Ode

Hledám varianty 'ode' [ ode ]. Nalezeno 149 veršù.
Genesis 13:9... Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu vpravo; půjdeš-li...
Genesis 21:30... která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ...
Genesis 23:13...vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám svou mrtvou." Efron Abrahamovi...
Genesis 31:26...Lában Jákobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi...
Genesis 31:39... ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci....
Genesis 31:48... totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno...
Genesis 33:10...však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako...
Genesis 43:9...my ani ty ani naše děti! se za něj zaručímode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k tobě a nepostavím ho...
Exodus 9:18...způsobím hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá...
Exodus 9:24...blesky. Nic takového se v celém Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal národem. Po celé egyptské zemi...
Exodus 10:6...ani otcové tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš...
Exodus 10:17...se za k Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a...
Exodus 10:28...tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den,...
Leviticus 7:35...ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do kněžské služby Hospodinu....
Leviticus 7:36...přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro všechna...
Leviticus 16:30...a budete očištěni; před Hospodinem budete čistí ode všech svých hříchů. Bude to pro vás sobota všech sobot,...
Leviticus 16:34... Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů." A stalo se, jak Hospodin přikázal...
Leviticus 23:15...vaše pokolení, ve všech vašich příbytcíchOde dne následujícího po oné sobotě, totiž ode dne, kdy...
Leviticus 26:23...cesty zpustnou. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně,...
Numeri 15:23...(cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázalode dne, kdy to Hospodin přikázal, dále, po všechna vaše...
Deuteronomium 4:32...se na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od...
Deuteronomium 9:7...jsi popouzel Hospodina, svého Boha, na pouštiOde dne, kdy jsi vyšel z Egypta, do svého příchodu sem...
Deuteronomium 9:24...neposlechli ho. Bouřili jste se proti Hospodinu ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodina,...
Deuteronomium 12:10...váš Bůh, dává za dědictví, kde vám odpočinout ode všech okolních nepřátel a kde budete přebývat v bezpečí...
Deuteronomium 25:19...pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních nepřátel, obsadíš zemi, kterou ti...
Deuteronomium 29:20...nebem vymaže. Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a naloží s ním podle všech kleteb...
Jozue 23:1..." Hospodin dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode všech okolních nepřátel. Jozue, stařec pokročilého věku...
Soudců 19:30... říkal: "Něco tak neslýchaného se nestalo ode dne, kdy Izraelci vyšli z Egypta. Přemýšlejte! Poraďte...
Růt 4:14...řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který  ode dneška nenechá bez příbuzného. v Izraeli jméno!...
1. Samuel 2:23...Stanu setkávání. "Co to provádíte?" říkal jim. "Ode všech lidí se o vás doslýchám hrozné věci. To ne,...
1. Samuel 8:8...nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, dodnes - když ...
1. Samuel 9:27...Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed." Když odešel, řekl mu: "Zastav se na chvíli. Uslyšíš ode Boží...
1. Samuel 10:2...za vůdce nad jeho dědictvím. dnes půjdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území v Celcachu...
1. Samuel 15:11... že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode odvrátil a nevyplnil slovo." Samuel vzplanul...
1. Samuel 28:15...Saul. "Filištíni proti mně bojují a Bůh se ode odvrátil! Vůbec mi neodpověděl - ani skrze proroky,...
1. Samuel 29:3..." řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rokOde dne, kdy od něj odpadl, dodnes mu nemám co vytknout...
1. Samuel 29:6...a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedešOde dne, kdy jsi ke mně přišel, dodnes ti opravdu nemám...
1. Samuel 29:8...na to David. "Co můžeš svému služebníku vytknout ode dne, kdy jsem k tobě přišel, dodnes? Proč nemohu jít...
2. Samuel 7:1...ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode všech okolních nepřátel, řekl král proroku Nátanovi:...
2. Samuel 7:6...- Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlelOde dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, dodnes...
2. Samuel 7:11...lidem ustanovil soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on...
2. Samuel 13:32...Zemřel jen Amnon! Abšalom byl k tomu odhodlán  ode dne, kdy byla zneuctěna jeho sestra Támar. se můj...
2. Samuel 19:25...o své nohy ani o své vousy a oděv si nepral ode dne králova odchodu do dne jeho vítězného návratu....
1. Královská 8:16...otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze...
1. Královská 9:6...nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Pokud se však ode ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat ...
1. Královská 10:15...příjmy od pocestných, z obchodování kupcůode všech arabských králů a krajských hejtmanů. Král...
1. Královská 12:24... Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinovo slovo a zrušili tažení...
1. Královská 15:19...Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou,  ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do...
1. Královská 20:36..."Protože jsi neposlechl Hospodina, půjdeš ode , zabije lev." A když pak šel od něj, potkal ho...
1. Královská 22:24...tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se...
2. Královská 8:6...všechen majetek včetně všech polních výnosů ode dne, kdy odešla ze země, dodnes!" Elíša se vypravil...
2. Královská 18:14...jsem. Jakékoli břímě mi uložíš, to ponesu, jen ode prosím odtáhni." Asyrský král tedy judskému králi...
2. Královská 21:15...páchali, co je v mých očích zlé, a uráželi  ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta, dodnes."...
1. Letopisů 17:5...- Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlelOde dne, kdy jsem vyvedl Izrael, dodnes jsem přece...
1. Letopisů 22:9...bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem dokola. Bude se jmenovat Šalomoun,...
2. Letopisů 6:5...otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného...
2. Letopisů 8:16... Všechno Šalomounovo dílo bylo provedenoode dne položení základů Hospodinova chrámu do jeho...
2. Letopisů 9:14...příjmy od pocestných, kupců a obchodníkůode všech arabských králů a krajských hejtmanů, kteří...
2. Letopisů 11:4... Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili tažení...
2. Letopisů 16:3...Zruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou,  ode odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do...
2. Letopisů 18:23...tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se...
2. Letopisů 21:15...střevní chorobou - bude se zhoršovat den ode dne, ti nakonec střeva vyhřeznou!" Hospodin proti...
Ezdráš 9:7...přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla k nebiOde dnů našich praotců dodnes hromadíme svou vinu, a tak...
Nehemiáš 5:14...podle tohoto slova. Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od...
Nehemiáš 9:2... kdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili ode všech cizozemců. Stáli a vyznávali své hříchy i...
Nehemiáš 13:30...kněžskou i levitskou. Tak jsem je očistil ode všeho cizího. Stanovil jsem kněžské i levitské služby,...
Job 7:19... každičkou chvíli ho chceš sledovat. Kdy  ode odvrátíš svůj zrak? Ani slinu polknout nenecháš?...
Job 9:34...by na nás oba ruku položil! Ten by snad jeho hůl ode odvrátil, abych nebyl zastrašen jeho hrůzami. To...
Job 13:21... se před tebou skrývat nemusím: Svou ruku ode odtáhni, nejsem zastrašen tvými hrůzami. Potom ...
Žalmy 2:7...Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej a učiním národy země...
Žalmy 6:9... zeslábl vinou všech mých nepřátel. Odstupte ode , všichni zločinci, hlas mého pláče slyšel Hospodin!...
Žalmy 39:11... neotevřu ústa, protože tys to způsobil! Odvrať ode svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když...
Žalmy 88:9... svými vlnami jsi porazil! séla Přátele ode zahnal jsi, způsobils, že si oškliví. Nemohu...
Žalmy 88:19...zaplavují ze všech stran. Přátele i známé jsi ode zahnal, mým společníkem je temnota! Poučný žalm...
Žalmy 119:29...prosím zvedni ! Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu...
Žalmy 119:115...a můj štít, tvé slovo je mou nadějí. Odstupte ode , bídáci, příkazy svého Boha plnit chci! Podpírej ...
Žalmy 139:19...Kéž bys , Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode , vy vrahouni!" - Když mluví o tobě, je to rouhání,...
Přísloví 30:8...mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť ...
Píseň 6:5... jak hvězdné šiky úchvatná! Své oči odvrať ode , vždyť jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak...
Izaiáš 7:17...dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy - přivede na tebe...
Izaiáš 51:4..., můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení totiž vzejde ode , právo lidem zasvitne. ...
Izaiáš 57:8...za svými veřejemi postavila sis památník. Daleko ode ses vysvlékla, vystoupilas na lože a doširoka...
Jeremiáš 2:5..."Co na mně vaši otcové našli špatného, že ode odešli tak daleko? Marnost následovali a marností se...
Jeremiáš 3:19...si, že budeš nazývatOtče' a neodvrátíš se ode . Vy jste mi ale, dome Izraele, byli nevěrní jako...
Jeremiáš 4:12...ne aby čistil - na to je příliš silný. Přichází ode . To teď nad nimi vynesu rozsudek." se žene...
Jeremiáš 7:25...a zlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvářOde dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta, dodneška jsem...
Jeremiáš 9:2...jako luky, nevládnou v zemi pravdou, ale lžíode zla ke zlu stále postupují, ale neznají, praví...
Jeremiáš 11:7...Poslouchejte slova této smlouvy a plňte jeOde dne, kdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta, dodnes jsem...
Jeremiáš 15:1...Samuel, nenechal bych se naklonit k tomuto liduOdežeň je ode . jdou! se zeptají: ‚Kam máme...
Jeremiáš 32:31...tím, co vlastníma rukama dělají, praví HospodinOde dne, kdy bylo vystavěno, dodnes mi toto město bylo...
Jeremiáš 32:40... Do srdcí jim vložím, aby ctili, aby se ode neodvrátili. S radostí jim budu prokazovat...
Jeremiáš 33:8...změním a vybuduji je tak jako kdysi. Očistím je ode všech zločinů, které proti mně spáchali. Všechny ty...
Jeremiáš 36:2...k tobě mluvil o Izraeli a Judovi a o všech národech ode dne, kdy jsem k tobě promluvil za dnů Jošiášových...
Jeremiáš 51:53...se k obloze mocně opevnil, i tehdy na něj ode mne přijdou zhoubci, praví Hospodin." Slyšíš? To stoupá...
Ezechiel 6:9...nad jejich smilným srdcem, které se odvrátilo ode , a nad jejich očima smilně šilhajícíma po hnusných...
Ezechiel 14:6...- Obraťte se! Navraťte se od svých hnusných model a odvraťte tvář ode všech svých ohavností! Ano,...
Ezechiel 14:7...nebo z přistěhovalců v Izraeli žijících by se ode oddělil, takže by v srdci choval hnusné modly a...
Ezechiel 14:11...přišel ptát. Potom dům Izraele nebude bloudit ode pryč a nebudou se poskvrňovat všemi svými hříchy....
Ezechiel 18:21...jeho ničemnost. Když se však ničema odvrátí ode všech hříchů, jichž se dopustil, bude dodržovat všechna...
Ezechiel 18:28... zachrání se a bude žít. Prohlédl a odvrátil se ode všech hříchů, jichž se dopustil - takový nezemře,...
Ezechiel 28:15...ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření - než jsi byl shledán zlým. Kvůli...
Ezechiel 30:9...oheň a jeho spojenci budou zničeni. V onen den ode vyrazí poslové na lodích, aby vyplašili Habešany z...
Ezechiel 36:25... Pokropím vás čistou vodou a budete čistíOde vší vaší nečistoty a ode všech vašich hnusných model...
Ezechiel 36:29...otcům. Budete mým lidem a budu vaším BohemOde vší vaší nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilí a...
Ezechiel 43:9... Teď ale své smilstvo i náhrobky svých králů ode odstraní, a tak budu uprostřed nich přebývat navěky....
Ezechiel 44:10...uprostřed synů Izraele. Ovšem levité, kteří se ode vzdálili, když Izrael bloudil, a kteří ode mne...
Ezechiel 44:15...u svatyně, když synové Izraele zabloudili ode mne, ti budou přistupovat ke mně, aby mi sloužili....
Daniel 7:23...je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zem, podupe ji a rozdrtí....
Ozeáš 7:13...je, když uslyším, jak se slétají. Utekli ode - běda jim! Záhuba na , že zradili! jsem je...
Ozeáš 7:14...lůžkách kvílejí, zraňují se kvůli vínu a obilíode se však odvracejí. jsem je učil a jejich pažím...
Ozeáš 11:2...z Egypta. Čím jsem je ale volal víc, tím více ode odcházeli pryč - baalům přinášeli oběti, modly...
Ozeáš 11:7...závory, jejich úmysly pohltí. Můj lid se rozhodl ode odvrátit; i když k Nejvyššímu volají, nepozvedne je...
Ozeáš 14:9... jako víno z Libanonu. Co je mi, Efraime, do model? vyslýchám, pečuji o tebe. Jsem stále zeleným...
Micheáš 5:1...bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávnýode dnů věčnosti." (Hospodin je tedy nechá napospas, jen...
Ageus 2:15...- je to nečisté! Všímejte si ale, jak bude ode dneška dál. Jak bylo předtím, než se v Hospodinově...
Ageus 2:18...nedbali, praví Hospodin. Všímejte si, jak bude ode dneška dál, jak bude od čtyřiadvacátého dne devátého...
Ageus 2:19... fíkovník, granátovník ani oliva ještě nerodíOde dneška vám požehnám." Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce...
Zachariáš 8:9...dnech slyšíte tato slova z úst proroků, a to  ode dne, kdy byly položeny základy domu Hospodina zástupů....
Matouš 7:23...A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznalOdejděte ode vy, kdo pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato...
Matouš 11:12...nejmenší v nebeském království, je větší než onOde dnů Jana Křtitele dosud nebeské království snáší...
Matouš 11:29...dám odpočinout. Vezměte na sebe jho a učte se ode , neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše...
Matouš 16:23...On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode , satane! Svádíš , protože nemyslíš na Boží věci,...
Matouš 25:41...pro .' Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode , vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven...
Matouš 26:31...horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře...
Marek 8:33... podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode , satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské...
Marek 14:27...Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "Všichni ode odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce...
Marek 14:36...řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné všechnoOdejmi ode tento kalich! se však nestane vůle, ale...
Lukáš 5:8...Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode , Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný člověk!"...
Lukáš 13:27...‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jsteOdejděte ode , všichni, kdo pácháte zlo!' Bude tam pláč a...
Lukáš 22:42... padl na kolena a modlil se: "Otče, pokud chcešodejmi ode tento kalich. se však nestane vůle, ale...
Jan 2:4...matka mu řekla: "Nemají víno." "Ženo, co ode chceš?" odpověděl Ježíš. " chvíle ještě...
Jan 16:14... On oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode . Všechno, co Otec, je . Proto jsem řekl, že vám...
Jan 16:15...je . Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode . Za okamžik neuvidíte a za další okamžik ...
Skutky 13:33...ve druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, jsem ode dneška Otcem tvým!' A že ho vzkřísil z mrtvých, aby...
1. Korintským 9:19...využíval práva, které při kázání evangelia mámOde všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok,...
2. Korintským 11:1...chválí sám, ale ten, koho chválí Pán! Kéž byste ode snesli trochu pošetilosti - mějte se mnou prosím...
2. Korintským 12:6...někdo o mně nemyslel víc, než co u vidí nebo ode slyší. Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do...
2. Korintským 12:8... Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode odešlo, ale řekl mi: "Moje milost ti stačí. moc...
Galatským 4:17...zájem, ale nemyslí to dobře. Chtějí vás odloučit ode , abyste horlili pro . Je dobré horlit v zájmu...
Koloským 1:6...se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží...
Koloským 1:9...který nám také pověděl o vaší lásce v DuchuOde dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v...
2. Timoteus 1:13... co jsem mu svěřil, do onoho dne. To, co jsi ode slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve...
2. Timoteus 1:15...víš, všichni v Asii včetně Fygela a Hermogena se ode odvrátili. Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu...
2. Timoteus 2:2...sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem,...
Židům 1:5...z andělů Bůh kdy řekl: "Ty jsi můj Syn, jsem ode dneška Otcem tvým"? A znovu: " jemu budu otcem a on...
Židům 4:4...o sedmém dni takto: "Sedmého dne Bůh odpočinul ode všech svých skutků," a jinde zase: "Do mého odpočinku...
Židům 5:5...ji Ten, který mu řekl: "Ty jsi můj Syn, jsem ode dneška Otcem tvým." A jak říká zase jinde: "Jsi knězem...
3. Jan 1:12...Boha vůbec neviděl. Demetrios dobré svědectví ode všech, i od samotné pravdy. I my mu vydáváme svědectví...
Zjevení 3:18... nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a...

Slova obsahující ode: brodech (1) brodem (1) dennodenně (1) dodej (1) dodejte (2) doprovodem (1) důvodem (1) efodem (3) herodem (1) herodes (28) hodech (3) hodem (1) hoden (20) hodevjášových (1) chodeší (1) každodenně (1) každodenní (8) každodenními (1) model (16) národe (5) národech (9) národem (17) neodejde (2) neodejdete (4) neodejdu (2) neodepře (2) neodepřel (3) neodesílejte (1) neodetnu (1) neodevzdávalo (1) nepodepsal (1) obchodem (3) ode (153) odeber (1) odebereš (1) odebírá (1) odebral (13) odebrali (3) odebrané (1) odečten (1) oded (1) odedávna (14) odedova (1) odedovu (1) odehnal (5) odehnali (2) odehnán (5) odehnáno (1) odehrál (1) odehrává (2) odejde (21) odejdeme (1) odejdeš (4) odejděte (7) odejdi (19) odejdou (6) odejdu (12) odejít (43) odejme (15) odejmi (2) odejmout (3) odejmu (2) odemkli (1) odepře (1) odepřel (6) odepřeli (1) odepřít (1) odepřou (1) odesílat (1) odeslal (3) odeslali (3) odešel (173) odešla (19) odešli (71) odešlo (4) odešlu (1) odešly (2) odevšad (6) odevzdá (3) odevzdal (5) odevzdala (1) odevzdali (1) odevzdám (1) odevzdána (2) odevzdané (2) odevzdaného (1) odevzdáni (3) odevzdání (6) odevzdáno (2) odevzdáš (1) odevzdat (4) odevzdáte (10) odevzdává (1) odevzdávají (3) odevzdával (1) odevzdávala (1) odevzdávali (1) odevzdávám (1) odevzdávat (5) odevzdávejte (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |