Nejez

Hledám varianty 'nejez' [ nejíte (1) nejíš (1) nejíst (1) nejíme (1) nejí (8) nejezte (7) nejez (11) nejedli (1) nejedla (1) nejedl (17) nejedí (6) ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 2:17...jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš."...
Genesis 3:3..."Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na...
Genesis 3:11..." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?"...
Genesis 31:38...nikdy nepotratily. Berany z tvého stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášel, ale sám...
Genesis 32:33...kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne nejedí sedací šlachu u kyčelního kloubu, protože Jákoba...
Exodus 12:9...chleby; budou je jíst s trpkými bylinamiNejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen...
Exodus 13:3...vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto se nejí nic kvašeného. Dnes vycházíte, v měsíci avivu...
Exodus 22:30... osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatíNejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." ...
Leviticus 11:41...havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavnostínejezte ji. Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi,...
Leviticus 19:26...rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš BůhNejezte maso s krví. Nezabývejte se věštěním ani...
Deuteronomium 4:28...ze dřeva a kamene, kteří nevidí ani neslyšínejedí ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého...
Deuteronomium 12:23...stejně jako čistý. Jen se utvrď v tom, abys nejedl krev - vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem...
Deuteronomium 12:24...je život! Nesmíš tedy s masem jíst jeho životNejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě...
Deuteronomium 12:25...krev, nech ji vytéci na zem jako voduNejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš...
Deuteronomium 14:3...zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemiNejez žádnou ohavnost. Toto jsou zvířata, která smíte jíst:...
Deuteronomium 15:23...gazelu či jelena, jsi čistý nebo nečistý. Jen nejez jeho krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. ...
Deuteronomium 26:14... nezapomněl jsem ani na jedno. Nic z toho jsem nejedl ve svém truchlení, nic z toho jsem neubral ve své...
Deuteronomium 29:5... obuv na vašich nohou nezpuchřela, chléb jste nejedli a víno ani pivo nepili. To vše proto, abyste...
Soudců 13:4...teď dávej pozor, abys nepila víno ani pivonejedla nic nečistého. Hle, počneš a porodíš syna. Jeho...
Soudců 13:7...a porodíš syna. Proto teď nepij víno ani pivonejez nic nečistého, protože ten chlapec bude od matčina...
Soudců 13:14...z vinné révy, nepije víno ani pivo a  nejí nic nečistého. dodržuje všechno, co jsem ...
Soudců 13:16...Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdrželnejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť...
1. Samuel 1:8...muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe...
1. Samuel 14:24...svým nepřátelům." Nikdo z vojska proto nic nejedl. Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel...
1. Samuel 20:34... rozpálen hněvem, a toho druhého dne novoluní  nejedl. Trápil se totiž kvůli Davidovi i kvůli tomu, že ho...
1. Samuel 28:20...ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupila k Saulovi a viděla, jak je...
1. Samuel 30:12... pookřál, protože tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud...
1. Královská 13:9...se nenapiju. Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'"...
1. Královská 13:17...jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'"...
1. Královská 13:22...vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě...
Ezdráš 10:6...Jochanana, syna Eliašibova. Jak tam odešel, nic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností navrátilců....
Ester 4:16...Židy v Súsách. se za mne postí tři dny -  nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I a dívky se...
Přísloví 23:6... roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí! Raději nejez pokrm lakomce, po jeho lahůdkách nedychti. V duchu...
Ezechiel 4:14...se neposkvrnil! Odmalička doteď jsem nikdy nejedl nic zdechlého ani rozsápaného! Nikdy jsem nevzal do...
Ezechiel 24:17... neměj závoj přes obličej a smuteční chléb nejez." Ráno jsem o tom říkal lidem - a večer mi zemřela...
Daniel 10:3...Daniel jsem v době držel třítýdenní smutekNejedl jsem žádné vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal...
Jonáš 3:7... skot ani brav neokusí žádnou potravu;  nejedí ani nepijí. Lidé i zvířata se zahalí pytlovinou a...
Matouš 11:18...jsme, a neplakali jste!' Jan totiž přišelnejedl a nepil a oni říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn...
Marek 7:3...rukama. Farizeové a všichni Židé totiž nejedí, aniž by si obřadně umyli ruce, a tak dodržují...
Marek 7:4...dodržují tradici starších. Když přijdou z trhunejedí, dokud se nevykoupou. A je ještě mnoho jiných věcí,...
Marek 11:14...čas fíků. Řekl mu: " z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!" A jeho učedníci to slyšeli. Tak přišli do...
Lukáš 4:2...dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel...
Lukáš 7:33... a neplakali jste!' Jan Křtitel totiž přišelnejedl chléb a nepil víno a vy říkáte: ‚Je posedlý!' Přišel...
Skutky 9:9...do Damašku odvést za ruku. Po tři dny nevidělnejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem...
Skutky 10:14...Petr odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného." Ale hlas k němu...
Skutky 27:33..."Dnes je to čtrnáct dní, co samou úzkostí nic nejíte. Proto vás prosím, v zájmu své záchrany něco snězte;...
Římanům 14:3...zeleninu. Kdo všechno, nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí, nesoudí toho, kdo - vždyť Bůh jej...
Římanům 14:6...Pánu. Kdo , Pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí Pánu a děkuje Bohu. Nikdo z nás totiž nežije sám...
Římanům 14:21...je špatné pohoršovat člověka jídlem. Je lepší nejíst maso, nepít víno a vyvarovat se všeho, co tvého...
1. Korintským 5:11... pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad...
1. Korintským 8:8... Jídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsme o nic horší, a pokud jíme, nejsme o nic...
1. Korintským 10:28...někdo řekl: "Tohle bylo zasvěceno bohům," pak to nejezte. Mějte ohled na toho, kdo vás upozornil, a na...
2. Tesalonickým 3:10...vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat,  nejí! Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v...

Slova obsahující nejez: nejez (11) nejezte (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |