Nejvyššího

Hledám varianty 'nejvyššího' [ nejvyššímu (7) nejvyšším (13) nejvyšších (1) nejvyššího (39) nejvyšší (52) ]. Nalezeno 110 veršù.
Genesis 14:18... Melchisedech, král Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito...
Genesis 14:19...požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán buď...
Genesis 14:20...Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram...
Genesis 14:22...mu ale odpověděl: "Přísahám před HospodinemNejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co...
Genesis 42:6... neboť v kanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo...
Leviticus 21:10... je upálena. Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a...
Numeri 24:16...ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání od Nejvyššího, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na...
Numeri 35:25... kam se uchýlil. Tam bude bydlet do smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým olejem. Pokud se ale ten...
Numeri 35:28...pobývat ve svém útočištném městě do smrti nejvyššího kněze. Teprve po jeho smrti se smí vrátit na...
Numeri 35:32... chtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev...
Deuteronomium 32:8...se, poučí , svých stařešinů a poví ti: Když Nejvyšší usazoval národy, lidské syny když rozmístil na...
Jozue 20:6... a poté do smrti toho, kdo bude v době nejvyšším knězem. Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude moci...
1. Samuel 2:10...neprosadí, Hospodinovi protivníci budou zničeniNejvyšší z nebe zaburácí, končiny světa bude soudit...
2. Samuel 22:14...blesky plamenné, Hospodin v nebi zaburácel, hlas Nejvyššího zněl! Deštěm šípů rozehnal je, bleskem svým je...
2. Samuel 23:1...Tak praví David, syn Jišajův, tak praví povýšený Nejvyšším, jehož pomazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec...
2. Královská 12:11... hodně stříbra, přišel královský písařnejvyšším knězem a stříbro přinesené do Hospodinova chrámu...
2. Královská 18:17...ke králi Ezechiášovi svého vrchního velitelenejvyššího správce a nejvyššího komořího s mocným vojskem....
2. Královská 18:19... písař Šebna a kancléř Joach, syn AsafůvNejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak...
2. Královská 18:26...ji!'" Eliakim, syn Chilkiášův, Šebna a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým...
2. Královská 18:27...s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito...
2. Královská 18:28...svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě volat v...
2. Královská 18:37... roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl...
2. Královská 19:4...by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby...
2. Královská 19:8...v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš....
2. Královská 22:4... do Hospodinova chrámu s pokynem: "Jdinejvyššímu knězi, spočítá stříbro přinesené do...
2. Královská 23:4...lid se k smlouvě připojil. Král přikázal nejvyššímu knězi Chilkiášovi a dalším kněžím i strážcům...
2. Královská 25:18...sloup, včetně mřížování. Velitel gardistů zajal nejvyššího kněze Serajáše, zástupce nejvyššího kněze...
2. Letopisů 19:11... ale i na vás. Tak jednejte a buďte bezúhonníNejvyšší kněz Amariáš vám bude nadřízen ve všech...
2. Letopisů 24:11...úřadu, kde královský písař se zástupcem nejvyššího kněze zjistili množství stříbra. Když truhlici...
2. Letopisů 26:20...u kadidlového oltáře vyrazilo malomocenstvíNejvyšší kněz Azariáš s ostatními kněžími se na něj podíval...
2. Letopisů 31:10...se na ty hromady vyptával kněží a levitůNejvyšší kněz Azariáš z domu Sádokova mu odpověděl: "Od...
Nehemiáš 3:20...další část od rohu hradby ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašiba. Za ním Meremot, syn Uriáše, syna...
Žalmy 7:9... vždyť jsem nevinný, jsem bez úhony, můj Nejvyšší! Ukonči podlost ničemných, spravedlivého však...
Žalmy 7:11... spravedlivý Bože, ty zkoumáš srdce i svědomíNejvyšší Bůh je můj štít - on je zachráncem upřímných! Bůh...
Žalmy 7:18...chválit, Hospodinovu jménu zahraji - on je Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm...
Žalmy 9:3...Z tebe se raduji, pro tebe jásám, tvému jménuNejvyšší, chci zazpívat! Moji nepřátelé ustoupí a padnou,...
Žalmy 18:14...blesky plamenné, Hospodin v nebi zaburácel, hlas Nejvyššího zněl: krupobití a blesky plamenné! Deštěm šípů...
Žalmy 21:8... Na Hospodina jistě spoléhá se král - dík lásce Nejvyššího nezakolísá! Na tvé nepřátele tvá ruka dosáhne,...
Žalmy 46:5...proud blaží město Boží, kde svatý příbytek  Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je...
Žalmy 47:3... všechny národy, vyšlete k němu pokřik radostiNejvyšší, hrozivý je Hospodin, veliký Král je všude na zemi...
Žalmy 50:14...Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej v den svého soužení, vysvobodím a ty...
Žalmy 57:3...křídel schovám se, než zkáza pomine. K Bohu, k Nejvyššímu zní volání, on se mnou dokoná své záměry! Z...
Žalmy 73:11... když jim říkají: "Copak Bůh něco ? snad Nejvyšší o něčem ponětí?" Nuže, takto se mají ničemní - ve...
Žalmy 77:11...konec, říkám si, kdyby své pravici dal klesnout Nejvyšší! Budu však vzpomínat, co Hospodin učinil - ano,...
Žalmy 78:17... Oni však proti němu stále hřešili, na poušti Nejvyššího dráždili! Pokoušeli Boha v srdcích svých, podle...
Žalmy 78:35...býval jejich skála, jejich vykupitel že byl Bůh Nejvyšší. Pochlebování pak měli plná ústa a na jazyku lži...
Žalmy 78:56...Oni však Boha dráždili a pokoušeli, na svědectví Nejvyššího nedbali. Zrádně se odvrátili jako otcové jejich,...
Žalmy 80:11...hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší. k moři vyslala svoje výhonky, její větévky ...
Žalmy 82:6...Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synové. Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý...
Žalmy 83:19... který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm...
Žalmy 87:5..."Ten i ten se v něm narodil. Kéž jej posílí sám Nejvyšší!" Hospodin zapíše, sečte národy: "I tenhle se...
Žalmy 89:28... záchrany!' A tak jej prvorozeným učinímnejvyšším bude z králů na zemi. Svou lásku k němu zachovám...
Žalmy 91:1... dílo našich rukou rozkvétá! Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat...
Žalmy 91:9...Když Hospodinu řekneš: "Jsi útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek, žádné neštěstí se...
Žalmy 92:2...Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovatNejvyšší! Vyprávět o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti...
Žalmy 97:9...tvým! Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi bohy jsi velmi vznešený! Milovníci...
Žalmy 106:7...velikost tvé lásky nepamatovali, u Rudého moře Nejvyššího dráždili. Zachránil je však pro své jméno, aby...
Žalmy 107:11...železy, neboť se vzpírali výrokům Božím, záměry Nejvyššího pohrdli. Proto jim zkrušil srdce útrapami,...
Žalmy 115:16...- nebe i zemi on sám učinil! Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval! Mrtví ...
Žalmy 148:4...ho, všechny hvězdy zářící! Chvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte ho, vody v oblacích! všichni chválí...
Žalmy 148:13...chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí! Roh svého...
Kazatel 10:6... jehož se dopouštějí vládci: Hloupým se nabízejí nejvyšší místa, ušlechtilí však vězí kdesi hluboko. Viděl...
Izaiáš 10:33... Pokácí ty statné velikány, sraženi budounejvyšší. Sekerou vymýtí ty lesní houštiny, libanonský les...
Izaiáš 12:4...mezi národy, jeho jméno prohlašujte jako nejvyšší! Zpívejte Hospodinu, zachoval se vznešeně - se...
Izaiáš 14:14...se do oblačných výšin, budu se rovnatNejvyšším." Teď však do pekla svržen jsi, do jámy...
Izaiáš 36:2...Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého nejvyššího komořího s mocným vojskem. Když se postavil u...
Izaiáš 36:4... písař Šebna a kancléř Joach, syn AsafůvNejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak...
Izaiáš 36:11... zemi a znič ji!'" Eliakim, Šebna a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým...
Izaiáš 36:12...s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito...
Izaiáš 36:13...svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě křičet v...
Izaiáš 36:22... roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl...
Izaiáš 37:4...sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby...
Izaiáš 37:8...v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš....
Jeremiáš 41:1... Byl z královského rodu a patřil ke královým nejvyšším hodnostářům. Během společné hostiny v Micpě pak...
Pláč 3:35...drceni, když se překrucuje právo lidí přímo před Nejvyšším, když se křivdí lidem v soudní při - copak to...
Pláč 3:38...Což nepochází pohroma i dobro přímo z úst Nejvyššího? Proč by si tedy člověk stěžoval, když je za...
Daniel 2:48...ho správcem celé provincie Babylon a také nejvyšším ze všech babylonských mudrců. Na Danielovu žádost...
Daniel 3:26...zvolal: "Šadrachu, Mešachu, Abednego, služebníci Nejvyššího Boha, pojďte ven!" A tak Šadrach, Mešach a...
Daniel 3:32...vědomost divy a zázraky, které při mně vykonal Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy, jak mocné jeho...
Daniel 4:6... Vyprávěl jsem mu tedy svůj sen: "Baltazarenejvyšší z věštců, vím, že v tobě přebývá duch svatých bohů...
Daniel 4:14...živí poznali, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí, a že nad ním může postavit...
Daniel 4:21...' Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč od...
Daniel 4:22... než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu ...
Daniel 4:29... než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí!" V tom okamžiku se to...
Daniel 4:31...nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu a chválil jsem a velebil Věčně živého: Jeho...
Daniel 5:11...Nabukadnezar, tvůj otec, jej proto ustanovil nejvyšším z věštců, kouzelníků, mágů a jasnovidců. Daniel,...
Daniel 5:18...králi přečtu a jeho smysl vyložím. Slyš, králiNejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi království,...
Daniel 5:21...poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh Nejvyšší a koho chce, nad ním může postavit. Ale ty, jeho...
Daniel 7:18...povstanou na zemi. Království ale obdrží svatí Nejvyššího a budou jím vládnout na věky a věky věků." Potom...
Daniel 7:22...přišel ten Odvěký a rozhodl ve prospěch svatých Nejvyššího. Tehdy nastal čas, aby se svatí ujali království...
Daniel 7:25... a ty tři krále sesadí. Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se...
Daniel 7:27...pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu Nejvyššího. Jeho království potrvá věčně a všichni vládcové...
Ozeáš 7:16...se ale spikli proti mně. Obracejí se, ale neNejvyššímu, jsou jako křivý luk. Jejich velmoži padnou...
Ozeáš 11:7... Můj lid se rozhodl ode odvrátit; i kdyžNejvyššímu volají, nepozvedne je vůbec nic. Copak se ,...
Micheáš 6:6...předstoupit, jak se poklonit před Bohem nejvyšším? Mám před něj přijít se zápaly, s jednoletými...
Marek 5:7... Hlasitě vykřikl: "Co je ti do , Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Pro Boha zapřísahám, netrýzni !"...
Lukáš 1:32...mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu trůn jeho otce Davida...
Lukáš 1:35..." "Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní moc Nejvyššího," odpověděl anděl. "To svaté dítě, které se...
Lukáš 1:76...svého života. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty,...
Lukáš 6:35... Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího, neboť on je laskavý i k nevděčným a zlým. Buďte...
Lukáš 8:28...a hlasitě zvolal: "Co je ti do , Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Prosím , netrýzni !" Ježíš totiž tomu...
Lukáš 22:54...vláda temnoty." Tak ho zatkli a odvedli do domu nejvyššího kněze. Petr ho ale zpovzdálí následoval. Když...
Skutky 7:48...mu potom postavil důmNejvyšší ale nebydlí v chrámech udělaných rukama. Jak říká...
Skutky 16:17...chodit a vykřikovala: "Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!" Když to trvalo...
Skutky 19:31...nenechali. Také někteří jeho přátelé z asijských nejvyšších kruhů mu naléhavě vzkazovali, se neodvažuje...
1. Korintským 7:36... že vůči své snoubence jedná nečestně, že je nejvyšší čas a není zbytí, pak udělá, po čem touží - jen...
2. Timoteus 4:2... usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučujnejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí...
Židům 7:1...řádu. Tento Melchisedech, král Sálemu a kněz Nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, který se vracel...
1. Petr 2:18...Bohem mějte bázeň, k císaři úctu. Služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům - nejenom dobrým...
1. Petr 5:4... ale jděte mu příkladem, abyste, se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Vy, mladší...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |