Nemusejí

Hledám varianty 'nemusejí' [ nemusíte (2) nemusíš (1) nemusíme (2) nemusím (5) nemusí (9) nemuseli (2) nemusel (10) nemusejí (2) ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 39:23...dělali, měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž...
Exodus 9:28...krupobití bylo dost! Propustím vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z...
Numeri 11:17...vložím jej na , aby nesli břímě lidu s tebounemusel jsi je nést sám. Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřek...
Numeri 23:12...jen žehnáš a žehnáš!" On však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží...
1. Samuel 4:9...na poušti! Jen odvahu! Vzmužte se, Filištíni,  nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Vzmužte...
1. Samuel 27:11..." David nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby na nás nevyzradili,...
Job 13:20... Bože, jenom o dvojí, se před tebou skrývat nemusím: Svou ruku ode odtáhni, nejsem zastrašen...
Job 31:32...dal trochu masa; máme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel venku nocovat, své dveře jsem pocestnému otvíral...
Job 32:9... Dříve narození nejsou vždy moudřejší, starší nemusejí mít nejlepší úsudky. A proto říkám: Naslouchejte...
Job 34:23... kde by se zločinci před ním schovali. Bůh nemusí shromažďovat další důkazy, aby se k němu člověk na...
Job 39:7...solná poušť. Může se posmívat hlučícímu městunemusí poslouchat pokřik biřiců. Co najde v kopcích, to ...
Žalmy 69:7...neskryjí. se kvůli mně, Hospodine, stydět nemusí ti, kteří v tebe, Pane zástupů, doufají. kvůli...
Přísloví 24:19...by od něj odvrátit svůj hněv. Kvůli zlosynům se nemusíš zlobit, darebákům nemáš co závidět. Budoucnost...
Přísloví 25:27...spravedlivý před ničemou kolísá. Jíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovat o slávu může být neslavné....
Izaiáš 28:27...dal. Kopr se okovaným cepem nemlátí, kmín se nemusí drtit pod koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý...
Jeremiáš 48:11...svůj klid. Z nádoby do nádoby ho nikdo nepřelilnemusel odejít do vyhnanství. A proto chutná tak jako vždy,...
Daniel 1:8... Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. Bůh Danielovi u vrchního dvořana...
Ozeáš 7:4...rozpálené peci podobní, ve které pekař ani topit nemusí, než mu zadělané těsto prokvasí. V den královy...
Matouš 14:16... si jdou do vesnic koupit něco k jídlu." "Nemusejí odcházet," odpověděl jim Ježíš. "Vy jim dejte...
Matouš 15:6...bych ti měl vypomoci, jsem daroval Bohu,' ten  nemusí svého rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své...
Matouš 24:20...dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž...
Lukáš 24:26...všemu, co pověděli proroci! Copak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy?" Počínaje...
Jan 4:15... dej mi tu vodu," řekla žena, " nežíznímnemusím sem chodit čerpat." "Jdi, zavolej svého muže a...
Skutky 5:4...ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvéNemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na...
2. Korintským 2:3...jsem vám o tom napsal, abych se, přijdunemusel rmoutit nad těmi, z nichž bych se měl radovat. Jsem...
2. Korintským 7:14... Všichni jste ho občerstvili na duchu, takže se nemusím stydět, že jsem se mu vámi chlubil. Jako jsme vám...
2. Korintským 13:10...píšu, zatímco jsem pryč, abych budu u vásnemusel přísně užít pravomoci, kterou mi Pán dal k...
1. Tesalonickým 1:8...všude se roznesla také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni totiž sami vyprávějí,...
1. Tesalonickým 4:13... bratři, abyste nevěděli o našich zesnulýchNemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději....
Filemon 1:19...SVOU VLASTNÍ RUKOU: TO ZAPLATÍM! Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Nuže, bratře,...
Židům 7:27...oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesaNemusí jako tamti velekněží denně obětovat nejprve za své...
1. Jan 2:28...očekávali jeho zjevení se smělou důvěrounemuseli se stydět, přijde. Víte přece, že on je...
1. Jan 5:17...takový. Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrti. Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |