Ochraň

Hledám varianty 'ochraň' [ ochráníš (1) ochráním (2) ochránil (3) ochrání (14) ochraň (2) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 28:20...tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnouochrání-li mne na cestě a mi chléb k jídlu a šaty k...
Exodus 2:19...otec Reuel, když se vrátily. "Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři," odpověděly. "Také nám ochotně...
Numeri 35:25...obec podle těchto soudních pravidel. Obec ochrání toho, kdo zabil, před krevním mstitelem a umožní mu...
1. Samuel 30:23...s tím, co nám dal Hospodin. On sám nás ochránil a tu hordu, co nás napadla, nám vydal do rukou....
2. Samuel 22:3...hrad, skrýš, vítězství - před násilím  ochráníš! Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých...
2. Samuel 22:44...v lidu zachránils , jako vůdce národů jsi  ochránil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi! Cizáci...
Žalmy 17:14...před ničemy! Před lidmi, Hospodine, svou rukou ochraň , před lidmi, jejichž odplatou je život na světě....
Žalmy 20:2...v den soužení, jméno Boha Jákobova kéž  ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž ...
Žalmy 31:24...všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě ale odplatí těm, kdo se pyšně chovají....
Žalmy 35:17...Jak dlouho, Pane, se na to budeš dívatOchraň mou duši před jejich ranami, můj holý život před...
Žalmy 46:6... Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání v ranním svítání! Národy bouří se? Hroutí se...
Žalmy 72:4...chudé v tvém lidu král obhájí, děti ubožáka  ochrání a jejich utlačovatele rozdrtí! žije dál po...
Žalmy 97:10...zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných! Poctivým lidem...
Žalmy 121:7...slunce během dne, ani měsíc za nocí. Hospodin  ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání...
Žalmy 121:8...před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky! ...
Přísloví 2:12...tebou bude bdít. Před špatnou cestou moudrost ochrání, před každým, kdo mluví zvráceně, před těmi, kdo se...
Přísloví 3:26...stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání! Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je...
Přísloví 14:3...pohrdá. Hlupákovi pýcha z pusy vyráží, moudré ochrání jejich rty. Bez dobytka je prázdno ve žlabu, silný...
Izaiáš 42:6... k vítězství a za ruku pevně uchopil;  ochráním. Svému lidu dám do smlouvy, světlem národů ...
Izaiáš 49:8... vyslyším, pomohu ti v den spasení.  ochráním a dám lidu do smlouvy, tak abys zemi obnovil a...
2. Tesalonickým 3:3...věří. Pán je však věrný - on vás posílíochrání od zlého. Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se...

Slova obsahující ochraň: ochraň (2) ochraňuj (3) ochraňuje (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |