Nuže

Hledám varianty 'nuže' [ nuže ]. Nalezeno 129 veršù.
Genesis 11:7...jim nezabrání vykonat, cokoli si předsevzaliNuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden...
Genesis 47:6...Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví bratřiNuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a...
Exodus 4:12...vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než , HospodinNuže, pojď. sám budu při tvých ústech a budu učit, co...
Numeri 20:10...pak svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nuže, slyšte, vy buřiči - máme vám z této skály vyvést...
Deuteronomium 18:22..."Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se...
Soudců 9:16... z trní oheň vyšlehne, libanonské cedry sežehneNuže, zachovali jste se oddaně a čestně, když jste...
Soudců 17:2...Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim vyslovila kletbuNuže, to stříbro mám . To je vzal, teď ti je ale...
1. Samuel 2:30...tím nejlepším z obětních darů mého lidu IzraeleNuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že...
1. Samuel 12:13...král.' Vaším králem je ale Hospodin, váš BůhNuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali....
2. Samuel 7:25...svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich BůhNuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal...
1. Královská 8:25...a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnilNuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když...
1. Královská 20:31...jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdníNuže, opášeme se pytlovinou, hlavy si ovážeme provazem a...
1. Královská 20:40...muž se ztratil." Izraelský král mu odpověděl: "Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž...
1. Královská 22:19... jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího...
1. Královská 22:23... podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil...
2. Královská 1:4...se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva EkronuNuže, toto praví Hospodin: Nejenže nevstaneš z lože, na něž...
2. Královská 3:15...krále Jošafata, nevěnoval bych ti jediný pohledNuže, přiveďte mi tedy hudebníka." Když pak hudebník začal...
2. Královská 3:23...na sebe museli vrhnout a navzájem se povražditNuže, Moábe, vzhůru za kořistí!" Když ale došli k...
2. Královská 10:2...pána, máte vozy a koně, opevněné město a zbraněNuže, jakmile dostanete tento list, vyberte ze synů svého...
2. Královská 19:32...zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiníNuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do...
2. Královská 21:12... a svými hnusnými modlami svedl Judu k hříchuNuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, dopustím na...
1. Letopisů 5:3...vládce - ale prvorozenství patří Josefovi). Nuže, synové Izraelova prvorozeného, Rubena: Chanoch, Palu,...
1. Letopisů 17:23...svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich BůhNuže, Hospodine, kéž se navěky potvrdí slovo, které jsi dal...
1. Letopisů 22:11...jeho království nad Izraelem upevním navěky.' Nuže, synu můj, Hospodin buď s tebou. Kéž se ti daří a kéž...
1. Letopisů 29:5...stříbrné a pro vše, co mají vyrobit kovotepciNuže, co kdo dnes nabídne k zasvěcení Hospodinu?" Nato se...
2. Letopisů 1:9...velikou přízeň a jsi učinil králem po němNuže, Hospodine Bože, kéž se potvrdí slovo, které jsi dal...
2. Letopisů 2:3...stavbu jeho paláce, když si stavěl svůj palácNuže, stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho...
2. Letopisů 2:14...a k umělcům mého pána, tvého otce DavidaNuže, nechť můj pán pošle svým služebníkům pšenici a ječmen...
2. Letopisů 6:16...a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnilNuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když...
2. Letopisů 18:18... jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina...
2. Letopisů 18:22... podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil...
2. Letopisů 20:10...volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.' Nuže, pohleď - jsou tu Amonci, Moábci a obyvatelé pohoří...
2. Letopisů 21:14...rodinu - své bratry, kteří byli lepší než tyNuže, pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé syny, ženy i...
Ezdráš 5:17...doby se dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit, vyhledat v babylonském...
Job 17:10...dál, kdo čisté ruce, se zviklat nenecháNuže, vy všichni, zkuste to znovu - moudrého mezi vámi ale...
Žalmy 73:12...Bůh něco ? snad Nejvyšší o něčem ponětí?" Nuže, takto se mají ničemní - ve stálém pohodlí kupí...
Izaiáš 1:24...nezjednávají právo, nemají zájem se zastat vdovNuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupů, Mocný...
Izaiáš 3:1...sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát?  Nuže, pohleďte - Panovník, Hospodin zástupů, z Jeruzaléma a...
Izaiáš 10:24... se rozhodl přivést na celou zemi záhubuNuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž...
Izaiáš 28:11...tak a tak, tam a sem a sem a tam - bla bla bla!" Nuže, koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto...
Izaiáš 28:16...je přece lež, ukryli jsme se ve zradě." Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám na Sionu...
Izaiáš 30:12...stezky, s tím Svatým izraelským nás nechte být!" Nuže, toto praví Svatý izraelský: Protože jste toto slovo...
Izaiáš 30:16... Řekli jste: "Nikoli, utečeme na koních!" Nuže, budete muset utíkat. "Uhánět budem na rychlých...
Izaiáš 37:33...zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiníNuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do...
Izaiáš 45:18...zahanbeni ani potupeni nikdy, navěkyNuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh, který...
Izaiáš 49:6...Hospodinovýma očima, neboť můj Bůh je síla ) - nuže, on praví: Málo na tom, abys jako můj služebník...
Izaiáš 49:25...obrat o kořist? Lze tyrana o vězně připravit?" Nuže, toto praví Hospodin: Ano, válečníci budou o vězně...
Izaiáš 52:6...Hospodin; jméno je stále uráženo, celé dnyNuže, můj lid pozná jméno ! V ten den pozná, že jsem...
Izaiáš 65:12...prostírali, vás, kdo jste Osudu číše plnilinuže, vás tedy odsoudím k meči, všichni se skloníte a...
Izaiáš 65:13...v mých očích, zvolili jste si, co se mi nelíbíNuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, moji služebníci...
Izaiáš 65:18...se zapomene, nikdo nebude o nich přemýšletNuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření:...
Jeremiáš 2:35...říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu soudit za tvá slova, prý: ‚ jsem nehřešila...
Jeremiáš 5:14...žádné poselství - se to stane jim samotným!" Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů: "Protože říkají...
Jeremiáš 6:21...přijmout vaše zápaly, vaše oběti se mi nelíbí!" Nuže, tak praví Hospodin: "Hle, kladu tomuto lidu překážky,...
Jeremiáš 7:20... Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?" Nuže, tak praví Panovník Hospodin: "Hle, na toto místo se...
Jeremiáš 9:6...a kvůli lsti znát odmítli, praví Hospodin." Nuže, tak praví Hospodin zástupů: "Hle, budu je přetavovat...
Jeremiáš 11:22...Hospodinovým jménem, nebo zabijeme." Nuže, toto praví Hospodin zástupů: " s nimi zúčtuji....
Jeremiáš 14:15...vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvodyNuže, toto praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují mým...
Jeremiáš 15:19...mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vodyNuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím...
Jeremiáš 23:15...Sodoma, všichni v tom městě jsou jako Gomora!" Nuže, toto praví Hospodin zástupů o těch prorocích: "Hle,...
Jeremiáš 23:38...Protože se však oháníteortelem od Hospodina', nuže toto praví Hospodin: Používáte slovaortel od...
Jeremiáš 25:8...neštěstí jsme popouzeli svými výtvoryNuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste...
Jeremiáš 25:30...země svolávám meč, praví Hospodin zástupů.' Nuže, prorokuj jim všechna tato slova a řekni jim:...
Jeremiáš 27:6...a zvěří na a ji svěřuji, komu se mi zlíbíNuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého...
Jeremiáš 27:21...šlechtou odvlekl z Jeruzaléma do Babylonu). Nuže, toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o...
Jeremiáš 28:16... ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějíNuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám pryč z povrchu...
Jeremiáš 29:16..."Hospodin nám v Babylonu vzbudil proroky!" Nuže, toto praví Hospodin o králi sedícím na Davidově trůnu...
Jeremiáš 29:20... Ani vy jste ale neposlouchali, praví HospodinNuže, slyšte slovo Hospodinovo, všichni vyhnanci, které...
Jeremiáš 31:33...ačkoli jsem byl jejich manželem, praví HospodinNuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem...
Jeremiáš 32:28...Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad sílyNuže, tak praví Hospodin: Hle, vydávám toto město do rukou...
Jeremiáš 32:43... zbyla z pustina bez lidí a dobytka,' nuže v této zemi se znovu budou kupovat pole. Budou se...
Jeremiáš 33:10...z tohoto místa zbyla pustina bez lidí i dobytkaNuže, v judských městech a v ulicích Jeruzaléma, nyní...
Jeremiáš 42:15...a nebudeme hladovět; tam chceme bydlet!' - nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy...
Jeremiáš 42:21...Hospodin, náš Bůh, řekne, a my to splníme.' Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina,...
Jeremiáš 44:25...kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby.' Nuže, tak si ty své sliby plňte! Tak si je dodržujte!...
Jeremiáš 49:20...Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o Edomu a co zamýšlí...
Jeremiáš 50:45...Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o Babylonu a co zamýšlí...
Ezechiel 13:8...‚Tak praví Hospodin' - jsem však nemluvilNuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou vaše slova...
Ezechiel 13:13...nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z vaší omítky?' Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ve své zuřivosti...
Ezechiel 13:20...zemřít, a držíte naživu ty, kdo neměli žítNuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti těm...
Ezechiel 14:21...by svou spravedlností pouze sami sebeNuže, tak praví Panovník Hospodin: Co teprve, na...
Ezechiel 15:6...je ohořelé a spálené! K čemu se ještě použítNuže, tak praví Panovník Hospodin: Jako jsem oproti lesním...
Ezechiel 17:19...ruku, ale provedl toto vše. Neunikne odplatěNuže, tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, obrátím...
Ezechiel 20:39...ale nevkročí. Tak poznáte, že jsem HospodinNuže, dome Izraele, toto vám praví Panovník Hospodin: Jděte...
Ezechiel 21:29...usvědčí z jejího porušení a vezme je do zajetíNuže, tak praví Panovník Hospodin: Sami se usvědčujete z...
Ezechiel 22:19...a olova - struska oddělená v peci od stříbraNuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se z vás všech...
Ezechiel 23:35... tak jsem promluvil, praví Panovník HospodinNuže, toto praví Panovník Hospodin: Protože jsi na ...
Ezechiel 23:46... Vždyť jsou to cizoložnice a ruce mají od krveNuže, tak praví Panovník Hospodin: se proti nim sejdou...
Ezechiel 24:6...a pak to prudce vař, to i s kostmi klokotáNuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu...
Ezechiel 24:9...tu krev na holé skále, aby nebyla přikrytaNuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu...
Ezechiel 26:19...zániku, děs jímá mořské ostrovy - nejsi tuNuže, tak praví Panovník Hospodin: učiním městem...
Ezechiel 28:6... a kvůli všemu tomu bohatství zpychl jsiNuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože si myslíš, jak...
Ezechiel 29:8...opřeli, zlomil ses, jsi jim kyčle vykloubilNuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle, přivedu na tebe meč...
Ezechiel 30:22...ani žádný převaz, aby měl znovu sílu třímat mečNuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti...
Ezechiel 31:10...mu mohl závidět - všechny stromy v Boží zahraděNuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se tyčil tak...
Ezechiel 33:25...tuto zemi. Nás je mnoho a ta země nám patří!' Nuže, řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jíte maso s...
Ezechiel 34:20... co jste zdupali, a pít, co jste nohama zkaliliNuže, Panovník Hospodin jim praví: Hle - sám budu soudit...
Ezechiel 36:5...zbytku národů a všem dokola jsou jen k posměchuNuže, tak praví Panovník Hospodin: Ano, mluvil jsem v...
Ezechiel 36:7...rozhorlen, protože se vám posmívali pohanéNuže, tak praví Panovník Hospodin: Přísahám, že pohanům...
Ezechiel 37:12...vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni.' Nuže, prorokuj a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 38:14...stáda i majetek a pobral spoustu kořisti?' Nuže, synu člověčí, prorokuj a řekni Gogovi - Tak praví...
Ezechiel 39:25...zasloužili - skryl jsem svoji tvář před nimiNuže, tak praví Panovník Hospodin: Teď přivedu Jákoba ze...
Daniel 2:6... zahrnu vás dary, odměnami a vysokými poctamiNuže, povězte mi, co se mi zdálo a co to znamená." Znovu...
Daniel 2:9...namlouvat lži a báchorky, dokud to nepřejdeNuže, povězte mi ten sen, poznám, že mi ho dovedete i...
Daniel 2:31... a abys porozuměl tomu, o čem jsi přemýšlelNuže, králi, měl jsi vidění a hle, spatřils jakousi velikou...
Daniel 5:16... že dovedeš vykládat smysl a řešit záhadyNuže, dokážeš-li ten nápis přečíst a vyložit, budeš oblečen...
Daniel 6:9...kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámyNuže, králi, potvrď ten edikt svým podpisem, aby podle...
Daniel 9:2...byl ustanoven vládcem babylonského královstvínuže v prvním roce jeho vlády jsem Daniel porozuměl z...
Daniel 9:21...svého Boha, o slitování nad jeho svatou horounuže ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl...
Daniel 10:21...Persie, a potom přijde ještě kníže Řecka.) Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy....
Amos 3:11...ve svých palácích, získali násilím a loupežíNuže, toto praví Panovník Hospodin: Tuto zem obklíčí...
Amos 5:16...zástupů, smiluje nad tím, co z Josefa zůstaneNuže, toto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: Nářek bude...
Amos 7:17...‚Neprorokuj o Izraeli, o domu Izákovu neřečni!' Nuže, toto praví Hospodin: Tvá žena bude smilnit ve městě a...
Micheáš 3:12...není Hospodin? Nepřijde na nás žádné neštěstí!" Nuže, právě kvůli vám bude Sion jak pole rozorán! Z...
Ageus 1:5...domech, zatímco tento chrám je v troskáchNuže tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám...
Ageus 2:4...A jak ho vidíte teď? Nepřipadá vám jako nicNuže vzchop se, Zerubábeli! praví Hospodin. Vzchop se,...
Skutky 17:23...také oltář, na němž je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHUNuže, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám zvěstuji. Bůh,...
Římanům 3:9...takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý trestNuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším! Právě...
Římanům 4:10...byla jeho víra "počítána za spravedlnost". Nuže, kdy mu byla počítána? Poté, co byl obřezán, anebo...
Římanům 6:15... protože nejste pod Zákonem, ale pod milostíNuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod...
Římanům 8:12...smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebýváNuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla....
1. Korintským 10:31...být odsuzován kvůli něčemu, za co vzdávám díky?" Nuže - jíte nebo pijete, děláte cokoli, všechno...
1. Korintským 11:33...nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světemNuže, bratři moji, když se scházíte k jídlu, čekejte jedni...
1. Korintským 14:39...to neuznává, nebude uznánNuže, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v...
2. Korintským 8:11... kdo s tím začali, ale hlavně jste to chtěliNuže, dejte se do díla, vykonejte to! Jako jste byli...
Filemon 1:20...ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebeNuže, bratře, z tebe mám v Pánu užitek i ; potěš ...
Židům 8:10... a jsem se od nich odvrátil, praví HospodinNuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem...
Jakub 2:18...na to řekne: "Jeden víru, druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a ti ukážu svou...
2. Petr 3:14...nové nebe a novou zemi - domov spravedlnostiNuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |