Noemovi

Hledám varianty 'noemovi' [ noemův (1) noemových (6) noemovu (1) noemovi (13) noemova (4) noe (26) ]. Nalezeno 45 veršù.
Genesis 5:29...Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké...
Genesis 5:32...žil celkem 777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když se...
Genesis 6:8...nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil." Noe však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh....
Genesis 6:9...však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a...
Genesis 6:10...spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s BohemNoe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. Země však byla...
Genesis 6:13...Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná...
Genesis 6:22..., a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh...
Genesis 7:1...přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archy....
Genesis 7:5... Vše, co jsem učinil, smetu z povrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla...
Genesis 7:6...přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do...
Genesis 7:7...šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho...
Genesis 7:9...všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, vešliNoemovi do archy vždy dva a dva, samec a samice, jak to...
Genesis 7:11...zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den...
Genesis 7:13...vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocíNoe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy...
Genesis 7:15...i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci přišliNoemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po...
Genesis 7:23...nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala...
Genesis 8:6...se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil havrana....
Genesis 8:9... neboť voda ještě pokrývala celý povrch zeměNoe tedy vystrčil ruku, chytil ji a vzal ji k sobě do archy...
Genesis 8:11...a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších...
Genesis 8:13... se k němu nevrátila. Šestistého prvního roku Noemova života, prvního dne prvního měsíce, začala voda na...
Genesis 8:15...dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy BůhNoemovi promluvil: "Vyjdi z archy - ty a s tebou tví synové...
Genesis 8:18...se hemží na zemi a se na zemi plodí a množí." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy...
Genesis 8:20...hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledíNoe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých...
Genesis 9:1...a horko, léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte...
Genesis 9:8...zem, takto se na rozmnožte!" Potom BůhNoemovi a jeho synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s...
Genesis 9:17...mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil...
Genesis 9:18...jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet...
Genesis 9:19...(onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec...
Genesis 9:20...synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se a...
Genesis 9:24... a tak nahotu svého otce nespatřili. Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší...
Genesis 9:28... jemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a potom zemřel....
Genesis 9:29...potopě žil Noe ještě 350 letNoe žil celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody...
Genesis 10:1...celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim...
Genesis 10:32...rodů, jazyků, zemí a národností. To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se...
1. Letopisů 1:4... Metuzalém, LámechNoe, Sem, Cham a Jáfet. Synové Jáfetovi: Gomer, Magog,...
Izaiáš 54:9...vykupitel, Hospodin. Je to pro stejné jako za Noemových dnů, kdy jsem přísahal, že na zem neuvedu...
Ezechiel 14:14...i dobytek, pak i kdyby v byli tito tři mužiNoe, Daniel a Job, zachránili by svou spravedlností pouze...
Ezechiel 14:20...živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli Noe, Daniel a Job, nemohli by zachránit ani vlastního syna...
Matouš 24:37...Syn - jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně...
Matouš 24:38...a pili, ženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli do chvíle, kdy...
Lukáš 3:36... syna Kainana, syna Arpakšada, syna Semova, syna Noemova, syna Lámechova, syna Matuzaléma, syna Enochova,...
Lukáš 17:26...a být zavržen tímto pokolením. Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili,...
Lukáš 17:27...a pili, ženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila....
Židům 11:7...Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají. Vírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží bázni...
1. Petr 3:20...kázat duchům v žaláři - těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |