Obklopily

Hledám varianty 'obklopily' [ obklopíte (1) obklopíš (1) obklopily (6) obklopilo (3) obklopili (7) obklopila (1) obklopil (7) obklopí (5) obklopeno (1) obklopeni (1) obklopen (11) ]. Nalezeny 44 verše.
Genesis 37:7...snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli:...
Numeri 23:6...a mluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud obklopen všemi moábskými hodnostáři u své zápalné oběti....
Numeri 23:17...se tedy k němu; stál dosud u své zápalné obětiobklopen moábskými hodnostáři. Balák se ho zeptal: "Co...
Deuteronomium 32:10...krajině ho našel, v pustině divé, kvílícíObklopil jej a pečoval o něj, jak oko v hlavě chránil jej....
1. Samuel 26:5...Abner, syn Nerův. Saul ležel uprostřed tábora obklopen vojskem ze všech stran. David se pak zeptal...
2. Samuel 16:6...kamení, ačkoli byl král David zprava i zleva obklopen svými lidmi i všemi bojovníky. Šimei chrlil...
2. Samuel 22:5...od mých nepřátel zachránil! Smrtelné vlny  obklopily, svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu ...
2. Samuel 22:12...se, vznesl se na křídlech větrných. Závojem tmy obklopil se, mrak plný deště byl jeho stan. Od žáru jeho...
1. Královská 3:8...a nezkušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho...
1. Královská 7:12...a cedrové dřevo. Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrů a jedné vrstvy...
2. Královská 8:21...vozy do Caíru. Edomci ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení...
2. Královská 11:8...na stráži Hospodinova chrámu při králiObklopíte krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se...
2. Královská 11:11...se rozestavěli, aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé...
2. Letopisů 21:9...vozy do boje. Edomci ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal a obklíčení...
2. Letopisů 23:7... všechen lid dodržuje Hospodinův řád. Levité obklopí krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží...
2. Letopisů 23:10...muže rozestavěl, aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé...
Job 37:22...vychází zlatý třpyt, ohromnou slávou Bůh se obklopil! Všemohoucí je nám nedosažitelný; v moci a soudu...
Job 40:22...ho přikrývají stínem, říčními vrbami je obklopen. Když řeka vzedme se, on se nelekne, klid, i...
Žalmy 7:8... Bože, nastol pořádek! Shromáždění národů  obklopí, znovu usedni na trůn nad nimi - Hospodin bude...
Žalmy 18:5...od mých nepřátel zachránil! Provazy smrti  obklopily, svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu ...
Žalmy 18:12...se na křídlech větrných. Závojem tmy jak skrýší obklopil se, mrak temný deštěm byl jeho stan. Před jeho...
Žalmy 32:7... před úzkostí chráníš, vítězným jásotem  obklopíš! séla Teď poučím, ukážu ti cestu, po níž jít;...
Žalmy 32:10...trpí ničemní, doufajícího v Hospodina však láska obklopí. Radujte se v Hospodinu, jásejte, spravedliví,...
Žalmy 40:13...láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží strážObklopily pohromy, jež nelze vypočíst. Moje viny ...
Žalmy 49:6...Proč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátel? Oni se spoléhají na vlastní jmění,...
Žalmy 91:4...křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti  obklopí! Nezalekneš se noční hrůzy ani střel, jež ve dne...
Žalmy 116:3... k němu volám kdykoli. Provazy smrti  obklopily, hrůzy hrobu přepadly, úzkost a trápení ...
Žalmy 119:61...nezpozdil dodržet chci tvé příkazy. I když jsem obklopen léčkami ničemů, nezapomínám na Zákon tvůj. O...
Žalmy 139:5... Hospodine, všechno víš! Zezadu i zpředu jsi  obklopil, svou dlaň jsi na položil. Takové poznání je...
Žalmy 142:8...tvé jméno mohl oslavit! Tehdy spravedliví obklopí, mi své dobrodiní projevíš. Žalm Davidův. Slyš,...
Izaiáš 22:7...štít! Vozy zaplavily tvá krásná údolí, brány obklopili jezdci na koních - Juda byl zbaven ochrany! V ten...
Izaiáš 42:25...vylil svůj hrozný hněv - válečné vřavě vydal jeObklopily je plameny, ale nerozuměli; hořeli, ale k srdci...
Pláč 3:5...sedřel mi, rozdrtil kosti na padrť. Ohradil obklopil hořkou útrapou. Usadil do temnoty jak dávno...
Ezechiel 1:27...třpyt žhnoucího vzácného kovu; kolem dokola byl obklopen jakýmsi ohněm. Rovněž jakoby od jeho pasu dolů...
Ezechiel 2:6...však neboj. Neboj se ani jejich slov, i když jsi obklopen trním a bodláčím a žiješ mezi štíry. Neboj se...
Ezechiel 5:5...Jeruzalém. Postavil jsem ho doprostřed národůobklopil ho zeměmi. On se však vzpíral mým zákonům a...
Ezechiel 28:24... že jsem Hospodin! Dům Izraele nebude obklopen zlomyslnými sousedy, kteří jej bodají jako trní a...
Jonáš 2:6...ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda  obklopila ze všech stran, kolem dokola je hlubina, hlava...
Matouš 21:14...jste z něj udělalidoupě lupičů'!" V chrámě ho obklopili slepí a chromí a on je uzdravil. Když ale vrchní...
Matouš 26:73...člověka neznám!" dušoval se. Po malé chvíli ho obklopili kolemstojící a řekli: "Určitě k nim patříš. I tvé...
Skutky 9:3... Když se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule...
Skutky 22:6...cestou blížil k Damašku, okolo poledne náhle obklopilo veliké světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel...
Skutky 26:13...bylo kolem poledne, zářilo jasněji než slunceobklopilo i můj doprovod. Když jsme všichni padli k zemi...
Židům 12:1...neměli dojít k cíli bez nás. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |