Od

Hledám varianty 'od' [ od ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:4...světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval...
Genesis 1:6...ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohu a...
Genesis 1:7...aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohuoddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se....
Genesis 1:14...řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období,...
Genesis 1:18...zemi, aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl...
Genesis 2:2...Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den...
Genesis 2:3...den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je...
Genesis 2:14... Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh tedy...
Genesis 4:1...se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!"...
Genesis 4:16... aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na...
Genesis 5:29...Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž...
Genesis 6:19... z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a...
Genesis 7:17...Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, nadnesla archu, takže se zvedla od země....
Genesis 7:23...Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo...
Genesis 8:21...a obětoval na oltáři zápalné oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: " nikdy...
Genesis 10:19...později rozšířily, takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar ke Gaze a směrem přes Sodomu...
Genesis 10:30...synové Joktanovi. Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě. To jsou synové...
Genesis 12:8...postavil oltář Hospodinu, jenž se mu ukázalOdtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil...
Genesis 13:3...i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho...
Genesis 13:11...vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlel v...
Genesis 13:14...zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči...
Genesis 14:15...pronásledovali je k Chobě (jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i...
Genesis 14:17...majetek a také ženy a lid. Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli s ním, vyšel...
Genesis 14:19...a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán buď...
Genesis 15:18...zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám...
Genesis 16:6... s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci....
Genesis 16:8...anděl. Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyněodkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své...
Genesis 17:12... jak narozený v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve...
Genesis 17:22...dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a...
Genesis 17:27...jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení od cizince za peníze, byli obřezáni s ním. Hospodin se pak...
Genesis 19:4... Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků po starce, všechen lid ze všech...
Genesis 19:11...do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili slepotou,...
Genesis 19:24...vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od...
Genesis 20:13... A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost....
Genesis 23:3... aby nad truchlil a oplakával ji. Když vstal od své mrtvé, promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi...
Genesis 23:20...to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova vlastnictví jako pohřebiště. ...
Genesis 24:27...klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své...
Genesis 24:50...rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co...
Genesis 24:62...vzal Rebeku a odjel. Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž v...
Genesis 25:6...dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní země. Abraham žil...
Genesis 25:10... syna Cocharova, na poli, jež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i jeho žena Sára. Po...
Genesis 25:18...připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží před Egyptem směrem k...
Genesis 26:16...naplnili hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my." Izák proto...
Genesis 26:27...Vždyť nenávidíte a vyhnali jste  od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že Hospodin je s...
Genesis 26:31...si přísahali. Potom je Izák propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli...
Genesis 27:30...Izák Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také...
Genesis 27:39...A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko od úrodné země, od...
Genesis 27:45...u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl....
Genesis 28:12...ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm...
Genesis 30:15...jablíček, co našel tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš...
Genesis 30:16...se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem  odměnou za mandragoru od svého syna." A tak noci spal s...
Genesis 30:36... svěřil je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek...
Genesis 33:19... Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí. Postavil tam...
Genesis 35:13...tuto zem." Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil,...
Genesis 36:6...svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba. Jejich...
Genesis 37:25...posadili k jídlu. Pozvedli oči a hle, spatřili od Gileádu přicházet karavanu Izmaelitů. Jejich velbloudi...
Genesis 38:1... veliteli stráže. Někdy v době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému muži...
Genesis 38:20...poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. ...
Genesis 39:1...Zerach, Červánek. Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan...
Genesis 39:5...svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co mělOd chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky...
Genesis 41:46... bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zem. V sedmi letech...
Genesis 42:24... a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil,...
Genesis 43:33...) Bratři před ním seděli v přesném pořadíod prvorozeného po nejmladšího, a s úžasem hleděli jeden...
Genesis 44:12...a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u nejmladšího. A ten pohár se našel...
Genesis 46:28...do Egypta 70 osob. Juda byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokyny k cestě do Gošenu. A když tam...
Genesis 47:10...mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnalodešel od něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil svého...
Genesis 47:21...hlad. Všechnu zem tedy získal pro faraona a lid od jednoho konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictví....
Genesis 47:22... Pouze kněžskou půdu neskoupil, neboť kněží od faraona pobírali stanovené dávky a z těch dávek od...
Genesis 49:10...kdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž...
Genesis 49:25...Jákobova. Odtud je Pastýř, Kámen Izraelůvod Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná...
Genesis 49:30...zemi naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Tam...
Genesis 49:32...To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A když Jákob dokončil tyto příkazy svým...
Genesis 50:13...naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Po...
Exodus 5:4...král ale vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!" Farao...
Exodus 5:5...k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je...
Exodus 5:8...dosud. si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim...
Exodus 5:20...vašich denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli...
Exodus 5:23...lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslalOd chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k...
Exodus 8:5...propustím, aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe,...
Exodus 8:8...i lid. Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch žab,...
Exodus 8:25...ale příliš daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe...
Exodus 8:26...lid, aby obětoval Hospodinu." Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil se k Hospodinu. Hospodin splnil...
Exodus 9:4... velbloudy, skot i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských - synům...
Exodus 9:33...nebyly, protože raší později.) Mojžíš tedy odešel od faraona ven z města a vzepjal ruce k Hospodinu....
Exodus 10:6...ani otcové tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš...
Exodus 10:11...ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy...
Exodus 10:18... jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin...
Exodus 11:5... Všichni prvorození v egyptské zemi zemřouod prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho...
Exodus 11:7...- však ani pes nezavrčí. Tak poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví...
Exodus 11:8...dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který následuje!' Teprve potom...
Exodus 12:18...všech svých pokoleních - to je věčné ustanoveníOd večera čtrnáctého dne prvního měsíce do večera...
Exodus 12:29...Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od...
Exodus 12:31...Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a...
Exodus 13:15... silou své ruky. Když nás farao neústupně odmítal propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno...
Exodus 13:22...Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvil k...
Exodus 15:22...Koně i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři...
Exodus 18:13...posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána do večera. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno...
Exodus 18:14...děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se...
Exodus 21:11...styku. Jestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří...
Exodus 21:14...úkladně zavraždit svého bližního, takového odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo udeří svého otce...
Exodus 21:29...bez viny. Jestliže ale byl ten býk trkavý  od dřívějška a jeho majitel byl varován, ale nehlídal ho a...
Exodus 21:36... Pokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho majitel ho nehlídal, musí nahradit...
Exodus 22:13...rozsápané se nahrazovat nebude. Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo pojde,...
Exodus 23:31...převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od pouště k...
Exodus 25:2...mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Jako...
Exodus 25:3... jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a...
Exodus 26:28...Prostřední svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložíš zlatem a...
Exodus 26:33...za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně. V nejsvětější...
Exodus 28:28...švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak bude modrou šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům efodu. Tak...
Exodus 28:42...kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky, aby zakrývaly jejich nahotu: budou jim sahat od beder...
Exodus 29:28...jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť je to obětní příspěvek. Ten bude...
Exodus 29:36...na oltáři obřad smíření, abys jej očistil od hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm dní...
Exodus 30:14...půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých...
Exodus 30:16...půl šekelu. Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání....
Exodus 32:4...zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho...
Exodus 32:12...povrchu země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na...
Exodus 32:14... jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky!'" A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel....
Exodus 32:27...synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč....
Exodus 33:6...ozdob, potom se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral...
Exodus 33:7...stan a vztyčoval si jej venku za táborem, daleko od tábora. Nazval jej Stan setkávání. Když chtěl kdokoli...
Exodus 33:11...a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se...
Exodus 33:16... než když půjdeš s námi? Právě to i tvůj lid odliší od každého lidu na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 34:29...dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a...
Exodus 35:20...kněžské služby." Nato se celá izraelská obec od Mojžíše rozešla. Potom přicházeli - každý, kdo cítil...
Exodus 35:35...Dan. Obdařil je nadáním pro každé řemeslood rytectví přes vytkávání a vyšívání modrých, purpurových...
Exodus 36:3...k práci a dát se do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při...
Exodus 36:4...do prací na stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší...
Exodus 36:33...i prostřední svlak, který procházel středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložili zlatem a...
Exodus 38:25...a 730 šekelů, měřeno šekelem svatyně. Stříbra od členů obce zahrnutých do sčítání bylo 100 talentů a 1...
Exodus 38:26...jest půl šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od každého, kdo byl zahrnut do sčítání, od dvacetiletých...
Exodus 39:21...u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak modrou šňůrou přivázali za jeho kroužky ke kroužkům efodu....
Leviticus 7:34...a tuk z pokojné oběti. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich...
Leviticus 7:36...budou uvedeni do kněžské služby Hospodinu. Hospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne...
Leviticus 8:15...rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil od hříchu. Zbytek krve vylil k patě oltáře. Tak jej...
Leviticus 8:33...z masa a chleba zbude, spálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávání, dokud se nevyplní...
Leviticus 9:24... Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova slávaOd Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i...
Leviticus 10:2...oheň, jaký jim nepřikázal. Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před...
Leviticus 10:4... a řekl jim: "Přistupte a vyneste své bratrance od svatyně ven za tábor!" Přistoupili tedy a odnesli je v...
Leviticus 10:7...oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkávání, abyste nezemřeli,...
Leviticus 12:4...dne bude chlapec obřezán, ale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba...
Leviticus 12:5...se ničeho svatého a nepřijde ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém...
Leviticus 12:7...k oběti za hřích. Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od...
Leviticus 13:10... Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otokod něhož zbělelo ochlupení, a na otoku je jizva živého masa...
Leviticus 13:12...propukne tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kněz ho...
Leviticus 13:24...prohlásí za čistého. Když bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě po vznikne bělavě narudlá nebo bílá...
Leviticus 13:56...a uvidí, že je po vyprání matná, pak ji od oděvu, kůže či tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na...
Leviticus 14:7...tou krví stříkne na člověka očišťovaného od malomocenství a prohlásí jej za čistého. Živého ptáka...
Leviticus 14:19...hřích, a tak očistí toho, kdo chce být očištěnod jeho nečistoty. Nakonec kněz zabije zápalnou oběť a...
Leviticus 14:49...dům za čistý. Rána se zhojila. Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou...
Leviticus 14:52...dům. Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem, cedrovým dřevem, yzopem a šarlatovou...
Leviticus 15:13...předmět musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě...
Leviticus 15:28...se vodou a bude nečistý do večera. Když bude od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom...
Leviticus 15:31...nečistotě jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám...
Leviticus 16:5...roucha; než je oblékne, omyje si tělo vodouOd izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a...
Leviticus 16:16...před slitovnici. Tak očistí nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech...
Leviticus 16:19...stříkne prstem. Tak jej očistí a posvětí od nečistot synů Izraele. Když tedy dokončí očišťování...
Leviticus 20:24...- zem oplývající mlékem a medem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů. Proto...
Leviticus 20:26...vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste byli...
Leviticus 22:25...varlaty; to ve své zemi dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha,...
Leviticus 23:32...příbytcích. Bude to pro vás sobota všech sobotOd večera devátého dne onoho měsíce do následujícího večera...
Leviticus 23:34...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům IzraeleOd patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní...
Leviticus 24:3...Svědectví, o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera do rána. To je věčné...
Leviticus 24:8... Vždy v sobotní den jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele. Chléb...
Leviticus 25:14...svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat pozemek nebo jej budeš od svého bližního kupovat,...
Leviticus 25:15...bližního kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního;...
Leviticus 25:27... co je potřeba k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej...
Leviticus 25:29... a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k...
Leviticus 25:36...a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj...
Leviticus 25:41...bude u tebe sloužit do léta milosti. Tehdy od tebe odejde - on a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své...
Leviticus 25:44...i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku....
Leviticus 25:50...sám. Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti. Jeho výkupní cena je...
Leviticus 26:26... takže budete vydáni do rukou nepřítele. vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peci a...
Leviticus 27:3...vyplatit. Cena bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra (měřeno...
Leviticus 27:5...to žena, její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za...
Leviticus 27:6...za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za...
Leviticus 27:7...chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra. Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10...
Leviticus 27:17...chomerem ječmene. Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své...
Leviticus 27:24... V létě milosti bude pole vráceno tomuod koho bylo koupeno, jemuž náleží jako dědičný pozemek....
Numeri 1:3...seznam všech mužů. Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Z...
Numeri 1:18...měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let...
Numeri 1:20...bylo: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve...
Numeri 1:22...Ruben čítalo 46 500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve...
Numeri 1:24...Šimeon čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:26...Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:28...Juda čítalo 74 600 mužů. Synové Isachara podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:30...Isachar čítalo 54 400 mužů. Synové Zabulona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:32...57 400 mužů. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:34...Efraim čítalo 40 500 mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:36...Manases čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:38...Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:40...Dan čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:42...Ašer čítalo 41 500 mužů. Synové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném...
Numeri 1:45... Celkový počet všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše, započtených podle jejich otcovských...
Numeri 3:15...k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny muže od...
Numeri 4:3...rodů a otcovských domů. Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby, aby...
Numeri 4:23...jejich otcovských domů a rodů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen...
Numeri 4:30...jejich rodů a otcovských domů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen...
Numeri 4:35...jejich rodů a otcovských domů. Započítal ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen služby...
Numeri 4:39...podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl...
Numeri 4:43...podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl...
Numeri 4:47...rodů a otcovských domů, všech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu...
Numeri 5:12...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdyby se od někoho odklonila manželka a byla mu nevěrná, kdyby s ...
Numeri 5:19...‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k nečistotě, buď zproštěna...
Numeri 5:20...této hořké vody prokletí. Jestliže ses však od svého manžela odklonila a poskvrnila ses, když s tebou...
Numeri 5:29...zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se žena odklonila od svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo když...
Numeri 6:4...neokusí nic pocházejícího z vinné révyod zrnka po slupku. Po celou dobu jeho nazírského slibu...
Numeri 7:5...řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl...
Numeri 8:4...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Samotný svícen byl od dříku po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil...
Numeri 8:21...nimi synové Izraele naložili. Levité se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar...
Numeri 8:24...promluvil k Mojžíšovi: "Toto platí pro levityOd pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu, aby konal...
Numeri 8:25...službu, aby konal práci při Stanu setkáváníOd padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude ...
Numeri 9:15... přikryl Příbytek při Stanu svědectví oblakOd večera do rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohně....
Numeri 9:17...oblak a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu....
Numeri 9:21...rozkazu pak táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál. ...
Numeri 10:9...s přefukováním, abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel. Na...
Numeri 10:11...dne druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku svědectví. Synové Izraele se tedy vydali z...
Numeri 10:33..." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala Truhla Hospodinovy...
Numeri 11:28...prorokují v táboře." Jozue, Nunův syn, který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíši, pane...
Numeri 11:31...Izraele vrátil do tábora. Vtom se zvedl vítr od Hospodina, přivál od moře křepelky a zasypal jimi tábor...
Numeri 12:10...nim vzplanul hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když...
Numeri 13:21...hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin po Rechob u Lebo-chamátu. Když vystoupili...
Numeri 14:19...pokolení.' Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim...
Numeri 14:29... Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně...
Numeri 14:43...proti vám a padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej následovat. Hospodin...
Numeri 16:9...synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám přistupovat k němu,...
Numeri 16:15...Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla jsem si...
Numeri 16:21...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!"...
Numeri 16:24...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni obciOdstupte ze všech stran od Korachova, Dátanova a Abiramova...
Numeri 16:26...a Abiramovi; izraelští stařešinové šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte...
Numeri 16:35...na útěk a volali: " země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří...
Numeri 17:10...Hospodin tam k Mojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!"...
Numeri 17:11... Pospěš si k obci a vykonej za obřad smířeníOd Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!"...
Numeri 17:17...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné...
Numeri 17:24...zralé mandle! Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si...
Numeri 18:8... Nepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do...
Numeri 18:16...rovněž tak prvorozené z nečistých zvířatOd stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. Necháš je...
Numeri 18:26...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal...
Numeri 18:28...děje s obilím z humna a s vínem z lisu, tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které...
Numeri 20:6...Není tu ani voda k pití!" Mojžíš tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání. Padli...
Numeri 21:4... Klatba. Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil...
Numeri 21:24...jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, k území Amonců (hranice Amonců byla...
Numeri 21:30... krále Emorejců. Svrhli jsme je, zničeno vše od Chešbonu k Dibonu; plenili jsme jej k Nofachu,...
Numeri 24:16...praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání od Nejvyššího, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá...
Numeri 24:18... Také Edom bude poražen, poražen bude Seír od svých nepřátel, Izrael bude slavně vítězit. Panovat bude...
Numeri 24:24..."Běda! Kdo přežije, to Bůh udělá? Loďstvo od kyperských břehů porobí Ašura, porobí Hebera, i je však...
Numeri 25:4... Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a...
Numeri 25:7... syn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem ...
Numeri 25:11..."Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Áronaodvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž...
Numeri 26:2...kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obecOd dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů...
Numeri 26:4...naproti Jerichu promluvili takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi."...
Numeri 31:16...právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu...
Numeri 31:28... kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obceOd bojovníků, kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro...
Numeri 31:42...zbytku izraelské obce (polovina, kterou Mojžíš oddělil od patřící bojovníkům), činila: 337 500 kusů...
Numeri 31:51...před Hospodinem." Mojžíš a kněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky. Všechno...
Numeri 31:54...kořistili každý pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli je do...
Numeri 32:7...vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž...
Numeri 32:9...údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal....
Numeri 32:15...planoucí hněv proti Izraeli! Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a...
Numeri 32:19...nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo...
Numeri 33:11...z Elimu a utábořili se u Rudého moře. Vyšli od Rudého moře a utábořili se v poušti Sin. Vyšli z pouště...
Numeri 33:24...z Kehelaty a utábořili se na hoře Šefer. Vyšli od hory Šefer a utábořili se v Charadě. Vyšli z Charady a...
Numeri 33:41...zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele. Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně. Vyšli z Calmony a...
Numeri 33:49...tábor na moábských pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu po Abel-šitim. Na moábských pláních, při...
Numeri 34:3...připadne za dědictví: Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na...
Numeri 34:4...od konce Mrtvého moře na východě, stočí se jižně od srázu Akrabim, bude pokračovat k Cinu, dosáhne na jih...
Numeri 34:7...hranice. Vaše severní hranice povede taktood Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hór a odtud dál k...
Numeri 34:10... To bude vaše severní hranice. Svou východ hranici vytyčíte od Chacar-enanu k Šefamu. Odtud...
Numeri 34:11...hranici vytyčíte od Chacar-enanu k ŠefamuOdtud sestoupí k Rible východně od Ajinu; odtud bude...
Numeri 35:8...jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte taktood většího pokolení více, od menšího méně. Každé pokolení...
Numeri 35:33...totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být očištěna od krve, která na byla prolita, jinak než krví toho, kdo...
Numeri 36:2...před izraelskými rodovými náčelníky. Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi...
Deuteronomium 1:2...a Di-zahabem. Přes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne...
Deuteronomium 1:19...všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli...
Deuteronomium 2:8... Vyhnuli jsme se cestě přes pláň Arava, jež vede od Eilatu a Ecjon-geberu, a vydali se cestou přes moábskou...
Deuteronomium 2:14...a tak jsme překročili potok Zered. Naše putování od Kádeš-barné po překročení potoku Zered trvalo třicet osm...
Deuteronomium 2:27...zemí. Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím se od napravo ani nalevo. Potravu k jídlu i vodu k pití od...
Deuteronomium 2:28...se od napravo ani nalevo. Potravu k jídlu i vodu k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky...
Deuteronomium 2:36...měst jsme si rozebrali dobytek a kořistOd Aroeru na břehu potoka Arnon a od města v údolí po...
Deuteronomium 3:8...Tenkrát jsme oběma emorejským králům v Zajordání odebrali zem od potoka Arnon k hoře Hermon. (Sidonci...
Deuteronomium 3:12... jsem dal synům Rubenovým a Gádovým - území od Aroeru na potoce Arnon a polovinu pohoří Gileád s jeho...
Deuteronomium 3:16... Synům Rubenovým a Gádovým jsem dal území od Gileádu k potoku Arnon (jehož středem vede hranice) a ...
Deuteronomium 3:17...hranici tvoří jordánské údolí Arava, a to od Galilejského jezera po Mrtvé moře v Aravě pod úbočím...
Deuteronomium 4:32...se na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od...
Deuteronomium 4:48...emorejských králů na východním břehu Jordánuod Aroeru na břehu potoka Arnon k hoře Sirion (což je...
Deuteronomium 7:15...ani neplodná, ani mezi tvým dobytkem. Hospodin od tebe odejme každou nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze...
Deuteronomium 10:6... jak mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel Áron a tam byl...
Deuteronomium 10:12...otcům, že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil...
Deuteronomium 11:2...nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho Boha. To vy znáte jeho velikost, jeho...
Deuteronomium 11:12...nebeským deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále...
Deuteronomium 11:24...vaše noha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat,...
Deuteronomium 12:21...je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam...
Deuteronomium 13:6...vykladač snů je popraven, neboť nabádalodpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z...
Deuteronomium 13:11...lid. Ukamenuj ho k smrti - vždyť chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha, který vyvedl z...
Deuteronomium 13:18...klatbě, ti nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvu, prokáže ti...
Deuteronomium 14:24... svého Boha. Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe...
Deuteronomium 15:2...svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od svého bližního, totiž od svého bratra, vymáhat, neboť je...
Deuteronomium 15:3... neboť je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhůOd cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to...
Deuteronomium 15:16...Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu...
Deuteronomium 16:9... tvého Boha: nebudeš dělat žádnou práciOdpočítej si sedm týdnů. napočítáš sedm týdnů od začátku...
Deuteronomium 17:11...dodrž všechny jejich pokyny. Zachovej se podle pravidla, o němž poučí, a podle rozsudku, který ti...
Deuteronomium 17:18... dosedne na svůj královský trůn, si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu ...
Deuteronomium 17:20...nepozdvihlo nad jeho bratry a aby se neuchýlil od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci...
Deuteronomium 18:3...pověděl. Toto budou kněží právoplatně dostávat od lidu: Ti, kdo budou přinášet oběť - ze skotu nebo...
Deuteronomium 18:16...jsem - toho poslouchejte. Přesně to jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébu v den shromáždění, když...
Deuteronomium 20:15... vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe velmi vzdálená - s těmi, která nepatří k městům...
Deuteronomium 21:2...stařešinové a soudci, aby změřili vzdálenost od toho zabitého k okolním městům a zjistili, které město...
Deuteronomium 23:22...ruku v zemi, kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit....
Deuteronomium 26:4... o níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši přijme a postaví ji před oltář Hospodina,...
Deuteronomium 28:14...Hospodina, svého Boha, která ti dnes udílímOd těchto slov, která vám dnes vydávám, se neuchyluj...
Deuteronomium 28:35...z podívané, kterou uvidíš. Hospodin na kolenou i stehnech raní nejhoršími vředy, z...
Deuteronomium 28:49...železné jho, dokud nevyhladí. Z daleka,  od konce světa, na tebe Hospodin přivede národ, jenž...
Deuteronomium 28:64...vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce...
Deuteronomium 29:10...děti a ženy i cizinci žijící ve vašem tábořeod dřevařů po nosiče vody - abyste vstoupili do přísežné...
Deuteronomium 29:17...drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil od...
Deuteronomium 31:24...s tebou." Když Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona od začátku do konce, přikázal levitům nosícím Truhlu...
Deuteronomium 31:30...shromáždění přednesl slova této písně od začátku do konce: Naslouchejte, nebesa, neboť...
Deuteronomium 32:14...je napájel, olejem ze skály přetvrdé, smetanou od krav i mlékem koz. Těmi nejlepšími jehňaty je sytil,...
Deuteronomium 32:43... hlavami nepřátel a jejich vůdci." Jásejte, národy, tak jako jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků...
Deuteronomium 33:2...před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když slunce vychází,...
Jozue 1:4...jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat,...
Jozue 1:7... Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš...
Jozue 1:8...půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě...
Jozue 7:2...do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu východ od Bet-elu) a řekl jim, jdou prozkoumat tu zem....
Jozue 7:5...z nich pobili asi třicet šest; pronásledovali je od brány k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy...
Jozue 7:26...nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu...
Jozue 8:4...Budete vzadu za městem číhat v záloze. Nebuďte od města moc daleko. Všichni buďte připraveni. a všechen...
Jozue 8:6...my se dáme na útěk. Vydají se za námi, a tak je odlákáme od města. Řeknou si totiž: ‚Utíkají před námi jako...
Jozue 8:9...a zaujali místo mezi Bet-elem a Ajem, na západ od Aje. noci Jozue zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno...
Jozue 8:11...přímo před město a utábořili se na sever od Aje. Mezi nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět...
Jozue 8:12...je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem, na západ od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní...
Jozue 8:13...od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní voj pak západně od města. noci Jozue...
Jozue 8:16... Hnali se za Jozuem, a tak se nechali odlákat od města. V Aji a Bet-elu nezůstal nikdo, kdo by...
Jozue 9:22...potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A...
Jozue 9:23...' A přitom bydlíte uprostřed nás! ProklatciOd teď nikdy nepřestanete otročit: Budou z vás dřevaři a...
Jozue 10:11...Izraelem prchali po bet-choronské stráni, Hospodin je do Azeky zasypával z nebe kroupami velkými jako...
Jozue 10:29...Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Makedy k Libně a zaútočil na ni. I Libnu a jejího krále...
Jozue 10:31...Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Libny k Lachiši. Oblehl jej, zaútočil na něj a Hospodin...
Jozue 10:34...naživu. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Lachiše k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili na něj. Téhož...
Jozue 10:36...s Lachišem. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Eglonu k Hebronu a zaútočili na něj. Dobyli ho a ostřím...
Jozue 10:41...přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje Gošen po...
Jozue 11:2...a další krále na severu v horách, v Aravě jižně od Galilejského jezera, v podhůří a v Náfot-doru na západě....
Jozue 11:17...Arava - izraelské hory i jejich podhůří, vše od hory Chalak, jež se zvedá k Seíru, po Baal-gád v...
Jozue 11:23... Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví...
Jozue 12:1...které synové Izraele pobili a jejichž zem na východ straně Jordánu obsadili od potoka Arnon k hoře...
Jozue 12:2...Sichon se sídlem v Chešbonu. Ten ovládal území od Aroeru na břehu potoka Arnon, totiž od středu toho...
Jozue 12:7...Jozue se syny Izraele na západním břehu Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí k hoře Chalak, jež se...
Jozue 13:3...je zbývající zem: Celé území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem k severní hranici u Ekronu...
Jozue 13:4...území Avijců na jihu. Dále celé území Kananejců od sidonské Ary po Afek u emorejské hranice. Dále území...
Jozue 13:5... Dále území Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon k Lebo-chamátu. Všechny...
Jozue 13:6...Hermon k Lebo-chamátu. Všechny obyvatele horod Libanonu k Misrefot-majim, všechny Sidonce sám...
Jozue 13:9...služebník Mojžíš jim přidělil toto územíOd Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed...
Jozue 13:16...dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody: Území od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed...
Jozue 13:26...země Amonců k Aroeru naproti Rabě, dále od Chešbonu k Ramat-micpe a Betonim a od Machanajim k...
Jozue 13:30...Manasesova pokolení pro jejich rody: Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé království...
Jozue 14:3...dvě a půl pokolení dostala svá dědictví od Mojžíše v Zajordání. Levitům však mezi nimi žádné...
Jozue 14:10...ses cele vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět...
Jozue 14:15...dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy Město Arbovo, podle největšího z Anakovců.) Země tehdy odpočinula od válek...
Jozue 15:2...Cin úplně na jihu: Jejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře, vybíhá na jih k...
Jozue 15:3...průsmyku Akrabim, pokračuje k Cinu, stoupá jižně od Kádeš-barné, prochází Checronem, vystupuje k Adaru,...
Jozue 15:5...moři. To je jejich jižní hranice. Východ hranici tvoří Mrtvé moře po ústí Jordánu. Severní...
Jozue 15:6...od zálivu, kde se Jordán vlévá do Mrtvého mořeodkud pak stoupá k Bet-chogle, prochází severně od...
Jozue 15:8...En-rogelu. Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k...
Jozue 15:9...nad údolím Hinom na severním konci údolí RefaimOd vrcholu hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach,...
Jozue 15:46...Ekron, jeho vesnice a osady, na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami, také Ašdod s jeho...
Jozue 16:1... který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod,...
Jozue 16:2...pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-eluod Bet-elu (což je Luz) pokračuje k území Arkijců do...
Jozue 16:5...a Efraim. A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede...
Jozue 16:6...Hornímu Bet-choronu. Potom hranice vede k mořiOd Michmetatu na severu se hranice stáčí na východ u...
Jozue 16:8... dotýká se Jericha a vybíhá k Jordánu. Západně od Tapuachu vede hranice potokem Kána, než dosáhne k moři....
Jozue 17:7...Manasesovým synům. Manasesova hranice vede od Ašeru k Michmetatu, který leží východně od Šechemu, a...
Jozue 17:9...potokem Kána. Zde, mezi Manasesovými městy jižně od potoka, jsou města patřící Efraimovi. Manasesova hranice...
Jozue 18:13...na západ do hor a sahá k bet-avenské pouštiOdtud hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což je...
Jozue 18:14...straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá ke...
Jozue 18:18...Rubenova syna Bohana, vede ke srázu severně od Bet-aravy, kde klesá do Aravy. Dále pokračuje přes...
Jozue 19:12...k potoku naproti Jokneamu. Směrem na východ vede od Saridu zpět k pomezí Kislot-tabor, dále pak k...
Jozue 19:13... dále pak k Daberatu a vzhůru k JafijiOdtud pokračuje východně od Gat-cheferu a Et-kacinu,...
Jozue 19:14... Kolem se hranice otáčí a probíhá severně od Chanatonu, dosáhne údolí Jiftach-el. Patří sem také...
Jozue 19:27...Karmelu a říčce Livnat, potom se obrací na východ k Bet-dagonu, dotýká se území Zabulonova a údolí...
Jozue 19:33...Neftalímovy pro jejich rody: Jejich hranice vede od Chelefu, od dubu v Caananimu přes Adami-nekeb a Jabneel...
Jozue 21:4...města a jejich pastviny: První los připadl na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky kněze Árona,...
Jozue 21:5...Ostatní Kehatovi synové získali losem deset měst od pokolení Efraim a Dan a od poloviny pokolení Manases....
Jozue 21:6... Synové Geršonovi získali losem třináct měst od pokolení Isachar, Ašer a Neftalí a od poloviny pokolení...
Jozue 21:7...v Bášanu. Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon. Tato...
Jozue 21:16... Ajin, Juta a Bet-šemeš - celkem devět měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato...
Jozue 21:17...- celkem devět měst od těchto dvou kmenůOd pokolení Benjamín dostali tato města s jejich...
Jozue 21:20...třináct měst s pastvinami. Ostatním levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato města: Od pokolení...
Jozue 21:23...a Bet-choron - celkem čtyři městaOd pokolení Dan dostali tato města s pastvinami: Elteke,...
Jozue 21:25...a Gat-rimon - celkem čtyři městaOd poloviny pokolení Manases dostali tato města s...
Jozue 21:27... Synové Geršonovi, další z levitských rodů, dostali od poloviny pokolení Manases jako útočištné...
Jozue 21:28...byla Beeštera s pastvinami - celkem dvě městaOd pokolení Isachar dostali tato města s pastvinami: Kišjon...
Jozue 21:30...a En-ganim - celkem čtyři městaOd pokolení Ašer dostali tato města s pastvinami: Mišal,...
Jozue 21:32...a Rechob - celkem čtyři městaOd pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro ty,...
Jozue 21:34... Synové Merariho, tedy zbývající levitské rody, dostali toto: Od pokolení Zabulon tato města s...
Jozue 21:36...a Nahalal - celkem čtyři městaOd pokolení Ruben dostali tato města s pastvinami: Becer,...
Jozue 21:38...a Mefaat - celkem čtyři městaOd pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo...
Jozue 22:9...a polovina kmene Manasesova se tedy vydali zpětOdešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili...
Jozue 22:16...Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele?...
Jozue 22:17...Hospodinu! To nám nestačil ten hřích u Peoru? Dodnes jsme se od něj neočistili! Jaká rána tehdy dolehla na...
Jozue 22:18...tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A vy se dnes odvracíte od Hospodina. K čemu to povede? Vy se dnes...
Jozue 22:23...Pokud jsme si postavili oltář, abychom se odvrátili od Hospodina nebo abychom na něm přinášeli...
Jozue 22:25... Boha Izraele, synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a vás položil hranici: tento Jordán. Vy...
Jozue 22:29...mezi námi a vámi.' Ale bouřit se proti Hospodinu? To nikdy! Neodvrátili jsme se dnes od Hospodina...
Jozue 22:32...vůdcové obce se pak vrátili z gileádského kraje od Rubenových a Gádových synů do kanaánské země k synům...
Jozue 23:4...vašim kmenům do dědictví území zbývajících národů i všechna území národů, které jsem vyhladil - od...
Jozue 23:6... váš Bůh. Buďte velmi silní, abyste pečlivě dodržovali vše, co je psáno v knize Mojžíšova zákona....
Jozue 24:2... Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach, otec...
Jozue 24:30...v Timnat-serachu v Efraimských horách severně od hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny...
Jozue 24:32...tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova otce Chamora. Spočinuly tedy v dědictví...
Soudců 1:16...z Palmového města do judské pouště na jih od Aradu také potomci Mojžíšova tchána, Kenijce. Když tam...
Soudců 1:36...nuceným pracím. Emorejská hranice vedla od průsmyku Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do Bokimu šel...
Soudců 2:9...v Timnat-cheresu v Efraimských horách severně od hory Gaaš. Když celé to pokolení zemřelo a připojilo se...
Soudců 3:3... Sidonce a Hivejce bydlící v libanonském pohoří od hory Baal-hermon k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby...
Soudců 3:19...Ehud propustil ty, kdo dar přinesli, ale sám se od gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebe, králi,...
Soudců 3:21...Král se zvedl z křesla a vtom Ehud levicí tasil od pravého stehna meč a vrazil mu ho do břicha. Za čepelí...
Soudců 4:11...mužů a šla s ním i Debora. Cheber Kenijský se oddělil od ostatních Kenijců, potomků Mojžíšova švagra...
Soudců 7:1...s celým svým vojskem utábořil u pramene Charod. Tábor Midiánců ležel severně od nich, v údolí pod...
Soudců 7:5... O kom řeknu: ‚Nepůjde s tebou,' ten nepůjde." Odvedl tedy vojsko dolů k vodě. Tam Hospodin Gedeonovi...
Soudců 7:8...a ponechal si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od zbytku vojska jejich zásoby a beraní rohy. Midiánský...
Soudců 8:11...padlo. Gedeon táhl cestou kočovníků na východ od Nobachu a Jogbehy a překvapil jejich tábor nečekaným...
Soudců 9:37...připadají jako postavy." Gaal však pokračoval: "Podívej, z Tabur-erecu sestupuje vojsko a další houf se...
Soudců 11:3...mu. "Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů utekl a bydlel v kraji Tov. Tam se k němu...
Soudců 11:13...jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem...
Soudců 11:22...v zemi bydleli. Obsadil celé emorejské území od Arnonu k Jaboku a od pouště po Jordán. Hospodin, Bůh...
Soudců 11:33...mu je vydal do rukou. Zpustošil dvacet měst od Aroeru směrem k Minítu po Abel-keramim. Kvůli ...
Soudců 13:5...pivo a nejedla nic nečistého. Hle, počneš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože...
Soudců 13:7...ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď nepij víno ani pivo a nejez nic...
Soudců 13:23...ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena, "nepřijal by od...
Soudců 14:4...(Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina - že hledá proti Filištínům záminku. Filištíni...
Soudců 16:17..." hlavy se nedotkla břitva, protože jsem  od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby oholili,...
Soudců 16:20... tolikrát; setřesu to ze sebe." Nevěděl, že od něj Hospodin odstoupil. Filištíni ho popadli a vyloupli...
Soudců 18:7...že je nikdo v celém okolí nenapadá a neutiskujeOd Sidonu byli daleko a s nikým neměli dohodu. Potom se ti...
Soudců 18:12...v Judsku. (Proto se tomu místu západně od Kiriat-jearimu dodnes říká Machane-dan, Danův tábor.)...
Soudců 18:22...s majetkem nechali jít v čele. Když byli od Míkova domu dost daleko, seběhli se Míkovi sousedé a...
Soudců 18:28...město vypálili. Nikdo je nezachránil; město bylo od Sidonu daleko a s nikým neměli dohodu. Leželo v údolí u...
Soudců 19:2...z judského Betléma, ale ta se s ním pohádalaodešla od něj do domu svého otce v judském Betlémě. Když ...
Soudců 20:1...se! Udělejte něco!" Nato všichni Izraelci od Danu po Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili...
Soudců 20:31... Benjamínci vyrazili proti nim. Vzdálili se od města a jako dvakrát předtím začali pobíjet vojáky....
Soudců 20:32... Izraelci si ale řekli: "Utíkejme, je odlákáme od města k silnicím." Hlavní voj Izraelců tedy...
Soudců 20:33...zatím vyrazila ze svého stanoviště západně od Gibeje. Deset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele...
Soudců 20:43...a neúnavně je pronásledovali na východ od Gibeje, kde je rozdrtili. Osmnáct tisíc Benjamínců,...
Soudců 21:19...Pak si ale řekli: "V Šílu je přece Hospodinova výroční slavnost!" (Je to severně od Bet-elu,...
Růt 1:16...lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť , abych opustila a odvrátila se od...
Růt 2:7...paběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je na nohouod rána doteď, jen na chvilku si odpočala." Boáz tedy...
Růt 4:5...po tobě." A on řekl: "Vykoupím je." Tehdy Boáz dodal: "V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš...
Růt 4:9...lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové, že jsem od Noemi získal všechno, co patřilo Elimelechovi, i všechno...
1. Samuel 1:20... Než se rok s rokem sešel, Hana počala a porodila syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť...
1. Samuel 2:15...než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo obětoval: "Odevzdej knězi maso na pečení. Vařené maso od tebe nevezme,...
1. Samuel 2:33...se nikdo nedočká stáří. I pokud někoho z vás neodetnu od svého oltáře, oči mu vyhasnou a jeho duše se...
1. Samuel 3:12...Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho domuod začátku do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky...
1. Samuel 3:20... aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně...
1. Samuel 5:9... Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní...
1. Samuel 6:3..."Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli: " budete odesílat truhlu izraelského boha,...
1. Samuel 6:7... Obě krávy zapřáhněte do vozu a jejich telata od nich odveďte domů. Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte...
1. Samuel 6:18...a jeden za Ekron. I zlatých krys bylo do počtu podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti...
1. Samuel 6:20...Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu zamířit od nás?"...
1. Samuel 7:2...a posvětili jeho syna Eleazara, aby ji střežilOd chvíle, kdy Truhla spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo...
1. Samuel 7:14...byla ruka Hospodinova proti Filištínům. Města od Ekronu po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali,...
1. Samuel 10:4...vína. Pozdraví , dají ti dva chleby a ty je od nich přijmeš. Přijdeš na Gibeat-elohim, Boží vrch, kde...
1. Samuel 10:9...ti, co máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne...
1. Samuel 12:2...a moji synové jsou mezi vámi. Vedl jsem vás od svého mládí dodnes. Tady jsem. Odpovězte mi před...
1. Samuel 12:3...jsem vás od svého mládí dodnes. Tady jsemOdpovězte mi před Hospodinem a před jeho pomazaným: Vzal...
1. Samuel 12:4...ano, nahradím vám to." "Nekřivdil jsi nám," odpověděli. "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od nikoho nic...
1. Samuel 12:20...věc, že jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo,...
1. Samuel 13:5...břehu. Vytáhli a utábořili se v Michmasu na východ od Bet-avenu. Když Izraelci viděli, že jsou v úzkých a...
1. Samuel 14:31...ještě větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny od Michmasu po Ajalon a muži byli velmi vyčerpaní. Proto...
1. Samuel 15:6...a v údolí ukryl zálohu. Kenijcům zatím vzkázal: "Odejděte, odstěhujte se, opusťte Amalekovce, abych vás...
1. Samuel 15:7... Saul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly k Šuru před egyptskou hranicí. Agaga, krále...
1. Samuel 15:15...to bučení dobytka, které slyším?" "Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav...
1. Samuel 15:28...a ten se odtrhl. Samuel mu na to řekl: "Hospodin dnes od tebe odtrhl izraelské království a dal je...
1. Samuel 16:13...roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazalOd toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak...
1. Samuel 16:14... Samuel pak vstal a odešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od...
1. Samuel 16:15...služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby...
1. Samuel 16:16... Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům...
1. Samuel 16:23...přízeň." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a...
1. Samuel 17:15...odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otce. Filištín...
1. Samuel 17:18...těch deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim pozdrav a přines od...
1. Samuel 17:25...bohatství, dal by mu svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů kolem...
1. Samuel 18:9...jen tisíce. Aby mu tak ještě dali království!" Od toho dne Saul hleděl na Davida vždycky podezíravě....
1. Samuel 18:10...podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil v prorockém vytržení. David...
1. Samuel 18:12... Saul se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula se odvrátil. Aby se ho zbavil,...
1. Samuel 19:9...svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David hrál, Saul po něm mrštil...
1. Samuel 20:3...mnou skrýval? Tak to není." David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbil...
1. Samuel 20:15...prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu, neodvracej nikdy svou laskavost od mého domu. Hospodin ...
1. Samuel 20:34...otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan vstal od stolu, rozpálen hněvem, a toho druhého dne novoluní ...
1. Samuel 20:41...mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile chlapec odešel, od jihu se vynořil David. Padl tváří k zemi a...
1. Samuel 23:19...nás! Opevnil se v Choreši na kopci Chakila jižně od Ješimonu. Nechť tedy král vytáhne, kdykoli se mu zlíbí,...
1. Samuel 23:24...se svými muži na poušti Maon v údolí Arava jižně od Ješimonu. Saul a jeho muži se pustili do hledání, ale...
1. Samuel 25:10...Jišajův? Všude je teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodu a maso,...
1. Samuel 25:35...by Nábalovi nezůstal jediný pacholek!" Potom od David přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v...
1. Samuel 26:12...hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo si jich...
1. Samuel 26:13... David přešel na druhou stranu a postavil se opodál na vrchol kopce, aby byl od něj dost daleko. "Co je s...
1. Samuel 26:20...cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat...
1. Samuel 28:16...Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátil a stal se tvým nepřítelem?...
1. Samuel 28:17...Hospodin odvrátil a stal se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co skrze předpověděl: Hospodin od tebe...
1. Samuel 29:3..." řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rokOde dne, kdy od něj odpadl, dodnes mu nemám co vytknout...
1. Samuel 30:17...takovou spoustu kořisti. David je pobíjel od ranního šera do večera druhého dne a nikdo z nich...
1. Samuel 30:25...šel do bitvy. Všichni se rozdělíme." A tak to od toho dne dodnes v Izraeli platí jako závazné...
1. Samuel 30:26... Vzkázal jim: "Zde je dar pro vás z kořisti od Hospodinových nepřátel." A rozeslal to stařešinům do...
2. Samuel 3:10... co mu přísahal Hospodin - že království bude odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad...
2. Samuel 3:15...předkožek." Iš-bošet ji tedy nechal přivést od jejího manžela Paltiele, syna Lajišova. Její muž ale šel...
2. Samuel 3:26...chtěl vyzvědět všechno, co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli...
2. Samuel 3:37...poznali, že zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od krále. Král tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes...
2. Samuel 4:3...k Benjamínovi; Beerotští uprchli do Gitajimod doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl...
2. Samuel 5:9...jméno Město Davidovo. Vystavěl město okolo  od terasy Milo k paláci. Tak se David stále více vzmáhal...
2. Samuel 5:23...a rozložili se v údolí Refaim. David se ptal Hospodina, a ten mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a napadni...
2. Samuel 5:25...vojsko Filištínů." David udělal, co mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu po Gezer. ...
2. Samuel 7:8...Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys byl...
2. Samuel 7:15...smrtelníků, lidskými ranami. Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého...
2. Samuel 8:12...a Amalekovců. Rovněž tak zasvětil i kořist od Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby. David si získal...
2. Samuel 10:6...pěšáků z Bet-rechobu a z Cóby, 1 000 mužů od maackého krále a 12 000 mužů od Iš-toba. David se to ale...
2. Samuel 11:4...přišla, vyspal se s (právě se totiž očistila od svého krvácení). Potom se vrátila domů. Když ta žena...
2. Samuel 11:15...psal: "Postavte Uriáše do nejprudšího boje. Pak od něj odstupte, je zasažen a zemře." Joáb tedy při...
2. Samuel 12:10...vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu od nynějška nikdy neodvrátí meč. Tak praví...
2. Samuel 12:17...přiměli vstát ze země, ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi...
2. Samuel 13:34...mladík na stráži rozhlédl do dálky, spatřil, jak od západu z horského úbočí přichází množství lidí. "Vidíš,"...
2. Samuel 14:6...ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo, kdo by je od sebe odtrhl, a tak jeden druhého udeřil a zabil. Teď se...
2. Samuel 14:14...se domů. Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na zem rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce...
2. Samuel 14:25...nebyl tak vyhlášený krasavec jako AbšalomOd hlavy k patě neměl jedinou vadu. Když si stříhal...
2. Samuel 15:2...vůz, koně a padesát mužů, kteří před ním běhaliOd časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si...
2. Samuel 15:28...syn Jonatan. Počkám totiž v poušti naproti brodu, než od vás dostanu další zprávu." A tak Sádok s...
2. Samuel 17:11... Proto radím, se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a ty...
2. Samuel 19:8...a jdi povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu, že jinak s tebou do večera nezůstane jediný z nich....
2. Samuel 19:29...za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil...
2. Samuel 19:36...mi osmdesát let. Copak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co a...
2. Samuel 20:2...domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od Davida odstoupili k Šebovi, synu Bichriho. Judští muži...
2. Samuel 20:21...ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a  od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena Joábovi, "hodíme...
2. Samuel 20:22...lid. Ti Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavu a hodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a všichni se od...
2. Samuel 21:4...dobrořečili Hospodinovu dědictví?" Gibeonci mu odpověděli: "Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu...
2. Samuel 21:10... vzala pytlovinu a prostřela si ji na skáleOd počátku sklizně, dokud se na z nebe nespustil déšť...
2. Samuel 21:12...Ricpa, dcera Ajova, zachovala, šel a vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna Jonatana...
2. Samuel 22:4...- před násilím ochráníš! Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel zachránil!...
2. Samuel 22:13...tmy obklopil se, mrak plný deště byl jeho stanOd žáru jeho obličeje roznítily se blesky plamenné,...
2. Samuel 22:23...nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudyod jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním...
2. Samuel 22:27...chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíšod zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky,...
2. Samuel 23:30...z benjamínské Gibeje; Benajáš Piratonský; Hidaj od potoka Gaaš; Abi-albon Arbatský; Azmavet...
2. Samuel 24:2...vojska Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet...
2. Samuel 24:4...Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se od krále vydali sčítat lid Izraele. Překročili Jordán a...
2. Samuel 24:5...a utábořili se poblíž Aroeru, v údolí jižně od města. Prošli Gád a pokračovali k Jaezeru. Přišli do...
2. Samuel 24:15...je nesmírné. Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána do...
2. Samuel 24:21...za svým služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci od tebe koupit ten mlat," odpověděl David. "Postavím na něm...
2. Samuel 24:24... tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenu....
2. Samuel 24:25...50 šekelů stříbra. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Hospodin vyslyšel...
1. Královská 1:27...Šalomouna ale nepozval. Je to snad nařízení od mého královského pána? Můj pán a král nesdělil svému...
1. Královská 1:53...něm něco zlého, zemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a poklonil se...
1. Královská 3:9... aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?"...
1. Královská 4:12...Taanach, Megido a celý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a od Bet-šeanu po Abel-mecholu a za...
1. Královská 5:1...se. Šalomoun vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem....
1. Královská 5:4...nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po Gazu a se všemi okolními zeměmi...
1. Královská 5:5...míru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy...
1. Královská 5:13...písní bylo tisíc a pět. Hovořil o rostlinách od cedru v libanonském pohoří po yzop u zdi nádvoří....
1. Královská 5:32...kameníci je otesávali spolu s kameníky od Chírama a z Gebalu. Tak tedy bylo připraveno dřevo i...
1. Královská 6:15... obložil zdi chrámu zevnitř cedrovými deskamiod podlahy ke stropu obložil vnitřek chrámu dřevem....
1. Královská 6:16...cypřišovými deskami. Ve vzdálenosti 20 loktů od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke stěnám...
1. Královská 7:7...sál, neboli Soudní síň, kde soudil; ta byla od podlahy ke stropu obložená cedrovým dřevem. Podobně byl...
1. Královská 7:9...otesaných, pilami přiřezaných zepředu i zezaduod základů po střechu, zvenku po Velké nádvoří. Základy...
1. Královská 7:23... Tak byla dokončena práce na sloupech. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje k okraji...
1. Královská 7:33...vysoké. Kola byla provedením stejná jako kola od vozu: jejich osy, loukotě, paprsky i náboje, vše bylo...
1. Královská 8:33...hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě,...
1. Královská 8:35...se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém...
1. Královská 8:54...z Egypta." Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu a prosbu k Hospodinu, vstal od Hospodinova oltáře,...
1. Královská 8:65...tehdy slavil slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké shromáždění...
1. Královská 10:15...získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od pocestných, z obchodování kupců i ode všech arabských...
1. Královská 11:7...cele Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východ od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil obětní výšinu...
1. Královská 11:9... které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmi. Hospodin se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho srdce...
1. Královská 11:11... Šalomoun Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin Šalomounovi řekl: "Protože je to s tebou takové, že...
1. Královská 11:23...vzbudil v Rezonovi, synu Eliadovu, který uprchl od svého pána Hadad-ezera, krále Cóby. Když David pobil...
1. Královská 12:4..."Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec...
1. Královská 12:9... "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od...
1. Královská 12:10...tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil...
1. Královská 13:4...muž zvolal k betelskému oltáři, namířil na něj od oltáře rukou a poručil: "Chopte se ho!" Ruka, kterou na...
1. Královská 13:17...ani nic jíst, ani vody se nenapiju, protože jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij...
1. Královská 13:33...jistě naplní." Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty. Naopak, z kdekoho nadělal kněze...
1. Královská 14:8... z lidu a učinil vůdcem svému lidu IzraeleOdtrhl jsem království od domu Davidova a dal je tobě, ale...
1. Královská 14:10...pána i kmána do posledního pacholka. Jako se od hnoje zametá brána, vymetu jeho dům dočista. Kdo...
1. Královská 15:5...Jeruzalém. David totiž dělal, co je v Hospodinových očích správné, a po celý svůj život se neodchýlil...
1. Královská 15:17...Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto...
1. Královská 16:17... Omri pak s celým izraelským vojskem vytáhl od Gibetonu a oblehli Tirsu. Když Zimri viděl, že město je...
1. Královská 16:24...šest let kraloval v Tirse, pak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra kopec Šomron. Na tom kopci...
1. Královská 18:12...oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch odnese kdoví kam. s...
1. Královská 18:26...navrhl, připravili ho a vzývali jméno Baalovo od rána do poledne: "Baali, vyslyš nás!" Neozval se ani...
1. Královská 18:44... Teprve posedmé mládenec zvolal: "Vidím, jak od moře stoupá obláček, ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš...
1. Královská 20:15...odpověděl prorok. Nechal tedy nastoupit mladíky od krajských hejtmanů a bylo jich 232. Po nich nechal...
1. Královská 20:17...královskými spojenci.) Nejprve vyrazili mladíci od krajských hejtmanů. Ben-hadad vyslal průzkumníky,...
1. Královská 20:19..." jdou vyjednávat nebo bojovat!" Za mladíky od krajských hejtmanů ale z města vytáhlo celé izraelské...
1. Královská 20:36... a tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina, půjdeš ode , zabije lev." A když pak šel od...
2. Královská 2:7...prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti dva...
2. Královská 2:9...vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly tvého...
2. Královská 2:10...věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se."...
2. Královská 3:3... syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu, a neodvrátil se od nich. Moábský král Méša choval ovce. Odváděl...
2. Královská 3:20... v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od Edomu přivalila spousta vody, která zaplavila celé okolí...
2. Královská 3:27...oběť na hradbách. Izraelci byli tak zděšeni, že od nich odtáhli a vrátili se do vlasti. Jedna z manželek...
2. Královská 4:3..." odpověděla. "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech sousedů prázdné džbány. jich není málo! Pak se...
2. Královská 4:8... jedna místní zámožná žena ho pozvala k jídluOd doby se pokaždé, když tudy procházel, zastavil u ...
2. Královská 4:28..." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe syna? Neříkala jsem ti, nepodvádíš?!" Na to...
2. Královská 5:15...malého chlapce! Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu muži. Předstoupil před něj a...
2. Královská 5:20...Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co ten Aramejec Náman přinesl. Jakože je živ...
2. Královská 5:22...všechno v pořádku?" ptal se. "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán jen posílá se vzkazem: Teď...
2. Královská 5:24...před Gehazim. Když ale došli k návrší, Gehazi to od nich převzal a schoval to tam v jednom domě. S muži se...
2. Královská 5:27...ulpí na tobě a na tvých potomcích!" A Gehazi od něj odešel malomocný - bílý jako sníh! Proročtí...
2. Královská 6:23...napili, propustil je. Vrátili se ke svému pánuod doby aramejské nájezdy na izraelské území přestaly....
2. Královská 8:14...nad Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od něj vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti říkal...
2. Královská 9:2... syna Jošafatova, syna Nimšiho. Jdi za nímodveď ho od jeho druhů a vezmi ho do nejzazšího pokojíku....
2. Královská 9:29...ve Městě Davidově. Achaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého roku Achabova syna Jorama. Jehu pak dorazil...
2. Královská 10:21...nepřišel. Vešli do Baalova chrámu a naplnili ho od jednoho konce k druhému. "Vydávej roucha všem Baalovým...
2. Královská 10:29...Jehu vymýtil Baala z Izraele. Jehu se ale neodvrátil od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl...
2. Královská 10:31...sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým svým srdcem a...
2. Královská 10:33... Chazael na zaútočil po celé hranici východ od Jordánu. Zabral celou zemi Gileád, totiž území Gáda...
2. Královská 11:11... aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před...
2. Královská 12:6...jako dobrovolný dar. Každý kněz vezme stříbro od jednoho z pokladníků a opraví za něj jakoukoli škodu,...
2. Královská 12:8...ostatní kněze a otázal se: "Proč neopravujete škody na chrámu? Neberte od pokladníků žádné další stříbro...
2. Královská 12:9...na opravy chrámu." Kněží tedy souhlasili, že  od lidí nebudou vybírat stříbro a že nebudou opravovat...
2. Královská 12:10...víku otvor a postavil ji vedle oltáře vpravo od brány k Hospodinovu chrámu. Kněží, strážci prahu, pak do...
2. Královská 12:16...na výplaty dělníků, jednali tak svědomitě, že se od nich ani nežádalo vyúčtování. Stříbro z obětí odškodnění...
2. Královská 12:19...všechno zlato, které se našlo v pokladnicích Hospodinova chrámu i královského paláce, a poslal to...
2. Královská 13:2...v Samaří sedmnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Následoval hříchy Jeroboáma, syna...
2. Královská 13:6...a mohli žít ve svém vlastním tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od hříchů domu Jeroboámova, který svedl...
2. Královská 13:11... Kraloval šestnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů...
2. Královská 14:13... syna Joašova, syna Achaziášova, u Bet-šemešeodkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány k...
2. Královská 14:24...Samaří čtyřicet jedna let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů...
2. Královská 14:25...svedl celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu k Mrtvému moři v Aravě, jak to Hospodin,...
2. Královská 15:9...v Samaří šest měsíců a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otcové. Neodvrátil se od...
2. Královská 15:18...v Samaří deset let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu dobu se neodvrátil od...
2. Královská 15:20...si královskou moc. Menachem to stříbro vymohl od Izraelců. Každý zámožný člověk musel králi odevzdat 50...
2. Královská 15:24...Kraloval v Samaří dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma,...
2. Královská 15:28...v Samaří dvacet let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma,...
2. Královská 17:9... Synové Izraele prováděli špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve všech svých městech - od hlídkových...
2. Královská 17:13... ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Hospodin varoval Izrael i Judu skrze všechny své proroky a...
2. Královská 17:21... je nakonec zapudil ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma...
2. Královská 17:22...ve všech hříších, které páchal Jeroboám, a neodvrátili se od nich. Nakonec tedy Hospodin vyhnal Izrael...
2. Královská 18:6...ním ani po něm nebyl nikdo jako on. Lnul k Hospodinu a neuchyloval se od něj. Dodržoval přikázání, která...
2. Královská 18:8... Také porazil Filištíny po Gazu a okolíod hlídkových věží po pevnosti. Čtvrtého roku...
2. Královská 18:29... krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z ruky vás vysvobodit nemůže!...
2. Královská 18:30... Z ruky vás vysvobodit nemůže! Nenechte se od Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí:...
2. Královská 19:14... Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu a...
2. Královská 20:9...třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?" Izaiáš odpověděl: "Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti...
2. Královská 21:16...tolik nevinné krve, že naplnil Jeruzalém od okraje po okraj - jako by nebylo dost na tom, že svedl...
2. Královská 22:4...knězi, spočítá stříbro přinesené do Hospodinova chrámu, které od lidu vybrali strážci prahu. Svěří...
2. Královská 22:7...kámen na opravu chrámu. Za vyplacené stříbro od nich není třeba žádat vyúčtování, protože jednají...
2. Královská 23:2...stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé...
2. Královská 23:8...Dal také přivést všechny kněze z judských městod Geby po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na nichž...
2. Královská 23:11...svého syna nebo dceru ohněm jako oběť MolochoviOd vchodu do Hospodinova chrámu odstranil koně, které...
2. Královská 23:22... jak je psáno v této Knize smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli...
2. Královská 23:26...a řídil by se celým Zákonem Mojžíšovým. Hospodin se ale přesto neodvrátil od rozhorlení svého velikého...
2. Královská 23:35...odvléci do Egypta, kde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato, musel zemi zdanit. Kvůli...
2. Královská 24:7...všechno, co předtím patřilo vládci Egyptaod Egyptského potoka po řeku Eufrat. Joakin se stal...
2. Královská 25:26...a Babyloňany, kteří s ním byli v Micpě. Všichni od nejmenšího po největšího, včetně velitelů vojsk, se pak...
2. Královská 25:30...u králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po všechny dny svého života....
1. Letopisů 3:9...měl David ještě jejich sestru Támar a další syny od svých konkubín. Šalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl...
1. Letopisů 4:10...Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila  od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal, žádal....
1. Letopisů 5:8... syn Azaze, syna Šemy, syna Joelova. Bydleli od Aroeru k Nebó a Baal-meonu. A protože se jejich stáda...
1. Letopisů 5:10...je a obydleli všechny jejich obce na východ od Gileádu. Synové Gádovi bydleli naproti nim v...
1. Letopisů 5:23...poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon)...
1. Letopisů 7:28...a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemiod Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě,...
1. Letopisů 8:32... Achio, Zecher a Miklot. Miklot zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se...
1. Letopisů 9:33...byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných...
1. Letopisů 9:38... Achio, Zachariáš a Miklot. Miklot zplodil Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se...
1. Letopisů 11:8...Město Davidovo. Vybudoval to město okolo  od terasy Milo k obvodové zdi a zbytek města obnovil...
1. Letopisů 11:32...z benjamínské Gibeje; Benajáš Piratonský; Churaj od potoka Gaaš; Abiel Arbatský; Azmavet Bachurimský;...
1. Letopisů 13:5...to schvaloval. David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby přinesli...
1. Letopisů 14:14..."Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni proti nim od moruší. uslyšíš v korunách moruší šelest kroků,...
1. Letopisů 14:16...Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu po Gezer. Davidova pověst se šířila po všech...
1. Letopisů 16:20...trochu, byli jste tam jen hrstkou cizinců. Z národu do národu když bloudili, od jednoho k jinému království...
1. Letopisů 16:36...tvou chválou se chlubíme!" je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků na věky! A všechen lid...
1. Letopisů 17:7...Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys...
1. Letopisů 17:13...mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého...
1. Letopisů 21:2...a velitelům vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich...
1. Letopisů 23:3...spolu s kněžími a levity. Nechal spočítat levity od třicetiletých výše a jejich počet činil 38 000 mužů. Z...
1. Letopisů 23:24...a Jeremot, celkem tři. Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví vůdcové, jednotlivě...
1. Letopisů 23:27...příbytek ani veškeré jeho služebné náčiní." Podle těchto Davidových posledních slov byli Leviho synové...
1. Letopisů 28:19...Hospodinovy smlouvy. "Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné předlohy,"...
1. Letopisů 29:10...před zraky celého shromáždění dobrořečil Hospodinu: "Hospodine, Bože našeho otce Izraele, požehnaný jsi...
1. Letopisů 29:12... tvé panství a ty jsi hlava, jež převyšuje všeOd tebe pochází bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš...
1. Letopisů 29:14...lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno - to, co jsme dali, bylo z tvé...
1. Letopisů 29:29...jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech vidoucího Samuele...
2. Letopisů 1:13...v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu setkávání na gibeonské výšině odebral do...
2. Letopisů 3:15... Před chrám postavil dvojici sloupů. Byly od sebe 35 loktů daleko a navrchu měly hlavice 5 loktů...
2. Letopisů 4:2...dlouhý, 20 loktů široký a 10 loktů vysoký. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje po okraj...
2. Letopisů 5:9...tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět před svatostánkem. Zvenku je ovšem...
2. Letopisů 5:12...svými syny a bratry stáli oblečeni kmentem východ od oltáře s činely, lyrami a citerami. Sto dvacet...
2. Letopisů 6:24...hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě,...
2. Letopisů 6:26...se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém...
2. Letopisů 6:42... tví věrní se radují z tvé dobroty. Neodvracej, Hospodine Bože, svoji tvář od toho, kohos pomazal...
2. Letopisů 7:8...sedmidenní slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok. Bylo to jedno veliké...
2. Letopisů 7:14... který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých...
2. Letopisů 8:15... jak to přikázal David, muž Boží. Neuchýlili se od králova příkazu pro kněží a levity v ničem, ani ve...
2. Letopisů 9:14...získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od pocestných, kupců a obchodníků i ode všech arabských...
2. Letopisů 9:26...měst i k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem....
2. Letopisů 9:29... Ostatní Šalomounovy skutky jsou, jak známood počátku do konce sepsány ve Slovech proroka Nátana, v...
2. Letopisů 10:4..."Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám tvůj otec...
2. Letopisů 10:9... "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od...
2. Letopisů 10:10...tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil...
2. Letopisů 12:12...do strážní komory. Protože se však pokořil, Hospodinův hněv se od něj odvrátil a nezničil je úplně. V...
2. Letopisů 12:15...Hospodina. Rechoboámovy skutky jsou, jak známood počátku do konce sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech...
2. Letopisů 16:1...izraelský král Baaša. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto...
2. Letopisů 16:9...na Hospodina, a tak ti je vydal do rukou. Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo...
2. Letopisů 16:11...dopustil velikých krutostí. Asovy skutky jsou od počátku do konce zapsány v Knize judských a...
2. Letopisů 17:4... Namísto toho hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho příkazy. Hospodin mu dal...
2. Letopisů 18:31... aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, Hospodin mu pomohl. Bůh je od něj odlákal. Vozatajové poznali,...
2. Letopisů 19:4...v Jeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel je k Hospodinu,...
2. Letopisů 19:10...srdcem. U každého sporu, který k vám přijde od vašich bratrů z jiných měst, se bude týkat prolití...
2. Letopisů 20:4...a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina. Přišli hledat Hospodina opravdu ze všech...
2. Letopisů 20:34...Bohu svých otců. Ostatní Jošafatovy skutky jsou od počátku do konce zapsány ve Slovech Jehua, syna...
2. Letopisů 21:12...Jeruzaléma a spolu s nimi strhl i JuduOd proroka Eliáše mu proto přišel dopis: "Tak praví...
2. Letopisů 23:10... aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před...
2. Letopisů 24:5...jim: "Rozejděte se do judských měst a vybírejte od celého Izraele každoroční obnos stříbra na opravu chrámu...
2. Letopisů 25:5...hřích." Amaciáš shromáždil Judu, seřadil je podle otcovských rodů a celého Judu i Benjamína přidělil...
2. Letopisů 25:13...vojskem do války, mezitím napadali judská města od Samaří po Bet-choron. Pobili v nich na 3 000 obyvatel...
2. Letopisů 25:23... syna Joašova, syna Achaziášova, u Bet-šemešeodkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány k...
2. Letopisů 25:26... o patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a...
2. Letopisů 25:27...sepsány v Knize judských a izraelských králůOd dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti...
2. Letopisů 26:18...řekli mu: "Uziáši, nenáleží ti pálit kadidlo Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovi, jsou posvěceni k jeho...
2. Letopisů 26:22... který také vládl lidu. Ostatní Uziášovy skutky od počátku do konce sepsal prorok Izaiáš, syn Amosův....
2. Letopisů 27:2... dcera Sádokova. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od...
2. Letopisů 28:26... Ostatní jeho skutky i všechny jeho způsoby jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a...
2. Letopisů 29:6...svatyně všechno nečisté! Naši otcové zradili Hospodina, našeho Boha, a páchali, co je v jeho očích zlé....
2. Letopisů 29:10... dcery a ženy jsou v zajetí. Teď jsem ale rozhodnut uzavřít s Hospodinem, Bohem Izraele, smlouvu, aby od...
2. Letopisů 29:24...je potom porazili a jejich krví očistili oltář od hříchu. Tak vykonali smírčí obřady za Izrael; král totiž...
2. Letopisů 29:25...zápaly i oběti za hřích. Král postavil v Hospodinově chrámu levity s činely, lyrami a citerami podle...
2. Letopisů 30:5...řešení se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po...
2. Letopisů 30:6...a Judska vyrazili poslové s tímto dopisem od krále a jeho hodnostářů: "Synové Izraele, vraťte se k...
2. Letopisů 30:8...vidíte. Nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové. Poddejte se Hospodinu a pojďte do jeho svatyně, kterou...
2. Letopisů 30:10...tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od města k městu k Zabulonu, ale byli jen k posměchu a...
2. Letopisů 30:26... V Jeruzalémě zavládla nesmírná radost, neboť od dob izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, město...
2. Letopisů 31:10...levitů. Nejvyšší kněz Azariáš z domu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy lidé začali do Hospodinova...
2. Letopisů 31:16...stejně jako starým. Rozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných seznamech -...
2. Letopisů 31:17...příděly kněžím, kteří byli uvedeni v seznamech podle svých otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let...
2. Letopisů 32:15...mohl z mých rukou vysvobodit vás? Nenechte se od Ezechiáše klamat a podvádět! Nevěřte mu! Žádný bůh...
2. Letopisů 33:14...obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od pramene Gíchon podél potoka ke vchodu do Rybné brány...
2. Letopisů 34:3...roce začal očišťovat Judsko a Jeruzalém od obětních výšin, Ašeřiných kůlů, soch a odlitků. Pod jeho...
2. Letopisů 34:9...mu stříbro, které levitští strážci prahu vybrali od Manasese, Efraima a od ostatních Izraelců, kteří je...
2. Letopisů 34:30...stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé...
2. Letopisů 35:18...Slavnost nekvašených chlebů. Takovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka Samuela. Žádný z...
2. Letopisů 35:27...v Hospodinově Zákoně, a veškeré jeho počínání je od počátku do konce popsáno v Knize izraelských a...
Ezdráš 3:6...přinášel oběť Hospodinu. Zápalné oběti Hospodinu začali přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačkoli...
Ezdráš 3:7...Hospodinův chrám ještě neměl ani základy. Podle povolení od krále Kýra pak dali peníze kameníkům a...
Ezdráš 4:2...za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha...
Ezdráš 4:4...perský král Kýros." Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu vlády perského...
Ezdráš 4:11...dopisu, který mu poslali:) Králi Artaxerxovi od tvých služebníků za Eufratem. Oznamujeme králi, že Židé,...
Ezdráš 4:12...za Eufratem. Oznamujeme králi, že Židé, kteří od tebe dorazili k nám, se usadili v Jeruzalémě a chtějí to...
Ezdráš 4:15...nalezneš a zvíš, že to město se bouřilo a škodilo všem králům a říším a že v něm od starodávna vznikají...
Ezdráš 4:19...bylo zkoumáno a zjištěno, že dotyčné město je od starodávna proti králům odbojné a že v něm vznikají...
Ezdráš 5:5... dokud o tom nebude zpraven Dareios a dokud od něj nepřijde odpověď. Toto je znění dopisu, který poslal...
Ezdráš 5:16...a položil základy Božího domu v JeruzaléměOd doby se dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže,...
Ezdráš 6:21...navrácení ze zajetí a s nimi každý, kdo se oddělil od nečistoty okolních národů, aby hledal Hospodina,...
Ezdráš 7:6... Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od Hospodina, Boha Izraele. Král mu dal, o cokoli požádal,...
Ezdráš 7:21... nařizuji všem pokladníkům za Eufratem: Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, nechť...
Ezdráš 7:24...syny nestihl jeho hněv. Dále se vám oznamuje, že od kněží, levitů, zpěváků, strážných, chrámových sluhů a...
Ezdráš 8:31...Boha. Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad...
Ezdráš 9:1...se slovy: "Izraelský lid, kněží ani levité se neoddělují od okolních národů - Kananejců, Chetejců,...
Ezdráš 9:11...obsadit, je poskvrněná nečistotou okolních národů, kteří tu zemi naplnili svými špinavými ohavnostmi od...
Ezdráš 10:6...tak zachovají. Teprve když to odpřisáhli, Ezdráš odešel od Božího chrámu do komory Jochanana, syna...
Ezdráš 10:11...a rozmnožili jste vinu Izraele. Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců, přiznejte pravdu. Splňte jeho vůli...
Ezdráš 10:14...se stařešiny a správci příslušného města, aby se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci...
Nehemiáš 3:19... syn Ješuúv, správce Micpy, opravoval další část od stupňů ke zbrojnici do rohu hradby. Za ním Baruch,...
Nehemiáš 3:20... syn Zabajův, horlivě opravoval další část od rohu hradby ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašiba....
Nehemiáš 3:21... syn Uriáše, syna Kocova, opravoval další část od vchodu do Eliašibova domu po místo, kde dům končil....
Nehemiáš 3:24...ním opravoval další část Binui, syn Chenadadůvod Azariášova domu k baště v rohu hradby. Palal, syn...
Nehemiáš 3:28...naproti velké předsunuté věži ke zdi OfeluOd Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti...
Nehemiáš 3:32...naproti Strážné bráně a k rohové teraseOd rohové terasy k Ovčí bráně opravovali zlatníci a kupci....
Nehemiáš 4:10...všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému díluOd toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá...
Nehemiáš 4:13...trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu: "Dílo je veliké a rozsáhlé a...
Nehemiáš 4:15...jsme tedy na díle a polovina třímala kopí od svítání, dokud nevyšly hvězdy. Tehdy jsem řekl lidu:...
Nehemiáš 5:12... za který jim půjčujete!" "Všechno vrátíme," odpověděli na to. " od nich nebudeme nic požadovat....
Nehemiáš 5:14...podle tohoto slova. Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od...
Nehemiáš 5:15...nepobíral místodržitelské dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40...
Nehemiáš 6:16...všichni naši nepřátelé ve všech okolních národech, byli zděšeni a zdrceni. Poznali, že to dílo pochází...
Nehemiáš 8:3...slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranství u Vod brány od svítání do poledne všem mužům i ženám,...
Nehemiáš 8:4...Knize Zákona. Učenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu zhotoveném. Vpravo od něj stál Matitiáš,...
Nehemiáš 8:17...toho dne synové Izraele nic takového nedělali  od dob Jozuy, syna Nunova. Byla to obrovská radost. Každý...
Nehemiáš 8:18... syna Nunova. Byla to obrovská radost. Každý den od začátku slavnosti do konce se četlo z Knihy Božího...
Nehemiáš 9:5...Ješua, Kadmiel, Bani, Chašabnejáš, Šerebiáš, Hodiáš, Šebaniáš a Petachiáš pak zvolali: "Vstaňte a...
Nehemiáš 9:32...ty útrapy, které nás potkaly - naše krále i hodnostáře, naše kněze i proroky, naše otce i všechen lid....
Nehemiáš 9:35...jsi jim prokazoval, když ještě měli tu širou, úrodnou zemi, kterou jsi jim dal, nesloužili ti a od svých...
Nehemiáš 10:29... zpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy,...
Nehemiáš 11:30...polnostech, v Azece a jejích vesnicích. Sídlili od Beer-šeby k údolí Hinom. Synové Benjamínovi byli v...
Nehemiáš 13:21...jsem jim. "Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od doby v sobotu nechodili. Levitům jsem nařídil, aby...
Ester 1:1... jenž kraloval nad sto sedmadvaceti provinciemi od Indie po Habeš. Xerxes toho času trůnil v královském...
Ester 3:8... Haman potom řekl králi Xerxovi: "Je tu jeden národ mezi národy všech provincií tvé říše, roztroušený, ale...
Ester 4:5... který byl osobně přidělen. Přikázala mu,  od Mordechaje zjistí, co se děje a proč se tak chová....
Ester 4:12...třicet dní!" Když byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester, poslal tuto odpověď: "Nemysli si, že v...
Ester 7:7...jako omráčený. Král v návalu hněvu vstal od vína a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal, aby...
Ester 8:9...sivan, byli svoláni královští písaři. Přesně podle Mordechajových pokynů se napsalo jak Židům, tak...
Ester 8:15...byl vyhlášen i v súském paláci. Mordechaj vyšel od krále oděn královsky v modré a bílé, s velkou zlatou...
Ester 9:16... aby bránili své životy a zjednali si klid od nepřátel. Pobili pětasedmdesát tisíc protivníků, kořisti...
Ester 9:22...měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal proměnil v...
Ester 9:26...na kůlech. Proto se těm dnům říká purimod toho slova pur. Kvůli všemu, co je zapsáno v této...
Job 1:5... přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro posílal, aby je posvětil. Od...
Job 1:12...pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho...
Job 1:19...v domě svého prvorozeného bratra, když vtom se od pouště přihnal mohutný vichr a udeřil na ten dům ze...
Job 2:7...moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy k patě...
Job 2:10...a zemři!" "Mluvíš jako nějaká hloupá ženská," odpověděl . "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a...
Job 4:20...Rozmáčknout je lze snáze než mola, drceni bývají od rána do večera. Bez povšimnutí navždy zahynou, lano...
Job 6:23...' nebo: ‚Vyplaťte ze svého'? ‚Vysvoboďte  od nepřítele,' nebo: ‚Od tyranů zachraňte'? Poučte , a...
Job 7:18...ti zdá tak významný a že ti tolik leží na srdciOd samého rána se o něj zajímáš, každičkou chvíli ho chceš...
Job 15:18...vyprávět, to, co hlásají mudrci, když netají, co od svých předků přijali (země byla dána jenom jim, nikdo...
Job 16:16...pytlem zakryl jsem, svým čelem ryji zem. Tvář mi od pláče opuchla, stín smrti mi leží na víčkách. přece...
Job 22:6...špatnost musí být veliká, tvá vina je bezmeznáOd bratří jsi bezdůvodně zástavu vybíral a nahým svlékals...
Job 24:9...se ke skále, nemají přístřeší. Jiní zas sirotka od prsu uloupí, vezmou ho chudákům do zástavy. Ti chodí...
Job 27:15... Pozůstalé po něm pohřbí mor, nebudou oplakáváni od svých vdov. I kdyby stříbra jak prachu nakupil, i kdyby...
Job 31:18...jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj nedávalOd mého mládí u jak u otce vyrůstal, od svého dětství...
Job 31:27...bych se v srdci dal tajně svést a rukou jim od úst poslal polibek? I to by byl přece trestuhodný hřích,...
Job 33:17...uši a svými hrozbami je děsí. To aby člověka od skutku odvrátil, aby mu v jeho pýše zabránil, aby jeho...
Job 33:18...mu v jeho pýše zabránil, aby jeho duši uchránil od jámy, aby jeho život nepronikl šíp. Anebo ho na lůžku...
Job 33:30...Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor,...
Job 34:27...zločiny veřejně a všem na očích. To proto, že od něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbali. Křik chudých...
Job 35:7...budeš spravedlivý, jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí člověku jako ty,...
Job 36:7...jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby...
Job 36:10...jim uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátit. Pokud poslechnou a budou mu sloužit,...
Job 37:22...září na nebi, poté co vítr mraky rozptýlilOd severu vychází zlatý třpyt, ohromnou slávou Bůh se...
Job 41:12... roj jisker létá kolem něj. Dým se mu valí od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem. Svým dechem...
Žalmy 3:3...proti mně! Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla Ty však, Hospodine, jsi...
Žalmy 17:2...moji modlitbu - vychází ze rtů bezelstnýchOd tebe samého vyjde můj soud, tvé oči na právo ...
Žalmy 18:4...štít, roh vítězství, můj hrad. Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel zachránil!...
Žalmy 18:23...nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudyod jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním...
Žalmy 18:27...chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíšod zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky,...
Žalmy 19:13...odplata. Kdo ale rozpozná vlastní poblouzeníOd skrytých hříchů očisti! Zbav svého služebníka i těch...
Žalmy 22:2...můj, proč jsi opustil? Proč jsi tak daleko od záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám...
Žalmy 22:11... matky, u jejích prsů dals mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna můj Bůh jsi...
Žalmy 22:21...se mi, ty, sílo , mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň ...
Žalmy 24:5...marnostem a nepřísahá falešně. Takový přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha, své spásy. Takoví...
Žalmy 25:6... na tebe spoléhám každý den! Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků....
Žalmy 31:14...tak jako mrtvý, rozbitému hrnci se podobámOd tolika lidí slyším pomluvy - hrůza ze všech stran! se...
Žalmy 31:23...obklíčen. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí tvých jsem zavržen!" Ty jsi však vyslyšel moje...
Žalmy 33:11...Hospodin kazí, lidské úmysly vniveč obrací. Hospodinův záměr však obstojí navždy, úmysly jeho srdce od věků...
Žalmy 33:19... kdo v jeho lásku doufají, aby je vysvobozoval od smrti, aby je živil v dobách hladových. Naše duše po...
Žalmy 37:22... spravedlivý však soucit a rozdává. Požehnaní od Boha obdrží zemi, vyhnáni však budou ti, jež proklíná....
Žalmy 37:39...budou vyhlazeni, ničemové nemají žádné vyhlídkyOd Hospodina je záchrana spravedlivých, on je jim silou v...
Žalmy 41:14...přítomnosti stavíš navěky. je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků navěky! Amen! Amen! Pro...
Žalmy 49:15...je, když jejich tělo bude v hrobě hnít daleko od jejich slavných obydlí. Můj život ale Bůh z hrobu...
Žalmy 50:1...jako zvířata musí zahynout. Žalm Asafův. Hospodin, Bůh bohů, promlouvá, celou zem svolává od slunce...
Žalmy 51:4...soucitu odstraň poklesky. Důkladně omyj  od mého provinění, od mého hříchu očisti! Uznávám...
Žalmy 51:7... oprávněn jsi odsoudit! Vždyť nesu vinu  od narození, hříšný jsem od svého početí. Ty však jsi od...
Žalmy 51:8... hříšný jsem od svého početí. Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, v lůně matky učils ...
Žalmy 51:11...a veselí, údy zlámal jsi - kéž znovu tancujíOd mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny viny kéž...
Žalmy 55:20...mně! Bůh vyslyší a pokoří je, ten, který od věků kraluje! séla Bůh, jenž se nikdy nemění, pokoří ty,...
Žalmy 56:14...přinesu vděčné oběti. Vždyť jsi zachránil od smrti, nohy od zvrtnutí, abych směl před Bohem stále...
Žalmy 58:4...plné srdce, po celé zemi šíříte násilí!  odmalička se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví...
Žalmy 59:3... ochraňuj. Zbav těch zlosynů, zachraň  od těch vrahounů! Pohleď, Hospodine - v záloze na číhají...
Žalmy 59:17...budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v...
Žalmy 61:3...volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchejOd konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která...
Žalmy 62:2...Jedutuna. Žalm Davidův. Jen v Bohu duše odpočívá, od něj přichází záchrana. Jen on je skála,...
Žalmy 62:6...však srší kletbami!séla Jen v Bohu, duše odpočívej, od něj přichází moje naděje. Jen on je skála,...
Žalmy 65:4...naše modlitby. Když nás přemáhají naše hříchyod našich vin nás očistíš! Blaze vyvoleným, které zveš, aby...
Žalmy 65:9...národy, svými zázraky ohromuješ celý světod východu k západu jásot působíš! Navštěvuješ zemi a...
Žalmy 71:5...násilníka, jenž páchá bezpráví! Vždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na tebe, Pane můj, spoléhám od...
Žalmy 71:6...nadějí, na tebe, Pane můj, spoléhám od mládíOd svého narození se o tebe opírám, ty jsi vyvedl z lůna...
Žalmy 71:17... Pane, připomínat chci! Učils , Božeod mládí, dosud vyprávím o tvých zázracích. Neopouštěj...
Žalmy 72:8...se blahobyt, dokud měsíc nezmizí. panuje od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. se mu...
Žalmy 72:14...bude mít soucit, život chudákům zachrání. Vysvobodí je od křivdy a vydírání, jejich krev totiž draze cení...
Žalmy 75:7...své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!" Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde. Jedině...
Žalmy 78:26...andělský chleba, poslal jim jídla dosyta! Východ vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal....
Žalmy 78:38...byl soucitný - nezahladil je a jejich viny stále odpouštěl. Svůj hněv často odvracel od nich, všechnu svou...
Žalmy 78:70...navěky. Vyvolil svého služebníka Davida, vzal ho od ovcí v ohradách. Povolal ho od ovcí s jehňaty, aby pásl...
Žalmy 78:71...Davida, vzal ho od ovcí v ohradách. Povolal ho od ovcí s jehňaty, aby pásl Jákoba, jeho lid, totiž Izrael,...
Žalmy 80:17...kterou sis pěstoval, posekána, spálena ohněm jeod tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice...
Žalmy 84:8...je v studnici a první déšť je požehnáním zahalíOd síly k síle putují - před Bohem na Sionu se všichni...
Žalmy 88:6...hrobě ležící, na něž si nevzpomeneš nikdy vícod tvojí ruky jsou vzdáleni! Shodils do jámy nejhlubší,...
Žalmy 88:16...přede mnou svoji tvář? Ztrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé hrůzy, jsem bezradný. Tvůj prudký hněv...
Žalmy 89:34...a jejich provinění ranami. Svou lásku však od něj neodvrátím, svou vlastní věrnost nezradím, svou...
Žalmy 90:2...Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh...
Žalmy 93:2...neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než časod věčnosti jsi ty sám! Zvedají řeky, Hospodine, zvedají...
Žalmy 94:13... člověku, jehož učíš ze svého Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma ničemům....
Žalmy 102:6...jak tráva uvadlo, ani si nevzpomenu na jídloOd námahy mého kvílení jsem na kost vyhublý! Pelikánu v...
Žalmy 103:4... on uzdravuje ze všech nemocí. On vykupuje od smrti v propasti, on korunuje láskou a něžností. On...
Žalmy 103:12... tak velkou lásku k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše...
Žalmy 105:13...jen trochu, byli jenom hrstkou cizinců. Z národu do národu když bloudili, od jednoho k jinému království...
Žalmy 105:16...žal!" Když potom přivolal na zem hladodřízl je od chleba, poslal před nimi jistého Josefa, jehož...
Žalmy 106:48... tvou chválou se chlubíme! je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků navěky! všechen lid...
Žalmy 107:20... Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které...
Žalmy 108:13...Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana od člověka je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně...
Žalmy 109:24...ztrácím se, jako kobylka jsem větrem unášenOd postu se mi chvějí kolena, tělo hubne a sesychá....
Žalmy 113:3...velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak i navěkyOd východu slunce tam, kde zachází, buď sláva jménu...
Žalmy 115:15...Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše potomkyOd Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on sám učinil!...
Žalmy 116:8...ti dobrodiní prokázal! Ty jsi zachránil od smrti, oči od slz, nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem...
Žalmy 119:10...slovem řídí se! Celým svým srdcem hledám od tvých příkazů zbloudit nenech ! V srdci si ukládám tvé...
Žalmy 119:21...tvých pokynech. Okřikuješ pyšné - jsou proklatíod tvých přikázání zbloudili! Zbav zahanbení a potupy,...
Žalmy 119:51...svými výroky. Pyšní zasypali svými posměškyod tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé...
Žalmy 119:101...nad starce, neboť se držím tvých pravidel.  Od každé zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem...
Žalmy 119:102...své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým.  Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám jsi můj učitel....
Žalmy 119:150... obživ ! Blíží se ti, kdo běží za zvrhlostíod tvého Zákona se ale vzdalují. Ty, Hospodine, blízký...
Žalmy 119:155...zaslíbil, prosím obživ ! Ničemové jsou daleko od spásy, neboť se neptají na tvé zákony. Veliké je,...
Žalmy 119:157... pronásledují a sužují, nevzdálím se však od tvých svědectví. Pohled na zrádce hnusím si, neboť...
Žalmy 120:2...svém soužení volám a on mi odpoví. Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků! Jak...
Žalmy 121:2...oči obracím - odkud se dočkám pomoci? pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá...
Žalmy 127:3...svoje milé spánkem obdařil! Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna. Tak jako šípy, jež...
Žalmy 129:1...Pokoj Izraeli! Poutní píseň. Tolik týrali  od dětství - jen řekni, Izraeli: Tolik týrali od...
Žalmy 129:2...dětství - jen řekni, Izraeli: Tolik týrali  od dětství, nikdy ale nezmohli! Přes moje záda oráči...
Žalmy 135:7...i na zemi, v mořích i v každé hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky,...
Žalmy 135:8...svých pokladnic. On pobil v Egyptě prvorozenéod lidí po dobytek. Divy a zázraky seslal, Egypte, proti...
Žalmy 137:3...tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí: "Co kdybyste nám zpívali některou z...
Žalmy 140:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Zachraň , Hospodine, od lidí zlých, braň před těmi, kdo páchají...
Žalmy 140:5...jed skrývají pod svými rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou ničemy, braň před těmi, kdo páchají...
Žalmy 144:10...darovat, vyprostíš svého služebníka DavidaOd krutého meče vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti...
Přísloví 1:8...pohrdá. Poslouchej, synu můj, otcovo poučeníod matčiných pokynů se nevzdaluj. Půvabným věncem na tvé...
Přísloví 4:15...nikdy nekráčej. Varuj se a nechoď po odvrať se od a jdi pryč! Neusnou, dokud někomu neublíží,...
Přísloví 4:24...vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči vždycky hledí přímě, svým pohledem miř...
Přísloví 4:27... Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla! moudrosti dopřej pozornost, synu, nakloň...
Přísloví 5:7...kam. Proto mne poslyšte, synové moji, neuhýbejte od mých výroků! Daleko od vede tvá cesta, k jejímu...
Přísloví 5:8... synové moji, neuhýbejte od mých výroků! Daleko od vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se...
Přísloví 6:20...mezi bratřími. Opatruj, synu, otcova přikázáníod matčiných pokynů se nevzdaluj. Navěky připoutej si je k...
Přísloví 8:23...zplodil, před všemi svými činy, před časemOd věků jsem byla ustavena, od počátku, dříve než začal...
Přísloví 16:17...je získat rozumnost. Cesta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání. Pýcha...
Přísloví 16:33...Člověk si může házet losem do klína, všechno rozhodování je však od Hospodina. Lepší je suchý kus chleba v...
Přísloví 18:9...do nitra ale padají. Kdo při své práci lenošíod kazisvěta se příliš neliší. Hospodinovo jméno je pevnou...
Přísloví 19:27... Přestaň, synu, naslouchat poučení, a zabloudíš od slov poznání. Ničemný svědek se vysmívá právu, ústa...
Přísloví 20:3...svůj život ohrožuje, kdo jej popudí. Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup....
Přísloví 20:9...zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté srdceod hříchu jsem se oprostil? Dvojí metr a dvojí závaží -...
Přísloví 23:10...tvých slov jen pohrdne. Neposunuj dávné mezníkyod pole sirotků dej ruce pryč! Jejich Zastánce je totiž...
Přísloví 24:18...padne, nejásej v srdci nad jeho klesnutím. Hospodinu by se nelíbil ten pohled, mohl by od něj odvrátit...
Přísloví 25:4...země, tak srdce králů nelze vystihnout. Když se od stříbra odloučí struska, zlatníkovi se ukáže ryzí kov....
Přísloví 25:5...struska, zlatníkovi se ukáže ryzí kov. Když od krále odloučí darebáka, spravedlností se zpevní jeho...
Přísloví 26:12...člověka, co si moudrý připadá? Více se čekat od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma je na cestě! Po ulicích...
Přísloví 27:6...nežli tajené milování. Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka. Sytý i pláství medu...
Přísloví 27:14...zástavu. Kdo svému příteli halasně žehná brzy od rána, za kletbu se mu to počítá. Věčnému crčení v období...
Přísloví 28:17... Člověk obtížený vraždou se řítí do jámyod takového ruce pryč! Kdo žije poctivě, ten zachován bude,...
Přísloví 29:20...člověka, co v řeči pospíchá? Více se čekat od hlupáka! Když někdo otroka odmalička hýčká, bude mít z...
Přísloví 30:12...nežehná. Je pokolení, jež se sobě zdá čistéod svojí špíny však není omyté. Je pokolení - ó jak...
Přísloví 30:17...se otci a poslušností k matce pohrdá, havrani od potoka vyklovou oči, spolykají mu je orlí mláďata. Tři...
Kazatel 3:11...do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku do konce. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné...
Kazatel 6:5...v tmách, nevidí slunce a o ničem neví, narozdíl od něj ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let,...
Kazatel 11:10...si k srdci nepřipouštěj a všechny potíže drž si od těla - vždyť dětství a mládí je marnost prchavá! ...
Kazatel 12:11...poctivé a pravé výroky. Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou hřeby zatlučené - všechny...
Izaiáš 1:6...je celá pokrytá ranami a srdce puká bolestíOd chodidel k temeni nezůstal kousek netknutý: jen samé...
Izaiáš 1:15...ruce, zakrývám si oči před vámi; když své modlitby hromadíte, neslyším. Ruce máte celé od krve -...
Izaiáš 1:24...se zastat vdov. Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupů, Mocný izraelský: Ach, jak si ulevím od svých...
Izaiáš 4:4...smyje špínu sionských dcer a umyje Jeruzalém od krve. Nad celou horou Sion a nad všemi, kdo se tam...
Izaiáš 5:26...se ještě chystá udeřit. Pozvedá korouhev pro národ zdaleka, od konce světa ho hvízdnutím přivolá, a hle -...
Izaiáš 7:17...tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim...
Izaiáš 8:8...vylije z břehů. I Judu zaplaví, rozlije se a rozvod, takže dosáhne po bradu. Roztáhne křídla a naplní...
Izaiáš 8:18...s nadějí. Hle - a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli jako divy a znamení od Hospodina...
Izaiáš 9:6...je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne navěky. Horlivost Hospodina zástupů to...
Izaiáš 13:5...chystá vojsko do války! Táhnou ze země dalekéod konce světa za obzorem - Hospodin s nástroji svého hněvu...
Izaiáš 13:6...zničili celou zem! Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhouba od Všemohoucího blíží se! A proto...
Izaiáš 13:10...se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí  od svítání a měsíc nevydá svůj svit. Potrestám svět za jeho...
Izaiáš 14:3...vládnout nad svými tyrany. V den, kdy ti Hospodin odpočinout od tvé bolesti, od tvého trápení a těžké...
Izaiáš 14:31... křič! Všichni Filištíni se třesou strachyOd severu se valí vojsko jako dým, nikdo nezaostává za jeho...
Izaiáš 20:6...a k nimž jsme se obraceli o pomoc, aby nás osvobodili od asyrského krále! Jak potom unikneme my?'" Ortel...
Izaiáš 21:10...zrno na mlatu, ohlásil jsem vám, co jsem uslyšel od Hospodina zástupů, od Boha Izraele. Ortel nad Dumou: Ze...
Izaiáš 22:24...ratolestí a výhonků - všemožné drobné nádobí od pohárků po džbány. V ten den, praví Hospodin zástupů,...
Izaiáš 24:3... o všechno bude oloupena - takové slovo vyšlo od Hospodina! Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán,...
Izaiáš 27:8...jsi s nimi svoji při. Prudkým vichrem jsi je odvál pryč, jako když od východu vítr udeří. Tak tedy budou...
Izaiáš 27:12...se nad ním jeho Stvořitel. V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat k Egyptskému potoku a...
Izaiáš 28:9...poučit? Komu chce vykládat své poselství? Sotva odkojeným mrňousům, právě odstaveným od prsů? Prý: To a to...
Izaiáš 28:29...kolem se přes přejíždí, koně je ale nedrtíOd Hospodina zástupů to všechno pochází - jak podivuhodné...
Izaiáš 29:6...plevy ve větru. Stane se to náhle, v okamžiku od Hospodina zástupů. On je navštíví hromem a zemětřesením,...
Izaiáš 31:6...a zachrání. Synové Izraele, vraťte se k Tomuod něhož jste tak hrozně odpadli! V ten den každý zavrhnete...
Izaiáš 34:6... který jsem odsoudil k naprostému zničení. Hospodinův meč se koupe v krvi, od tuku celý lepkavý, od krve...
Izaiáš 36:14... krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Nemůže vás vysvobodit! Nenechte se od...
Izaiáš 36:15...klamat. Nemůže vás vysvobodit! Nenechte se od Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když vám tvrdí:...
Izaiáš 36:18...obilí a moštu, země chleba a vinic. Nenechte se od Ezechiáše podvádět, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí...
Izaiáš 37:14... Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a...
Izaiáš 38:7...krále a budu to město bránit. Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: Hle, vrátím stín...
Izaiáš 38:12...pryč; jako tkadlec jsem svůj život zavinul, když odstřihls od stavu - než uplyne den s večerem, se mnou...
Izaiáš 40:19...chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobáOdlité modle řemeslníka, pozlacené od zlatníka, s řetízky...
Izaiáš 40:21...to nevíte? Copak neslyšíte? Copak se vám to od počátku neoznamuje? Copak od založení země nerozumíte?...
Izaiáš 41:4...dříve nevkročil. Kdo to způsobil a učinil? Kdo od počátku volá lidská pokolení? Hospodin, ten první, ...
Izaiáš 41:9...si vyvolil - jsi símě Abrahama, mého příteleOd končin země jsem vychvátil, povolal jsem z krajů...
Izaiáš 41:25...kdo si vás volí, je odporný! Ten, jehož vzbudímod severu blíží se, ten, který na východě vzývá jméno ....
Izaiáš 41:26... jako když hrnčíř hlínu rozšlape. Kdo to říkal od počátku, abychom to věděli, kdo odedávna, abychom řekli:...
Izaiáš 42:23...Kdyby tak někdo z vás naslouchal! Kdyby tak od nynějška pozor dal! Kdo to Jákoba vydal v plen? Kdo...
Izaiáš 43:5...dám celé národy. Neboj se, jsem s tebouOd východu přivedu tvé potomky, od západu shromáždím....
Izaiáš 45:6...Bůh. I když neznáš, vyzbrojím, aby od východu k západu všichni poznali, že kromě není ani...
Izaiáš 46:3... kdo pozůstali domu Izraelovu, vy, které hýčkám od lůna matky, vy, které od narození nosím v náručí: do...
Izaiáš 46:10...jiný není, jsem Bůh a není žádný kromě mne.  od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane....
Izaiáš 46:11...stane se, udělám vše, co se mi chce." zavolám od východu dravce, muže své vůle ze země daleké. Co jsem...
Izaiáš 46:12...naplním. Slyšte , vy v srdci zatvrzelíod spravedlnosti tak vzdálení: Svou spravedlnost jsem...
Izaiáš 47:12...s tím množstvím kouzel svých, jimiž ses zabývala od mládí. Třeba ti nějak prospějí, třeba někoho vystrašíš!...
Izaiáš 47:15...prospějí ti tvoji kupčíci, s nimiž ses zabývala od mládí. Každý se potácí svými cestami, nezachrání ...
Izaiáš 48:8...zavřené. Věděl jsem totiž, že jsi zrádce, že jsi od narození vzbouřenec. Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji...
Izaiáš 48:16...bude úspěšná. Přistupte ke mně a tohle poslyšteOd počátku jsem nikdy nemluvil skrytě a ve chvíli, kdy se...
Izaiáš 49:1...pro ničemy! Poslouchejte , ostrovy, daleké národy, slyšte : Hospodin povolal od narození,...
Izaiáš 49:12...budou zpevněny. Hle - přicházejí z dálkyod severu jedni, od západu další a jiní z asuánské krajiny....
Izaiáš 50:9...žaloby? ke mně přistoupí! Hle, Panovník Hospodin pomáhá mi. Kdo odsoudí? Hle, všichni se obnosí jako...
Izaiáš 51:9...časy je spasení. Probuď se, probuď, paže Hospodinova, obleč se silou svou! Probuď se jako za dávných dnů...
Izaiáš 51:21... Proto teď slyš, ty ztrápená, ty opilá, ne však od vína: Toto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu,...
Izaiáš 53:4...vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším...
Izaiáš 54:10... nebudu přísně hubovat. I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, láska od tebe nikdy...
Izaiáš 56:2...sobotu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla. tedy neříká žádný cizinec, který se...
Izaiáš 58:13... když budeš sobotu nazývat svým blahem, Hospodinovým svatým a slavným dnem, a budeš ji slavit tak, že...
Izaiáš 59:9... že tudy kráčející pokoj neznají. Proto je od nás právo daleko, proto k nám nedosahuje spravedlnost!...
Izaiáš 59:13... uznáváme své zločiny: Vzpouru a zradu proti Hospodinu, odvrácení se od Boha, řeči o násilí a o útlaku,...
Izaiáš 59:21... A toto bude smlouva s nimi, praví Hospodin: Můj Duch, který je na tobě, a slova, jež jsem...
Izaiáš 63:16...Abraham a Izrael se o nás nestaral, ty, Hospodine, jsi Otec náš, od věků máš jméno Vykupitel náš. Proč...
Izaiáš 64:3...- sestoupils a před tebou se hory roztřáslyOd věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že...
Izaiáš 66:23... tak zůstane i vaše jméno a vaši potomciOd novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet...
Jeremiáš 1:13... abych je vykonal." Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Co vidíš?" "Vidím vroucí kotel," odpověděl jsem,...
Jeremiáš 1:14..." odpověděl jsem, "jak se naklání od severu." "Od severu se valí neštěstí na všechny obyvatele země," řekl...
Jeremiáš 3:1..." "Řekněme, že někdo propustí manželku, ta od něj odejde a vdá se za jiného. Copak se k může zase...
Jeremiáš 3:4...ses zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otčeod mládí jsi provázel! Snad se nebudeš hněvat věčně?...
Jeremiáš 3:24...vydobyli naši otcové, to nám "Hanba" hltala  od mládí. Přišli jsme o jejich ovce i dobytek stejně jako o...
Jeremiáš 3:25...v hanbě a potupou jsme přikryti. Proti Hospodinu, svému Bohu, jsme hřešili jak my, tak naši otcové, od...
Jeremiáš 4:6...namiřte korouhev: Rychle do bezpečí! NestůjteOd severu totiž přivádím neštěstí, strašné ničení. Lev...
Jeremiáš 4:11...V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na můj lid....
Jeremiáš 4:14...orli - běda, je s námi konec! "Omyj své srdce od zla, Jeruzaléme, a budeš zachráněn. Jak dlouho ještě...
Jeremiáš 6:1...na roh zatrubte, dejte znamení nad Bet-kerememOd severu se blíží neštěstí, strašné ničení! Ta přelíbezná...
Jeremiáš 6:8...očima. Jeruzaléme, nech se napravit, jinak se od tebe odvrátím; jinak obrátím v sutiny, v zemi, jež...
Jeremiáš 6:13... kdo žijí v této zemi, praví Hospodin. Vždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk; od...
Jeremiáš 6:22...děti, zahynou přátelé i sousedi." Tak praví Hospodin: "Hle, ze země na severu vojsko přichází, od konců...
Jeremiáš 7:1...je odhodil." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Postav se do brány Hospodinova chrámu a...
Jeremiáš 7:7...žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků na věky. Jen se podívejte! Vždyť na ty klamné...
a další...

Slova obsahující od: almodada (2) arodi (2) arodijský (1) ašdod (5) ašdodsky (1) ašdodu (13) besodiášův (1) bezdůvodná (1) bezdůvodně (5) bezdůvodných (1) bezodkladně (8) bezvýchodná (1) bodají (4) bodala (1) bodali (1) bodce (2) bodcem (1) bodci (1) bodcům (1) bodě (2) bodl (2) bodláčí (13) bodláčím (7) bodlák (4) bodlákem (1) bodláky (1) bodli (1) bodne (2) brodech (1) brodem (1) brodili (1) brodit (1) brodu (1) brodů (1) brody (6) ctihodné (2) ctihodný (3) čaroděj (2) čaroděje (5) čarodějky (1) čarodějnici (1) čarodějnictví (1) čarodějové (2) dennodenně (1) dlouhodobým (1) dobrodinci (1) dobrodiní (24) dobrodiním (3) dobrodruhy (1) dobrodruzi (1) doda (4) dodá (3) dodaj (1) dodají (1) dodal (24) dodala (3) dodali (1) dodals (1) dodaly (2) dodám (1) dodat (5) dodává (7) dodavahův (1) dodávají (1) dodával (2) dodávali (1) dodáváno (1) dodávat (4) dodávkách (1) dodej (1) dodejte (2) dodělat (1) dodnes (105) dodneška (6) dodova (1) dodrž (3) dodržel (5) dodrželi (2) dodržet (4) dodrží (4) dodržím (1) dodržoval (16) dodržovali (14) dodržovaly (1) dodržování (1) dodržovat (27) dodržuj (9) dodržuje (4) dodržujeme (2) dodržuješ (1) dodržujete (1) dodržuji (1) dodržují (13) dodržujte (17) dodýchal (1) dohoda (1) dohodil (1) dohodl (2) dohodli (7) dohodni (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |