Nemějte

Hledám varianty 'nemějte' [ nemít (1) neměly (4) nemělo (7) neměli (42) neměla (20) neměl (51) nemějte (15) nemějme (1) neměj (17) nemáte (25) nemáš (16) nemáme (24) nemám (48) nemají (62) nemá (109) ]. Nalezen 421 verš.
Genesis 11:30... otce Milky a Jisky. Saraj však byla neplodnáneměla děti. Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna...
Genesis 20:4...za jiného muže!" Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé...
Genesis 24:50...mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodinanemáme k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a...
Genesis 31:15...otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze shrábl!...
Genesis 38:23..." Juda odpověděl: " si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem přece poslal, ale tys ji...
Genesis 39:9... Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě...
Exodus 5:17...na vině jsou tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálítenemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.'...
Exodus 9:30... Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem." (Len a ječmen...
Exodus 16:18... Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo máloneměl nedostatek. Každý nasbíral, kolik potřeboval k jídlu....
Exodus 20:3...Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctvíNeměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě...
Exodus 22:2...krví vinen.Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodán. Jestliže se u něj to,...
Exodus 33:15...s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď!...
Leviticus 11:4...jen sudokopytníci. Velbloud sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Daman sice...
Leviticus 11:5...tedy pro vás nečistý. Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice...
Leviticus 11:6...tedy pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Prase sice...
Leviticus 11:12...zdechliny se budete štítit. Cokoli ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností. Toto jsou...
Leviticus 11:26...bude nečistý do večera. Každý kopytník, který nemá rozdělené kopyto a který nepřežvykuje, pro vás bude...
Leviticus 21:3... také kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla muže. Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své...
Leviticus 25:26...příbuzný a vykoupí prodaný pozemek svého bratraNemá-li někdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co...
Numeri 26:33...a z něj rod cheferský. Celofchad, syn Cheferůvneměl syny, jen samé dcery. Ty se jmenovaly: Machla, Noa,...
Numeri 27:4...našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry...
Numeri 27:9... převedete jeho dědictví na jeho dceru. Kdyby neměl ani dceru, přidělíte jeho dědictví jeho bratrům....
Numeri 27:10... přidělíte jeho dědictví jeho bratrům. Kdyby neměl ani bratry, přidělíte jeho dědictví bratrům jeho otce...
Numeri 27:11...dědictví bratrům jeho otce. Kdyby ani jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho dědictví nejbližšímu...
Numeri 33:14...Vyšli z Aluše a utábořili se v Refidimu, kde lid neměl vodu k pití. Vyšli z Refidimu a utábořili se na...
Deuteronomium 1:29...Anakovce!'" Odpověděl jsem vám: "Nebojte senemějte strach! Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi,...
Deuteronomium 5:7...Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctvíNeměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě...
Deuteronomium 7:21...i poslední z těch, kdo se před tebou skryliNeměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 10:9...jménu aby žehnali, jak to činí dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám...
Deuteronomium 12:12...levitou, který je ve tvém městě, neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictví. Měj se na pozoru, abys...
Deuteronomium 14:7... Velbloud, zajíc a daman sice přežvykují, ale nemají rozdělené kopyto - budou tedy pro vás nečistí. Vepř...
Deuteronomium 14:10...jíst všechno, co ploutve a šupiny. Cokoli nemá ploutve a šupiny, to jíst nesmíte - bude to pro vás...
Deuteronomium 14:27...levitu, který je ve tvém městě, neboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictví. Každý třetí rok vezmi...
Deuteronomium 14:29...je ve svém městě. Přijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví) a také přistěhovalec, sirotek a...
Deuteronomium 17:16...by nebyl tvým bratrem, si dosadit nesmíš. ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro...
Deuteronomium 17:17...řekl: "Touto cestou se nikdy nevrátíte."  nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce nezabloudilo. Také ...
Deuteronomium 19:6...nebyl hoden smrti, neboť zabitého nikdy předtím neměl v nenávisti. A proto ti přikazuji: Odděl si tři města...
Deuteronomium 20:3... Nebuďte malomyslní, nebojte se ani neděstenemějte z nich strach. Hospodin, váš Bůh, který vás...
Deuteronomium 25:13... bez milosti usekni dlaňNeměj ve váčku dvojí závaží, jedno těžší a jedno lehčí....
Deuteronomium 25:14...váčku dvojí závaží, jedno těžší a jedno lehčíNeměj doma dvojí míru, jednu větší a jednu menší. Měj...
Deuteronomium 32:17... těm, co nedávno se objevili - vaši otcové je neměli! Zbavil ses Skály, která zplodila , na Boha, svého...
Jozue 5:12...ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské země...
Jozue 17:3...Gileádova, syna Machirova, syna Manasesova, ale neměl syny, jen samé dcery. Jmenovaly se: Machla, Noa,...
Jozue 18:7...Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť jejich dědictvím je Hospodinovo...
Jozue 22:25...mezi nás a vás položil hranici: tento Jordán. Vy nemáte s Hospodinem co do činění!' A tak by vaši synové...
Jozue 22:27...v budoucnu nebudou moci říkat našim synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám...
Soudců 3:2... (Udělal to proto, aby izraelská pokolení, která neměla zkušenost s bojem, naučil bojovat.) Ponechal tedy...
Soudců 5:19...Taanachu u megidské vody, stříbro za kořist však neměli. Z nebe se do boje daly hvězdy, proti Siserovi...
Soudců 11:2...vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn cizí ženy!"...
Soudců 11:34...tančící za zvuku tamburín! Byla to jeho jedináNeměl syna ani dceru kromě . Jakmile ji spatřil, roztrhl...
Soudců 13:2...a jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodnáneměla děti. ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl :...
Soudců 14:16...žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a...
Soudců 16:15..."Jak můžeš říkat, že miluješ, když u  nemáš srdce? třikrát jsi oklamal! Copak mi nepovíš, v...
Soudců 18:7...a neutiskuje. Od Sidonu byli daleko a s nikým neměli dohodu. Potom se ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu...
Soudců 18:28...město bylo od Sidonu daleko a s nikým neměli dohodu. Leželo v údolí u Bet-rechobu. Danovi synové...
1. Samuel 9:7...za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách došloNemáme pro Božího muže žádnou odměnu. Co u sebe máme?"...
1. Samuel 10:2... které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec  nemá starost o oslice, ale bojí se o vás. Říká si: Co můj...
1. Samuel 17:50...a kamenem. Zasáhl Filištína a zabil ho, i když neměl žádný meč. Potom David přiběhl a stanul nad...
1. Samuel 20:2...vzít život?" "Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec přece nedělá nic velkého ani malého,...
1. Samuel 21:5...pět chlebů anebo co se najde." "Obyčejný chléb nemám," odpověděl kněz Davidovi. "Je tu jen svatý chléb -...
1. Samuel 21:9...a byl to Saulův zmocněnec nad jeho pastýři.) "A nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě...
1. Samuel 21:10...efodem. Jestli chceš, vezmi si ho. Žádný jiný tu nemám." Na to David řekl: "Ten je nejlepší, dej mi ho."...
1. Samuel 29:3...rok. Ode dne, kdy od něj odpadl, dodnes mu nemám co vytknout." Filištínští velitelé se ale na něj...
1. Samuel 29:6...dne, kdy jsi ke mně přišel, dodnes ti opravdu nemám co vytknout. Vládcům se ale nelíbíš. Vrať se tedy v...
1. Samuel 30:4...i jeho muži se dali do hlasitého pláče,  neměli sílu plakat dál. Byly zajaty i obě Davidovy ženy,...
2. Samuel 4:11...v jeho vlastním domě na jeho vlastním lůžkuNemám snad teď jeho krev žádat po vás a sprovodit vás ze...
2. Samuel 12:3...měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval....
2. Samuel 12:6...čtyřnásobně - za to, že provedl takovou věcneměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi....
2. Samuel 14:19...netaj." "Mluv prosím, pane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ,...
2. Samuel 14:25...krasavec jako Abšalom. Od hlavy k patě neměl jedinou vadu. Když si stříhal vlasy (nechával si je...
2. Samuel 15:26...spatřit Truhlu i jeho Příbytek. Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak...
2. Samuel 18:18...údolí postavit památný sloup. Říkal totiž: "Nemám syna, aby připomínal jméno." Proto ten sloup...
2. Samuel 18:22..." "Proč bys běžel právě ty, synu? Vždyť nemáš dobré zprávy," odpověděl Joáb. "Přesto chci běžet,"...
2. Samuel 19:22...Josefova." Abišaj, syn Ceruji, ho přerušil: "Nemá snad Šimei zemřít? Vždyť zlořečil pomazanému...
2. Samuel 20:3...v ústraní. Postaral se o , ale sám s nimi nic neměl. do smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy....
2. Samuel 21:4...Hospodinovu dědictví?" Gibeonci mu odpověděli: "Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu stříbro nebo zlato...
1. Královská 1:4...krále, pečovala o něj, ale král s nic neměl. Tehdy se začal pozvedat Chagitin syn Adoniáš....
1. Královská 17:12...odpověděla: "Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůhnemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a v...
1. Královská 22:8... Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy...
1. Královská 22:17...ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to...
1. Královská 22:48...přetrvaly vládu jeho otce Asy. V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam místodržitel. Jošafat vybudoval...
2. Královská 1:17...pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze EliášeNeměl syna, a tak na jeho místě začal druhého roku judského...
2. Královská 3:9...Edomu. Po sedmidenní cestě oklikou ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský král si...
2. Královská 4:2...Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje," odpověděla. "Jdi ven,"...
2. Královská 4:6...plné, řekla synovi: "Podej mi další." "Další nemáme," řekl a vtom olej došel. Šla to povědět Božímu muži...
2. Královská 4:14...ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a její muž je starý," odpověděl Gehazi. "Zavolej...
2. Královská 14:26... že je konec s pánem i kmánem a že Izrael nemá, kdo by mu pomohl. A protože se Hospodin rozhodl, že...
2. Královská 25:3...měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a...
1. Letopisů 2:34...a Zaza. To byli potomci Jerachmeelovi. Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem...
1. Letopisů 4:10...ruka byla se mnou a chránila od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal, žádal. Kelub, bratr Šuchův...
1. Letopisů 4:27...měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody nerozmnožily tolik...
1. Letopisů 23:11...byl vůdce, Ziza byl druhý, ale Jeuš ani Beria neměli mnoho synů, a proto se počítali za jediný otcovský...
1. Letopisů 23:17... Synové Eliezerovi: vůdce Rechabiáš. Eliezer neměl další syny, ale Rechabiášovi synové se velmi...
1. Letopisů 24:28... Zakur a Ibri. Ze synů Machliho: Eleazar, který neměl syny. Ze synů Kíše: Jerachmeel, syn Kíšův...
1. Letopisů 29:25...takovou královskou vznešeností, jakou před ním neměl žádný izraelský král. David, syn Jišajův, kraloval...
2. Letopisů 16:8... vojsko aramejského krále ti uniklo z rukouNeměli snad Habešané a Libyjci ohromné vojsko s obrovským...
2. Letopisů 18:7... Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy...
2. Letopisů 18:16...ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to...
2. Letopisů 20:12...nám odkázal. Copak je nebudeš soudit, Bože nášNemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám....
2. Letopisů 28:10...děti jako své sluhy a služky? Copak sami nemáte před Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích? Proto ...
2. Letopisů 35:21...za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemám, judský králi. Netáhnu dnes proti tobě, ale proti...
Ezdráš 3:6...sedmého měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani základy. Podle povolení od krále Kýra pak dali...
Nehemiáš 2:3...králi odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby...
Nehemiáš 2:14...Královskému rybníku, tam ale zvíře pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem tedy vzhůru do noci...
Nehemiáš 2:20...a začali jsme stavět. Vy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani nárok!" Velekněz Eliašib se...
Nehemiáš 5:8... aby je zase prodali nám?!" Nato zmlklineměli co říci. "Co děláte, není správné," pokračoval jsem....
Nehemiáš 5:9... "Co děláte, není správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás...
Nehemiáš 8:10...a pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte...
Ester 2:7...dceru svého strýce Hadasu zvanou Ester, protože neměla otce ani matku. Byla to velmi krásná, překrásná...
Ester 7:7...prosil o život. Bylo mu jasné, že u krále  nemá naději. Vtom se král vrací ze zámecké zahrady do...
Job 3:7...noc - kéž byla neplodná, radostný výkřik poznat neměla! Zaklínači dnů ji měli proklínat, ti, kdo jsou...
Job 3:9...kéž by na světlo čekala, paprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít, oči ušetřit...
Job 3:26...se bál, potkalo to, z čeho jsem měl strachNemám pokoj, nemám klid, nemám odpočinutí. Přišlo trápení."...
Job 7:1...špatného? Copak nepoznám, co by zničilo?  Nemá člověk na zemi jen samou robotu? Den za dnem jak...
Job 9:35...zastrašen jeho hrůzami. To bych pak promluvilneměl bych z něj strach, se mnou to ale není tak! se mi...
Job 13:15...život nasadit? I kdyby zabil, i kdybych neměl naději, své cesty chci před ním obhájit. Jedině tak...
Job 16:17...opuchla, stín smrti mi leží na víčkách. přece nemám na rukou násilí, modlitba je bez poskvrny! Země,...
Job 19:22...bije ! Musíte s Bohem na pořádat ten honnemáte ještě mého masa dost? Kéž by slova byla sepsána,...
Job 20:13...když je chová pod jazykem, i když je vychutnávánemá naspěch, i když je převaluje na patře, v útrobách mu...
Job 21:16...nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstí v moci nemají. Myšlenky ničemů míjejí!) Jak často alesvíce...
Job 24:7...na vinicích lidí zlých. Nocují nazí, oděv nemají, v chladu jim chybí přikrývky. Horské lijáky je...
Job 24:8... Horské lijáky je smáčejí, choulí se ke skálenemají přístřeší. Jiní zas sirotka od prsu uloupí, vezmou...
Job 24:10...ho chudákům do zástavy. Ti chodí nazí, oděv nemají, o hladu cizí snopy snášejí. Vytlačují olej mezi...
Job 28:14... Propast praví: "Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji." Nedá se pořídit za zlato nejčistší, její cenu...
Job 29:12...v jeho křiku že vysvobozuji a také sirotka, jenž nemá zastánce. Snášela se na žehnání umírajících, vdově...
Job 29:22...mi napjatě, tiše očekávali rady Neměli co dodat po mém slově, řeč je svlažovala jako...
Job 30:8...se choulí pod kopřivy - hlupáci, kteří ani jméno nemají, kteří jsou ze země bičem vyhnáni! Teď ale o mně...
Job 30:25...své pohromě. Copak jsem nad ubožákem neplakalNeměl jsem soucit pro chudáka? Když jsem však čekal dobro,...
Job 31:19...přihlížel, jak někdo zmírá bez šatů, jak ubožák nemá ani přikrývku? Copak mi takový ze srdce nežehnal, když...
Job 32:5...starší než on. Když ale viděl, že ti tři muži  nemají co odpovědět, vzplanul hněvem. Elihu, syn Barachela...
Job 32:15...jako vy. Zaraženi jsou, bez odpovědinemají, co by k tomu dodali! To mám čekat dál, když nic...
Job 32:16... nic neříkají, když stojí na místě, odpověď nemají? Je tedy řada na mně, teď promluvím, teď zas ...
Job 33:7...jsem přece z hlíny uhněten. Nelekej se tedyneměj strach, nebudu na tebe silně naléhat. Na vlastní uši...
Job 33:9...zcela ryzí, nijak jsem nechybil, jsem nevinnýnemám hřích. Bůh však proti mně hledá záminky - myslí si,...
Job 38:41...jeho mláďata k Bohu volají, když bloudí kolemnemají co jíst? Víš snad, kdy rodí kamzíci? Bdíš nad...
Job 40:5...ruku na ústa. Mluvil jsem jednou nebo i dvakrátNemám co odpovědět ani dodávat." Tehdy Hospodin promluvil k...
Job 41:1...na ten boj a to nezkusíš! Nikdo proti němu nemá žádnou naději, pouhý pohled na něj člověka porazí....
Job 42:3... Ptal ses: ‚Kdo to zastírá záměry, a přitom nemá poznání?' Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, o...
Žalmy 3:7...- Hospodin sám podpírá! Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když svírají ze všech stran. Povstaň,...
Žalmy 5:5...s nadějí své prosby předložím. Ty přece, Boženemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být. Před tvýma...
Žalmy 10:4...snižují, ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich myšlení. Na svých cestách mají stále...
Žalmy 36:3...mínění si může lichotit, svou vinu nevnímánemá k nenávist. Jeho ústa mluví lstivě a ničemně,...
Žalmy 37:38... Všichni vzpurní však budou vyhlazeni, ničemové nemají žádné vyhlídky! Od Hospodina je záchrana...
Žalmy 44:4...mečem tu zemi neovládli, ve vlastní paži neměli vítězství; tvá pravice to byla, paže tvá, tvář tvá...
Žalmy 51:18... rty, ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal, moje zápaly bys...
Žalmy 52:9...se ti zasmějí: "Pohleďte na toho hrdinu, jenž neměl v Bohu záštitu. Spoléhal na množství svého majetku,...
Žalmy 59:6...Izraele, procitni, potrestej všechny ty pohanyneměj slitování s podlými zločinci! séla Večer se vracejí,...
Žalmy 72:12...jeho křiku jistě vysvobodí a také ubožáka, jenž nemá pomoci. S nebohým chudákem bude mít soucit, život...
Žalmy 74:9...vypálili ze země. Znamení nevídáme, proroky nemáme, nikdo z nás neví, jak dlouho to zůstane. Jak dlouho...
Žalmy 101:3...hanebnost! Skutky odpadlíků jsou mi odpornénemám s nimi nic společné. Zvrácené srdce je mi vzdálené...
Žalmy 109:12...co mu patří, jeho jmění si vezmou cizinci!  nemá nikoho, kdo by ho měl rád, není, kdo by jeho...
Žalmy 112:7...navždy v paměti zůstane. Ze zlých zpráv nemá strach, srdce pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce ...
Žalmy 112:8...pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce statečnénemá strach, nakonec uvidí svých protivníků pád. Rozděluje...
Žalmy 131:1...ze všech jeho vin! Davidova poutní píseňNemám, Hospodine, srdce naduté, povýšeným zrakem...
Žalmy 135:17...mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, v ústech nemají ani vzdech! jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i...
Žalmy 139:21...to rouhání, tvé jméno zneužívají nepřátelé tvíNemám snad, Hospodine, k tvým sokům nenávist? Nehnusím si...
Žalmy 142:5...nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utécinemám kam, nikdo se o nestará! K tobě zní moje volání:...
Žalmy 147:10... On neobdivuje sílu koní, ve svalech siláků nemá zalíbení. Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v...
Přísloví 3:7...jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To...
Přísloví 6:7...ho a zmoudříš hned! Žádného vůdce mravenec nemá, dozorce ani vládce jemu netřeba; v létě si ale...
Přísloví 7:11...je bujná a jak rozpustilá, její nohy doma stání nemají. Hned je na ulici, hned zas na náměstí, za každým...
Přísloví 11:12...se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořeno. Kdo nemá rozum, bližním opovrhuje, rozumný člověk raději pomlčí...
Přísloví 12:9... ale mít služebníka, než tvářit se důležitěnemít na chleba. Spravedlivý cítí i s dobytčetem, srdce...
Přísloví 13:4... na povídavé rty přijde záhuba. Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete....
Přísloví 13:7...chrání poctivého, hříšníka ničí ničemnost. Někdo nemá nic, a chová se bohatě, jiný spoustu peněz, a dělá...
Přísloví 17:16...nastejno. K čemu jsou peníze v rukou tupce? Když nemá rozum, moudrost nekoupí! Přítel miluje za všech...
Přísloví 20:19...roznáší tajemství, kudy chodí; s tlučhubou neměj co do činění. Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce...
Přísloví 22:24...pře ujme a vydře duši těm, kdo vydírají jeNeměj za přítele vznětlivého muže, se vzteklým člověkem se...
Přísloví 24:19... Kvůli zlosynům se nemusíš zlobit, darebákům nemáš co závidět. Budoucnost nečeká lidi zlé, svíce...
Přísloví 30:27...skále si však staví obydlí; kobylky sice krále nemají, všechny však v jednom šiku vyráží; pavouka sice...
Přísloví 31:21...svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízíNemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její...
Kazatel 2:23...se při všem, čím se zabývá, takže ani v noci nemá klid. I to je marnost. Je snad pro člověka něco...
Kazatel 3:12...od počátku do konce. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života. Může-li...
Kazatel 3:22...duch zvířat mizí pod zemí? Vidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se z díla, které je jeho...
Kazatel 4:8...další marnost pod sluncem: Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere...
Kazatel 5:3...něco slíbíš, neotálej to splnit; hlupáky totiž nemá v oblibě. Cokoli slíbíš, splň! Bylo by lepší nic...
Kazatel 5:9...peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnostnemá nikdy dost. I to je marnost. Větší majetek živí víc...
Kazatel 6:3... kdyby však v životě nezakusil štěstí a nakonec neměl ani hrob, pak říkám, že i potracené dítě je...
Kazatel 8:8...lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá úniku z bitvy, zlosyn se nezachrání ani zločinem....
Kazatel 8:15...marnost. Proto, žijí radovánky! Vždyť člověk nemá pod sluncem jiné štěstí než jíst a pít a přitom se...
Kazatel 12:1...než přijdou zlé dny a roky, o kterých řeknešNemám je rád! Dřív než ti slunce zhasne tak jako světlo...
Izaiáš 1:23...jim jen na zisku. Sirotkům nezjednávají právonemají zájem se zastat vdov. Nuže, toto praví Panovník,...
Izaiáš 3:7..." On ale v ten den bude přísahat: " přece nemám žádný lék! Nemám doma chleba ani plášť, nedělejte ...
Izaiáš 8:19...a duchařů, kteří šeptají a šveholí." To se lid nemá ptát svého Boha? To se ptát mrtvých na živé? K...
Izaiáš 9:18...zem a tento lid bude plameny pohlcen. Nikdo nemá slitování ani nad bratry, každý hltá maso vlastních...
Izaiáš 13:17...Médy, kteří si stříbra neváží a o zlato zájem nemají. Svými luky rozstřílejí mladíky, nebudou mít soucit...
Izaiáš 23:4... mořská pevnosti, neboť moře promluví: "Nerodímnemám bolesti, nevychovávám dívky ani mladíky." Jakmile se...
Izaiáš 27:11... ženy je přijdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku rozumu, jeho Tvůrce se nad ním neslituje,...
Izaiáš 30:10...neslyší Hospodinovo učení. Říkají vidoucím: "Nemějte vidění!" a prorokům: "Neprorokujte nám pravdu....
Izaiáš 41:13...jsem tvůj Bůh, který bere za ruku a říká: "Neměj strach, sám ti pomáhám!" Neboj se, červíčku...
Izaiáš 43:12...zachránil a ohlásil, když jste žádné cizí bohy neměli. Vy jste svědkové, praví Hospodin, že jsem Bůh...
Izaiáš 44:19...v srdcích svých. Nikdo se nezastaví, nepřemýšlínemá rozum, nepomyslí si: "Půlku jsem spálil na ohni, upekl...
Izaiáš 47:6...jsem ti je napospas, tys ale nad nimi lítost neměla, svým jhem jsi i starce krutě tížila. Říkalas: "Jsem...
Izaiáš 49:15...Panovník." Zapomene snad žena na své nemluvněNemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony...
Izaiáš 50:2...na volání? Což je ruka krátká k vykoupeníNemám k vysvobození dost sil? Hle, vysušuji moře pouhým...
Izaiáš 51:7...se nebojte lidského pohrdání, z jejich urážek nemějte obavy. Vždyť je moli sežerou tak jako šaty, jako...
Izaiáš 53:9...nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej,...
Izaiáš 54:1...postavil. Jásej, neplodná, která jsi nikdy děti neměla! Zpívej a křič samou radostí, která jsi nikdy...
Izaiáš 55:1... Ach, všichni žízniví, pojďte k vodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte, kupujte a jezte, pojďte,...
Izaiáš 56:11... že se neumějí nikdy nasytit. A to jsou pastýřiNemají porozumění, každý se na svou cestu obrátil, všichni...
Izaiáš 58:7...jako svobodné, takže každé jho zlomíteNemáš se raději s hladovým o chléb podělit, ubohým...
Jeremiáš 4:22...- neznají. Jsou jako hloupé děti - rozum nemají. Ve zlu jsou velmi šikovní, konat dobro však neumí."...
Jeremiáš 5:9...mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový? Projděte...
Jeremiáš 5:13...ani hladomor. Proroci jen tak do větru žvanínemají žádné poselství - se to stane jim samotným!" Nuže...
Jeremiáš 5:22...mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyšíNeměli byste mít v úctě? praví Hospodin. Neměli byste se...
Jeremiáš 5:29...mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový? Co se to...
Jeremiáš 7:28...se poučit. Pravda se ztratila, v ústech ji nemají.' Ostříhej se a zahoď vlasy, na holých návrších...
Jeremiáš 8:22... Copak není balzám v Gileádu? Což tam lékaře nemají? Tak proč se rána mého lidu nemůže zacelit? Kéž by...
Jeremiáš 9:8...mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je ten národ takový?" Pláču a...
Jeremiáš 10:14...jejich odlitky jsou podvod a ducha v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na ...
Jeremiáš 10:23... kde žijí jen šakali. Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk po jdoucí své kroky...
Jeremiáš 14:10... nohy si vůbec nešetří! Proto v nich Hospodin nemá zalíbení; nyní si připomene jejich viny a ztrestá...
Jeremiáš 16:2...jsem slovo Hospodinovo: "Neber si ženuneměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť toto praví...
Jeremiáš 17:8...jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody." Lidské srdce je ze...
Jeremiáš 22:15... že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a spravedlivě, a...
Jeremiáš 22:17...To totiž znamená znát , praví Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce než pro svůj mrzký zisk; zajímá jen...
Jeremiáš 23:36...Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' ale nemáte ani zmiňovatortel od Hospodina', protože za ortel...
Jeremiáš 33:25...ani nebyl národem! Tak praví Hospodin: Jestliže nemám smlouvu se dnem i nocí a nestanovil jsem zákony pro...
Jeremiáš 34:9...i svou hebrejskou otrokyni na svobodu; nikdo  neměl zotročovat svého židovského bratra. Všichni velmoži i...
Jeremiáš 35:9...naši synové a dcery. Nestavíme si obytné domynemáme vinice ani pole ani semeno k setí a bydlíme ve...
Jeremiáš 39:10...lid. Jen ty nejchudší z lidu, kteří nic neměli, nechal velitel gardistů Nebuzardan v judské zemi a...
Jeremiáš 44:10...jeruzalémských ulicích? dodnes se nepokořilinemají žádnou bázeň ani se neřídí mým Zákonem a mými...
Jeremiáš 49:1... Toto praví Hospodin o Amoncích: "Copak Izrael nemá děti? Copak nemá žádné dědice? Proč tedy Moloch dědí...
Jeremiáš 49:12...mne doufají.'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti, kdo neměli pít kalich hněvu, jej teď musí pít - a ty bys měl...
Jeremiáš 49:31... jenž žije v pohodlí a poklidu! praví HospodinNemají vrata ani závory, žijí o samotě, v bezpečí. Jejich...
Jeremiáš 50:29... kdo napínají luk! Rozbijte tábor kolem něj,  nemá úniku! Odplaťte mu jeho skutky, proveďte mu vše, co...
Jeremiáš 51:17...jejich odlitky jsou podvod a ducha v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na ...
Jeremiáš 52:6...měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a...
Pláč 1:3...ponížen krutou porobou. Přebývá mezi pohanynemá, kde by spočinul. Všichni, kdo ho pronásledovali, ho...
Pláč 2:9...mezi pohany, Zákon se vytratil. Také proroci  nemají od Hospodina žádné vidění. Stařešinové Dcery sionské...
Pláč 4:9...ti, kdo vykrváceli na svá zranění, než ti, kdo nemají co sklidit na poli. Soucitné ruce žen vařily vlastní...
Pláč 5:12... Naše velmože nám pověsili, ke starcům úctu neměli! Mládenci roztáčejí mlýn, chlapci klopýtají pod...
Ezechiel 9:5...těm ostatním: "Projděte městem za ním a bijteNemějte slitování, nešetřete je. Staré i mladé, dívky, ženy...
Ezechiel 11:3...a domlouvají zlá rozhodnutí pro město. Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě jako...
Ezechiel 13:19...který poslouchá vaše lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte naživu ty, kdo neměli žít. Nuže,...
Ezechiel 16:16...obětní výšiny a smilnila jsi na nich tak, že to nemá obdoby. Vzala jsi své šperky ze zlata a stříbra, které...
Ezechiel 16:28...svou zvrhlostí. Smilnila jsi také s Asyřanyneměla jsi totiž dost; smilnila jsi s nimi, ale neměla jsi...
Ezechiel 16:29...k Babylonii, zemi kramářů. Pořád jsi ale neměla ještě dost. Zuřím proti tobě! praví Panovník...
Ezechiel 18:32...nového ducha. Proč máte umírat, dome izraelskýNemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník...
Ezechiel 24:17...jako obvykle, na nohou si nech střevíceneměj závoj přes obličej a smuteční chléb nejez." Ráno jsem...
Ezechiel 33:11...jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodinnemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema...
Ezechiel 34:2...vám, pastýři Izraele, kteří pasete sami sebeNemají se snad pastýři starat o ovce? Tvaroh jíte, vlnou se...
Ezechiel 34:5...a krutě nad nimi panujete. Rozutekly se, protože neměly pastýře, a staly se potravou kdejaké divé zvěře....
Ezechiel 37:8...a jak se svrchu potahují kůží. Ducha však v sobě neměly. Tehdy mi řekl: "Prorokuj k duchu. Prorokuj, synu...
Ezechiel 37:11...celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschlynemáme žádnou naději, jsme ztraceni.' Nuže, prorokuj a...
Ezechiel 38:11...v klidu a bezpečí - vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradby, brány ani závory!' Vrhneš se na kořist a...
Ezechiel 42:6...budovy. Místnosti byly ve třech poschodíchneměly sloupy, jaké stály na nádvoří; proto se budova od...
Daniel 3:27... kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic znát a nebyli ani...
Daniel 8:4...trkat na západ, na sever i na jih; žádné zvíře nemělo sílu mu odolat a nebylo před ním žádné pomoci. Dělal...
Daniel 8:7...útočí, vráží do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho srazil k zemi, dupal po něm...
Ozeáš 10:3...jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztluče! "Nemáme krále," řeknou tehdy, "neboť jsme Hospodina nectili....
Joel 1:18... naříká! Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmožená. Volám,...
Amos 3:4...nejsou ve shodě? Řve snad v divočině lev, když nemá úlovek? Vrčí snad ve svém doupěti, když kořist...
Amos 3:6...Když se ve městě troubí na poplach, copak lid nemá strach? Když se ve městě stane neštěstí, copak to...
Amos 4:6...vašich městech jsem způsobil, že jste co do úst neměli; ve všech vašich vesnicích byl nedostatek potravy. A...
Jonáš 4:11... Přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm žije...
Micheáš 1:11...více, útulný Bet-ecel pláče; oporu v něm  nemáte. Obyvatelé Marotu jen trnou, čekají, kdy přijde...
Micheáš 3:1... vy přední v Jákobovi, vůdcové domu IzraeleNemáte snad znát právo, vy, kdo nenávidíte dobro a milujete...
Abakuk 2:4...totiž jistě a neopozdí se. Hle - kdo je nadutýnemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své...
Abakuk 2:5...své věrnosti. Zrádné je totiž bohatství; nadutec nemá chvíli klid. Otevírá chřtán jako záhrobí, jako smrt...
Malachiáš 1:2... praví Hospodin. "Jak nás miluješ?" ptáte seNeměl snad Jákob bratra Ezaua? praví Hospodin. Jákoba jsem...
Malachiáš 2:10... cesty a při výkladu zákona nejste nestranníNemáme všichni jednoho Otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč...
Malachiáš 3:5...a sirotků i ty, kdo činí ústrky přistěhovalcůmnemají bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů. ...
Matouš 6:1...své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým,...
Matouš 6:25...sloužit Bohu i mamonu." "Proto vám říkámNemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete...
Matouš 6:31... neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrníNemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co...
Matouš 6:34...jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidánoNemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní...
Matouš 8:20...mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl:...
Matouš 13:5...a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země neměla...
Matouš 13:6... Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní...
Matouš 13:12...bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co . Proto k nim mluvím v...
Matouš 13:21...kdo slyší Slovo a hned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane...
Matouš 14:17...jim Ježíš. "Vy jim dejte najíst." "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby." "Přineste mi...
Matouš 15:32..."Je mi těch lidí líto. Jsou se mnou tři dnynemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by...
Matouš 16:8..."Proč se spolu dohadujete, vy malověrní, že nemáte chleba? Copak ještě nechápete? Nevzpomínáte si na...
Matouš 18:25... který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se...
Matouš 18:33...jsem ti celý dluh, protože jsi prosilNeměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se ...
Matouš 25:29...bude dáno, a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co . A toho neužitečného...
Matouš 27:19...předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s tím spravedlivým! Dnes jsem kvůli...
Matouš 28:14... my ho uklidníme a postaráme se, abyste neměli potíže." Strážní vzali peníze a dělali, jak byli...
Marek 4:5...a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země neměla...
Marek 4:6... Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní...
Marek 4:17...uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají, ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli Slovu...
Marek 4:21... aby ji postavili pod vědro nebo pod postelNemá se postavit na svícen? Není totiž nic skrytého, co by...
Marek 4:22...na svícen? Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo...
Marek 4:25...přidáno. Tomu, kdo , bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co ." Potom řekl: "Boží království...
Marek 4:40..."Proč se tak bojíte?" řekl jim pak. "Ještě pořád nemáte víru?" Byli z toho úplně vyděšení. "Kdo to vůbec...
Marek 6:31...a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli tedy lodí o samotě na...
Marek 6:36...do okolních statků a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "To...
Marek 8:2...jim: "Je mi jich líto. Jsou se mnou tři dnynemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, padnou na cestě...
Marek 8:14...na druhou stranu. Zapomněli ale vzít chlébneměli s sebou na lodi víc než jeden bochník. Ježíš jim...
Marek 8:16..." Začali se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají chleba. Ježíš to ale věděl, a tak jim řekl: "Proč se...
Marek 8:17...věděl, a tak jim řekl: "Proč se dohadujete, že nemáte chleba? Ještě nechápete a nerozumíte? Ještě máte...
Marek 13:14...onuotřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judsku,...
Lukáš 1:7...všech Hospodinových přikázání a ustanoveníneměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba byli v...
Lukáš 3:11... "Kdo dvě košile, se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou," odpověděl jim, "a kdo jídlo, udělá...
Lukáš 7:42...dlužil pět set denárů a druhý padesát. Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz mi, který z nich...
Lukáš 8:6...padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním...
Lukáš 8:13... kteří slyší Slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v době pokušení...
Lukáš 8:18... Tomu, kdo , totiž bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co si myslí, že ." Tehdy za ním...
Lukáš 9:13...pustině." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže...
Lukáš 9:58...mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!"...
Lukáš 11:6...- navštívil přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu nabídl,' a on mu zevnitř odpoví:...
Lukáš 12:4...Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát:...
Lukáš 12:17...hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!' Pak si řekl: ‚Udělám tohle -...
Lukáš 12:22...Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vámnemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete...
Lukáš 12:24... Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnounemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu...
Lukáš 14:14... chromé, zmrzačené a slepé. Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení...
Lukáš 19:26...vám: ‚Každému, kdo , bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co . A ty nepřátele, kteří...
Lukáš 21:14...ke svědectví. Vezměte si k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit. sám vám dám...
Lukáš 22:36... kdo měšec, si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč, prodá plášť a koupí si jej. Říkám vám, že se...
Lukáš 24:39...! Dotkněte se a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, je mám!" Po těch slovech...
Jan 2:3...začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: "Nemají víno." "Ženo, co ode chceš?" odpověděl Ježíš....
Jan 4:11...bys ty jeho, a dal by ti živou vodu." "Panenemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna je...
Jan 4:17...zavolej svého muže a přijď sem," řekl Ježíš. "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu, že...
Jan 5:7... "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho. "Panenemám nikoho, kdo by snesl do rybníka, když se zvíří...
Jan 5:42...chválu od lidí, ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku. jsem přišel ve jménu svého Otce, a...
Jan 6:53...jíst tělo Syna člověka a pít jeho krevnemáte v sobě život. Kdo tělo a pije mou krev, ...
Jan 7:7...vhodný čas, ale můj čas ještě nepřišel. Vás nemá svět proč nenávidět, ale nenávidí, protože o něm...
Jan 8:37... ale chcete zabít, protože slovo u vás nemá místo. mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy...
Jan 9:41...Jsme snad i my slepí?" "Kdybyste byli slepíneměli byste hřích," odpověděl jim Ježíš. "Vy ale říkáte:...
Jan 11:9...Ty tam chceš jít znovu?" Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá,...
Jan 11:10...světa. Kdo ale chodí v noci, klopýtá, protože nemá světlo." A po těch slovech dodal: "Náš přítel Lazar...
Jan 14:27... než jak dává svět. Nermuťte se v srdcíchnemějte strach. Slyšeli jste říci: ‚Odcházím a zase k...
Jan 14:30...mluvit, neboť přichází vládce tohoto světaNemá na mně nic, ale přichází, aby svět poznal, že miluji...
Jan 15:13...jedni druhé, jako jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele....
Jan 15:22... poslal. Kdybych nepřišel a nemluvil k nimneměli by hřích, teď ale pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo...
Jan 15:24...nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jinýneměli by hřích. Teď ale viděli, a nenáviděli - jak , tak...
Jan 18:11... "Vrať ten meč do pochvy," řekl Ježíš Petrovi. "Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?" Oddíl s...
Jan 19:11... anebo propustit?" Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry....
Jan 19:15..."Mám ukřižovat vašeho krále?" ptal se Pilát. "Nemáme krále kromě císaře!" odpověděli vrchní kněží. Tehdy...
Jan 21:5...Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to on). "Nemáte něco k jídlu, hoši?" zavolal na . "Nemáme,"...
Skutky 3:6...něco dostane, Petr mu řekl: "Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista...
Skutky 4:14...na toho uzdraveného muže, jak tam s nimi stojíneměli co na to říci. Poručili jim, odejdou z radní...
Skutky 7:11...zem hlad a veliké soužení, takže naši otcové neměli co jíst. Když Jákob uslyšel, že v Egyptě je obilí,...
Skutky 8:21...To sis myslel, že Boží dar jde koupit za penízeNemáš podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není...
Skutky 10:15...hlas k němu promluvil znovu: "Co Bůh očistilneměj za nečisté!" Opakovalo se to třikrát, než byla...
Skutky 10:28... Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného, a tak jsem bez...
Skutky 11:9...ke mně ale promluvil znovu: ‚Co Bůh očistilneměj za nečisté!' Třikrát se to opakovalo, než to bylo...
Skutky 22:22... Teď ale začali křičet: "Pryč s ním ze světaNemá právo žít!" Když takto křičeli, rvali si pláště a...
Skutky 25:16...jeho odsouzení. Odpověděl jsem jim, že Římané nemají ve zvyku odsoudit člověka, aniž by obžalovaný stanul...
Skutky 25:26...Veličenstvu, rozhodl jsem se ho k němu poslatNemám však nic určitého, co bych o něm svému vladaři napsal...
Římanům 1:20...stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díleNemají tedy výmluvu. Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako...
Římanům 2:1...však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého,...
Římanům 2:14... kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá...
Římanům 4:12...přičtena, a otcem těch obřezaných, kteří nemají jen obřízku, ale také kráčí ve šlépějích víry,...
Římanům 6:9...z mrtvých a nikdy nezemře - smrt nad ním  nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď...
Římanům 8:9...Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li Kristus ve vás,...
Římanům 9:21...svému tvůrci: "Proč jsi udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může...
Římanům 12:4...máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme...
Římanům 15:1...musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsouNemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět...
Římanům 15:23...přijít k vám. Teď ale v těchto krajích nemám místo, a protože vás mnoho let toužím navštívit,...
1. Korintským 1:7...svědectví je mezi vámi tak pevně ustaveno, že nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení...
1. Korintským 4:11...hladem a žízní, chodíme v hadrech, snášíme ránynemáme domov. Vlastníma rukama těžce pracujeme; když nám...
1. Korintským 4:18... Někteří se začali povyšovat, jako bych k vám  neměl přijít. Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám...
1. Korintským 5:2...manželkou vlastního otce! A vy jste ještě pyšníNeměli byste raději truchlit a vyloučit toho, kdo to...
1. Korintským 5:12...nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venkuNemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude...
1. Korintským 7:25...tak, jak byl povolán. Pokud jde o neprovdanénemám od Pána žádný příkaz, ale dám vám radu jako někdo,...
1. Korintským 9:4...je obhajoba před těmi, kdo soudíNemáme snad právo na jídlo a pití? Nemáme snad právo mít s...
1. Korintským 9:5...snad právo na jídlo a pitíNemáme snad právo mít s sebou věřící manželku jako ostatní...
1. Korintským 9:6...bratři i Petr? Nebo snad jen a Barnabáš nemáme právo přestat pracovat? Kdo kdy bojoval na vlastní...
1. Korintským 9:16...o tuto mou hrdost. Když totiž kážu evangeliumnemám nač být hrdý - je to povinnost a běda mně, kdybych...
1. Korintským 9:26... který nezvadne. Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch....
1. Korintským 11:7...nebo oholit, pak se tedy zahaluje. Muž si nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží. Žena...
1. Korintským 11:16... Pokud se o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku nemáme a církve Boží také ne. Když jsem u napomínání,...
1. Korintským 11:22...Boží církví natolik, že ponižujete ty, kdo nic nemají? Co na to mám říci? Mám vás pochválit? Za toto vás...
1. Korintským 14:34... (Vaše ženy při shromážděních zůstávají tišeNemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i Zákon....
1. Korintským 16:22...PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Kdo nemá rád Pána, je proklet. Maranatha! Milost Pána Ježíše...
2. Korintským 2:13...tam od Pána otevřené dveře, ale v duchu jsem neměl klid, protože jsem tam nenašel svého bratra Tita....
2. Korintským 7:5...radostí! Když jsme dorazili do Makedonieneměli jsme tam klid. Ze všech stran na nás doléhalo...
2. Korintským 8:12...podle toho, co člověk , ne podle toho, co nemá. Nejde mi o to, aby se druhým ulehčilo a vy se octli v...
2. Korintským 8:15..."Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo máloneměl nedostatek." Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejně...
2. Korintským 10:12... takoví budeme i v činech, k vám přijdemeNemáme ovšem tu drzost přiřadit se anebo se i jen podobat...
2. Korintským 11:6... že si s těmi veleapoštoly v ničem nezadámNemám sice výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při...
2. Korintským 11:16...dopadnou, jak si zaslouží. Opakuji, nikdo nemá za blázna. A i kdyby, přijměte aspoň jako blázna,...
2. Korintským 11:21...Zahanbeně přiznávám, že na něco takového sílu nemám. Čím se však někdo tak troufale chlubí - teď mluvím...
2. Korintským 12:14... Nestojím o vaše peníze, ale o vás! Děti přece nemají vydržovat rodiče, ale rodiče děti. Pokud jde o ,...
Galatským 1:12...že evangelium, které jsem kázal, není z člověkaNemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení...
Galatským 4:27...se, neplodná, ty, jež nerodíš, jásej a křič, jež nemáš bolesti! Dětí opuštěné je totiž mnoho, více než ,...
Galatským 5:13... byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si...
Efeským 5:5...ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlářnemá dědictví v Kristově a Božím království. Nikoho...
Efeským 5:7...věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněvNemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou,...
Efeským 5:29...miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a...
Filipským 2:20... abych se také potěšil zprávami o vásNemám nikoho, jako je on, kdo by měl o vás tak opravdovou...
Filipským 2:27... a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Posílám ho bezodkladně; vám...
Filipským 4:6... znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby...
Koloským 2:23...odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla. Když jste byli...
1. Tesalonickým 4:13... Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých;...
1. Tesalonickým 5:9...lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista,...
2. Tesalonickým 3:9...z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování...
2. Tesalonickým 3:15...něj pozor a nestýkejte se s ním, se zastydíNemějte ho však za nepřítele, ale napomínejte ho jako...
1. Timoteus 5:22...předpojatě. Na nikoho nevkládej ruce ukvapeněneměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu. Nepij...
1. Timoteus 6:1...svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, je...
2. Timoteus 2:15...Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy....
2. Timoteus 2:24...víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a ...
Titus 1:15...nečistým a nevěřícím však není čisté nicnemají totiž čistou mysl ani svědomí. Prohlašují, že znají...
Titus 2:5... být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst. Podobně napomínej ke zdrženlivosti i...
Židům 3:12...Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého...
Židům 4:15...vešel do nebe - držme se pevně svého vyznáníNemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi...
Židům 6:13... Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovineměl, při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při...
Židům 11:40... neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás - proto neměli dojít k cíli bez nás. Když jsme tedy obklopeni...
Židům 12:9...svých tělesných otců, kteří nás vychovávalineměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat...
Židům 13:10...stoupencům nijak nepomohly. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. Těla zvířat,...
Židům 13:14...němu ven za stany a nesme jeho potupu, neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím. Skrze něj...
Jakub 2:5...chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve vířeNemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm,...
Jakub 3:10...žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být! Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i...
Jakub 4:2...choutky, které se ve vás perou? Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout,...
1. Petr 2:22..."On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest." Když ho uráželi, neodpovídal, když...
1. Petr 3:14...však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. "Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím...
1. Jan 1:8...od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své...
1. Jan 2:15...ani to, co je v něm. Kdo v lásce tento světnemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha...
1. Jan 2:21...pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic společného s pravdou. Kdo jiný je lhář než ten,...
1. Jan 2:23...zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Synanemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten i Otce. ve...
1. Jan 3:15...bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za...
1. Jan 5:12...život je v jeho Synu. Kdo Syna, život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám, kteří...
3. Jan 1:4...o tvé opravdovosti a o tom, jak žiješ v pravděNemám větší radost než slyšet, že děti žijí v pravdě!...
Zjevení 2:24...skutků. Ale vám ostatním Thyatirským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny...
Zjevení 8:12...hvězd, aby se jich třetina zatměla a třetina dne neměla světlo a podobně i noc. Potom jsem uviděl, jak...
Zjevení 9:4...zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení. Nemohly je zabíjet, ale...
Zjevení 14:5...jako prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady. Spatřil jsem také jiného...
Zjevení 20:6...na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |