Neušetřili

Hledám varianty 'neušetřili' [ neušetříš (1) neušetřím (7) neušetřili (1) neušetřil (8) neušetří (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 18:24...tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je takéNeušetříš to místo kvůli padesáti spravedlivým, kteří tam...
Genesis 22:12...poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného." Abraham tedy vzhlédl...
Genesis 22:16... praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věcneušetřil jsi svého syna, svého jediného: Nesmírně ti...
Jozue 11:14...lidi ale pobili ostřím meče, úplně je vyhubiliNeušetřili ani živou duši. Jak přikázal Hospodin svému...
2. Královská 10:14...jich pak pobili u bet-ekedské nádrže. Nikoho neušetřil. Cestou odtud narazil na Jonadaba, syna Rechabova...
2. Letopisů 36:17...pobil jejich mladíky mečem přímo ve svatyniNeušetřil mládence ani panny, starce ani kmety; všichni mu...
Izaiáš 9:16... a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto Pán neušetří jejich mladíky, neslituje se nad jejich sirotky a...
Izaiáš 47:3... je odkryta! Pustím se do pomsty a nikoho neušetřím. Náš vykupitel je Svatý Izraelův, jméno...
Ezechiel 5:11... sám jako břitvou oholím. Neslituji seneušetřím ! Třetina v tobě pomře morem a zajde hladem,...
Ezechiel 7:4...tvé ohavnosti uvalím na tebe. Neslituji seneušetřím ! Ano, uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost...
Ezechiel 7:9...tvé ohavnosti uvalím na tebe. Neslituji seneušetřím ! Uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve...
Ezechiel 8:18...Proto i projevím svůj hněv! Neslituji seneušetřím je. I když mi budou hlasitě křičet do uší, je...
Amos 7:8...doprostřed svého lidu, Izraele. Víckrát je neušetřím. Izákovy obětní výšiny budou zničeny, z...
Amos 8:2...lid Izrael je zralý pro konec! Víckrát je neušetřím. V ten den se chrámové zpěvy obrátí v kvílení,...
Římanům 8:32...to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!? Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za...
Římanům 11:21...díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj se. Když Bůh neušetřil původní větve, tím spíše neušetří tebe! Uvědom si...
2. Petr 2:4...dávno nezahálí a jejich záhuba nespí. Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde...
2. Petr 2:5... kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soudNeušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |