdo nemluvil!" "Snad jste se...
Jan 7:52...se, co udělal?" "Snad nejsi také z Galileje?" odpověděli mu. "Studuj a uvidíš, že z Galileje žádný prorok...
Jan 8:11... ženo? Nikdo neodsoudil?" "Nikdo, Pane," odpověděla. "Ani neodsuzuji," řekl Ježíš. "Jdi a...
Jan 8:14...sám o sobě, tvé svědectví neplatí." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sám o sobě, svědectví platí,...
Jan 8:19..." Říkali mu tedy: "Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mého Otce. Kdybyste znali,...
Jan 8:23...zabít, že říká: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete'?" Odpověděl jim: "Vy jste zdola, jsem shora. Vy jste z...
Jan 8:25...zeptali se ho. "Říkám vám to od začátku," odpověděl jim Ježíš. "Mám o vás mnoho co říci a soudit. Ten...
Jan 8:34... Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je...
Jan 8:39...slyšeli od svého otce." "Náš otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim...
Jan 8:41...otce." "My jsme se nenarodili ze smilstva," odpověděli. "Máme jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl:...
Jan 8:48... Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha." Židé mu odpověděli: "Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?"...
Jan 8:49... že jsi posedlý Samaritán?" "Nejsem posedlý," odpověděl Ježíš. "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte...
Jan 8:54...I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená....
Jan 8:58...viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé. Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham,...
Jan 9:3... nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?" Ježíš odpověděl: "Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho rodiče,...
Jan 9:11...se ti otevřely oči?" ptali se hoOdpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi...
Jan 9:12...jsem." "Kde ten člověk je?" ptali se. "Nevím," odpověděl. A tak toho bývalého slepce přivedli k farizeům...
Jan 9:15..."Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím," odpověděl jim. "Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje...
Jan 9:17...tebe je, že ti otevřel oči?" "Je to prorok," odpověděl. Židovští představení mu ale nechtěli věřit, že...
Jan 9:20..."Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý," odpověděli jeho rodiče. "Jak to, že teď vidí, ale nevíme....
Jan 9:25...je to hříšník." "Jestli je to hříšník, nevím," odpověděl jim. "Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím." A...
Jan 9:27...Jak ti otevřel oči?" " jsem vám to řekl," odpověděl jim. "Copak jste to neslyšeli? Proč to chcete...
Jan 9:30...tomhle nevíme, co je zač." "To je právě divné," odpověděl jim ten člověk. "Vy nevíte, co je zač, a přitom...
Jan 9:34...nebyl od Boha, nic takového by nedokázal." Odpověděli mu: "Narodil ses plný hříchu, a chceš nás...
Jan 9:36...ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?" "Pane," odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" " jsi ho...
Jan 9:41..."Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích," odpověděl jim Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš...
Jan 10:25...nám to jasně." "Řekl jsem vám to, a nevěříte," odpověděl jim Ježíš. "Skutky, které dělám ve jménu svého...
Jan 10:33... kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání," odpověděli mu Židé. "Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!"...
Jan 11:9...ukamenovat! Ty tam chceš jít znovu?" Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne,...
Jan 11:24..."Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den," odpověděla Marta. " jsem vzkříšení i život," řekl ...
Jan 11:27...ve , nezemře navěky. Věříš tomu?" "Ano, Pane," odpověděla. " jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží Syn,...
Jan 11:40...ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?" odpověděl Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu,...
Jan 12:7... co se do dávalo, si bral pro sebe. Ježíš odpověděl: "Nech ji, tu mast schovávala pro den mého pohřbu...
Jan 12:23...a společně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: "Přišla chvíle, kdy být Syn člověka oslaven....
Jan 12:30...ale říkali: "Mluvil k němu anděl." Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám....
Jan 12:34...naznačil, jakou smrtí zemřít.) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane...
Jan 13:7...mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám," odpověděl mu Ježíš, "ale později porozumíš." "Ty mi přece...
Jan 13:8... neumyji, nebudeš mít se mnou nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen...
Jan 13:26... kdo to je?" "Ten, komu podám namočené sousto," odpověděl Ježíš. Namočil sousto a podal je Jidášovi, synu...
Jan 13:36... kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš," odpověděl mu Ježíš, "ale přijdeš za mnou později." "Pane,...
Jan 14:6...znát cestu?" " jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne....
Jan 14:23...se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo miluje, bude zachovávat slovo; můj...
Jan 18:5...se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše Nazaretského!" odpověděli. "To jsem ," řekl jim (a jeho zrádce Jidáš...
Jan 18:8...opakovali. " jsem vám řekl, že to jsem ," odpověděl Ježíš. "Když hledáte , nechte ostatní odejít."...
Jan 18:20...ohledně jeho učedníků a jeho učení. Ježíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil...
Jan 18:23..."Jestli jsem řekl něco špatného, dokaž to," odpověděl mu Ježíš. "Jestli ne, tak proč biješ?" Annáš...
Jan 18:30...to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě," odpověděli. "Nechte si ho," řekl jim Pilát. "Suďte ho podle...
Jan 18:31...vlastního zákona." "My nesmíme nikoho popravit," odpověděli židovští představení. (Tak se naplnila Ježíšova...
Jan 18:34... "Tak ty jsi židovský král?" zeptal se ho. Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?"...
Jan 18:36...udělal?" " království není z tohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby království bylo z tohoto světa,...
Jan 18:37...zeptal se ho Pilát. "Sám říkáš, že jsem král," odpověděl Ježíš. "Narodil jsem se a přišel jsem na svět,...
Jan 19:7..." řekl jim Pilát. "Podle je nevinný." Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona musí...
Jan 19:11... ukřižovat, anebo propustit?" Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla...
Jan 19:15...ptal se Pilát. "Nemáme krále kromě císaře!" odpověděli vrchní kněží. Tehdy jim Ježíše vydal k...
Jan 19:22...král.'" "Co jsem napsal, to jsem napsal," odpověděl Pilát. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho...
Jan 20:13...se . "Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali," odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát...
Jan 20:15... "Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradníkodpověděla: "Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam...
Jan 20:25..."Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou," odpověděl jim, "dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby,...
Jan 21:3...ryby," řekl jim Šimon Petr. "Půjdeme s tebou," odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď. noci ale nic...
Jan 21:5...něco k jídlu, hoši?" zavolal na . "Nemáme," odpověděli. "Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete,"...
Jan 21:15...Janův, miluješ více než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na to řekl:...
Jan 21:16..."Šimone Janův, miluješ ?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl:...
Jan 21:17... že se ho Ježíš potřetí zeptal: "Máš rád?" Odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno. Ty víš, že mám rád...
Skutky 1:7..."Pane, obnovíš teď království Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si...
Skutky 2:38...ptát: "Co máme dělat, bratři?" "Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše...
Skutky 4:19...jménu vůbec nemluví ani neučí. Petr a Jan jim odpověděli: "Myslíte, že je v Božích očích správné, abychom...
Skutky 5:8...jste to pole za tolik peněz?" "Ano, za tolik," odpověděla. "To jste se domluvili, že budete pokoušet...
Skutky 5:29...za krev toho člověka!" Petr a apoštolové odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh...
Skutky 7:2...se ho zeptal: "Je to tak?" Štěpán odpověděl: "Bratři a otcové, slyšte! Když byl náš otec...
Skutky 8:24...jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí." Šimon odpověděl: "Vy se za modlete k Pánu, se mi nestane...
Skutky 8:31...se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?" "Jak bych mohl?" odpověděl. "Jedině kdyby mi to někdo vyložil." A prosil...
Skutky 9:5...pronásleduješ?" Zeptal se: "Kdo jsi, Pane?" Ten odpověděl: " jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň...
Skutky 9:10...Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: "Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsem, Pane." Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do...
Skutky 10:14...zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic...
Skutky 10:22..." jsem ten, koho hledáte. Co vás přivádí?" Odpověděli: "Setník Kornelius, spravedlivý a bohabojný muž,...
Skutky 10:30...Mohu se zeptat, proč jste pozvali?" Kornelius odpověděl: "Před třemi dny přesně touto dobou, o třetí...
Skutky 11:8...uslyšel hlas: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem nevzal do úst nic...
Skutky 13:46... cokoli Pavel řekl. Pavel a Barnabáš jim směle odpověděli: "Vy jste měli Boží slovo slyšet jako první....
Skutky 16:31...se: "Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj...
Skutky 16:37... Pojďte ven a odejděte v pokoji." Pavel však odpověděl: "Zbili nás veřejně. Potom nás, římské občany,...
Skutky 19:3...tedy byli pokřtěni?" ptal se. "Janovým křtem," odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidi k...
Skutky 19:15...židovského vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?" A...
Skutky 21:13... nechodí do Jeruzaléma. "K čemu ten pláč?" odpověděl Pavel. "Proč mi lámete srdce? Pokud jde o ,...
Skutky 21:37..."Mohu s tebou mluvit?" "Ty umíš řecky?" odpověděl velitel. "Takže ty nejsi ten Egypťan, který...
Skutky 22:8...Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on odpověděl: ‚ jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty...
Skutky 22:27...zeptat: "Pověz mi, ty jsi římský občan?" "Ano," odpověděl Pavel. Velitel mu řekl: " jsem získal občanství...
Skutky 22:28...za spoustu peněz!" " jsem se tak narodil," odpověděl Pavel. Ti, kdo ho měli vyslýchat, od něj okamžitě...
Skutky 23:3...kdo stáli u něj, aby ho bili přes ústa. Pavel mu odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty zbílená stěno! Sedíš tu,...
Skutky 23:5..."Nevěděl jsem, bratři, že je to velekněz," odpověděl Pavel. "Je přece psáno: ‚Vůdci svého lidu...
Skutky 25:4...totiž léčku, že ho po cestě zabijí). Festus odpověděl: "Pavel je ve vazbě v Cesareji, kam se sám...
Skutky 25:9..." Festus, který se chtěl zavděčit Židům, Pavlovi odpověděl: "Chceš jít do Jeruzaléma a tam být ohledně toho...
Skutky 25:12...k císaři!" Festus to probral se svými poradciodpověděl: "K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš!" Za...
Skutky 25:16...starší mi o něm řekli a žádali jeho odsouzeníOdpověděl jsem jim, že Římané nemají ve zvyku odsoudit...
Skutky 25:22...bych si také rád poslechl." "Uslyšíš ho zítra," odpověděl Festus. Druhého dne přišli Agrippa a Bereniké s...
Skutky 26:25...přivádí k šílenství!" "Nešílím, vznešený Feste," odpověděl Pavel. " slova jsou pravdivá a rozumná. Král,...
Skutky 26:28...jsi přesvědčil, abych se stal křesťanem," odpověděl mu Agrippa. "Kéž by Bůh dal!" řekl na to Pavel....
Skutky 28:21...tímto řetězem spoután kvůli naději Izraele." Odpověděli mu: "Nedostali jsme o tobě žádný dopis z Judska...
Římanům 11:4..., a i mně usilují o život!" Jak mu tehdy Bůh odpověděl? "Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří...
2. Korintským 5:12...dát příležitost chlubit se námi, abyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne...
Zjevení 7:14...ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?" Odpověděl jsem: "Pane můj, ty víš." Tehdy mi řekl: "To jsou...
Zjevení 10:9...k tomu andělu a řekl mu: "Dej mi tu knížku." Odpověděl: "Vezmi ji a sněz. V břiše ti způsobí hořkost,...

Slova obsahující odpověděli: neodpověděli (2) odpověděli (118) zodpověděli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |