Obed edoma

Hledám varianty 'obed edoma' [ obed | edoma ]. Nalezeno 13 veršù.
2. Samuel 6:9Toho dne dostal David z Hospodina strach. "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského.
2. Samuel 6:10...k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Hospodinova truhla zůstala v domě...
2. Samuel 6:11...Gatského. Hospodinova truhla zůstala v domě Obed-edoma Gatského tři měsíce a Hospodin požehnal Obed-edoma
2. Samuel 6:12..."Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům Obed-edoma i všechno, co ." David tedy radostně vykročil,...
1. Letopisů 13:12Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si. Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského.
1. Letopisů 13:13...k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma...
1. Letopisů 13:14...Obed-edoma Gatského. Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům...
1. Letopisů 15:17Levité tedy ustanovili Hemana, syna Joelova, a z jeho bratrů Asafa, syna Berechiášova, a z jejich bratrů, synů Merariho, Etana, syna Kušajášova, a spolu s nimi jejich bratry, aby stáli za nimi: Zachariáše, Jaaziela, Šemiramota, Jechiela, Uniho, Eliaba, Benajáše, Maasejáše, Matitiáše, Elifleáše, Miknejáše, Obed-edoma a Jehiela, strážné.
1. Letopisů 15:18... Maasejáše, Matitiáše, Elifleáše, MiknejášeObed-edoma a Jehiela, strážné. Zpěváci Heman, Asaf a Etan...
1. Letopisů 26:7Synové Šemajášovi: Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho udatní bratři Elihu a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných služby.
1. Letopisů 26:8...Elihu a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom...
2. Letopisů 25:23Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna Achaziášova, u Bet-šemeše, odkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v Hospodinově chrámu u Obed-edoma i v pokladnicích královského paláce. Potom se s rukojmími vrátil do Samaří.
2. Letopisů 25:24...nádoby, které se našly v Hospodinově chrámuObed-edoma i v pokladnicích královského paláce. Potom se s...

Slova obsahující obed edoma: obed (21) obedovým (1) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |