Obadiáš

Hledám varianty 'obadiáš' [ obadiáš ]. Nalezeno 15 veršù.
1. Královská 18:3...panoval velký hlad. Achab si tehdy zavolal Obadiáše, správce paláce. (Obadiáš hluboce ctil Hospodina....
1. Královská 18:4... Když Jezábel vraždila Hospodinovy prorokyObadiáš jich sto vzal, ukryl je po padesáti ve dvou...
1. Královská 18:6... že ji projdou. Achab vyrazil jedním směremObadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu...
1. Královská 18:7... Achab vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhýmObadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš!...
1. Královská 18:9...‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi?...
1. Královská 18:16... před jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil. Achab...
1. Letopisů 3:21... jeho syn Refajáš, jeho syn Arnan, jeho syn Obadiáš a jeho syn Šekaniáš. Synové Šekaniášovi: Šemajáš a...
1. Letopisů 7:3...Uziho: Jizrachiáš. Synové Jizrachiáše: MichaelObadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. Podle jejich...
1. Letopisů 8:38...Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, ŠeariášObadiáš a Chanan - ti všichni byli synové Acelovi. Synové...
1. Letopisů 9:16... Mataniáš, syn Míky, syna Zikriho, syna AsafovaObadiáš, syn Šemajáše, syna Galalova, syna Jedutunova, a...
1. Letopisů 9:44...Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, ŠeariášObadiáš a Chanan. To jsou synové Acelovi. Na Izrael...
1. Letopisů 12:10...hbitostí horských gazel: V čele byl Ezer, druhý Obadiáš, třetí Eliab, čtvrtý Mišmana, pátý Jirmeáš...
Ezdráš 8:9...Michaelův, a s ním 80 mužů; ze synů JoábovýchObadiáš, syn Jechielův, a s ním 218 mužů; ze synů Baniho:...
Nehemiáš 10:6... Šebaniáš, Maluk, Charim, MeremotObadiáš, Daniel, Gineton, Baruch...
Nehemiáš 12:25...střídavě sbor po sboru. Mataniáš i BakbukiášObadiáš, Mešulam, Talmon i Akub drželi stráž při branách a...

Slova obsahující obadiáš: obadiáš (16) obadiáše (2) obadiášovi (1) obadiášův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |