Nevíte

Hledám varianty 'nevíte' [ nevíte (32) nevíš (15) nevíme (17) nevím (28) neví (29) nevězte (1) nevědí (11) nevěděly (1) nevěděli (16) nevěděla (2) nevěděl (30) nevěda (1) ]. Nalezen 181 verš.
Genesis 4:9...je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?" "Cos...
Genesis 19:33... Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak...
Genesis 19:35...vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Tak obě Lotovy...
Genesis 21:26...služebníci násilím vzali. Abimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a...
Genesis 27:2...Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starýnevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk...
Genesis 28:16...tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto...
Genesis 31:32...druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do Jákobova...
Genesis 38:16...cestou k a řekl: "Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za...
Genesis 42:23...Josef s nimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a...
Genesis 43:22...jsme ještě další stříbro na nákup jídlaNevíme, kdo nám to stříbro dal do vaků!" On však řekl:...
Genesis 44:15...jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provéstNevíte snad, že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co...
Exodus 10:26...Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale dojdemenevíme, co bude ke službě Hospodinu potřeba." Hospodin ale...
Exodus 16:15...jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co to je. Mojžíš jim řekl: "To je ten chléb,...
Exodus 34:29...Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když...
Numeri 22:34...Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil jsemNevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta...
Jozue 2:4...odpověděla: "Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána...
Jozue 2:5...za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydalinevím. Běžte rychle za nimi, je doženete!" (Rachab ale...
Jozue 8:14...plání Arava, k bitvě proti Izraeli. Král ovšem nevěděl, že na něj za městem číhá záloha. Jozue s celým...
Soudců 13:16...oběť, obětuj ji Hospodinu." (Manoach totiž stále nevěděl, že je to Hospodinův anděl.) Tehdy se Manoach...
Soudců 14:4... "tahle se mi líbí!" (Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina - že hledá proti...
Soudců 15:11...se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos nám to udělal?"...
Soudců 16:20...dostanu jako tolikrát; setřesu to ze sebe." Nevěděl, že od něj Hospodin odstoupil. Filištíni ho popadli...
Soudců 20:34...na Gibeu. Strhl se prudký boj. Benjamínci vůbec nevěděli, jaká pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína...
1. Samuel 14:3...kněze v Šílu.) O Jonatanově odchodu nikdo nevěděl. Na obou stranách průsmyku, kterým chtěl Jonatan...
1. Samuel 17:55...je ten chlapec, Abnere?" "Jakože jsi živ, králinevím," odpověděl Abner. "Vyptej se na toho mladíka, čí je...
1. Samuel 20:3...oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan neví, aby se netrápil.' Ale jakože je živ Hospodin a živ...
1. Samuel 20:30...parchante!" rozlítil se Saul na Jonatana. "Copak nevím, že ses s tím Jišajovým synem spřáhnul?! Že ti není...
1. Samuel 22:15...neobviňuje, neboť tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš,...
1. Samuel 25:11...pro své střihače, a dát to lidem, o kterých ani nevím, odkud jsou?" Davidovi mládenci se tedy otočili a...
1. Samuel 26:12...a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil. Všichni spali, protože na ...
1. Samuel 28:9...ji, "a vyvolej mi, koho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta žena. "Vymýtil...
2. Samuel 2:26...na Joába: "To musí meč stále hubit? Copak nevíš, že nakonec zbude jen hořkost? Kdy konečně řekneš...
2. Samuel 3:26...ho přivedli zpět od studny Sira. David o tom ale nevěděl. Když byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal...
2. Samuel 11:20...‚Proč jste v boji zašli tak blízko k městu - to nevíte, že se z hradeb střílí? Kdo zabil Abimelecha, syna...
2. Samuel 18:29...Joáb posílal, viděl jsem velký rozruch, ale nevím, co to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu...
2. Samuel 19:23...To by dnes měl v Izraeli někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král...
1. Královská 1:11...syn Adoniáš kraluje, a náš pán David o tom ani neví! Pojď tedy, poradím ti, jak zachráníš život sobě i...
1. Královská 1:18...Adoniáš, a ty, můj královský pane, o tom ani nevíš. Obětoval ovce, vykrmená telata a množství skotu a...
1. Královská 2:32...vraždě judského vojevůdce Amasy, syna Jeterovanevěděl. To krveprolití provždy padne na hlavu Joába a jeho...
1. Královská 18:13...tvůj služebník od mládí hluboce ctí HospodinaNeví snad můj pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila...
2. Letopisů 13:5...a všechen Izraeli, poslouchejte! Copak nevíte, že Hospodin, Bůh Izraele, uzavřel s Davidem a jeho...
2. Letopisů 20:12...na tu ohromnou přesilu, která táhne proti námNevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě!" Celý...
2. Letopisů 32:13...se budete klanět a na něm pálit oběti!' To nevíte, co jsem provedl i moji otcové všem okolním...
Job 8:9...se, na jejich otce dej. My jsme jen včerejšínevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín. Oni však...
Job 12:9...zemí, poučí, ryby v moři ti to prozradíNeví snad jeden každý z nich, že je svou rukou učinil...
Job 14:21...rysy a ty ho propouštíš. O slávě svých dětí pak neví nic, nedozví se ani, zda budou nicotní. Jediné, co...
Job 15:9...Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na naší straně jsou kmeti...
Job 34:35...potvrdí i moudří slyší a souhlasí: Job vůbec neví, o čem hovoří, v jeho slovech není špetka soudnosti!...
Job 35:16...ústa naprázdno - mluví dál a dál, a přitom neví co!" A Elihu pokračoval...
Žalmy 14:4... kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí všichni ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid...
Žalmy 35:11...tím, kdo ho vydírá! Zákeřní svědkové povstávajínevím o ničem, z čeho viní . Za dobrotu mi zlobou...
Žalmy 39:7...životem kráčí, marně se trápí, marně hromadínevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můj,...
Žalmy 53:5... kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají -...
Žalmy 71:15... celý den mluvit o tvém spasení -  nevím ani, jak je vypočíst! Přistoupím s chválou...
Žalmy 74:9...Všechny Boží stánky vypálili ze země. Znamení nevídáme, proroky nemáme, nikdo z nás neví, jak dlouho to...
Žalmy 92:7...jsou tvé záměry velmi hluboké! Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší, že jako tráva rostou...
Přísloví 9:13...Paní Tupost dělá veliký povyk, je hloupost samaneví vůbec nic. U dveří svého domu vysedává, na křesle na...
Přísloví 23:35... Prý: Dostal jsem ránu? Nebolí! Že zbili ?  nevím kdy! se proberu, dám si víc! K zlým lidem...
Přísloví 24:12...vedou k popravě! Copak chceš říci: "My jsme to nevěděli"? Tomu, jenž zkoumá srdce, vše jasné je! Strážce...
Přísloví 28:22...se mnohý proviní. Lakomec štve se za majetkemneví, že skončí v chudobě. Kdo kárá, nakonec dojde ocenění...
Kazatel 4:17...naslouchat než přinášet oběť hlupáků - ti ani nevědí, jak špatně jednají! Nespěchej mluvit, neukvapuj se...
Kazatel 6:5...zůstane skryto v tmách, nevidí slunce a o ničem neví, narozdíl od něj ale klid. Kdyby ten člověk žil...
Kazatel 8:7... jistě. Člověk ale tu velikou potíž, že nikdy neví, co se bude dít. Kdo jen mu prozradí, co chystá...
Kazatel 9:1...svých rukou Bůh. je to láska anebo zášť, lidé neví o ničem, co leží před nimi. Každý pokaždé dopadá...
Kazatel 9:5..." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se nedočkají, i pouhá...
Kazatel 11:2...jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem. Když se oblaka naplní...
Kazatel 11:6...zrno ani zvečera své ruce neskládej - vždyť nevíš, zda se zdaří to, či ono, či zda je stejně dobré...
Píseň 1:8...bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stádNevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen, jen vyjdi v patách...
Izaiáš 6:9... ale nerozumějte, hleďte a dívejte se, ale nevězte!' Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři...
Izaiáš 40:21... postaví modlu, co se nehýbá? Copak to nevíte? Copak neslyšíte? Copak se vám to od počátku...
Izaiáš 40:28...ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv"? Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil...
Izaiáš 43:19... činím novou věc, a klíčí právě teď - vy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky...
Izaiáš 44:8...Bůh kromě ? Ne, jiná Skála není, o žádné nevím! Výrobci model jsou zcela nicotní, to, co obdivují,...
Izaiáš 44:9...sobě stojí za svědky, přitom nic nevidí a nic nevědí, aby se aspoň styděli! Kdo vyrábí boha a modlu...
Izaiáš 44:18...! Vždyť jsi můj bůh!" Vůbec nechápou! Vůbec nevědí! Oči mají zaslepené, takže nevidí, ničemu nerozumí v...
Izaiáš 48:6...však ohlašuji nové věci, věci tajné, o nichž jsi nevěděl. Teď byly stvořeny, a ne dřív, dodneška jsi o nich...
Izaiáš 48:8...tom přece vím!" Neslyšel jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé ucho bylo tehdy zavřené. Věděl jsem totiž, že...
Izaiáš 56:10... pojďte žrát! Strážní Izraele jsou samí slepcinevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani štěkat...
Jeremiáš 5:4...jako blázni, protože Hospodinovu cestu neznajínevědí, co jejich Bůh nařídil. Půjdu raději za mocnými a s...
Jeremiáš 8:7...čas, kdy se mají stěhovat. Můj lid ale netušíneví, co Hospodin nařídil. Jak můžete říkat: ‚My jsme...
Jeremiáš 13:12...džbán se plní vínem. Když ti namítnou: ‚Copak nevíme, že se každý džbán plní vínem?' řekni jim - Tak...
Jeremiáš 33:3...odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o domech v tomto...
Jeremiáš 36:19...ukrýt," řekli na to velmoži Baruchovi. " nikdo neví, kde jste." Schovali tedy svitek v síni písaře Elišamy...
Jeremiáš 41:4...po zavraždění Gedaliáše, když o tom ještě nikdo nevěděl, přišlo ze Šechemu, Šíla a Samaří osmdesát poutníků...
Jeremiáš 50:24...tebe a byl jsi lapen - ani jsi o tom, Babylonenevěděl. Byl jsi dopaden a byl jsi chycen, protože ses s...
Ezechiel 17:12...slovo Hospodinovo: "Řekni bandě vzbouřencůNevíte, co to znamená? Řekni - Do Jeruzaléma přitáhl...
Daniel 5:23... dřeva i kamene, kteří nevidí, neslyší ani nic nevědí - ale Bohu, který v moci každý tvůj dech a každý...
Nahum 3:17...zídky, pak ale vyjde slunce a zas uletí a nikdo neví, kam se poděli. Asyrský králi, tví pastýři usnuli, tví...
Sofoniáš 3:5...ustání vynáší na světlo svůj soud; zlosyn však neví, co je stud! "Vyhladil jsem národy, že jejich bašty...
Zachariáš 4:5...mluvícího se mnou: "Co to znamená, pane?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi anděl mluvící se mnou. "Ne,...
Zachariáš 4:13...dvěma zlatými trubicemi proudí zlatý olej?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi. "Ne, pane," odpověděl jsem....
Matouš 6:3...odměnu. Raději, když dáváš chudým, tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a...
Matouš 20:22...jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl na to Ježíš. "Můžete snad...
Matouš 21:27...mají Jana za proroka." Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám,"...
Matouš 24:42...bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte - kdyby...
Matouš 26:70...z Galileje." On to ale přede všemi zapřel: "Nevím, o čem mluvíš!" Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla...
Marek 4:27...dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe - nejdříve...
Marek 9:6...a jeden Eliášovi." Byli totiž tak vyděšení, že nevěděl, co by řekl. Vtom se objevil oblak a zahalil je. Z...
Marek 10:38...po tvé pravici a druhého po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl jim na to Ježíš. "Můžete snad...
Marek 11:33...Jana za opravdového proroka. Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy nepovím, jakým právem to dělám,"...
Marek 13:33... ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděteNevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk...
Marek 13:35...a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděteNevíte totiž, kdy přijde pán domu - zda večer, o půlnoci,...
Marek 14:40... zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavouNevěděli, co mu na to říci. Když se pak vrátil potřetí,...
Marek 14:68...z Nazaretu." On to ale zapřel: "NerozumímNevím, o čem mluvíš!" Vyšel ven před dvůr a vtom zakokrhal...
Lukáš 2:49...hledali!" "Proč jste hledali?" odpověděl. "Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?" Oni však...
Lukáš 7:39...by, co je to za ženu, která se ho dotýká. Copak neví, jaká je to hříšnice?!" "Šimone," oslovil ho Ježíš,...
Lukáš 9:7...všem, co se dělo, doslechl i tetrarcha Herodesnevěděl, co si myslet. Někteří říkali: "Jan vstal z...
Lukáš 9:33...- jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl ale, co říká. Než to dořekl, objevil se oblak a...
Lukáš 10:22... Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je Syn, jedině Otec, a kdo je Otec, jedině Syn a...
Lukáš 11:44...nezřetelné hroby - lidé po nich chodí, ani to nevědí." "Mistře," ozval se jeden ze znalců Zákona, "když...
Lukáš 13:25... otevři nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vásNevím, odkud jste.' Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s...
Lukáš 13:27...On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznámNevím, odkud jste. Odejděte ode , všichni, kdo pácháte...
Lukáš 19:48...muži z lidu zatím hledali způsob, jak ho zničitNevěděli ale, jak to provést, protože všechen lid mu visel...
Lukáš 20:7... že Jan je prorok." Nakonec mu řekli: "Nevíme, odkud." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to...
Lukáš 22:60...také - vždyť je to Galilejec!" Petr ale řekl: "Nevím, o čem mluvíš, člověče!" A vtom, ještě než to dořekl,...
Lukáš 23:34... Ježíš tehdy řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid...
Lukáš 24:4...když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána JežíšeNevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli...
Lukáš 24:18..."Ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těchto dnech stalo!" "O čem?"...
Jan 2:9...svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali,...
Jan 3:8... Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se...
Jan 3:10...zeptal se Nikodém. "Ty jsi učitel Izraele, a nevíš to?" odpověděl mu Ježíš. "Amen, amen, říkám ti, že...
Jan 4:22...Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože...
Jan 5:13...a choď'?!" ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevěděl; Ježíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho...
Jan 8:14... neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu. Vy soudíte tělesně, ...
Jan 9:12... prohlédl jsem." "Kde ten člověk je?" ptali se. "Nevím," odpověděl. A tak toho bývalého slepce přivedli k...
Jan 9:21...jeho rodiče. "Jak to, že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, je...
Jan 9:25...jistí, že je to hříšník." "Jestli je to hříšníknevím," odpověděl jim. "Vím jen, že jsem byl slepý a teď...
Jan 9:29...Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač." "To je právě divné," odpověděl jim ten...
Jan 9:30...je právě divné," odpověděl jim ten člověk. "Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči. Víme přece, že...
Jan 11:49...byl toho roku veleknězem, jim řekl: "Vy nic nevíte! Nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk...
Jan 12:35... vás nezachvátí tma. Kdo totiž chodí ve tměneví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste...
Jan 14:5... kam jdu, a cestu znáte." "Panenevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát...
Jan 15:15...vás nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť...
Jan 16:18...k Otci.' Co tím myslí, když říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat,...
Jan 19:10...neodpovídal. "Nemluvíš se mnou?" naléhal Pilát. "Nevíš, že mám moc ukřižovat, anebo propustit?" Tehdy...
Jan 20:2...Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobunevíme, kam ho dali!" Petr se zvedl a spolu s tím druhým...
Jan 20:13...pláčeš, ženo?" zeptali se . "Vzali mého Pánanevím, kam ho dali," odpověděla. Po těch slovech se...
Jan 20:14...slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on). "Proč pláčeš, ženo?" zeptal se...
Jan 21:4... Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to on). "Nemáte něco k jídlu, hoši?"...
Skutky 2:12...o velikých Božích věcech!" Všichni žaslinevěděli, co si o tom myslet. "Co tohle znamenat?" ptali...
Skutky 5:7...po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr řekl: "Pověz mi, prodali...
Skutky 7:18... dokud nepovstal jiný král, který o Josefovi nevěděl. Choval se k našemu národu lstivě a nutil naše...
Skutky 12:9...a pojď za mnou." Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy; myslel si, že ...
Skutky 19:32...ono, ve shromáždění vládl zmatek a mnozí ani nevěděli, proč se sešli. Z davu pak vytáhli jistého...
Skutky 19:35...pak uklidňoval dav slovy: "Občané Efesu! Kdo by nevěděl, že město Efes je strážcem chrámu veliké Artemis a...
Skutky 19:40...ze vzpoury. Pro toto srocení není žádný důvodnevíme, jak bychom je mohli obhájit." A po těchto slovech...
Skutky 20:22... Teď ale jdu, puzen Duchem, do JeruzalémaNevím, co tam čeká, ačkoli mi Duch svatý v každém městě...
Skutky 23:5...u něj, mu řekli: "Ty spíláš Božímu veleknězi?" "Nevěděl jsem, bratři, že je to velekněz," odpověděl Pavel....
Římanům 1:13...vy mojí vírou a vaší. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že jsem vás mnohokrát chtěl navštívit (ale...
Římanům 6:3...nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeliNevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše,...
Římanům 6:16...pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případěNevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat?...
Římanům 7:1...je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.  Nevíte snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo znají Zákon),...
Římanům 7:7...bych hřích poznal. Například o dychtivosti bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal: "Nedychti!" Hřích se chopil...
Římanům 8:26...nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s...
Římanům 11:25...do své vlastní olivy? Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství (abyste nespoléhali na vlastní...
1. Korintským 1:16... Pokřtil jsem vlastně i Štěpánovu rodinu, ale nevím, že bych křtil ještě někoho dalšího. Kristus totiž...
1. Korintským 3:16...bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!...
1. Korintským 5:6...v Pánův den. Vaše chlubení není namístě. Copak nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? Zbavte se...
1. Korintským 6:2...před nespravedlivými, a ne před svatými? Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit...
1. Korintským 6:3... to nejste schopní rozsoudit takové maličkostiNevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní...
1. Korintským 6:9...křivdíte a škodíte, a to vlastním bratrům! Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím...
1. Korintským 6:15...vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad vzít...
1. Korintským 6:16...a učinit je údy nevěstky? To nikdy! Copak nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s jedno tělo?...
1. Korintským 6:19...ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve...
1. Korintským 8:2...láska buduje. Kdo si myslí, že něco , ještě neví tak, jak by vědět měl. Kdo ale miluje Boha, ten ...
1. Korintským 9:13...žádnou překážku Kristovu evangeliu. Copak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámu, smějí jíst chrámové...
1. Korintským 9:24...evangeliu, abych na něm získal svůj podíl. Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a...
1. Korintským 10:1... sám nebyl vyřazen. Nechci bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni...
1. Korintským 14:16... jak řekne "Amen" ke tvému díkůčinění, když neví, co říkáš? Děkuješ sice krásně, ale druhým to nepomáhá...
2. Korintským 1:8...podíl i na potěšení. Bratři, nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Asii tak těžce a...
2. Korintským 12:2...před čtrnácti lety vytržen do třetího nebenevím, zda v těle nebo mimo tělo, to Bůh. A vím, že ten...
2. Korintským 12:3...mimo tělo, to Bůh. A vím, že ten člověknevím, zda v těle nebo bez těla, to Bůh - byl vytržen do...
Filipským 1:22...těle, znamená to pro plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost, neboť přitahuje obojí. Mám...
1. Tesalonickým 4:13...beze všeho nedostatku. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit...
1. Timoteus 1:13...ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán pak ve své nesmírné...
Židům 11:8...šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Vírou se přistěhoval...
Jakub 4:4...uspokojili své vlastní choutky. Vy nevěrníciNevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s...
Jakub 4:14...tam rok a vyděláme si obchodem" - vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na...
1. Jan 2:11...bratra nenávidí, zůstává ve tmě. Chodí tmouneví, kam jde, neboť mu oči zaslepila tma. Píšu vám, drazí,...
Zjevení 3:17...Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji - a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý....
Zjevení 18:7...o sobě: ‚Trůním, jsem královna! Nejsem vdovanevím, co je žal.'" V jediný den proto přijdou její rány:...

Slova obsahující nevíte: nevíte (32) nevítejte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |