Negevu

Hledám varianty 'negevu' [ negevu ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 12:9...Abram pokračoval v cestě a putoval na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů...
Genesis 13:1... co měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve...
Genesis 13:3...i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan...
Numeri 13:17...kanaánskou zem, řekl jim: "Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta...
Numeri 13:22... po Rechob u Lebo-chamátu. Když vystoupili do Negevu, vydali se k Hebronu, kde žili Achiman, Šešaj a...
Numeri 21:1...dní. Když aradský král, Kananejec sídlícíNegevu, uslyšel, že Izrael přichází atarimskou cestou,...
Numeri 33:40...let. Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlícíNegevu v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele....
Deuteronomium 1:7...jejich sousedům v Aravě, na horách, v podhůří, v Negevu i na mořském pobřeží. Vejděte do celé kanaánské země...
Jozue 12:8...Arava i na východních srázech, v poušti i v Negevu - v zemi Chetejců, Emorejců, Kananejců, Perizejců,...
Jozue 15:21...je dědictví pokolení Juda pro jejich rody: V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující...
Soudců 1:9...bojovali proti Kananejcům bydlícím v horách, v Negevu a v podhůří. Vytáhli také proti Kananejcům...
1. Samuel 27:10...podnikli nájezd?" David odpovídal: "Do judského Negevu," nebo "do Negevu Jerachmeelců," nebo "do kenijského...
1. Samuel 30:1...Ciklagu. Amalekovci mezitím podnikli nájezd do Negevu a Ciklagu, který dobyli a vypálili. Všechny, kdo tam...
1. Samuel 30:14...jsem byl nemocný. Podnikli jsme nájezd do Negevu Kréťanů a také do Negevu Kálebova na judském území....
1. Samuel 30:27..." A rozeslal to stařešinům do Bet-elu, Rámot-negevu, Jatiru, Aroeru, Sifmotu, Eštemoy...
2. Samuel 24:7...městům, odkud se vydali na jih k judskému Negevu do Beer-šeby. Po devíti měsících a dvaceti dnech...
2. Letopisů 28:18...zajatce. Do měst v podhůří a do judského Negevu navíc vpadli Filištíni a dobyli Bet-šemeš, Ajalon,...
Izaiáš 30:6... ale jen hanbu a pohanu. Ortel o zvířatechNegevu: Zemí nebezpečí a soužení, kde jsou lvice a řvoucí...
Jeremiáš 13:19...skvostné koruny vám spadnou z hlav!' MěstaNegevu budou zavřena, nikdo je nebude moci otvírat. Celý...
Jeremiáš 17:26... z kraje Benjamín, z podhůří, z hor i z Negevu budou přicházet lidé se svými zápaly, obětmi, dary a...
Jeremiáš 32:44...na horách, ve městech podhůří i ve městech Negevu, neboť změním jejich osud, praví Hospodin." ...
Jeremiáš 33:13...na horách, ve městech podhůří i ve městech Negevu, v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma i ve městech...
Ezechiel 21:2...proti jihu a prorokuj proti lesnatému krajiNegevu. Řekni negevskému lesu: Slyš slovo Hospodinovo. Tak...
Abdiáš 1:19...nikdo nezbude! Tak promluvil Hospodin. Obyvatelé Negevu získají Ezauovu horu, obyvatelé podhůří pak...
Abdiáš 1:20...Jeruzalémští vyhnanci v Sefaradu obsadí městaNegevu. Zachránění vystoupí na horu Sion, aby vládli nad...
Zachariáš 7:7...a pokoji a stejně tak ve městech v jeho okolí, v Negevu i v podhůří?" Zachariáš dostal slovo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |