Nepřivedete

Hledám varianty 'nepřivedete' [ nepřivedu (4) nepřivedli (1) nepřivedl (1) nepřivedete (2) nepřivedeš (2) nepřivedeme (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 42:37...Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva syny! Svěř ho do mých rukou a...
Genesis 43:9...děti! se za něj zaručím, ode ho vyžadujNepřivedu-li ho k tobě a nepostavím ho před tebou, za to...
Genesis 44:32...za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, za to před tebou nesu věčnou...
Leviticus 22:20...nebo koz samce bez vady, abyste došli zalíbeníNepřivedete nic, na čem by byla vada, neboť byste tím...
Leviticus 22:25...to ve své zemi dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají...
Numeri 32:17...v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v...
2. Samuel 3:13...podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci...
2. Samuel 19:11...za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova domu doneslo, o...
1. Královská 21:29...pokořil? Protože se přede mnou tak pokořilnepřivedu to neštěstí na jeho dům za jeho dnů, ale za...
Ezechiel 36:15...nebudeš muset snášet urážky národů a nikdy  nepřivedeš svůj národ k pádu, praví Panovník Hospodin."...
Jan 7:45...vrchním kněžím. Ti se ptali: "Jak to, že jste ho nepřivedli?" Strážní odpověděli: "Takhle nikdy nikdo...
Židům 7:19...a neúčinné (Zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl) a zároveň se zavádí něco lepšího: naděje, která...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |