Noemových

Hledám varianty 'noemových' [ noemův (1) noemových (6) noemovu (1) noemovi (13) noemova (4) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 5:32...žil celkem 777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když se...
Genesis 6:9...však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a...
Genesis 6:13...Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná...
Genesis 7:1...přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archy....
Genesis 7:6...přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do...
Genesis 7:9...všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, vešliNoemovi do archy vždy dva a dva, samec a samice, jak to...
Genesis 7:11...zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den...
Genesis 7:13...nocí. Noe, jeho synové Sem, Cham a JáfetNoemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy....
Genesis 7:15...i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci přišliNoemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po...
Genesis 8:13... se k němu nevrátila. Šestistého prvního roku Noemova života, prvního dne prvního měsíce, začala voda na...
Genesis 8:15...dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy BůhNoemovi promluvil: "Vyjdi z archy - ty a s tebou tví synové...
Genesis 9:1...a horko, léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte...
Genesis 9:8...zem, takto se na rozmnožte!" Potom BůhNoemovi a jeho synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s...
Genesis 9:17...mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil...
Genesis 9:18...jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet...
Genesis 9:19...(onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec...
Genesis 10:1...celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim...
Genesis 10:32...rodů, jazyků, zemí a národností. To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se...
Izaiáš 54:9...vykupitel, Hospodin. Je to pro stejné jako za Noemových dnů, kdy jsem přísahal, že na zem neuvedu...
Matouš 24:37...Syn - jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně...
Lukáš 3:36... syna Kainana, syna Arpakšada, syna Semova, syna Noemova, syna Lámechova, syna Matuzaléma, syna Enochova,...
Lukáš 17:26...a být zavržen tímto pokolením. Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili,...
1. Petr 3:20...kázat duchům v žaláři - těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |