Nil

Hledám varianty 'nil' [ nilu (25) nil (10) ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 41:1... Po dvou dlouhých letech měl farao sen: StálNilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a...
Genesis 41:2...letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a...
Genesis 41:3...krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimiNilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a...
Genesis 41:17...Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně...
Genesis 41:18..."Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně krásných krav a...
Exodus 1:22...syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu...
Exodus 2:3...dítě do . Ošatku pak vložila do rákosí u břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co...
Exodus 2:5... aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom seNilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné zatím...
Exodus 4:9...dvěma znamením a neposlechnou , nabereš voduNilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi nabral...
Exodus 7:15...půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou tu hůl, která...
Exodus 7:17...Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsou v Nilu, pomřou...
Exodus 7:18...Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsouNilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se ...
Exodus 7:20...ve džberech a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před...
Exodus 7:21...všechna nilská voda v krev. Ryby, které bylyNilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli...
Exodus 7:24...k srdci. Všichni Egypťané ale museli kopat kolem Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to...
Exodus 7:25...uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 7:28...Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabamiNil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu,...
Exodus 8:5...od tebe i od tvých domů odejme. Zůstanou jenNilu." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys...
Exodus 8:7...tebe i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jenNilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volal k...
Exodus 17:5... Vezmi s sebou i svou hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam na ...
Izaiáš 7:18...hvízdne na mouchy v končinách egyptského Nilu a na včely v asyrské krajině. Ti všichni přitáhnou a...
Izaiáš 19:7... Zvadne všechna třtina i rákosí, zeleň podél Nilu i při ústí, uschne vše zaseté v nilském okolí, bude to...
Izaiáš 23:3...velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsi, Týre, tyl, byl jsi tržištěm národů. Zastyď se,...
Izaiáš 23:10...všechny slavné na zemi. Obdělávej svou zem jako Nil, mořská flotilo - vždyť tu ani molo nezbylo!...
Jeremiáš 2:18...Co z toho máš, chodit do Egypta - aby ses vodyNilu napila? Co z toho máš, do Asýrie cestovat - aby ses...
Jeremiáš 46:7... vrávorají a padají! Kdo se to vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni? To Egypt se vzdouvá jako...
Jeremiáš 46:8...říční proudy v povodni? To Egypt se vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni. Prý: ‚Vystoupím z břehů,...
Ezechiel 29:3...krokodýle rozvalený u řeky! Říkáš si: ‚Mně patří Nil, pro sebe jsem ho učinil.' ti však do čelistí vrazím...
Ezechiel 29:9... že jsem Hospodin. Říkal jsi: ‚Mně patří Nil, jsem ho učinil,' a proto jsem teď proti tobě i...
Ezechiel 30:12...a naplní tu zemi padlými. Tehdy vysuším vody Nilu a prodám tu zemi zloduchům. Tu zemi i všechno v ...
Amos 8:8...země, nedá se každý její obyvatel do pláče? Jako Nil se celá rozlije, vzedme se a zase opadne jako ta řeka v...
Amos 9:5... všichni její obyvatelé se dají do pláče. Jako Nil se celá rozlije a zase opadne jako ta řeka v Egyptě....
Zachariáš 10:11... mořské vlny však budou sraženy; vyschneNil a jeho hlubiny! Pýcha Asýrie bude svržena, žezlo Egypta...

Slova obsahující nil: bláznil (1) blouznil (1) bránil (4) bránila (2) bránili (3) bránilo (2) cenil (3) činil (10) činila (3) činili (7) hniloba (3) honili (1) chránil (6) chránila (1) chránili (4) naklonil (8) naklonila (1) naklonilo (2) naplnil (46) naplnila (23) naplnili (15) naplnilo (24) naplnily (3) nebránil (2) nečinila (1) nečinili (6) nehonil (3) nechránil (1) nemínili (2) nenaklonil (1) nenaplnil (3) nenaplnilo (1) neobvinil (1) neodklonila (1) neodstranil (1) neochránili (1) neplnil (3) neplnili (4) neposkvrnil (1) neposkvrnila (1) neposkvrnili (4) neposkvrnily (1) nepromarnili (1) neprovinil (2) neprovinila (1) nepřivlastnil (1) neranil (1) nesklonili (1) nesklonilo (1) nesplnil (3) nesplnili (1) neučinil (3) nevlastnili (1) nevyplnil (1) nezabránil (1) nezachránil (5) nezměnila (1) nezmínil (2) nezmocnilo (1) nezranil (1) nežíznili (1) nil (10) nilská (3) nilské (1) nilském (1) nilskou (1) nilskými (3) nilští (1) nilu (25) objasnil (1) obšťastnil (2) obvinil (3) obvinili (2) ocenil (2) ocenili (2) očernili (1) odklonila (3) odměnil (9) odstranil (18) odstranili (4) ochránil (3) omilostnil (2) opevnil (5) opevnili (1) ospravedlnil (4) ovlivnili (1) oženil (16) oženili (3) plenil (2) plenili (4) plenily (1) plnil (6) plnila (4) plnili (9) plnily (1) podmanil (3) podmanila (1) poklonil (32) poklonila (6) poklonili (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |