Očekáváte

Hledám varianty 'očekáváte' [ očekávejte (2) očekáváte (3) očekávat (1) očekáváme (5) očekávali (7) očekával (10) očekává (4) ]. Nalezeny 32 verše.
Deuteronomium 23:22...splnit. Hospodin, tvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však není...
1. Královská 2:15...víš, že následnictví bylo na mně a celý Izrael očekával, že budu kralovat. To se ale změnilo a království...
Job 15:23...meč. Bloudí tu jako potrava pro supy, , že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je...
Job 29:21...pevný v ruce .' Naslouchali mi napjatě, tiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém slově, řeč je...
Izaiáš 5:2...postavil uprostřed , vykopal v i vinný lisOčekával, že hrozny urodí, její plody ale zplaněly. Nyní,...
Izaiáš 5:4...vinici, než co jsem pro ni učinil? Když jsem očekával, že hrozny urodí, proč její plody zplaněly? Nyní...
Izaiáš 5:7...dům izraelský, jeho milovaná réva je judský lidOčekával právo, a hle - bezpráví, spravedlnost, a hle -...
Izaiáš 8:17... zapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem...
Izaiáš 30:18...je přece Bohem práva - blaze každému, kdo na něj očekává! Sionský lide, jenž bydlíš v Jeruzalémě, více ...
Ageus 1:9...zalíbení, a tak se oslavím, praví HospodinOčekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to...
Marek 15:43...z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil, přišel za Pilátem a...
Lukáš 2:25...Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožnýočekával potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. Duchem...
Lukáš 2:38...Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení. Když vykonali všechno podle...
Lukáš 6:34...dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to zásluha? I hříšníci...
Lukáš 23:51...činem. Byl z judského města Arimatie a také očekával Boží království. Šel za Pilátem a vyžádal si...
Skutky 1:4... přikázal jim: "Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste slyšeli...
Skutky 10:24... Druhého dne dorazili do Cesareje. Kornelius je očekával a svolal své příbuzné a blízké přátele. Když Petr...
Skutky 12:11... z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával." Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana...
Skutky 25:18...proti němu nějaké těžké obvinění, jak bych očekával. Vedli s ním jen spor o nějakých otázkách toho...
Skutky 27:29...útesy, spustili ze zádi čtyři kotvy a toužebně očekávali den. Tehdy se námořníci pokusili uniknout z lodi....
Skutky 28:6...do ohně a nic zlého se mu nestalo. Domorodci očekávali, že oteče anebo náhle padne mrtev. Když ale...
Římanům 8:23...ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla....
Římanům 8:25...ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti....
1. Korintským 1:7... že nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Ten vás bude...
2. Korintským 1:9...doufat, že přežijeme; v nitru jsme vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom...
Galatským 5:5...Zákonem; odpadli jste od milosti! My ale očekáváme naději spravedlnosti skrze Ducha, na základě víry...
Filipským 3:20...věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. Ten promění naše...
1. Tesalonickým 1:10...k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravémuočekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých -...
Titus 3:7... abychom se stali dědici věčného života, který očekáváme. Toto je jistá pravda a chci, abys na trval:...
Jakub 5:7...trpěliví do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země - trpělivě na ni čeká, dokud...
1. Jan 2:28...v něm. Ano drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se...
Juda 1:21...se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásceočekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |