Neposlouchejte

Hledám varianty 'neposlouchejte' [ neposlouchejte (8) neposlouchej (2) neposloucháte (2) neposlouchali (43) neposlouchala (1) neposlouchal (8) neposlouchají (2) neposlouchá (7) ]. Nalezen 71 verš.
Numeri 14:22... nikdo z těch, kdo mne desetkrát pokoušelineposlouchali, nespatří zem, kterou jsem s přísahou...
Deuteronomium 8:20...Hospodin vyhubil, tak vyhynete, protože jste neposlouchali Hospodina, svého Boha. Slyš, Izraeli, dnes...
Deuteronomium 13:4...se stalo to znamení či div, o kterém ti říkalneposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší,...
Deuteronomium 13:9... z jednoho konce světa či z druhého). Nesvolujneposlouchej ho! Nesmíš se nad ním slitovat a ušetřit jej....
Deuteronomium 21:18...bude mít svéhlavého a vzpurného syna, který neposlouchá otce ani matku a neposlechne je, ani když ho...
Deuteronomium 21:20...řeknou: "Tento náš syn je svéhlavý a vzpurnýNeposlouchá nás, jen hoduje a pije." Všichni muži toho...
Deuteronomium 28:45...tato prokletí na tebe přijdou, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedodržoval jeho...
Deuteronomium 28:62...Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen...
Jozue 5:6...vyšlých z Egypta do posledního nevymřel, protože neposlouchali Hospodina. Hospodin jim odpřisáhl, že jim...
Soudců 2:17...soudce a ti je zachraňovali z ruky nájezdníkůNeposlouchali však ani své soudce. Odcházeli smilnit za...
Soudců 2:20...mou smlouvu, kterou jsem vydal jejich otcůmNeposlouchali , a proto před nimi nevyženu žádný národ...
2. Královská 18:12...a v médských městech. Stalo se to proto, že neposlouchali Hospodina, svého Boha, ale porušovali jeho...
2. Královská 18:31...toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král Asýrie: Uzavřete...
2. Královská 18:32...a vinic, země oliv a medu. Žijte, neumírejteNeposlouchejte Ezechiáše! Jenom vás podvádí, když tvrdí:...
2. Královská 22:13...nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova této knihy a neřídili se vším, co je v...
2. Letopisů 24:19... aby je navrátili k němu. Varovali je, ale oni neposlouchali. Tenkrát sestoupil Boží Duch na Zachariáše,...
2. Letopisů 34:21...hněv! Ten vzplál proti nám, protože naši otcové neposlouchali Hospodinovo slovo a neřídili se vším, co je...
Ester 3:4...nařízení?" Říkali mu to den co den, ale když neposlouchal, pověděli to Hamanovi. Chtěli vidět, zda to...
Žalmy 81:12...tvá ústa, jen co je otevřeš! Můj lid ale neposlouchal, Izrael se mi nepoddal. Vydal jsem je tedy...
Přísloví 5:13... proč domlouváním pohrdlo srdce ! Proč jsem neposlouchal svoje učitele, proč jsem vychovatelům sluchu...
Izaiáš 36:16...toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Toto praví král Asýrie: Uzavřete...
Izaiáš 42:24...jsme hřešili? Po jeho cestách chodit nechtělineposlouchali jeho učení, a tak na vylil svůj hrozný...
Izaiáš 65:12... a vy jste neodpovídali, mluvil jsem, a vy jste neposlouchali, ale páchali jste, co je zlé v mých očích,...
Izaiáš 66:4...jsem totiž, ale neodpovídali, mluvil jsem, ale neposlouchali, ale páchali, co je zlé v mých očích; zvolili...
Jeremiáš 3:13...běhala pod kdejaký strom košatý, jsi však neposlouchala, praví Hospodin. Vraťte se, můj odvrácený...
Jeremiáš 3:25... do dnešního dne a Hospodina, svého Boha, jsme neposlouchali. "Kéž by ses, Izraeli, vrátil, praví...
Jeremiáš 6:10... aby slyšeli? Hle, mají neobřezané uši, vůbec neposlouchají! Hle, Hospodinovo slovo je uráží, nelíbí se...
Jeremiáš 6:19... ovoce toho, jak smýšleli, neboť slova neposlouchali a můj Zákon zavrhli. K čemu je mi to kadidlo...
Jeremiáš 7:13... Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali. Volal jsem vás, ale vy jste neodpovídali. S...
Jeremiáš 7:24...vám přikázal, a povede se vám dobře.' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry svého...
Jeremiáš 7:26...všechny své služebníky proroky. Oni ale neposlouchali, vůbec nevnímali. Zatvrdili své šíje a...
Jeremiáš 7:28...ti. Proto jim řekni: ‚Toto je národ, který neposlouchá Hospodina, svého Boha, a nenechá se poučit....
Jeremiáš 9:12...jsem jim předložil, praví Hospodin. Protože  neposlouchali a neřídili se mým Zákonem. Řídili se svým...
Jeremiáš 11:3...Hospodin, Bůh Izraele: Zlořečený je každý, kdo neposlouchá slova této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim...
Jeremiáš 11:8...jsem je nabádal: ‚Poslouchejte .' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali a každý se raději řídil svým...
Jeremiáš 13:11...lidem, mým věhlasem, chválou a ozdobou, oni však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví Hospodin,...
Jeremiáš 17:23...den, jak jsem to přikázal vašim otcům. Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali; tvrdošíjně odmítali slyšet...
Jeremiáš 23:16...do celé země." Toto praví Hospodin zástupů: "Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás...
Jeremiáš 25:3... Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali. Hospodin k vám znovu a znovu posílal všechny...
Jeremiáš 25:4...všechny své služebníky proroky, ale vy jste neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali. Říkávali:...
Jeremiáš 25:7... na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste ale neposlouchali, praví Hospodin, a k vlastnímu neštěstí jsme...
Jeremiáš 25:8...Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny...
Jeremiáš 26:5... které k vám znovu a znovu posílám (a vy jste je neposlouchali!), pak s tímto chrámem naložím jako se...
Jeremiáš 27:9...Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně nezničímNeposlouchejte proto své proroky a věštce, své vykladače...
Jeremiáš 27:14...o národu, který se nepoddá babylonskému králiNeposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají, se...
Jeremiáš 27:16...tomuto lidu jsem promluvil: "Tak praví HospodinNeposlouchejte slova svých proroků, kteří vám prorokují:...
Jeremiáš 27:17...Babylonu rychle vrátí zpět.' Prorokují vám ležNeposlouchejte je. Poddejte se babylonskému králi a...
Jeremiáš 29:19...u všech národů, kam jsem je rozptýlil, protože neposlouchali slova, praví Hospodin, když jsem k nim...
Jeremiáš 32:23...mlékem a medem. Když ale přišli a ovládli jineposlouchali a neřídili se tvým Zákonem. Nic z toho,...
Jeremiáš 32:33...ne tvář. Znovu a znovu jsem je chtěl poučit, ale neposlouchali a poučení nepřijímali. V domě, který se...
Jeremiáš 35:14...otec. k vám ale mluvím znovu a znovu, a vy  neposloucháte. Znovu a znovu jsem k vám posílal všechny své...
Jeremiáš 35:15...i vašim otcům.' Vy ale vůbec nevnímáte, vůbec  neposloucháte. Ano, potomci Jonadaba, syna Rechabova,...
Jeremiáš 35:16... co jim jejich otec přikázal. ale tento lid neposlouchá. A proto tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh...
Jeremiáš 35:17...kterým jsem je varoval. Mluvil jsem k nim, ale neposlouchali, volal jsem na , ale neodpovídali." Rodu...
Jeremiáš 37:2...on však, stejně jako jeho dvořané i prostý lidneposlouchal slova, která Hospodin promlouval skrze proroka...
Jeremiáš 37:14... "nejdu k Babyloňanům."Jiriáš ho ale vůbec neposlouchal. Jeremiáše zatkl a přivedl ho k hodnostářům....
Jeremiáš 40:3...vám to, protože jste hřešili proti Hospodinuneposlouchali jste ho. Teď ale pohleď - dnes propouštím...
Jeremiáš 44:5... tu ohavnost; nenávidím to!' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali, že se mají odvrátit od...
Jeremiáš 44:23...jste hřešili proti Hospodinu a že jste Hospodina neposlouchali a neřídili jste se jeho Zákonem, jeho...
Daniel 9:6...se a odvrátili se od tvých přikázání a zákonůNeposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém...
Daniel 9:10...odpuštění, ačkoli jsme se proti němu vzbouřiliNeposlouchali jsme Hospodina, svého Boha, a neřídili se...
Daniel 9:14...ve všech svých skutcích, my jsme ho ale neposlouchali. Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou...
Ozeáš 9:17...drahoušky pobiji. Můj Bůh je zavrhne, neboť ho neposlouchali; budou z nich tuláci mezi pohany. Izrael...
Sofoniáš 3:2...zatvrzelému městu plnému špíny a útisku! Nikoho neposlouchá, nedá se poučit; nedoufá v Hospodina, ke svému...
Zachariáš 1:4...zlých cest, od svého zlého jednání!' Vy jste ale neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali, praví Hospodin...
Zachariáš 7:13...hněv od Hospodina zástupů. Když jsem volalneposlouchali; a tak když volali oni, dělal jsem, že...
Marek 5:36...ještě obtěžovat mistra?" Ježíš ale jejich slova neposlouchal. "Neboj se, jenom věř," řekl představenému...
Marek 6:11...neodejdete. Kdyby vás ale někde nepřijalineposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z nohou prach na...
Lukáš 16:31... činili by pokání.' On mu ale řekl: ‚Když neposlouchají Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby...
Římanům 11:30...svých darů a povolání! Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro jejich neposlušnost teď přišlo...
1. Jan 4:6... Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Bohaneposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |