Odmítáš

Hledám varianty 'odmítáš' [ odmítej (5) odmítáte (2) odmítat (8) odmítáš (6) odmítáno (1) odmítána (1) odmítáme (1) odmítali (7) odmítala (1) odmítal (4) odmítají (5) odmítá (14) ]. Nalezeny 52 verše.
Exodus 7:14...tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomnýodmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k...
Exodus 7:27...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit na celý...
Exodus 9:2...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je nadále zadržovat, dávej pozor:...
Exodus 9:17...po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lidodmítáš je propustit? Dávej tedy pozor: Zítra touto dobou...
Exodus 10:3...Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 10:4...můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid odmítáš propustit, dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj...
Exodus 13:15... silou své ruky. Když nás farao neústupně odmítal propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno...
Exodus 16:28...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat zachovávat přikázání a pokyny? Nechápete, že...
Numeri 14:11...mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i přes všechna znamení, která jsem uprostřed...
Deuteronomium 25:7...stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli. Nechce...
Soudců 2:19...se jim. Svého tvrdošíjného jednání a způsobů se odmítali vzdát. Hospodin proto vzplanul proti Izrael hněvem...
1. Samuel 28:23...abys měl sílu. Musíš pokračovat v cestě." On ale odmítal: "Nebudu jíst!" Jeho služebníci i ta žena ale...
1. Královská 21:15... Tu vinici Nábota Jizreelského, kterou ti odmítal prodat, můžeš zabrat. Nábot není naživu, zemřel...
2. Letopisů 36:13...slibem věrnosti. Byl tvrdošíjný a zatvrzele se odmítal vrátit k Hospodinu, Bohu Izraele. Také všichni...
Nehemiáš 9:30...jsi je varoval skrze proroky, když ale přesto odmítali slyšet, vydal jsi je národům světa do rukou. V...
Žalmy 34:15...před zlem, ve tvých rtech není žádná lestOdmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím...
Žalmy 37:27...půjčuje druhým, požehnáním jsou i jeho potomciOdmítej zlo a konej dobro, pak budeš bydlet v zemi...
Žalmy 80:5... jak dlouho budeš modlitby svého lidu s hněvem odmítat? Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi...
Žalmy 88:15...ti ranní modlitba. Proč jen , Hospodineodmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvář? Ztrápený jsem,...
Žalmy 119:118... k tvým zákonům abych stále hledět směl.  Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé zákony, vždyť jejich...
Přísloví 13:18...posel je jako lék. Bída a hanba tomu, kdo odmítá poučení, kdo však na domluvy , bude vážený....
Přísloví 15:32...otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučení, pohrdá vlastní duší, kdo na domluvy , ten...
Kazatel 3:6... čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat...
Izaiáš 7:15...mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a med. Než se...
Izaiáš 7:16... bude jíst smetanu a med. Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se...
Izaiáš 33:15...úplatky, kdo nechce poslouchat vražedné plányodmítá přihlížet neštěstí. Takový bude žít na výšinách a...
Jeremiáš 3:3...ani jarní déšť, byla jsi zatvrzelá jako couraodmítala ses zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otče, od...
Jeremiáš 11:10...Vrátili se k hříchům svých dávných předků, kteří odmítali poslouchat slova a odcházeli za cizími bohy,...
Jeremiáš 13:10...nesmírnou pýchu Jeruzaléma! Tento zlý lid, který odmítá poslouchat slova, který se řídí svým zarputilým...
Jeremiáš 17:23...však neposlouchali, vůbec nevnímali; tvrdošíjně odmítali slyšet a nedali se poučit. Pokud ale opravdu...
Jeremiáš 25:28... protože na vás sesílám meč!' A kdyby od tebe odmítali ten kalich vzít a napít se, řekni jim - ‚Tak praví...
Jeremiáš 50:33... Všichni jejich uchvatitelé je drží v sevřeníodmítají je propustit. Jejich Vykupitel je ale silný - ...
Ezechiel 20:39...uctívat své hnusné modly! Ale pak, i když  odmítáte poslouchat, přestanete znesvěcovat svaté jméno...
Lukáš 2:34...mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno (a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo...
Lukáš 10:16... Kdo vám naslouchá, naslouchá mně. Kdo vás odmítá, odmítá . Kdo odmítá , odmítá Toho, který ...
Jan 12:48...abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo  odmítá a nepřijímá moje slova, , kdo by ho soudil. V...
Skutky 13:46...Boží slovo slyšet jako první. Protože ho však odmítáte, a považujete se tak za nehodné věčného života,...
Skutky 19:9...o Božím království. Když však někteří zatvrzele odmítali víru a veřejně tu Cestu haněli, Pavel se od nich...
Skutky 28:22...názory; o sektě totiž víme, že je všeobecně odmítána." V den, který mu určili, se jich u něj doma sešlo...
Římanům 2:8... věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým...
Římanům 13:2... takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a...
2. Korintským 4:2...milosrdenství přijali, a proto se nevzdávámeOdmítáme hanebné tajnůstkaření, vychytralé praktiky a...
1. Tesalonickým 4:8...nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. Kdo to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého...
1. Timoteus 4:4...a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat; posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou...
1. Timoteus 4:7...učení, které sis osvojil. Světské babské báje odmítej a raději se cvič ve zbožnosti. Tělesné cvičení ...
1. Timoteus 5:11...každému dobrému dílu. Mladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost odvede od Krista, budou se chtít...
2. Timoteus 2:23...z čistého srdce. Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník...
Židům 3:18... že nevkročí do jeho odpočinku? Přece těm, kdo odmítali poslechnout! Vidíme tedy, že nemohli vejít kvůli...
1. Petr 2:8..." To platí pro ty, kdo se nad Slovem urážejíodmítají je, což se stalo jejich údělem. Vy jste však...
1. Petr 3:1... se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním...
1. Petr 3:11...před zlem, v jeho ústech není žádná lest.  odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím...
1. Petr 4:17...nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? "Je-li spravedlivý stěží spasen,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |