Ničema

Hledám varianty 'ničema' [ ničemy (38) ničemům (7) ničemů (23) ničemu (27) ničemovi (7) ničemové (26) ničemou (1) ničemo (2) ničema (22) ]. Nalezeny 144 verše.
Numeri 16:26...šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co jim patří,...
Deuteronomium 2:37...okolí potoka Jabok, k městům v horách a vůbecničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se...
Deuteronomium 13:14...tvůj Bůh, k bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme...
Soudců 9:4...Baal-beritova chrámu a Abimelech si za najal ničemy a dobrodruhy, kteří mu dělali doprovod. Pak odešel...
Soudců 11:3...bydlel v kraji Tov. Tam se k němu přidali různí ničemové a podnikali s ním výpady. Po nějaké době, když se...
Soudců 19:22...A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct do dveří a křičet na starého...
Soudců 20:13...u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, je zabijeme a vymýtíme zlo z Izraele."...
1. Samuel 2:12...Elího, aby sloužil Hospodinu. Elího synové byli ničemové. Nedbali na Hospodina ani na pravidla ohledně...
1. Samuel 10:27...bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím...
1. Samuel 25:17...jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to takový ničema, že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě stě...
1. Samuel 25:25... slova. Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy Nábala. Jak se jmenuje, takový i je - jmenuje se...
2. Samuel 3:33...zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy -...
2. Samuel 20:1...ještě ostřeji. Tehdy se objevil jakýsi ničema jménem Šeba, syn Benjamínce Bichriho. Ten zatroubil...
1. Královská 21:10...do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi. Pak ho...
1. Královská 21:13...a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva ničemové, posadili se naproti němu a veřejně Nábota...
2. Letopisů 19:2... syn Chananiho, a oslovil ho: "Měl jsi pomáhat ničemovi? Měl ses přátelit s Hospodinovými nepřáteli? Kvůli...
2. Letopisů 28:21...obdarovat asyrského krále, ale nebylo mu toničemu. I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál...
Job 3:17... jako nemluvně, jež světlo nevídá? Tam  ničemové nikoho netrápí, tam si odpočinou všichni zdeptaní....
Job 6:21...když k nim dorazí, čeká je zklamání. Právě takničemu jste teď vy: Vidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem...
Job 8:22...však budou mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic." Job na to...
Job 10:3...Proč pohrdáš vlastnoručním výtvorem a záměry ničemů vítáš s úsměvem? Copak máš oči tělesné? Pohledem...
Job 11:20..., o tvou přízeň se budou mnozí ucházet. Oči ničemů se ale vysílí, jejich útočiště se vytratí; zbude jim...
Job 16:11...se srotili proti mně. Bůh dal napospas ničemům, předhodil zlosynům. Žil jsem v poklidu - vtom...
Job 20:5... co byl člověk na zem postaven, radost ničemů je velmi krátká, štěstí bezbožných je chvilkové. I...
Job 20:29...ho zachvátí v soudný den. Takový osud dává Bůh ničemům, takové dědictví jim určil Bůh!" Job na to...
Job 21:7...to pomyslím, celý se třesu zděšením. Jak to, že ničemové užívají života? Zatímco stárnou, jejich moc...
Job 21:16...(Oni však to své štěstí v moci nemají. Myšlenky ničemů míjejí!) Jak často alesvíce darebáků zhasíná'?...
Job 22:18...(Přitom jejich domy blahobytem naplnil. Myšlenky ničemů míjejí!) Spravedliví jejich pád vidí s radostí,...
Job 27:13...mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictví, jež Všemohoucí svěřuje tyranům. I kdyby...
Job 34:8...pil! Dává se do spolku se zločinci, řadí se mezi ničemy! Vždyť říká: ‚Člověku není k ničemu usilovat o Boží...
Job 34:9...řadí se mezi ničemy! Vždyť říká: ‚Člověku neníničemu usilovat o Boží oblibu!' slyší každý, kdo...
Job 36:6...a není váhavý, je mocný a v srdci rozhodnýNičemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým....
Job 38:13...místo Jitřence, aby uchopila zem za okrajeničemy z hnala ven? Tehdy se země tvaruje jak jíl pod...
Job 38:15...jíl pod pečetí, jak roucho začíná hýřit barvamiNičemové tehdy své světlo ztrácejí, jejich napřažená paže...
Žalmy 3:8...čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů! Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé...
Žalmy 9:6...soudce na trůn usedáš! Obořil ses na pohanyničemy zničil jsi, jejich jméno smazals navždy, navěky!...
Žalmy 9:18...vlastní dílo do pasti uvrhlo! higajon séla Ničemové musí odejít do podsvětí, všichni ti pohané, jimž...
Žalmy 10:2... tak vzdálený? Proč se ukrýváš v dobách souženíNičemové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úklady, aby je...
Žalmy 10:3...úklady, aby je lapili! Svým vlastním chtíčem se ničemové chlubí, chamtivce chválí, Hospodina snižují, ve...
Žalmy 10:13...ruku! Na utlačené se, Bože, rozpomeň! Proč se  ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to nepřijdeš?...
Žalmy 11:2...hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí...
Žalmy 11:5...svět, lidské syny zkoumá pohledem! Spravedlivéničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí!...
Žalmy 11:6...milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít! Hospodin je...
Žalmy 12:9...stráž, před tímto pokolením nás navždy chraňNičemy se to hemží ze všech stran, nezřízenost se mezi...
Žalmy 17:9... ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří chtějí napadnout, před smrtelnými...
Žalmy 17:13...ho na kolena - mečem svým zachraň mi život před ničemy! Před lidmi, Hospodine, svou rukou ochraň , před...
Žalmy 34:22...všechny jeho kosti, jediná z nich se nezlomíNičema zahyne kvůli své zlosti, nepřátelé spravedlivého...
Žalmy 36:2...služebníka Davida. Zvrácenost sídlí v srdci ničemy, na bázeň před Bohem vůbec nehledí! Dle svého mínění...
Žalmy 37:10...v Hospodina však zemi obdrží. Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a tu nebude. Pokorní...
Žalmy 37:12...obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokojeNičema proti poctivému kuje pikle, zuby na něj skřípe...
Žalmy 37:14...jeho den! S taseným mečem, s napjatým lukem ničemové napadají chudáky ubohé, aby pobili ty, kdo žijí...
Žalmy 37:16...málo, co spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů budou zpřelámány, spravedlivým je ale...
Žalmy 37:17... nežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů budou zpřelámány, spravedlivým je ale Hospodin...
Žalmy 37:20...nebudou zahanbeni, v hladových dnech se nasytíNičemové však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizí,...
Žalmy 37:21...vymizí, jako když trávu z pastviny pohlcuje dýmNičema dluží a nechce platit, spravedlivý však soucit a...
Žalmy 37:28...věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí. Spravedliví ale obdrží zemi a budou v...
Žalmy 37:32...Boha si nosí v srdci, jeho kroky se nezvrtnouNičema na spravedlivého číhá, hledá způsob, jak ho zahubit,...
Žalmy 37:34...se jeho cesty. On povýší, abys obdržel zeminičemy ale vymýtí, uvidíš! Viděl jsem ničemu hrozné síly,...
Žalmy 37:35...zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš! Viděl jsem ničemu hrozné síly, jak rozložitý cedr se rozprostřel....
Žalmy 37:38...pokojným. Všichni vzpurní však budou vyhlazeniničemové nemají žádné vyhlídky! Od Hospodina je záchrana...
Žalmy 37:40...je jim pomocí a vysvobozením, zachrání je před ničemy, vysvobodí je, vždyť v něho doufají! Památeční žalm...
Žalmy 55:4...a sténání, před křikem nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí hanebností chtějí zavalit, chovají ke mně...
Žalmy 68:3... tak je rozeženeš - jako vosk taje před ohněmničemové zhynou před Bohem! Jásat před Bohem však budou...
Žalmy 71:4...skálou a pevností! Vysvoboď , Bože můj, z ruky ničemy, ze spárů násilníka, jenž páchá bezpráví! Vždyť ty,...
Žalmy 75:5...dám! séla Nadutce varuji: S pýchou přestaňteNičemům říkám: Nepozvedejte rohy své! Nepozvedejte své rohy...
Žalmy 75:9...v ruce své, kořeněné víno je v něm zpěněné! Všem ničemům země z něho nalije, vypijí ho do dna, k sedlině!...
Žalmy 75:11...radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý své rohy pozvedá!" Pro...
Žalmy 82:2...soudit převráceně, jak dlouho budete na straně ničemů? séla Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a...
Žalmy 82:4...ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů! Oni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách...
Žalmy 84:11...postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů. Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu...
Žalmy 94:13...odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma ničemům. Hospodin přece nenechá svůj lid, nikdy neopustí...
Žalmy 101:8... mi nesmí na oči! Každého rána umlčím všechny ničemy na zemi. Z Hospodinova města vymýtím všechny...
Žalmy 112:10...roh se slavně pozvedá. Při pohledu na to zuří ničema, zuby skřípe a celý vrávorá - tužba ničemů bude...
Žalmy 119:53... Hospodine, vždycky utěším. Zuřivost jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými...
Žalmy 119:61...chci tvé příkazy. I když jsem obklopen léčkami ničemů, nezapomínám na Zákon tvůj. O půlnoci vstávám a...
Žalmy 119:95... buď spása , vždyť vyhledávám tvá pravidlaNičemové na číhají, aby zabili, zatímco přemýšlím o...
Žalmy 119:110...na vlásku, nezapomínám na Zákon tvůj. I když mi ničemové nastražili past, neopustil jsem tvá pravidla. Tvá...
Žalmy 119:119...jsou pouhé lži! Jak smetí zavrhuješ všechny ničemy na zemi, a proto miluji tvá svědectví. Tělo se mi...
Žalmy 119:155...Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ !  Ničemové jsou daleko od spásy, neboť se neptají na tvé...
Žalmy 139:19... se probudím! Kéž bys , Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode , vy vrahouni!" - Když mluví o...
Žalmy 140:5...svými rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou ničemy, braň před těmi, kdo páchají násilí, před těmi,...
Žalmy 140:9...kryješ, když přijde boj. Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány nedojdou úspěchu! séla Ti, kdo...
Žalmy 141:5...napomínán přítelem, mi však hlavu nemažou ničemové - proti jejich zločinům stále modlím se! jejich...
Žalmy 141:10...mi nastražili, před léčkami těch zločincůNičemové padnou do svých vlastních sítí - zatím...
Žalmy 145:20... Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, všechny ničemy ale zahubí. Hospodinova chvála z úst mi zní, jeho...
Žalmy 147:6...nelze vypočíst! Hospodin podporuje poníženéničemy ale k zemi shazuje. Zpívejte Hospodinu s vděčností,...
Přísloví 2:22...budou obývat zemi a bezúhonní v zůstanouNičemové však budou ze země vymýceni, proradní z budou...
Přísloví 3:25... Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy...
Přísloví 10:20...uzdě. Jazyk spravedlivého je ryzí stříbro, srdce ničemů za nic nestojí. Rty spravedlivého nasytí mnohé,...
Přísloví 10:30...ale záhubou. Spravedlivý nebude navěky sraženničemové však na zemi věčně nebudou. Ústa spravedlivého...
Přísloví 11:5...srovná cestu nevinnému, vlastní ničemnost srazí ničemu. Spravedlnost zachrání poctivé, vlastní lačnost lapí...
Přísloví 11:7... vlastní lačnost lapí proradné. Když zemře ničema, hynou naděje v něj složené, spoléhání na jeho sílu...
Přísloví 11:31...Dojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím spíše ničemové a hříšníci! Milovník poznání miluje poučení, jen...
Přísloví 13:25...miluje. Spravedlivý se nají do sytosti, břicho ničemů zůstane o hladu. Moudrá žena buduje svůj domov,...
Přísloví 16:27... jeho vlastní hlad ho pohání. Ve špíně se hrabe ničema, na jeho rtech jako by oheň plál. Zvrácený člověk...
Přísloví 17:15...- raději přestaň, než spor propukne! Omlouvat ničemu i odsoudit poctivého - obojí se Hospodinu hnusí...
Přísloví 21:4...než oběti. Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů - to vše je hřích. Plány pracovitých vedou k zisku,...
Přísloví 21:27...však rozdává a neskrblí. Sama ohavnost je oběť ničemů, zvlášť když se obětuje ze zlých úmyslů! Falešný...
Přísloví 24:15...patří tobě, tvá naděje nezklame! Nečíhejničemo, u bytu spravedlivého, neodvažuj se škodit jeho...
Přísloví 24:16...kdyby sedmkrát padl, jediné sklouznutí ale zničí ničemu. Neraduj se, když tvůj nepřítel padne, nejásej v...
Přísloví 25:26...je pramen, studna zkažená, když spravedlivý před ničemou kolísá. Jíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovat...
Přísloví 29:12... na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy. Chudák a vyděrač mají jedno společné: oběma dal...
Izaiáš 3:11...Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. Běda však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své dílo dostane. Ach, můj...
Izaiáš 11:4...úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy. Na bedrech přepáše se spravedlností, věrnost ponese...
Izaiáš 13:11...svit. Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji,...
Izaiáš 14:5...Jeho hrůzovláda skončila! Hospodin rozlámal hůl ničemů, žezlo vladařů, jež zuřivě bilo národy neustálými...
Izaiáš 44:18...Vůbec nevědí! Oči mají zaslepené, takže nevidíničemu nerozumí v srdcích svých. Nikdo se nezastaví,...
Izaiáš 48:22...vody vytryskly. Hospodin praví: Není pokoje pro ničemy! Poslouchejte , ostrovy, daleké národy, slyšte...
Izaiáš 55:7...je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko jeNičema svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení....
Izaiáš 57:12...sám odhalím spravedlnost tvou i tvé skutky - a k ničemu ti nebudou. budeš volat o pomoc, nech se...
Izaiáš 57:20...i blízkým, praví Hospodin. je uzdravímNičemové však budou jak moře bouřící, jež nemůže se utišit...
Izaiáš 57:21...bahnem zmítají. Můj Bůh praví: Není pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas...
Jeremiáš 10:14...vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými...
Jeremiáš 12:1...ale s tebou promluvit: Proč je úspěšná cesta ničemů? Proč všichni zrádci žijí v poklidu? Zasadil jsi je,...
Jeremiáš 25:31...obžaluje národy; soudí se s každým smrtelníkemničemy dává napospas meči. Tak praví Hospodin.' Tak praví...
Jeremiáš 49:7...Přišli rozvážní o rozum? Je jejich moudrostničemu? Obraťte se a utečte! Dedanští, skryjte se v dolině!...
Jeremiáš 51:17...vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými...
Ezechiel 3:18...z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a ty ho nevaruješ, nepromluvíš,...
Ezechiel 3:19...budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval a on se neodvrátil od své ničemnosti ani od...
Ezechiel 13:22... ačkoli je netrápím, a protože povzbuzujete ničemy, aby se neodvrátili od své zlé cesty a mohli žít,...
Ezechiel 18:20...se bude počítat jeho spravedlnostničemovi jeho ničemnost. Když se však ničema odvrátí ode...
Ezechiel 18:21...a ničemovi jeho ničemnost. Když se však ničema odvrátí ode všech hříchů, jichž se dopustil, bude...
Ezechiel 18:23... bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy? praví Panovník Hospodin. Nechci snad raději, aby se...
Ezechiel 18:24...odvrátí od své spravedlnosti a bude jako ničema páchat bezpráví a provádět všemožné ohavnosti - ...
Ezechiel 18:27...Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a...
Ezechiel 33:8...z mých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Ničemo, musíš zemřít,' ale ty nepromluvíš, abys...
Ezechiel 33:9...budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval, se odvrátí od své cesty, ale on se od ...
Ezechiel 33:11...praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a...
Ezechiel 33:12... jeho spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od své ničemnosti, jeho ničemnost ho nezničí...
Ezechiel 33:14...kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a...
Ezechiel 33:15...a začne jednat poctivě a spravedlivě, takže ten ničema vrátí, co vzal do zástavy, nahradí, co uloupil,...
Ezechiel 33:19...páchá bezpráví, musí kvůli tomu zemřít. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a...
Micheáš 6:10...ve městě! To mám trpět mrzké poklady v domě ničemy a míry ošizené a mizerné? To mám uznávat nepoctivé...
Abakuk 1:4...a právo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak se právo převrací. "Jen se rozhlédněte po...
Sofoniáš 1:3...ptáky i mořské ryby - všechna pohoršení spoluničemy! Vyhladím z povrchu země samo lidstvo, praví...
Malachiáš 3:14...urážíme?" ptáte se. Říkáte: "Sloužit Bohu jeničemu! Co z toho máme, plnit jeho úkoly a chodit před...
Matouš 5:13...svou chuť, čím se zas osolí? Nebude ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste...
Skutky 15:24... že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili. My shromáždění jsme se...
1. Korintským 13:3...tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi toničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí,...
1. Korintským 15:14...nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázáníničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se pak stávají...
Galatským 3:4...končíte tělem? Tolik jste prožili - bylo toničemu, úplně k ničemu? Uděluje vám Bůh Ducha a působí mezi...
Galatským 5:2...řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebudeničemu! Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji,...
1. Timoteus 6:4...Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchouničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a slovních...
Jakub 1:26...jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost jeničemu. Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |