Neustále

Hledám varianty 'neustále' [ neustále (14) ]. Nalezeno 14 veršù.
2. Letopisů 17:12...7 700 beranů a 7 700 kozlů. Jošafatova moc neustále rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a zásobovací...
Job 15:22... napadá ho útočník. Nevěří, že by unikl temnotěneustále nad ním visí meč. Bloudí tu jako potrava pro supy,...
Přísloví 6:14...sem a tam. Ve falešném srdci zlé věci chystáneustále sváry rozsévá. Proto, neštěstí jej náhle potká,...
Ezechiel 44:11...Budou pro lid porážet zápaly a oběti a budou jim neustále k službám. Protože jim sloužili u jejich hnusných...
Amos 1:11...bratra stíhal mečem a všechen soucit potlačilneustále jen soptil hněvem, dál a dál ve svém zuření - za...
Matouš 18:10... Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte,...
Skutky 6:13...falešné svědky, kteří tvrdili: "Ten člověk neustále mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu....
Římanům 1:9...evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás neustále zmiňuji ve svých modlitbách. Stále prosím za to,...
Koloským 4:12...vás Kristův služebník Epafras, váš krajanNeustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a...
1. Tesalonickým 1:2...Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vámNeustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás...
1. Tesalonickým 2:13...Bohu, který vás volá do slávy svého královstvíNeustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží...
1. Tesalonickým 5:17...se radujteNeustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť...
Židům 9:6... Od doby, kdy byl stánek vztyčen, vcházejí kněží neustále do jeho první části, kde konají bohoslužbu. Do ...
Židům 13:15...město, ale toužíme po tom budoucím. Skrze něj neustále přinášejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |