Neobstojí

Hledám varianty 'neobstojí' [ neobstojíte (2) neobstojíš (1) neobstojí (16) neobstáli (1) neobstál (5) ]. Nalezeno 25 veršù.
Leviticus 26:37...jako před mečem, i kdyby je nikdo nehonilNeobstojíte před svými nepřáteli, zahynete mezi národy a...
Deuteronomium 7:24...vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před tebou neobstojí, všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal....
Deuteronomium 11:25... ke Středozemnímu moři. Nikdo před vámi neobstojí; Hospodin, váš Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na...
Jozue 1:5... Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou....
Jozue 10:8...ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí." Jozue táhl z Gilgalu celou noc a pak je náhle...
Jozue 21:44...otcům. Ze všech jejich nepřátel před nimi žádný neobstál, všechny nepřátele jim Hospodin vydal do rukou. Ze...
Jozue 23:9...veliké a mocné národy; dodnes před vámi nikdo neobstál. Jediný z vás jich zažene tisíc - vždyť za vás...
1. Samuel 13:14...Izraelem utvrdil na věky! Teď ale tvé kralování neobstojí. Hospodin si našel muže podle svého srdce....
2. Královská 10:4...dostali hrozný strach. Řekli si: "Když před ním neobstáli dva králové, jak obstojíme my?" Správce paláce i...
2. Letopisů 14:10... Hospodine, ty jsi náš Bůh; přece proti tobě neobstojí smrtelník!" Hospodin tenkrát ty Habešany před...
Ezdráš 9:15...vinách, s vědomím, že nic takového před tebou neobstojí." Když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil...
Ester 9:2...těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál; strach z nich padl na všechny národy. Také...
Job 15:29...rozpadají v sutiny. Bohatý nezůstane, jeho moc neobstojí, jeho vliv nebude se šířit po zemi. Takový...
Job 31:23...jsem se přece bál, před jeho vznešeností bych neobstál! Copak jsem snad kdy doufal ve zlato, nazýval jsem...
Žalmy 1:5...jak pleva, již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých. Cestu...
Žalmy 5:6... nikdo zlý u tebe nesmí být. Před tvýma očima neobstojí zpupní, v nenávisti máš všechny zlosyny. Vniveč...
Žalmy 10:15...paže zlého darebáka, jeho zkaženost odhal, aby neobstál! Hospodin kraluje na věčné časy, pohané z jeho...
Izaiáš 7:9...Remaliášův syn. Jestliže neuvěříte, jistěže neobstojíte!" Hospodin pak Achazovi ještě...
Jeremiáš 10:10...Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá. Řekněte jim tohle: "Bohové,...
Jeremiáš 46:21...však dají na útěk, obrátí se a prchnou společněNeobstojí - přišel den jejich běd, čas, kdy se s nimi...
Ezechiel 26:20...s těmi, kdo klesli do jámy. Nebudeš obydlenoneobstojíš na zemi mezi živými! Učiním odstrašujícím...
Daniel 11:16...si bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. Se svou ničivou mocí stane i v Nádherné zemi....
Amos 2:15... silákovi síla nezbude, hrdina nezachrání seNeobstojí ani lukostřelec, rychlonohý posel neunikne,...
Matouš 12:25...a žádné město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí. Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti...
Lukáš 21:15...dám výřečnost a moudrost, proti níž neodoláneobstojí žádný z vašich protivníků. Budou vás zrazovat i...

Slova obsahující neobstojí: neobstojí (16) neobstojíš (1) neobstojíte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |