Nic

Hledám varianty 'nic' [ ničím (12) ničemu (27) ničem (18) ničeho (8) nic (500) ]. Nalezen 531 verš.
Genesis 11:6...jednu řeč. A toto je jen začátek jejich dílaNic jim nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali. Nuže,...
Genesis 14:23...i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek - abys neřekl: ‚...
Genesis 19:7...dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže;...
Genesis 19:8...je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod ochranu ...
Genesis 19:22...zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A proto se to město...
Genesis 19:33...vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne...
Genesis 19:35...otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Tak obě...
Genesis 20:4...vdaná za jiného muže!" Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé...
Genesis 22:12... "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť...
Genesis 26:29...s tebou vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali...
Genesis 28:17...pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!"...
Genesis 30:31...dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda...
Genesis 31:27...mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmunic jsi mi neřekl! Vyprovodil bych s veselím a písněmi,...
Genesis 31:33...stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček, ale nic nenašel. Vyšel tedy z Léina stanu a šel do stanu Ráchel...
Genesis 31:34...se na . Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj...
Genesis 34:14... neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému...
Genesis 39:6...správě. Když měl doma jeho, nestaral senic než o své jídlo.Josef byl nápadně krásný, překrásný muž...
Genesis 39:8...manželce svého pána: "Když můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo...
Genesis 39:9...nemá v domě větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl...
Genesis 39:23...na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s ním a...
Genesis 40:15...unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař...
Genesis 45:11...let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr...
Genesis 47:18... patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou...
Exodus 5:8... si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim...
Exodus 5:11...chcete, ale z práce, kterou musíte odvést, se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi,...
Exodus 9:24...a uprostřed toho krupobití se klikatily bleskyNic takového se v celém Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal...
Exodus 10:6... Tví otcové ani otcové tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'"...
Exodus 10:15...i ovoce na stromech. V celém Egyptě nezůstalo nic zeleného, stromy ani polní byliny. Farao si spěšně...
Exodus 11:6...Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelnýničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádného z Izraelitů - na...
Exodus 12:9...budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené na ohni, s...
Exodus 12:10...pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmiNic z něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco...
Exodus 12:20... to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete jíst...
Exodus 12:46...ani nádeník. Musí být sněden v jednom doměnic z jeho masa nevyneseš z domu ven. Nezlámete v něm...
Exodus 13:3...odtud vyvedl silou své ruky. Proto se nejí nic kvašeného. Dnes vycházíte, v měsíci avivu...
Exodus 13:7...jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u tebe nic kvašeného, na celém tvém území se nevyskytne kvas. V...
Exodus 16:25... neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v...
Exodus 16:26...dní budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotunic nebude." Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat,...
Exodus 16:27...Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho...
Exodus 20:17...býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání,...
Exodus 20:23...Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebeNic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra...
Exodus 23:18...kvašeným. Z tuku slavnostní oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu...
Exodus 34:25...Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev obětiničím kvašeným. Z beránka pesachové oběti do rána nic...
Leviticus 7:15...se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na základě...
Leviticus 12:4...se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se ničeho svatého a nepřijde ke svatyni. Porodí-li dívku, bude...
Leviticus 14:36... přikáže, aby byl dům vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo nečisté. Teprve potom kněz přijde...
Leviticus 22:10... Ani knězův host nebo nádeník nesmí jíst nic svatého. Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst...
Leviticus 22:20...bez vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení....
Leviticus 22:22...nesmí na být vada. Nesmíte Hospodinu přinést nic slepého, polámaného, zmrzačeného, vředovitého, se...
Leviticus 22:30...zalíbení. je snědena téhož dne, nenechte z  nic do rána. jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a...
Numeri 6:4...sušené. Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z vinné révy, od zrnka po slupku. Po...
Numeri 9:12...chleby a s trpkými bylinami. z něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. slaví Hod...
Numeri 11:6...a česnek. Teď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno koriandru a barvou...
Numeri 16:26...šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co jim patří,...
Numeri 20:19...Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody,...
Numeri 30:5...slibem nebo závazkem a její otec o tom uslyšínic nenamítne, pak budou všechny sliby a závazky, které na...
Numeri 30:8... a její muž proti tomu v den, kdy o tom uslyšínic nenamítne, pak budou její sliby i závazky platit. Pokud...
Numeri 30:12...přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude bránit, budou...
Numeri 30:13...však manžel v den, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazků, které vyšly z jejích rtů, neplatí....
Numeri 30:15...muž. Pokud by však k tomu do příštího dne nic nenamítal, pak tím potvrdil všechny její sliby i...
Numeri 35:23...viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého, pak mezi tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem...
Deuteronomium 2:7... čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh, s tebounic ti nescházelo." A tak jsme obešli své bratry, syny...
Deuteronomium 2:37...okolí potoka Jabok, k městům v horách a vůbecničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se...
Deuteronomium 4:2... a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílímnic nepřidávejte a nic z nich neubírejte, ale zachovávejte...
Deuteronomium 5:21... býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu...
Deuteronomium 5:22...hlasem z prostředku ohně, oblaku a mračnanic k nim nedodal. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je...
Deuteronomium 8:9... do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš mít nedostatek, do země, jejíž kamení je...
Deuteronomium 12:4...jméno odtamtud vyhlaďte. Hospodinu, svému Bohunic takového nedělejte. Vyhledávejte místo, které si...
Deuteronomium 12:31...sloužily svým bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své...
Deuteronomium 13:1...ohni! Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazujinic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte. Ve tvém...
Deuteronomium 13:18...hromada sutin, nikdy není vystavěnoNic z toho, co propadlo klatbě, ti nesmí zůstat v rukou....
Deuteronomium 15:9... Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů...
Deuteronomium 16:3...Bohu, oběť z bravu či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb tísně...
Deuteronomium 16:4...z Egypta. Po sedm dní se u tebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa, které jsi obětoval večer prvního dne...
Deuteronomium 21:7...prohlásí: "Naše ruce tu krev neprolily, naše oči nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který...
Deuteronomium 26:14...tvé přikázání, nezapomněl jsem ani na jednoNic z toho jsem nejedl ve svém truchlení, nic z toho jsem...
Deuteronomium 28:55...masa svých dětí. Bude je pojídat, protože mu nic jiného nezbylo. Nejcitlivější a nejchoulostivější z vás...
Deuteronomium 29:22... a řeknou: "Všechna zem spálená sírou a solínic se neseje, nic neraší, ani stéblo trávy na neroste -...
Soudců 13:4...dávej pozor, abys nepila víno ani pivo a nejedla nic nečistého. Hle, počneš a porodíš syna. Jeho hlavy se...
Soudců 13:7...syna. Proto teď nepij víno ani pivo a nejez nic nečistého, protože ten chlapec bude od matčina lůna ...
Soudců 13:14...zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic pocházejícího z vinné révy, nepije víno ani pivo a...
Soudců 16:11...pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic nepoužily, byl bych slabý jako každý jiný." Dalila pak...
Soudců 18:10...otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nic, co země mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo...
Soudců 19:19... mám i chléb a víno pro sebe, zde pro tvou služebnici i pro mládence, který tvého služebníka provází. Nic...
Soudců 19:23...ven se slovy: "To ne, bratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte...
1. Samuel 3:17...Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosímnic přede mnou netaj. Bůh potrestá a ještě ti přidá,...
1. Samuel 3:18...to Samuel všechno pověděl a nezatajil mu vůbec nic. Elí na to řekl: "On je Hospodin; učiní, co se mu...
1. Samuel 4:7...bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodí z...
1. Samuel 9:4...Efraimské hory, prošel kraj Šališa, ale nenašli nic. Prošli kraj Šaalim a zase nic. Prošel kraj Jemini, a...
1. Samuel 12:4... "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od nikoho nic nevzal." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před vámi...
1. Samuel 12:5...jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste na mně nic nenalezli." "Ano, je svědkem," odpověděli. "Ano,...
1. Samuel 14:24...nepomstím svým nepřátelům." Nikdo z vojska proto nic nejedl. Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi...
1. Samuel 19:5...ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida pro nic za nic zabíjel?" Saul tedy Jonatana poslechl a...
1. Samuel 20:2...tvému otci ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec...
1. Samuel 20:21...je' - pak můžeš přijít, neboť jsi v bezpečínic ti nehrozí, jakože je živ Hospodin. Pokud ale tomu...
1. Samuel 20:26...místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco se mu asi přihodilo, že se poskvrnil,...
1. Samuel 20:39...našel a vrátil se ke svému pánovi. Ten chlapec nic netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan...
1. Samuel 21:5...tu jen svatý chléb - pokud ale mládenci neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu...
1. Samuel 22:15... neboť tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechu - ty i...
1. Samuel 25:7...a za celou dobu, co byli v Karmelu, se vůbec nic neztratilo. Zeptej se svých mládenců a potvrdí ti to....
1. Samuel 25:15...kdy jsme s nimi byli na pastvinách, se nám vůbec nic neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako hradba,...
1. Samuel 25:19...napřed, jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla. Vsedla na osla a sjížděla do horské rokle,...
1. Samuel 25:21...hlídal všechen jeho majetek zbytečně - vůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem....
1. Samuel 25:28...mého pána. Odpusť prosím provinění své služebnice. Hospodin mému pánu jistě zbuduje trvalý dům, neboť...
1. Samuel 25:36...opilý. Proto mu do rozednění neřekla vůbec nic. Teprve ráno, když Nábal vystřízlivěl, mu to všechno...
1. Samuel 26:12...vody a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil. Všichni spali, protože na...
1. Samuel 27:1...mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul...
1. Samuel 28:20... že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupila k Saulovi a viděla,...
1. Samuel 30:12...najedl, pookřál, protože tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David....
1. Samuel 30:19...nikoho, mladé ani staré, syny ani dcerynic z kořisti a ze všeho, co jim vzali. David to všechno...
1. Samuel 30:22...kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlíničem: "Tihle s námi přece nešli! Nedáme jim nic z...
2. Samuel 6:22...ještě víc, si budu i sám připadat jako nic, ale u těch - jak říkáš - děveček, u těch budu v úctě!"...
2. Samuel 12:3...měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval....
2. Samuel 14:18..."Na něco se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi,"...
2. Samuel 15:11...pozváni, a tak šli bezelstně s ním, protože nic netušili). Když se Abšalom chystal přinášet oběti,...
2. Samuel 17:19...plachtou a navrch nasypala zrní, takže nebylo nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a...
2. Samuel 18:13...bych tím ohrozil vlastní život! Před králem se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně." "Nebudu...
2. Samuel 19:7...jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic neznamenají. Dnes je mi jasné, že kdyby Abšalom žil a...
2. Samuel 20:3...v ústraní. Postaral se o , ale sám s nimi nic neměl. do smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy....
2. Samuel 24:4...královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se od krále vydali sčítat lid Izraele....
1. Královská 1:4...Obsluhovala krále, pečovala o něj, ale král s  nic neměl. Tehdy se začal pozvedat Chagitin syn Adoniáš....
1. Královská 5:7...pozváni k jeho stolu, a starali se o to, aby nic nechybělo. Každý ve svém pořadí také dodávali ječmen a...
1. Královská 8:9...nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu...
1. Královská 10:20...po obou stranách stálo dvanáct dalších lvůNic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také...
1. Královská 10:21...Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlataNic nebylo ze stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách...
1. Královská 11:22... že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl, "ale přesto propusť."...
1. Královská 13:8...mi dal polovinu svého domu, nešel bych s tebouNic na tomto místě nesním, ani vody se nenapiju. Hospodin...
1. Královská 13:9...vody se nenapiju. Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel...
1. Královská 13:16... nemohu s tebou jít. Nebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju, protože jsem od Hospodina...
1. Královská 13:17... protože jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi...
1. Královská 13:22...a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v...
1. Královská 18:43...se podívat na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout. "Nic tam není," řekl. "Udělej to sedmkrát," odpověděl Eliáš....
1. Královská 19:4...dost, Hospodine! Vezmi si můj život. Nejsemnic lepší než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a...
1. Královská 21:5... ptala se ho: "Co že jsi tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl tedy: "Ale, mluvil jsem s Nábotem...
1. Královská 22:3..."Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou aramejského krále?"...
1. Královská 22:8... ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův...
1. Královská 22:16...zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen...
1. Královská 22:18...se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval:...
2. Královská 4:2...se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje," odpověděla. "Jdi...
2. Královská 4:27... v duši hořkost. Hospodin mi to ale zatajilnic mi o tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla...
2. Královská 4:41..."Rozlévejte všem, se najedí." A v hrnci  nic špatného nebylo. Jeden muž přišel z Baal-šališy a...
2. Královská 5:16...je živ Hospodin, před jehož tváří stojímnic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval, si něco...
2. Královská 9:3...krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A tak ten mládenec, ten mladý prorok, odešel...
2. Královská 18:12...jeho smlouvu. Neposlouchali a neřídili se ničím z toho, co přikázal Hospodinův služebník Mojžíš....
2. Královská 20:13...posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i...
2. Královská 20:15... co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to...
2. Královská 20:17...předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci,...
2. Královská 22:20...budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo dopustím.'" S...
1. Letopisů 16:30...se rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven světnic jím neotřese, jásejte, nebesa, země raduje se,...
1. Letopisů 21:4...královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se vydali projít celý Izrael. Když se...
1. Letopisů 21:24... "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu nepřinesu oběť, která je zadarmo." A...
2. Letopisů 5:10...nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když...
2. Letopisů 8:15...se od králova příkazu pro kněží a levityničem, ani ve správě pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo...
2. Letopisů 9:11...palác a také lyry a citery pro zpěvákyNic takového se předtím v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun...
2. Letopisů 9:19...po obou stranách stálo dvanáct dalších lvůNic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také...
2. Letopisů 9:20...Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlataNic nebylo ze stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách...
2. Letopisů 18:7... ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův...
2. Letopisů 18:15...zapřísahat, abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen...
2. Letopisů 18:17...se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval:...
2. Letopisů 28:21...obdarovat asyrského krále, ale nebylo mu toničemu. I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál...
2. Letopisů 30:26...krále Šalomouna, syna Davidova, město nic podobného nezažilo. Kněží a levité nakonec vstali, aby...
2. Letopisů 34:28...budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo i jeho obyvatele...
2. Letopisů 35:21...on za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemám, judský králi. Netáhnu dnes proti tobě, ale proti...
Ezdráš 9:15...před tebou ve svých vinách, s vědomím, že nic takového před tebou neobstojí." Když Ezdráš ležel před...
Ezdráš 10:6...Jochanana, syna Eliašibova. Jak tam odešelnic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností...
Nehemiáš 2:16...byl a co jsem dělal, neboť jsem do doby Židům nic neprozradil, a to ani kněžím, knížatům, hodnostářům ani...
Nehemiáš 5:12..."Všechno vrátíme," odpověděli na to. " od nich nebudeme nic požadovat. Uděláme, jak říkáš." Svolal...
Nehemiáš 5:15...lid utiskovali. jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s opravou hradeb....
Nehemiáš 6:8...a poradíme se spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje. Jen sis to vymyslel."...
Nehemiáš 8:10...pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se,...
Nehemiáš 8:17...ze zajetí si postavilo stánky a bydlelonich. Do toho dne synové Izraele nic takového nedělali ...
Nehemiáš 9:21...žíznili. Čtyřicet let ses o na poušti staralnic jim nechybělo, oděv nechátral, nohy neotekly. Vydal jsi...
Ester 2:10...do lepší části harému. Ester neprozradila nic o své národnosti a původu, protože Mordechaj...
Ester 2:15...vlastní. Když měla vstoupit ke králi, nežádala nic než to, co řekl králův eunuch Hegaj, strážce žen. Každý...
Ester 5:13...pozván i na zítra! Jenže to všechno je mi na nic, když se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj sedí na...
Ester 6:10...z královského kancléřství. Dej pozor,  nic z toho, co jsi řekl, nevynecháš." A tak Haman vzal to...
Job 1:22...V tom ve všem Job nezhřešil a neobvinil Bohaničeho špatného. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby...
Job 4:2...na tebe někdo promluví? Je těžké neříci vůbec nic. Sám přece dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám jsi...
Job 5:24...je klid, přehlédneš své statky - nebude chybět nic. Poznáš, co je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí...
Job 6:21...když k nim dorazí, čeká je zklamání. Právě takničemu jste teď vy: Vidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem...
Job 8:9...na jejich otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí ,...
Job 8:22...však budou mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic." Job na to...
Job 9:17...vůbec naslouchal. Rozdrtil by vichřicí, pro nic za nic by rány rozmnožil. Nenechal by ani...
Job 12:3...vámi! I však mám rozum tak jako vy a nejsemničem za vámi, to přece každý . Jsem ale k smíchu i svému...
Job 13:2...a rozpoznal. Co víte vy, to také vím a nejsemničem za vámi. Teď chci se Všemohoucím promluvit, s Bohem...
Job 14:7...aspoň naději: Když bude poražen, znovu vyrašínic nezastaví jeho výhonky. I kdyby jeho kořeny v zemi...
Job 14:12...lehne a nevstane; dokud trvá nebe, neprobudí senic nepřeruší jeho sen. Kéž bys jen schoval v hrobě, kéž...
Job 14:21...a ty ho propouštíš. O slávě svých dětí pak neví nic, nedozví se ani, zda budou nicotní. Jediné, co cítí, je...
Job 19:4...opravdu v něčem pochybil, do chyby vám není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mne a moji potupu proti...
Job 19:20...jsem odporný, moji milovaní zavrhli. Nejsem nic než kost a kůže, zbyly mi jen holé dásně. Smilujte,...
Job 20:21... a proto neunikne vlastní chtivosti. Nezbude nic, co by pohltil, nepotrvá jeho blahobyt. Uprostřed...
Job 21:14...‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to ten Všemohoucí? Proč bychom mu sloužili? K...
Job 26:7...On prostírá sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem. On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však...
Job 27:11...jsem vás o Božím jednání, o Všemohoucím jsem nic netajil. Vždyť jste to všichni sami viděli - proč tedy...
Job 27:19...jako boháč, a je to naposled; když oči otevřenic mu nezbude. Hrůzy ho postihnou jako povodeň, uprostřed...
Job 32:16... co by k tomu dodali! To mám čekat dál, když  nic neříkají, když stojí na místě, odpověď nemají? Je tedy...
Job 34:6... jsem brán za lháře, rány se nehojí, jsem nic neproved!' Je snad Jobovi někdo podobný? Rouhá se, jako...
Job 34:9...řadí se mezi ničemy! Vždyť říká: ‚Člověku neníničemu usilovat o Boží oblibu!' slyší každý, kdo...
Job 34:10... slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je křivda vzdálená. Každému...
Job 37:4...svým hlasem vznešeným; když zazní jeho hlasnic ho nezdrží. Podivuhodně Bůh svým hlasem hřmí, působí...
Job 39:24... Chvěje se vzrušením, hltá dálky, když zazní polnice, nic ho nezdrží. Při každém zatroubení řehtá: ‚Ihíí!'...
Job 41:9...k sobě navzájem těsně semknuté, drží pohromaděnic nerozdělí je. Když si odfrkne, jako když třeskne blesk,...
Job 42:2...Hospodinu řekl: "Uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá ...
Žalmy 10:6...protivníků mají jen posměch, v srdci si myslí: "Nic neohrozí, nikdy nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim...
Žalmy 10:11..."Bůh zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí." Povstaň, Hospodine, pozvedni ruku! Na utlačené...
Žalmy 11:3...Když samy základy bortí se, tehdy spravedlivý nic nezmůže! Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin...
Žalmy 14:4...není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí všichni ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj...
Žalmy 17:3... v noci s' prověřil, tříbils a nenalezl nic. Myšlením ani ústy jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně...
Žalmy 21:12...chystali na tebe špatnost, úklady vymýšleli, ale nic nezmohou! Ano, ty je obrátíš nazpět, na namíříš...
Žalmy 23:1...učinil! Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýřnic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke...
Žalmy 23:4...jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrtiničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a...
Žalmy 30:7...se mi dařilo, říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!" Ve své přízni, Hospodine, jsi jak horu...
Žalmy 34:10...Ctěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází. I draví lvi někdy strádají a hladovějí,...
Žalmy 35:11...ho vydírá! Zákeřní svědkové povstávají, nevímničem, z čeho viní . Za dobrotu mi zlobou odplácejí, jsem...
Žalmy 37:35...zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš! Viděl jsem ničemu hrozné síly, jak rozložitý cedr se rozprostřel....
Žalmy 37:36...Pominul ale - hle, není, když jsem ho hledalnic jsem nenašel! Pohleď na poctivé, všímej si upřímných -...
Žalmy 39:6... jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, stojí jakkoli! Séla Jak pouhý...
Žalmy 46:6...svatý příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom městěnic jím neotřese, Bůh je ochrání v ranním svítání!...
Žalmy 49:18...ani když jeho dům slavně vzmáhá se. zemřenic s sebou nepobere, jeho nádhera s ním dolů nepůjde. Za...
Žalmy 53:5...není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid...
Žalmy 59:5... sbírají, i když jsem bezúhonný, nevinný! Pro nic za nic se sbíhají, na se chystají, povstaň mi na...
Žalmy 62:10... naší skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako...
Žalmy 73:22...když bolest bodala, nechápavý jsem bylnic jsem neznal, jak tupé zvíře jsem ti musel připadat!...
Žalmy 73:25...jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi! I když tělo i srdce strádají, Bůh je ...
Žalmy 92:7...tvé záměry velmi hluboké! Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší, že jako tráva rostou ničemní a...
Žalmy 94:11...Hospodin zná lidské úmysly - neznamenají vůbec nic! Blaze člověku, jehož, Hospodine, káráš, člověku, jehož...
Žalmy 96:10..."Hospodin kraluje!" Pevně je postaven světnic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě! Jásejte,...
Žalmy 101:3...Skutky odpadlíků jsou mi odporné, nemám s nimi nic společné. Zvrácené srdce je mi vzdálené, nechci se...
Žalmy 101:4...srdce je mi vzdálené, nechci se vyznatničem zlém! Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím....
Žalmy 104:5...na jejích sloupech, navěky neotřese vůbec nic. Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánem, vody stály i nad...
Žalmy 131:1...naduté, povýšeným zrakem nerozhlížím se. Do ničeho přehnaného se nepouštím, do ničeho, co je nad ...
Přísloví 3:15...jsou nad zlato. Její cena je nad perly vyššínic, v čem si libuješ, se nerovná. Dlouhověkost ve své...
Přísloví 3:24... tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spátnic nebude strašit, usneš, tvůj sen bude příjemný....
Přísloví 3:29...teď mu můžeš pomoci. Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k tobě chová důvěru. Nežaluj nikoho pro nic...
Přísloví 3:30... když k tobě chová důvěru. Nežaluj nikoho pro nic za nic, když ti neprovedl žádné zlo. Nezáviď člověku,...
Přísloví 4:12...stezkách chci vést. Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví, jestliže poběžíš, nic nesrazí. Poučení se...
Přísloví 8:8...výroky jsou spravedlivé, křivého, zvrácenéhonich není nic. Chápavému jsou všechny zřejmé, jasné jsou...
Přísloví 8:11...zlato. Daleko nad perly je moudrost nádhernánic žádoucího se vůbec nerovná! , Moudrost, spolu s...
Přísloví 9:13...dělá veliký povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic. U dveří svého domu vysedává, na křesle na městských...
Přísloví 10:20...uzdě. Jazyk spravedlivého je ryzí stříbro, srdce ničemů za nic nestojí. Rty spravedlivého nasytí mnohé,...
Přísloví 11:5... Spravedlnost srovná cestu nevinnému, vlastní ničemnost srazí ničemu. Spravedlnost zachrání poctivé,...
Přísloví 12:21...faleš, mírumilovní žijí v radosti. Spravedlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí. Prolhané rty se...
Přísloví 13:4... na povídavé rty přijde záhuba. Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete...
Přísloví 13:7...poctivého, hříšníka ničí ničemnost. Někdo nemá nic, a chová se bohatě, jiný spoustu peněz, a dělá...
Přísloví 14:7...se raději obloukem vyhni, z jeho rtů se přece nic nedozvíš. Moudrost rozvážného je vědět kudy kam, tupost...
Přísloví 17:11...výtka, než kdyby tupci stokrát nařezal. Na nic než na vzpouru zlosyn nemyslí, bude však navštíven...
Přísloví 17:15...- raději přestaň, než spor propukne! Omlouvat ničemu i odsoudit poctivého - obojí se Hospodinu hnusí...
Přísloví 21:29...slovo , kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje. Žádná moudrost,...
Přísloví 23:23...svou matkou, zestárne. Pravdu získej, za nic ji neprodávej, rovněž tak moudrost, kázeň, rozumnost....
Přísloví 24:16...kdyby sedmkrát padl, jediné sklouznutí ale zničí ničemu. Neraduj se, když tvůj nepřítel padne, nejásej v...
Přísloví 24:28...si můžeš stavět dům. Nesvědč proti bližnímu pro nic za nic; chceš snad oklamávat svými rty? Neříkej:...
Přísloví 29:7...o právo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic. Drzouni dovedou vzbouřit město, mudrci dovedou...
Přísloví 29:9...když se moudrý dohaduje, pohrůžky, posměchnic nikam nevede! Krvelační poctivce nenávidí, upřímnému se...
Přísloví 29:24...společník sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví. Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo...
Přísloví 30:6...je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak pokárá a ze lži usvědčí. Jen o dvě...
Přísloví 30:20...- pojí, otře si ústa a řekne: "Neprovedla jsem nic špatného." Před třemi věcmi se chvěje země a čtyři...
Kazatel 1:9... to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. Copak je něco, o čem se říci:...
Kazatel 2:10...mi stále byla po boku. Nač padlo okonic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem se nevyhnul....
Kazatel 2:11...Hle, vše je marnost a honba za větrem! Není nic smysluplného pod sluncem! Zaměřil jsem se na to, abych...
Kazatel 2:17... Proto omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncem. Všechno je marnost a honba za větrem!...
Kazatel 3:14...Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěkynic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to...
Kazatel 3:19... všichni dýchají stejný vzduch. Člověk zvířata ničím nepřevyšuje, všechno je marnost! Všichni směřují k...
Kazatel 5:4...v oblibě. Cokoli slíbíš, splň! Bylo by lepší nic neslibovat, než když jsi slíbil a nesplnil. Nedovol...
Kazatel 5:13...ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase...
Kazatel 5:14...nahý a stejně, jak přišel, zase odchází - vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění. To je...
Kazatel 6:2... jmění i slávu, takže mu v životě nechybí nic, nač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí těch věcí užít -...
Kazatel 6:5...jméno zůstane skryto v tmách, nevidí slunce a o ničem neví, narozdíl od něj ale klid. Kdyby ten člověk...
Kazatel 8:5...Co to provádíš? Kdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý v srdci kdy, jak a co. Vše svůj...
Kazatel 9:1...Bůh. je to láska anebo zášť, lidé nevíničem, co leží před nimi. Každý pokaždé dopadá stejně:...
Kazatel 9:5...vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se nedočkají, i pouhá vzpomínka na ...
Kazatel 9:6...je dávno pryč. Nikdy nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem. Vzhůru! Jez radostně...
Kazatel 10:11...had, než ho kdo uřkne, slova zaříkávače  nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však...
Izaiáš 16:12...zbytečně; půjde se modlit do své svatyně, ale nic nezmůže. To je slovo, které Hospodin o Moábu vyřkl ...
Izaiáš 19:7...v nilském okolí, bude to odváto a nezůstane nic. Bědovat budou nilští rybáři, spláčou ti, kdo loví na...
Izaiáš 19:15...se potácel jak opilec ve zvratcích. Egypt se na nic nezmůže ani hlavou ani ocasem, palmovým kmenem ani...
Izaiáš 28:15... Zhoubná záplava když se přižene, nám se nic nestane - naším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se...
Izaiáš 29:13...jsou mi však vzdálení. Když uctívají, není to nic víc než naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu...
Izaiáš 29:16..."On netvořil"? Říká snad hrnec o hrnčíři: "On nic neumí"? brzy, za velmi krátký čas se z Libanonu...
Izaiáš 30:7...nemůže nijak pomoci, Egyptu, který nezmůže vůbec nic, a proto ten národ nazývám "Nehybná obluda". Nyní jdi,...
Izaiáš 34:12...prázdnoty. Edomští urození nebudou mít nic, co by šlo nazvat královstvím; všichni jejich velmoži...
Izaiáš 35:9...se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěřnic takového se tam nenajde. Půjdou po ti, kdo budou...
Izaiáš 39:2...radostně přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i...
Izaiáš 39:4... co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to...
Izaiáš 39:6...předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci,...
Izaiáš 40:9...neseš dobré zprávy Jeruzalému! Hlasitě volejnic se nestrachuj, řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!"...
Izaiáš 40:17...jeho zvířena. Všechny národy jsou před ním jako nic, jsou pro něj nicota a ještě míň! Ke komu chcete Boha...
Izaiáš 41:11...všichni, kdo proti tobě zuřili! Budou jako nic a zahynou ti, kteří s tebou vedli boj. I kdybys je...
Izaiáš 41:12... nenajdeš ty, kdo útočili na tebe. Budou jako nic a ještě míň ti, kteří s tebou válčili. Neboť ...
Izaiáš 41:24...užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nic a vaše skutky jsou ještě míň - kdo si vás volí, je...
Izaiáš 41:26...odedávna, abychom řekli: "On se nemýlil"? Nikdo nic neoznámil, nikdo nic nezjevil, od vás neslyšel nikdo...
Izaiáš 41:29... kdo mi odpoví? Hle, jak jsou všichni pouhé nic a jejich skutky jsou ještě míň - vzduch a nicota jsou...
Izaiáš 44:9...není, o žádné nevím! Výrobci model jsou zcela nicotní, to, co obdivují, jim nemůže pomoci. Sami sobě...
Izaiáš 44:10...styděli! Kdo vyrábí boha a modlu odlévá, vůbec nic nezíská. Ostuda čeká všechny jeho stoupence - vždyť i...
Izaiáš 44:18...Vůbec nevědí! Oči mají zaslepené, takže nevidíničemu nerozumí v srdcích svých. Nikdo se nezastaví,...
Izaiáš 47:7...krutě tížila. Říkalas: "Jsem věčná královna," a nic sis k srdci nebrala, na konec jsi nepomýšlela. Teď tedy...
Izaiáš 48:8..."O tom přece vím!" Neslyšel jsi o tomnic jsi nevěděl, tvé ucho bylo tehdy zavřené. Věděl jsem...
Izaiáš 52:11... Pryč, pryč, vyjděte odtud, nesahejte po ničem nečistém! Vyjděte zprostřed Babylonu; kdo nosíte...
Izaiáš 53:2... abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi...
Izaiáš 56:10...Strážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani štěkat neumí;...
Izaiáš 57:12...sám odhalím spravedlnost tvou i tvé skutky - a k ničemu ti nebudou. budeš volat o pomoc, nech se...
Jeremiáš 5:22...se přede mnou chvět? Moři jsem pískem vytyčil hranice nepřekročitelným, věčným zákonem. Bouří se moře, ale...
Jeremiáš 8:15...jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Od...
Jeremiáš 10:14...vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými...
Jeremiáš 12:4...zlí? Přitom však říkají: "Do naší budoucnosti mu nic není!" "Když unavuje běžet s pěšími, jak budeš...
Jeremiáš 13:7...jsem ho, a hle - pás byl plesnivý a úplně na nic. Tehdy jsem dostal slovo...
Jeremiáš 13:10...a klaněl se jim, bude jako tento pás - úplně na nic. Jako se pás ovíjí kolem lidských beder, tak jsem k...
Jeremiáš 14:14..." řekl mi na to Hospodin. " jsem je neposlalnic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují...
Jeremiáš 14:18...Proroci i kněží v celé zemi vedou své řemeslonic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odpor...
Jeremiáš 14:19...bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení!...
Jeremiáš 15:10...narodil - muž, který s celou zemí svár a přiNic jsem si nevypůjčil, nikdo mi nedluží, a přesto mi...
Jeremiáš 17:22...je do jeruzalémských bran. Nevynášejte v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte...
Jeremiáš 20:11... a tak ti, kteří pronásledují, padnounic nezmohou. Pro jejich neúspěch je stihne hanba, věčná...
Jeremiáš 23:17...kdo se řídí svým zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stál v radě Hospodinově,...
Jeremiáš 23:32...svými nehoráznými výmysly. jsem je neposlalnic jsem jim nesvěřil. Nemohou tomuto lidu nijak pomoci,...
Jeremiáš 32:17...a vztaženou paží učinil nebe i zemi - pro tebe nic není nemožné! Prokazuješ milosrdenství tisícům pokolení...
Jeremiáš 32:23...ji, neposlouchali a neřídili se tvým ZákonemNic z toho, cos jim přikázal, neplnili, a tak jsi na ...
Jeremiáš 38:5..." odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti vám nic nezmůže." Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do jímky...
Jeremiáš 38:14...od tebe slyšet slovo," řekl král Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj." "Copak bys nezabil, kdybych ti to...
Jeremiáš 38:25...‚Pověz nám, co jsi říkal králi a co král toběNic nám netaj, nebo zabijeme!' Odpověz jim: ‚Prosil jsem...
Jeremiáš 39:10...zbývající lid. Jen ty nejchudší z lidu, kteří nic neměli, nechal velitel gardistů Nebuzardan v judské...
Jeremiáš 39:12...ho k sobě a postarej se o něj, se mu nestane nic zlého. Udělej pro něj, o cokoli požádá." Velitel...
Jeremiáš 42:4... Cokoli vám Hospodin odpoví, to vám oznámímnic vám nezamlčím." Na to Jeremiášovi řekli: "Hospodin je...
Jeremiáš 42:21...ale vy jste Hospodina, svého Boha, neposlechliničem, s čím za vámi poslal. Proto teď vezměte na vědomí...
Jeremiáš 44:17...Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobřenic zlého se nám nedělo. Ale od doby, co jsme přestali...
Jeremiáš 48:30... jeho vztek; jeho chlubení je však falešné - na nic se nezmůže! A proto oplakávám Moáb, pro celý Moáb...
Jeremiáš 49:7...Přišli rozvážní o rozum? Je jejich moudrostničemu? Obraťte se a utečte! Dedanští, skryjte se v dolině!...
Jeremiáš 51:17...vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými...
Jeremiáš 51:20... můj nástroj válečný: tebou drtím národy, tebou ničím království, tebou drtím koně i s jezdci, tebou drtím...
Pláč 1:12...v jaké jsem hrozné potupě! Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte kolem? Jen se podívejte,...
Ezechiel 3:19...budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval a on se neodvrátil od své ničemnosti ani od...
Ezechiel 4:14...Odmalička doteď jsem nikdy nejedl nic zdechlého ani rozsápaného! Nikdy jsem nevzal do úst...
Ezechiel 7:11... krutost vyrostla ve kmen zla. Nezbude nikdonich, nikdo z jejich množství, nic z jejich jmění, nic z...
Ezechiel 13:3...se řídí svým vlastním nutkáním a nevidí vůbec nic! Tví proroci, Izraeli, jsou jako šakali mezi troskami...
Ezechiel 14:23... dojdete díky nim úlevy, neboť poznáte, že nic z toho, co jsem v tom městě učinil, nebylo bez příčiny,...
Ezechiel 15:5...Hle - ani když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořelé a spálené! K čemu...
Ezechiel 16:47...jejich ohavnosti? Jako by to ale nebylo vůbec nic, zkazila ses v každém ohledu ještě víc než ony! Jakože...
Ezechiel 18:16...nezneuctí, nikomu nechce ublížit, nebere nic do zástavy, nepřivlastňuje si, co mu nepatří, dělí se o...
Ezechiel 21:18...je to zkouška. Co když ale z toho směšného žezla nic nezbude? praví Panovník Hospodin. Prorokuj, synu...
Ezechiel 21:31...Hospodin: Strhni si turban, sejmi korunuNic nebude jako dřív: Ponížení budou povýšeni a povýšení...
Ezechiel 33:8...z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Ničemo, musíš zemřít,' ale ty nepromluvíš, abys...
Ezechiel 33:9...budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval, se odvrátí od své cesty, ale on se od ...
Ezechiel 44:17...nádvoří nebo v chrámu, nesmějí na sobě mít nic vlněného. Na hlavách budou mít lněné turbany a kolem...
Ezechiel 44:18...turbany a kolem beder lněné spodky. nenosí nic, v čem by se potili. Kdykoli budou vycházet na vnější...
Ezechiel 44:31...domě spočinulo požehnání. Kněží nesmějí jíst nic zdechlého ani rozsápaného, z ptactva nebo ze...
Ezechiel 46:18...syny - musí to zůstat jim. Vládce nesmí brát nic z dědičného podílu lidu, nesmí je vytlačovat z jejich...
Ezechiel 48:14...25 000 loktů na délku a 20 000 loktů na šířkuNic z této prvotiny země se nesmí prodat, směnit ani na...
Daniel 2:10...žádá. Žádný král, jakkoli veliký a mocný, nikdy nic takového od žádného věštce, kouzelníka ani mága nežádal...
Daniel 3:12...a Abednego - a tito muži si z tebe, králinic nedělají. Tvé bohy nectí a zlaté soše, kterou jsi...
Daniel 3:25... "a rozvázané! Procházejí se v plamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!"...
Daniel 3:27...na hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic znát a nebyli ani cítit ohněm. Nabukadnezar tehdy...
Daniel 5:23...sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel jsinich se svými velmoži, manželkami a konkubínami. Oslavoval...
Daniel 6:6...Nakonec si ti muži řekli: "Na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by se to týkalo jeho náboženství." A...
Daniel 6:14...z tebe, králi, ani z ediktu, který jsi podepsalnic nedělá. Třikrát denně se modlí ty své modlitby!" Když...
Daniel 6:18...velmožů, aby se na Danielově osudu nedalo nic změnit. Potom se král odebral do paláce. Odmítl jídlo i...
Daniel 6:23...nevinným. A ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého." Král se velice zaradoval a hned přikázal, ...
Daniel 9:12...neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v Jeruzalémě! Ani když na nás...
Daniel 11:27...jednomu stolu. Budou si navzájem říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně přijde konec....
Ozeáš 11:7...i když k Nejvyššímu volají, nepozvedne je vůbec nic. Copak se , Efraime, mohu vzdát? Mohu , Izraeli,...
Amos 3:7...Hospodin? Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky....
Amos 5:5... Gilgal totiž bude vysídlen a z Bet-elu nic nezbude. Hledejte Hospodina, žijete! se na dům...
Amos 9:10...mém lidu všichni hříšníci, kteří říkají: "Nám se nic nestane. Nepotká nás žádné neštěstí!" Toho dne obnovím...
Sofoniáš 1:12... s těmi, kdo si v duchu říkají: ‚Hospodin nic nespraví ani nezkazí.' Jejich bohatství se stane...
Ageus 2:3...slávě? A jak ho vidíte teď? Nepřipadá vám jako nic? Nuže vzchop se, Zerubábeli! praví Hospodin. Vzchop se,...
Malachiáš 3:14...urážíme?" ptáte se. Říkáte: "Sloužit Bohu jeničemu! Co z toho máme, plnit jeho úkoly a chodit před...
Matouš 5:13...svou chuť, čím se zas osolí? Nebude ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste...
Matouš 10:26...spíše jeho domácí? Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude...
Matouš 14:17..." odpověděl jim Ježíš. "Vy jim dejte najíst." "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby."...
Matouš 17:20...téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejdenic pro vás nebude nemožné." Ještě když se zdržovali v...
Matouš 21:19...jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy: " se z tebe navěky nerodí...
Matouš 22:46...slovo. Od toho dne se ho nikdo neodvážil na nic zeptat. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům...
Matouš 23:16...vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá na chrámnic to neznamená, ale kdo přísahá při chrámovém zlatu, ten...
Matouš 23:18...Říkáte také: ‚Když někdo přísahá na oltářnic to neznamená, ale kdo přísahá na dar ležící na něm, ten...
Matouš 24:39...vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli do chvíle, kdy přišla potopa a...
Matouš 26:60...svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrtiNic ale nenašli, ačkoli předstupovalo mnoho falešných...
Matouš 26:62...postavit!'" Tehdy vstal velekněz a tázal se ho: "Nic neodpovíš na svědectví těch mužů?" Ježíš ale mlčel....
Matouš 27:14...ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic neodpovídal. Prokurátor měl ve zvyku propouštět o...
Matouš 27:19...soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s tím spravedlivým! Dnes jsem kvůli němu měla...
Matouš 27:24...víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal...
Marek 1:44...s přísným varováním: "Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své...
Marek 2:12... Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh...
Marek 4:22...postel? Nemá se postavit na svícen? Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak...
Marek 5:26...od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic nepomohlo a bylo čím dál hůř. Když uslyšela o...
Marek 6:8...duchy a uložil jim, si na cestu neberou nic kromě hole: ani mošnu ani chléb ani peníze do opasku;...
Marek 6:52...byli úplně omráčení úžasem. Nepochopili totiž nic ohledně těch chlebů; jejich srdce bylo tvrdé. A když se...
Marek 7:12...korban' (to jest dar Bohu), tak ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží slovo svou...
Marek 7:15...a řekl jim: "Slyšte všichni a rozumějte. [16Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit....
Marek 11:13...něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Řekl mu: " z...
Marek 12:34...království." A nikdo se ho neodvažoval na nic zeptat. Když potom Ježíš vyučoval v chrámu, zeptal se:...
Marek 14:55...svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nic nenacházeli. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale...
Marek 14:60...všemi postavil velekněz a tázal se Ježíše: "Nic neodpovíš na jejich svědectví?" On ale mlčel a nic...
Marek 14:61...neodpovíš na jejich svědectví?" On ale mlčelnic neodpovídal. Nakonec se ho velekněz zeptal: "Jsi Mesiáš...
Marek 15:4...z mnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?" Ježíš...
Marek 16:8...ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš...
Lukáš 1:37...syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné." Marie řekla: "Hle, jsem služebnice Páně. ...
Lukáš 4:2...dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu...
Lukáš 5:5..." řekl mu na to Šimon, "dřeli jsme celou nocnic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím sítě."...
Lukáš 6:35...a buďte k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové...
Lukáš 8:17...svícen, aby příchozí viděli světlo. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude...
Lukáš 9:3...Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: "Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani...
Lukáš 10:19...a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám...
Lukáš 12:2...farizejský kvas, jímž je pokrytectví. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude...
Lukáš 18:34... ale třetího dne vstane z mrtvých." Oni však nic z toho nepochopili. Smysl toho výroku jim zůstal skryt,...
Lukáš 20:40...Písma. Tamti se ho totiž neodvažovali na nic ptát. Ježíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš...
Lukáš 22:35... mošny a obuvi, scházelo vám něco?" "Ne, vůbec nic," odpověděli. Řekl jim: "Teď ale, kdo měšec, si...
Lukáš 23:15...ne, neboť jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic, za co by zasloužil smrt. [17] Dám ho zbičovat a...
Lukáš 23:22..."Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím...
Lukáš 23:41...odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!" Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na ...
Jan 1:3... Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí...
Jan 3:27...k němu!" Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že...
Jan 5:19... amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to...
Jan 5:30...vzkříšeni k soudu. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý,...
Jan 6:12..."Posbírejte zbylé nalámané kousky, se nic neztratí." Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů...
Jan 6:63...Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život....
Jan 6:66...učedníků kvůli tomu odešli a s ním nechtěli nic mít. "Chcete odejít i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých...
Jan 7:4...děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se světu!" Ani...
Jan 7:18...ho poslal, ten je pravdomluvný a není na něm nic špatného. Mojžíš vám dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás...
Jan 7:26...zabít? Podívejte se, mluví svobodně a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři přece jen poznali, že je to...
Jan 8:28...Syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsemNic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak naučil Otec....
Jan 8:54...Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená. Ten, kdo chválí, je můj Otec, kterého vy...
Jan 9:33...narozeného. Kdyby ten člověk nebyl od Bohanic takového by nedokázal." Odpověděli mu: "Narodil ses...
Jan 11:49...nás o toto posvátné místo i o národ!" Jedennich, Kaifáš, který byl toho roku veleknězem, jim řekl: "Vy...
Jan 12:19... Farizeové tehdy jedni druhým říkali: "VidíteNic nezmůžete! Celý svět jde za ním!" Někteří z těch, kdo...
Jan 13:8...Petr. "Když neumyji, nebudeš mít se mnou nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr...
Jan 14:30... neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic, ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že...
Jan 15:5...v něm, ten nese mnoho ovoce; beze nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč...
Jan 16:23...nikdo nevezme. V ten den se nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v...
Jan 16:24...jménu, to vám . dosud jste v mém jménunic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude...
Jan 18:20...nebo v chrámě, kde se scházejí všichni Židénic jsem neříkal potají. Proč se ptáš ? Zeptej se těch,...
Jan 21:3... A tak šli a nastoupili na loď. noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale...
Skutky 4:21...jsme viděli a slyšeli." Když ale nemohli najít nic, za co by je potrestali, znovu jim pohrozili a s...
Skutky 4:32...věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno...
Skutky 5:36...zabit, všichni jeho přívrženci se rozuteklinic z toho nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský během...
Skutky 5:38...je. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidínic z toho nebude. Je-li však z Boha, nic proti tomu...
Skutky 5:39...z lidí, nic z toho nebude. Je-li však z Bohanic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti...
Skutky 8:24..."Vy se za modlete k Pánu, se mi nestane nic z toho, co jste říkali!" Poté, co vydali svědectví a...
Skutky 9:8... Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři...
Skutky 10:14...odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného." Ale hlas k němu promluvil...
Skutky 11:8...jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo poskvrněného.' Ten hlas z nebe ke mně...
Skutky 13:28... kteří se čtou každou sobotu. Ačkoli nenašli nic, za co by zasloužil smrt, vyžádali si na Pilátovi jeho...
Skutky 15:24... že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili. My shromáždění jsme se...
Skutky 17:21...cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového.)...
Skutky 19:27...také, že chrám veliké bohyně Artemis nebude nic znamenat, a tak se sníží věhlas , kterou ctí celá...
Skutky 19:36...tak je třeba, abyste zachovali klid a neprovedli nic unáhleného. Přivedli jste sem tyto muže, ti se však...
Skutky 20:20...kvůli židovským úkladům; jak jsem vám nezamlčel nic užitečného, ale kázal vám a učil veřejně i po domech;...
Skutky 20:24... však na to nedbám; v životě mi nejdenic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem...
Skutky 20:27... že jsem čistý od krve všech, neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží vůli. Dbejte...
Skutky 21:24... Tak všichni poznají, že na těch zprávách o tobě nic není a že naopak žiješ řádně a zachováváš Zákon. Pokud...
Skutky 21:34...to a druzí ono. Nemohl kvůli hluku zjistit nic jistého, a tak poručil, ho odvedou do pevnosti. Po...
Skutky 23:9...Písma a bojovali za něj: "Nenašli jsme na něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?" Hádka...
Skutky 23:29...sporným otázkám jejich Zákona a že nespáchal nic, zač by zasloužil smrt nebo vězení. Když jsem se pak...
Skutky 25:8...ani proti chrámu ani proti císaři jsem seničem neprovinil." Festus, který se chtěl zavděčit Židům,...
Skutky 25:11... Jestliže však na tom, z čeho obviňujínic není, nikdo jim nemůže vydat. Odvolávám se k...
Skutky 25:25...nesmí zůstat naživu. Shledal jsem, že neprovedl nic, za co by zasloužil smrt, ale když se sám odvolal k...
Skutky 25:26... rozhodl jsem se ho k němu poslat. Nemám však nic určitého, co bych o něm svému vladaři napsal. Proto...
Skutky 26:22...a vydávám svědectví malému i velkému. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: že Mesiáš ...
Skutky 26:26... těm věcem dobře rozumí. Jsem si jist, že mu nic z toho neuniklo, neboť se to nedělo někde v ústraní....
Skutky 26:31... Cestou odtud si povídali: "Ten člověk nedělá nic, zač by si zasloužil smrt nebo vězení!" Agrippa na to...
Skutky 27:33..."Dnes je to čtrnáct dní, co samou úzkostí nic nejíte. Proto vás prosím, v zájmu své záchrany něco...
Skutky 28:5...naživu." Pavel však hada setřásl do ohněnic zlého se mu nestalo. Domorodci očekávali, že oteče...
Skutky 28:6...mrtev. Když ale dlouho čekali a viděli, že se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali říkat, že je to...
Skutky 28:18...chtěli propustit s tím, že jsem nespáchal nic, za co bych zasloužil smrt. Židé však byli proti, a tak...
Římanům 2:25...Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z tvé obřízky nic nezbylo. Kdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení...
Římanům 7:18...totiž, že ve mně (to jest v tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je ne....
Římanům 8:39...ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží...
Římanům 9:11...Rebeka dva syny. Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani zlého - aby se však Boží rozhodnutí opíralo...
Římanům 13:8...vážnost, komu čest, tomu čest. Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil...
Římanům 14:13...soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím a v Pánu Ježíši mám...
Římanům 14:14... Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě; pokud to však někdo za...
1. Korintským 1:28...a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem...
1. Korintským 2:2...řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného. Přišel jsem...
1. Korintským 3:20...zná úmysly moudrých - , že neznamenají vůbec nic." se proto nikdo nechlubí lidmi. Všechno je přece...
1. Korintským 6:4...soudu a přijímáte za soudce lidi, kteří v církvi nic neznamenají! Říkám to k vaší hanbě. To mezi vámi není...
1. Korintským 6:12... ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout. "Jídlo břichu a břicho...
1. Korintským 7:37...není hřích. Kdo je však vnitřně přesvědčennic ho nenutí, ale sám se v srdci dobrovolně rozhodl, že si...
1. Korintským 8:4...modlám: Víme, že "modla neznamená vůbec nic" a že "není žádný Bůh než jediný". Na nebi i na zemi...
1. Korintským 8:8...ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsmenic horší, a pokud jíme, nejsme o nic lepší. Dejte ale...
1. Korintským 9:15...evangelia mají žít z evangelia. jsem však nic z toho nevyužil. Nepíšu o tom proto, že bych chtěl, aby...
1. Korintským 10:25... Jezte, cokoli se prodává na masném trhu, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte, vždyť "Hospodinova je...
1. Korintským 10:27...jít, jděte. Jezte, cokoli vám nabídnou, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte. Kdyby vám ale někdo...
1. Korintským 11:22...Boží církví natolik, že ponižujete ty, kdo nic nemají? Co na to mám říci? Mám vás pochválit? Za toto...
1. Korintským 13:2...víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo...
1. Korintským 13:3...tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi toničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí,...
1. Korintským 15:14...nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázáníničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se pak stávají...
2. Korintským 1:13... ale v Boží milosti. Nepíšeme vám přece nic než to, co čtete a čemu rozumíte. Doufám, že jednou...
2. Korintským 4:17...soužení trvá jen chvilku, ale vytváří námničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto...
2. Korintským 6:10... jako chudí, avšak mnohé obohacující, jako nic nemající, a přitom všechno vlastnící. Mluvíme k vám...
2. Korintským 6:17...a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás." " pak budu váš Otec a vy...
2. Korintským 8:8...- vynikejte tedy i v tomto díle milostiNic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší...
2. Korintským 11:5...to snášíte! Myslím, že si s těmi veleapoštolyničem nezadám. Nemám sice výřečnost, ale zato mám poznání,...
2. Korintským 11:15...sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za...
2. Korintským 12:11... Mohli jste přece chválit sami - i když nic neznamenám, s těmi veleapoštoly si v ničem nezadám....
Galatským 2:6...tom nezáleží, Bůh nestraní nikomu), mně osobně nic nepřidali. Naopak uznali, že mi bylo svěřeno evangelium...
Galatským 3:4...končíte tělem? Tolik jste prožili - bylo toničemu, úplně k ničemu? Uděluje vám Bůh Ducha a působí mezi...
Galatským 3:15...smlouvu po schválení také nikdo neruší ani k  nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a...
Galatským 4:1... Snažím se říci, že dokud je dědic nedospělýničím se neliší od otroka. Je sice pánem všeho, ale do...
Galatským 5:2...řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebudeničemu! Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji,...
Galatským 6:3...zákon. Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si něco nalhává. Každý posoudí své vlastní...
Galatským 6:14...vaším tělem. se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž...
Efeským 4:29...s tím, kdo nouzi. Z vašich úst nevychází nic zlého; vaše slova jsou dobrá, posilující tam, kde je...
Efeským 5:7...na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu...
Filipským 1:20... se nemohu dočkat! Mám totiž naději, ženičem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na...
Filipským 4:6...lidé znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své...
1. Tesalonickým 1:8...také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám...
1. Tesalonickým 4:9...svatého Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni...
1. Tesalonickým 5:1...slovy. O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako...
2. Tesalonickým 3:9...nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k...
1. Timoteus 1:9...a hříšné, na bezvěrce, na ty, kterým není nic svaté, na otcovrahy, matkovrahy a vrahy vůbec, na...
1. Timoteus 4:4...vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobrénic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat;...
1. Timoteus 6:2...za pány věřící, je jakožto bratry nectínic méně. Naopak, slouží tím lépe, neboť jejich dobrá...
1. Timoteus 6:4...Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchouničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a slovních...
1. Timoteus 6:7...zbožnost, která umí být spokojená s tím, co Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme....
Titus 1:15...vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomí. Prohlašují, že...
Titus 2:8...a vážnost, mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o...
Titus 3:13...Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo. Ti, kdo patří k nám, se učí věnovat...
Filemon 1:14...evangelium sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl...
Židům 2:8..." Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše...
Židům 4:13... do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmyslyNic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé...
Židům 11:3...Božím slovem, takže to, co vidíme, nevznikloničeho viditelného. Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť...
Jakub 1:4...dozrát, abyste byli dokonalí a úplnínic vám nescházelo. Schází-li někomu z vás moudrost, ...
Jakub 1:11... usychá tráva a vadne květ; ze vší nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých...
Jakub 1:26...jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost jeničemu. Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto:...
Jakub 4:14...ani nevíte, co bude zítra! Co je váš životNic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte...
1. Petr 3:6...jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit. A vy, muži, mějte ke svým manželkám...
1. Petr 3:7...daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní...
1. Petr 4:12...zkoušce ohněm, jež na vás přišla - není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově...
1. Jan 2:16...samá touha těla, touha očí, namyšlenost životanic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak...
1. Jan 2:21... ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic společného s pravdou. Kdo jiný je lhář než ten, kdo...
3. Jan 1:7...přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme...
Zjevení 2:10...Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovoNic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne...
Zjevení 3:17...úst. Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsemnic nepotřebuji - a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný,...
Zjevení 12:8...s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi se pro nenašlo místo a ten...
Zjevení 21:27...a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen...

Slova obsahující nic: bojovnice (1) celnici (3) cizoložnice (6) cizoložnici (1) čarodějnici (1) čarodějnictví (1) démonické (1) fénicie (3) fénicií (1) hranic (7) hranice (77) hranicemi (1) hranici (27) hranicí (2) hranicích (4) hranicím (4) hříšnice (2) kadidelnic (2) kadidelnice (3) kadidelnici (10) kadidelnicí (1) kaditelnici (1) klenotnici (2) klenotnickým (1) kronice (35) letnic (3) ložnice (7) ložnici (6) ložnicích (2) milovnice (1) námořnictví (1) nanic (1) následnictví (1) náušnice (11) náušnicemi (1) náušnici (3) nevěrnice (1) nevolnictví (1) nic (500) nicméně (1) nicota (2) nicotná (2) nicotné (3) nicotní (6) nicotnosti (1) nicotností (1) nicotný (1) nicotným (1) nicotu (1) nicoty (1) obchodnice (1) obchodnici (1) obilnice (5) obilnici (1) ojnicemi (1) okenic (1) okenicím (1) olovnici (4) olovnicí (4) ornici (1) padoucnici (1) padoucnicí (1) panicové (1) písemnictví (2) pokladnic (10) pokladnice (18) pokladnici (2) pokladnicí (1) pokladnicích (9) polnic (1) polnice (19) polnicemi (1) polnici (6) polnicí (2) postranic (2) postranice (3) postranicemi (1) postranicích (1) prostřednictvím (2) protivnice (1) pšenic (1) pšenice (18) pšenici (18) pšenicí (1) různic (2) různice (1) sazenic (1) sazenice (2) sazenici (1) silnice (6) silnici (4) silnicích (2) silnicím (1) slitovnice (5) slitovnici (19) slitovnicí (4) služebnice (21) služebnici (16) služebnictva (2) služebnictvem (4) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |