Nunův

Hledám varianty 'nunův' [ nunův ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 33:11...do tábora, ale jeho pomocník, mladý JozueNunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl:...
Numeri 11:28..."Eldad a Medad prorokují v táboře." JozueNunův syn, který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to...
Numeri 13:8... syn Josefův, z pokolení Isachar, Hošea, syn Nunův, z pokolení Efraim, Palti, syn Rafuův, z pokolení...
Numeri 14:6... Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův - roztrhli svá roucha a...
Numeri 14:30...usadím - jedině Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí...
Numeri 14:38...naživu jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům...
Numeri 26:65...nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Tehdy přistoupily dcery Celofchada, syna Cheferova,...
Numeri 27:18...pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Duch. Vezmi jej k sobě a...
Numeri 32:12...cele. Jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul...
Numeri 34:17...zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův. Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim...
Deuteronomium 1:38...i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on...
Deuteronomium 32:44...slova této písně lidu. Byl s ním také Hošea, syn Nunův. A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému...
Deuteronomium 34:9... než uplynula doba pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův, byl naplněn duchem moudrosti, neboť na něj Mojžíš...
Jozue 2:1... zemře. Jen buď silný a statečný!" Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se...
Jozue 6:6...do města, každý tam, kde bude." Jozue, syn Nunův, tedy zavolal kněze a řekl jim: "Vezměte Truhlu...
Jozue 14:1... jak jim je přidělil kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení Izraele. Devět a půl...
Jozue 19:51...jsou dědictví, která kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení přidělovali losem...
Jozue 24:29...jeho dědictví. Po těchto událostech Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel. Bylo mu sto deset let....
Soudců 2:8... které Hospodin pro Izrael vykonal. Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |