Ninive

Hledám varianty 'ninive' [ ninive ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 10:11... Z země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach a Resen, jež leží mezi Ninive a...
Genesis 10:12... Rechobot-ír, Kelach a Resen, jež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem. Egypt zplodil...
2. Královská 19:36...Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstalNinive. Jednou, když se klaněl v chrámu svého boha Nisrocha...
Izaiáš 37:37...Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstalNinive. Jednou, když se klaněl v domě svého boha Nisrocha,...
Jonáš 1:2... dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, neboť jejich...
Jonáš 3:2...dostal slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu."...
Jonáš 3:3...mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo nesmírně veliké...
Jonáš 3:4...prvního dne, kdy jím začal procházet a volat: "Ninive bude za čtyřicet dnů zničeno," obyvatelé Ninive...
Jonáš 3:5..."Ninive bude za čtyřicet dnů zničeno," obyvatelé Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni od nejmenších...
Jonáš 3:7...zahalil se pytlovinou, usedl v popelu a nechalNinive vyhlásit toto: Výnosem krále a jeho velmožů se...
Jonáš 4:11...vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm žije více než sto...
Nahum 1:1...otcům tehdy za starodávných dnů. Otrel nad Ninive. Kniha vidění Nahuma z Elkoše. Žárlivý Bůh a mstitel...
Nahum 1:8...den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají. S Ninive ale skoncuje v nezadržitelné záplavě; své nepřátele...
Nahum 1:11...zpití, zhltnuti budou jak suché plevy. Z tebeNinive, vyšel ten, jenž o Hospodinu smýšlí zle a spřádá...
Nahum 1:14...tobě teď rozlomím a roztrhnu tvé okovy." O toběNinive, pak velí Hospodin: "Tvé jméno neponesou žádní...
Nahum 2:2...zločinec - je bezezbytku vyhlazen! na tebeNinive, táhne ničitel. Jen tu svou pevnost střež, na cestu...
Nahum 2:6... podobají se pochodním, jako blesky se míhajíNinive svolává své chrabré vojáky, ti se však cestou potácí...
Nahum 2:9...otrokyně jak holubice pláčou, bijí se do prsouNinive bývalo svěžím jezerem, teď ale všichni utíkají pryč....
Nahum 3:7...Kdo uvidí, uteče od tebe a řekne: ‚Zničeno je Ninive; copak ho někdo lituje?' Kde bych ti tedy našel...
Sofoniáš 2:13...Napřáhne ruku i na sever: zničí Asýrii, zpustoší Ninive, že bude podobné poušti vyprahlé. Stáda pak budou...
Matouš 12:41...tři dny a tři noci v srdci země. Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je,...
Lukáš 11:32... a hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |