Nesmíš

Hledám varianty 'nesmíš' [ nesmíte (30) nesmíš (38) nesmíme (4) nesmím (1) nesmí (83) nesměli (2) nesměla (1) nesměl (4) nesmějí (8) ]. Nalezeno 166 veršù.
Genesis 9:4...všechno vám dávám tak jako dříve zelené bylinyNesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev....
Genesis 34:7... když spal s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí! Chamor s nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem...
Genesis 44:26...bratr. Když s námi náš nejmladší bratr nebudenesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na...
Exodus 12:16...budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat žádná práce; smíte pouze připravit, co každý...
Exodus 12:22...krví potřete nadpraží i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin...
Exodus 12:43...řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu beránkaNesmí ho jíst žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze...
Exodus 12:45...koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezánNesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v...
Exodus 12:48...brán jako domácí. Žádný neobřezanec ho však jíst nesmí. Pro domácího i hosta žijícího u vás bude platit...
Exodus 19:13...šípem. to bude zvíře nebo člověknesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve...
Exodus 21:8...pánu, který si ji vybral, nechá ji vykoupitNesmí ji však podvést tím, že by ji prodal cizincům....
Exodus 21:10...jako k dceři. Jestliže si vezme další ženunesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu ani na manželském...
Exodus 34:3...ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot se před touto horou...
Exodus 34:14...roztříštěte a jejich posvátné kůly skácejteNesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož...
Leviticus 2:11... Žádná moučná oběť, kterou přinesete Hospodinunesmí být kvašená. Nikdy nedáte dýmat jako ohnivou oběť...
Leviticus 2:12...je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je obětovat na oltáři jako příjemnou vůni. Každý...
Leviticus 3:17...vaše pokolení, ve všech vašich příbytcíchNesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev." Hospodin promluvil...
Leviticus 4:2...přikázání a dopustí se něčeho, co se nesmí, učiňte toto: Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní...
Leviticus 4:13...přikázání, když se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se...
Leviticus 4:22... svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se...
Leviticus 4:27...jednoho z Hospodinových přikázání něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se...
Leviticus 5:17...Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se nesmí, provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi...
Leviticus 6:23...kněžských rodinách ji smí jíst; bude svatosvatáNesmí se však jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší...
Leviticus 7:19... který by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být...
Leviticus 7:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům IzraeleNesmíte jíst žádný tuk - z hovězího dobytka nebo z...
Leviticus 7:24...užívat k různým účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl...
Leviticus 7:26...ze svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev - z ptactva nebo z dobytka....
Leviticus 11:4...jíst každého přežvýkavého sudokopytníkaNesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen...
Leviticus 11:8...- je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás...
Leviticus 11:11...a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se budete štítit. Cokoli ve...
Leviticus 11:13... Toto jsou ptáci, jichž se budete štítitNesmějí se jíst, jsou ohavní: orel, orlosup, mořský orel,...
Leviticus 11:42...se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte jiNesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, se...
Leviticus 17:14...je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řeklNesmíte jíst krev žádného tvora, neboť životem každého...
Leviticus 18:6...plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou svou pokrevní příbuznou. ...
Leviticus 18:7... že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matkanesmíš s obcovat! Neobcuj ani s jinou manželkou svého...
Leviticus 18:9... je zplozená ve tvé rodině nebo mimo ninesmíš s obcovat! Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera...
Leviticus 18:10...vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcerynesmíš s obcovat. Zostudil bys sám sebe! Neobcuj s...
Leviticus 18:11... Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrounesmíš s obcovat! Neobcuj se sestrou svého otce. Je...
Leviticus 18:15...se svou snachou. Je to manželka tvého synanesmíš s obcovat! Neobcuj s manželkou svého bratra....
Leviticus 18:19... když bys za jejího života obcoval s tou druhouNesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího...
Leviticus 18:20...se ženou během nečistoty jejího krváceníNesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s ...
Leviticus 18:22...bys tak jméno svého Boha. jsem HospodinNesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost!...
Leviticus 18:23...obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnostNesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat...
Leviticus 19:11...a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš BůhNesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního. Nesmíte...
Leviticus 19:12...krást ani lhát ani podvádět svého bližníhoNesmíte v mém jménu křivě přísahat - tak bys znesvětil...
Leviticus 19:13...znesvětil jméno svého Boha! jsem HospodinNesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat. Mzda...
Leviticus 19:14...najatého dělníka se u tebe nesmí zdržet do ránaNesmíš nadávat hluchému ani podrážet nohy slepému - boj se...
Leviticus 19:15...slepému - boj se svého Boha! jsem HospodinNesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na chudého a...
Leviticus 19:23...pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízkanesmí se jíst. Čtvrtého roku je všechno jeho ovoce...
Leviticus 19:29...jizvy ani žádné tetování. jsem HospodinNesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit -...
Leviticus 19:33... s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalecnesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se...
Leviticus 21:1...ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu, jedině kvůli...
Leviticus 21:4...své vlastní sestře, panně, která neměla mužeNesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželky; tím...
Leviticus 21:5...své manželky; tím by se znesvětil. Kněží si nesmí vyholovat lysinu na hlavě, nesmí si zastřihávat vousy...
Leviticus 21:7...oběti, pokrm svého Boha; proto jsou svatíNesmí se oženit s nevěstkou ani se zneuctěnou nebo...
Leviticus 21:10...pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy ani roztrhnout své roucho. Nepřijde k...
Leviticus 21:11...své roucho. Nepřijde k žádnému mrtvémunesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít...
Leviticus 21:12... nesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo matceNesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha...
Leviticus 21:14...se jen s pannouNesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou...
Leviticus 21:17...pokoleních, který by měl tělesnou vadunesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého Boha. Nepřistoupí...
Leviticus 21:23...svatosvatých i svatých darů. Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit k oltáři - jinak by...
Leviticus 22:4...potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokemnesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se...
Leviticus 22:8...jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrmNesmí se však poskvrnit tím, že by jedl něco zdechlého nebo...
Leviticus 22:10... jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host nebo nádeník...
Leviticus 22:13...za svého mládí. Žádný nepovolaný to však jíst nesmí. Když někdo nedopatřením sní, co je svaté, musí to...
Leviticus 22:15...dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodinanesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary, uvalili by na...
Leviticus 22:21... musí ta oběť být bez vady, aby došla zalíbenínesmí na být vada. Nesmíte Hospodinu přinést nic slepého...
Leviticus 22:22...vady, aby došla zalíbení - nesmí na být vadaNesmíte Hospodinu přinést nic slepého, polámaného,...
Leviticus 22:24...dobrovolný dar, jako slib však nedojde zalíbeníNesmíte Hospodinu přinést zvíře s rozmáčknutými,...
Leviticus 25:23...nová úroda, budete moci jíst tu starou. Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u...
Leviticus 25:34...Izraele. Polnosti přiléhající k jejich městům se nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich trvalé vlastnictví...
Leviticus 25:46...izraelské bratry nikoli. Nad svým bratrem nikdo nesmí krutě panovat. Když se přistěhovalec žijící u tebe...
Numeri 4:20...určí jeho službu a jeho břemeno. Oni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny svaté věci, aby...
Numeri 18:3...držet stráž a starat se o tebe i o celý StanNesmí se však přiblížit k vybavení svatyně ani k oltáři -...
Numeri 35:34...prolita, jinak než krví toho, kdo ji prolilNesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed ...
Deuteronomium 6:14...budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahatNesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů....
Deuteronomium 7:25... všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spalNesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na nich....
Deuteronomium 7:26... Pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnostNesmíš si tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě...
Deuteronomium 12:16...jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či jelenaNesmíte však jíst krev - nech ji vytéci na zem jako vodu....
Deuteronomium 12:17...jíst krev - nech ji vytéci na zem jako voduNesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína...
Deuteronomium 12:23...tom, abys nejedl krev - vždyť krev, to je životNesmíš tedy s masem jíst jeho život. Nejez krev, nech ji...
Deuteronomium 12:30... měj se na pozoru i poté, co budou vyhlazeniNesmíš je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy....
Deuteronomium 13:9...světa či z druhého). Nesvoluj a neposlouchej hoNesmíš se nad ním slitovat a ušetřit jej. Nesmíš ho krýt,...
Deuteronomium 13:18...vystavěno. Nic z toho, co propadlo klatbě, ti nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého...
Deuteronomium 14:7...smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníkaNesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen...
Deuteronomium 14:8...- bude tedy pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Ze všech...
Deuteronomium 14:10...a šupiny. Cokoli nemá ploutve a šupiny, to jíst nesmíte - bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny čisté...
Deuteronomium 14:12...jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte: orla, orlosupa, mořského orla, luňáka, sokola,...
Deuteronomium 14:19...všechna okřídlená havěť pro vás bude nečistánesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte...
Deuteronomium 14:21...čisté ptactvo však jíst smíteNesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který...
Deuteronomium 15:21...kulhavý, slepý nebo s jinou vážnou vadounesmíš ho obětovat Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst...
Deuteronomium 16:3...Hospodinu, svému Bohu, oběť z bravu či skotuNesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený...
Deuteronomium 16:5...večer prvního dne, nezůstane nic do ránaNesmíš pořádat Hod beránka v kterémkoli z měst, která ti...
Deuteronomium 17:6...na základě výpovědi dvou nebo tří svědkůNesmí být popraven na základě jediného svědectví. Svědkové...
Deuteronomium 17:15...cizince, jenž by nebyl tvým bratrem, si dosadit nesmíš. ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do...
Deuteronomium 20:19...se jich sekerou. Jistě, můžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je ten polní strom člověk, aby...
Deuteronomium 21:14...se ti však znelíbí, propustíš ji na svoboduNesmíš ji prodat za peníze ani s zacházet jako s...
Deuteronomium 21:16...prvorozený bude synem nemilované, otec pak nesmí ve své závěti majetkově upřednostnit syna milované...
Deuteronomium 22:3... co se tvému bratru ztratilo. Když to najdešnesmíš být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého...
Deuteronomium 22:5... Ochotně mu jej pomoz zvednout. Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá,...
Deuteronomium 22:19...jeho manželkou a on ji po celý svůj život nesmí propustit. Kdyby však to obvinění bylo pravdivé,...
Deuteronomium 22:29... Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj život nesmí propustit. Nikdo si nesmí vzít manželku svého otce -...
Deuteronomium 23:1...ji po celý svůj život nesmí propustit. Nikdo si nesmí vzít manželku svého otce - tím by zneuctil svého otce...
Deuteronomium 23:2...zneuctil svého otce. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít muž s rozdrceným nebo uříznutým přirozením. Do...
Deuteronomium 23:3...uříznutým přirozením. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít bastard. Ani jeho desáté pokolení nevejde do...
Deuteronomium 23:4...shromáždění. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců. Ani jejich desáté...
Deuteronomium 23:11...znečistí noční příhodou, vyjde ven za táborNesmí vkročit do tábora. Kvečeru se pak omyje vodou a po...
Deuteronomium 23:17... v kterémkoli městě, které si u vás vybereNesmíš jej utiskovat. Mezi dcerami Izraele není žádná...
Deuteronomium 23:19...prostitut. Odměnu coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění...
Deuteronomium 23:25...můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližního...
Deuteronomium 23:26...obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bližního vztáhnout srp. Může se stát...
Deuteronomium 24:6...domů pro potěšení ženy, kterou si vzal. Nikdo nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho horní...
Deuteronomium 34:4...ti ji spatřit na vlastní oči, ale vejít do  nesmíš." Tam, v moábské zemi, pak Hospodinův služebník...
Jozue 2:14..."Položíme za vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin tuto...
Jozue 3:4...a ale zůstane odstup asi dvou tisíc loketnesmíte se k přiblížit! Půjdete za , abyste poznali...
Jozue 9:19...při Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na přece nesmíme sáhnout. Uděláme s nimi toto: Necháme je naživu,...
Soudců 2:2... Řekl jsem: ‚Svou smlouvu s vámi nikdy nezrušímNesmíte ale uzavřít smlouvu s obyvateli této země - jejich...
Soudců 6:10...Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš BůhNesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.' Ale...
Soudců 13:5... Hle, počneš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože bude od matčina lůna...
1. Samuel 7:8...z Filištínů strach a říkali Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu...
1. Samuel 29:9...Boží anděl, ale filištínští velitelé řekli: ‚Nesmí s námi do boje!' Proto zítra brzy vstaň - ty i...
2. Samuel 5:8... Proto se začalo říkat: "Slepec ani mrzák nesmí do paláce." David se pak v pevnosti usadil, a tak...
2. Samuel 13:12...se mnou, sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš zneuctít! To se přece v Izraeli nedělá!...
2. Samuel 14:24..." Abšalom se tedy vrátil domů, ale králi na oči nesměl. V celém Izraeli nebyl tak vyhlášený krasavec jako...
2. Samuel 14:28... byl v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale...
2. Samuel 17:17...a říkala jim, co mají oznámit králi DavidoviNesměli se totiž prozradit chozením do města. Nějaký...
2. Královská 17:12...hnusným modlám, ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Hospodin varoval Izrael i Judu skrze všechny své...
2. Královská 17:15...ve svém okolí, ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha,...
1. Letopisů 15:2...ni stan. Tentokrát David přikázal: "Boží truhlu nesmí nést nikdo kromě levitů, neboť je Hospodin vyvolil,...
2. Letopisů 35:15...Jedutuna. Také strážní u každé jednotlivé brány nesměli opouštět službu, a tak jejich bratři levité...
Nehemiáš 13:1... Našlo se tam zapsáno: "Do Božího shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců, protože synům...
Ester 1:19...a médská jako nepomíjivé, a sice že Vašti  nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak bude moci vybrat...
Ester 4:2...do paláce totiž nikdo oblečený v pytlovině nesměl. (V každé jednotlivé provincii, kamkoli dorazilo...
Job 14:5...měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu meze, jež nesmí překročit. Odvrať svůj pohled, nech ho být, si...
Žalmy 5:5...přece, Bože, nemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být. Před tvýma očima neobstojí zpupní, v nenávisti...
Žalmy 39:9...ze všech mých provinění, se mi prosím blázni nesmějí! Zůstanu tiše, neotevřu ústa, protože tys to...
Žalmy 81:10... zapřísahám , kéž bys , Izraeli, poslouchalNesmíš mít žádného jiného boha, cizímu bohu se neklaněj. ...
Žalmy 101:7...nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči! Každého rána umlčím všechny ničemy na zemi. Z...
Přísloví 16:10... Prorocký výrok patří na rty krále, při soudu nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin poctivé míry i váhy,...
Izaiáš 59:14...kdesi daleko; pravda ulicemi klopýtá, poctivost nesmí do města. Pravda se vytratila a ten, kdo se straní...
Pláč 1:10...ti, o kterých jsi nařídil: "Do tvého shromáždění nesmějí!" Všechen její lid sténá a žebrá o chleba. Své...
Ezechiel 24:16... jedinou ranou zbavím potěchy tvých očíNesmíš však truchlit ani plakat, neukápne ti ani slza. Jen...
Ezechiel 42:14...je to svaté místo. Jakmile kněží vejdou dovnitřnesmějí ze svatého místa vyjít na vnější nádvoří, dokud tam...
Ezechiel 44:9...cizinec s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem nesmí vstoupit do svatyně, včetně všech cizinců žijících...
Ezechiel 44:17...v branách vnitřního nádvoří nebo v chrámunesmějí na sobě mít nic vlněného. Na hlavách budou mít...
Ezechiel 44:20...jiných šatů, aby svými rouchy neposvětili lidNesmějí si holit hlavu ani nosit dlouhé vlasy, ale budou...
Ezechiel 44:21... Kdykoli mají vejít do vnitřního nádvořínesmí žádný z kněží pít víno. Nesmějí se oženit s vdovou...
Ezechiel 44:22...vnitřního nádvoří, nesmí žádný z kněží pít vínoNesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou si...
Ezechiel 44:31... aby na tvém domě spočinulo požehnání. Kněží nesmějí jíst nic zdechlého ani rozsápaného, z ptactva...
Ezechiel 46:18...pro jeho syny - musí to zůstat jim. Vládce nesmí brát nic z dědičného podílu lidu, nesmí je vytlačovat...
Ezechiel 48:14...000 loktů na šířku. Nic z této prvotiny země se nesmí prodat, směnit ani na nikoho převést, neboť je svatá...
Matouš 12:2...se, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu nesmí!" On jim však řekl: "Copak jste nečetli, co udělal...
Matouš 12:4...domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží? A...
Matouš 16:22...a začal ho kárat: "Bůh chraň, Pane, to se ti nesmí stát!" On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode...
Matouš 20:15...ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako toběNesmím si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli ...
Marek 2:24..."Podívej se! Jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Copak jste nikdy nečetli, co udělal...
Marek 2:26...domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům?" Potom...
Lukáš 6:2...ale řekli: "Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co udělal...
Lukáš 6:4...domu a vzal posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě samotných kněží, a jedl a dal i svým...
Lukáš 13:16... kterou satan držel svázanou osmnáct letnesměla být v sobotu rozvázána ze svého pouta?" Když to...
Jan 5:10...tedy uzdraveného napomínali: "Je sobotanesmíš nosit lehátko!" On jim však odpověděl: "Ten, kdo ...
Jan 18:31...Pilát. "Suďte ho podle vlastního zákona." "My nesmíme nikoho popravit," odpověděli židovští představení....
Skutky 25:24...i zde žádala celá židovská obec s křikem, že nesmí zůstat naživu. Shledal jsem, že neprovedl nic, za co...
Efeským 4:14...lidství, k plné míře Kristovy dospělostiNesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a...
1. Timoteus 3:3... rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učitNesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a...
1. Timoteus 3:6...rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova...
Titus 1:7...musí být jakožto Boží správce bezúhonnýnesmí být samolibý, vznětlivý, opilec, hrubián ani...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |