Nilu

Hledám varianty 'nilu' [ nilu (25) nil (10) ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 41:1... Po dvou dlouhých letech měl farao sen: StálNilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a...
Genesis 41:2...letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a...
Genesis 41:3...krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimiNilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a...
Genesis 41:17...Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně...
Genesis 41:18..."Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně krásných krav a...
Exodus 1:22...syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu...
Exodus 2:3...dítě do . Ošatku pak vložila do rákosí u břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co...
Exodus 2:5... aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom seNilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné zatím...
Exodus 4:9...dvěma znamením a neposlechnou , nabereš voduNilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi nabral...
Exodus 7:15...půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou tu hůl, která...
Exodus 7:17...Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsou v Nilu, pomřou...
Exodus 7:18...Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsouNilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se ...
Exodus 7:20...ve džberech a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před...
Exodus 7:21...všechna nilská voda v krev. Ryby, které bylyNilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli...
Exodus 7:24...k srdci. Všichni Egypťané ale museli kopat kolem Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to...
Exodus 7:25...uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 7:28...Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabamiNil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu,...
Exodus 8:5...od tebe i od tvých domů odejme. Zůstanou jenNilu." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys...
Exodus 8:7...tebe i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jenNilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volal k...
Exodus 17:5... Vezmi s sebou i svou hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam na ...
Izaiáš 7:18...hvízdne na mouchy v končinách egyptského Nilu a na včely v asyrské krajině. Ti všichni přitáhnou a...
Izaiáš 19:7... Zvadne všechna třtina i rákosí, zeleň podél Nilu i při ústí, uschne vše zaseté v nilském okolí, bude to...
Izaiáš 23:3...velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsi, Týre, tyl, byl jsi tržištěm národů. Zastyď se,...
Izaiáš 23:10...všechny slavné na zemi. Obdělávej svou zem jako Nil, mořská flotilo - vždyť tu ani molo nezbylo!...
Jeremiáš 2:18...Co z toho máš, chodit do Egypta - aby ses vodyNilu napila? Co z toho máš, do Asýrie cestovat - aby ses...
Jeremiáš 46:7... vrávorají a padají! Kdo se to vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni? To Egypt se vzdouvá jako...
Jeremiáš 46:8...říční proudy v povodni? To Egypt se vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni. Prý: ‚Vystoupím z břehů,...
Ezechiel 29:3...krokodýle rozvalený u řeky! Říkáš si: ‚Mně patří Nil, pro sebe jsem ho učinil.' ti však do čelistí vrazím...
Ezechiel 29:9... že jsem Hospodin. Říkal jsi: ‚Mně patří Nil, jsem ho učinil,' a proto jsem teď proti tobě i...
Ezechiel 30:12...a naplní tu zemi padlými. Tehdy vysuším vody Nilu a prodám tu zemi zloduchům. Tu zemi i všechno v ...
Amos 8:8...země, nedá se každý její obyvatel do pláče? Jako Nil se celá rozlije, vzedme se a zase opadne jako ta řeka v...
Amos 9:5... všichni její obyvatelé se dají do pláče. Jako Nil se celá rozlije a zase opadne jako ta řeka v Egyptě....
Zachariáš 10:11... mořské vlny však budou sraženy; vyschneNil a jeho hlubiny! Pýcha Asýrie bude svržena, žezlo Egypta...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |