Nevěř

Hledám varianty 'nevěř' [ nevěřte (7) nevěříte (8) nevěříš (1) nevěříme (1) nevěřím (1) nevěřili (19) nevěřila (2) nevěřil (4) nevěří (6) nevěře (3) nevěř (3) ]. Nalezeny 54 verše.
Genesis 45:26...Jeho srdce zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich...
Numeri 20:12...ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost,...
Deuteronomium 1:32... než jste dorazili sem." Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu, ačkoli vás předcházel na...
Deuteronomium 9:23...vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého BohaNevěřili jste mu a neposlechli ho. Bouřili jste se proti...
Soudců 11:20...tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak shromáždil celé...
1. Královská 10:7...jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní očinevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi neřekli ani...
2. Královská 17:14...Byli tvrdošíjní stejně jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha. Zavrhli jeho pravidla,...
2. Letopisů 9:6...jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní očinevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi o tvé veliké...
2. Letopisů 32:15...vás? Nenechte se od Ezechiáše klamat a podvádětNevěřte mu! Žádný bůh žádného národa ani království...
Job 9:16...žadonit. I kdyby se dostavil, když ho předvolámnevěřím, že by mi vůbec naslouchal. Rozdrtil by vichřicí...
Job 15:22...mu v uších zní, když klid, napadá ho útočníkNevěří, že by unikl temnotě, neustále nad ním visí meč....
Žalmy 44:7...po útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys nám...
Žalmy 78:22...plamenem, vykypěl hněvem na Izrael. Ačkoli Bohu nevěřili a nedoufali v jeho spasení, přesto dal příkaz...
Žalmy 78:32...Izraele porazil! Oni však hřešili stůj co stůjnevěřili jeho zázrakům. Proto své dny skončili v marnosti,...
Přísloví 26:25...nitru ale chová lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v srdci sedmerou ohavnost! I když se nenávist za...
Jeremiáš 12:6...oni zradili; křičeli na tebe z plných plicNevěř jim tedy, i kdyby s tebou pěkně mluvili." "Svůj dům...
Jeremiáš 40:14... aby zabil?" Ale Gedaliáš, syn Achikamův, jim nevěřil. Jochanan, syn Kareachův, Gedaliášovi v Micpě tajně...
Pláč 4:12...na Sionu oheň, jenž pohltil jeho základyNevěřili by zemští králové a nikdo z vládců světa, že vejde...
Micheáš 7:5...zmatek nad zmatek! Nespoléhejte na bližnínevěřte ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou...
Matouš 21:25...řekneme, že z nebe, řekne: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, že z lidí, musíme se bát zástupu,...
Matouš 21:32... Když k vám Jan přišel cestou spravedlnostinevěřili jste mu, ale výběrčí daní a nevěstky mu uvěřili....
Matouš 24:23...řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo: ‚Tady je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní...
Matouš 24:26...nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,' nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk - rozzáří...
Marek 11:31...řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když ale řekneme, že z lidí..." Báli se totiž...
Marek 13:21...‚Hle, Mesiáš je tu!' aneboPohleďte, tam je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní...
Marek 16:14...jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. Potom jim řekl:...
Lukáš 20:5...řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, že z lidí, všechen lid nás...
Lukáš 24:11... ale oni ta slova považovali za tlachánínevěřili jim. Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když...
Jan 3:12...viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte,...
Jan 3:18...spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno...
Jan 3:36...rukou. Kdo věří v Syna, věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. Když...
Jan 4:42...ještě mnohem více. ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme,...
Jan 5:38...jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal. Zkoumáte Písma, neboť se...
Jan 5:47...byste i mně, neboť on psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?" Ježíš potom...
Jan 6:36... Ale jak jsem vám řekl: I když jste vidělinevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a...
Jan 6:64... jsou Duch a jsou život. Někteří z vás ale nevěří." (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a...
Jan 7:5... ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim odpověděl: "Pro vás je vždycky vhodný...
Jan 8:45...je lhář a otec lži. Ale protože říkám pravdunevěříte mi. Kdo z vás usvědčí z hříchu? A když říkám...
Jan 8:46...usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte...
Jan 10:25... řekni nám to jasně." "Řekl jsem vám to, a nevěříte," odpověděl jim Ježíš. "Skutky, které dělám ve...
Jan 10:26...svého Otce, o mně vydávají svědectví. Vy ale nevěříte, protože nejste z mých ovcí. ovce slyší můj...
Jan 10:37...‚Jsem Boží Syn'? Nedělám-li skutky svého Otcenevěřte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně,...
Jan 10:38... nevěřte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli,...
Jan 14:10... viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám...
Jan 16:9... v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že nevěří ve mne; spravedlnost, že jdu k Otci a ...
Skutky 9:26...se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báliNevěřili totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však ujal....
Skutky 23:21...jeho věc důkladněji prozkoumat. Ty jim ale nevěř! Číhá na něj nejméně čtyřicet mužů, kteří se...
Skutky 28:24... Někteří se jeho slovy dali přesvědčit, ale jiní nevěřili. Když se nemohli shodnout a začali se rozcházet,...
Římanům 11:20... byl naroubován." Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj...
Římanům 11:23... zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-linevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když jsi ty mohl...
Židům 3:19...poslechnout! Vidíme tedy, že nemohli vejít kvůli nevěře. Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí,...
1. Jan 4:1...Podle Ducha, kterého nám dal. Milovanínevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti...
1. Jan 5:10...v Božího Syna, svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které...
Juda 1:5...svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil. Právě tak to bylo s anděly, kteří...

Slova obsahující nevěř: nevěř (3) nevěře (3) nevěří (6) nevěřící (16) nevěřícího (1) nevěřících (1) nevěřícím (2) nevěřícími (2) nevěřícímu (1) nevěřícně (1) nevěřil (4) nevěřila (2) nevěřili (19) nevěřím (1) nevěříme (1) nevěříš (1) nevěříte (8) nevěřte (7) zpronevěří (1) zpronevěřil (1) zpronevěřili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |